Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Проект "Интегриран градски транспорт за Бургас"

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи, и всякакви теми свързани с транспорта.
Пътен транспорт, воден транспорт, железопътен транспорт, въздушен траспорт, минен транспорт, въжен транспорт, космически транспорт, контейнерни превози, куриерски услуги, транспортна система, инфраструктура, транспортни средства, релсови пътища, превозни средства, стоки, пътища.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 230750
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 173311
Местоположение: Somewhere In Time

Проект "Интегриран градски транспорт за Бургас"

Мнение от Mozo » чет юни 13, 2019 15:31

ФАКУЛТЕТ „ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА”

КАТЕДРА „СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА”
СПЕЦИАЛНОСТ „СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА”

Курсова работа

ПО УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Управление на проекти

НА ТЕМА:
Проект „Интегриран градски транспорт за Бургас”


Изготвил:
Станислав Младенов
Фак.№ 295099, гр.1511
Проверил:
Доц. М.Толев
Михаил Балеев
Фак.№ 295096, гр.1511
София, 2013Съдържание

Съдържание - 1 -
Описание на проекта: - 2 -
Социално-икономически цели на проекта: - 2 -
Организационна структура на проекта: - 3 -
Компоненти на проекта: - 4 -
Индикатори на проекта: - 5 -
Тръжни процедури за изпълнение на проекта: - 6 -
Финансов план и бюджет: - 7 -
Заинтересовани страни от проекта: - 11 -
Описание на основните дейности на проекта: - 13 -
Мрежови график на проекта: - 22 -
Списък с използваните информационни източници: - 22 -


Описание на проекта:


Проект „Интегриран градски транспорт за гр. Бургас” еразработен с финансовата и техническа подкрепа на програма JASPERS и финансирана по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013г., Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.5: "Системи за устойчив градски транспорт", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-01/2010 "Подкрепа за интегриран градски транспорт в Община Бургас", Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-01/2010/001.
Общата стойност на проекта е 131 181 116, 83лв.
Срок за изпълнение на проекта е от 26.11.2010г. до 26.11.2013г.
Проекта включва редица мероприятия за повишаване ефективността и качеството на услугата за обществен градски транспорт. Чрез осъществяването на проекта жителите и гостите на гр. Бургас ще могат да се възползват до една качествена, безопасна и интегрирана транспортна система. Тази система включва ефективен и удобен автомобилен и тролейбусен транспорт, безопасни и интегрирани с останалата инфраструктура велоалеи, както и нови пешеходни зони.

Социално-икономически цели на проекта:

В основата на проект „Интегриран градски транспорт на Бургас” стои интегрираният подход при подобряването на системата за градски транспорт в Бургас, като по този начин се гарантира постигането на значителен социално-икономически ефект чрез:
- Повишаване на привлекателността и подобряване на достъпа до транспортната услуга;
- Стимулиране метрополисните функции на града като значим административен, икономически и социален център в рамките на Югоизточен район за планиране;
- Създаване на условия за по-голяма мобилност на членовете на местната общност, включително за работещите и останалата част от населението на града, като се дава приоритет на природосъобразни начини на придвижване: обществен транспорт, велосипеди и ходене пеша.
- Превенция и намаляване на задръстванията и повишаване на капацитета и скоростта на системата за обществен транспорт;
- Подобряване качеството на околната среда чрез намаляване на емисиите, развиване на тролейбусни системи и/или автобуси с ниско ниво на замърсяване.
- Подобряване на безопасността на транспорта и придвижването в градската среда.
Предвижданата по проекта линия BRT с дължина 15км ще замени съществуващите автобусни линии с обща дължина от 78км, като предложи много по-качествена и ефективна услуга. Трасето на BRT се локализира така, че позволява 67% от населението на града и 43% от работните места да са в рамките на 500 m от маршрута й. Пет от съществуващите към настоящия момент автобусни линии постигат същия ефект на покритие със значително по-ниска скорост на придвижване и ефективност.
Социално - икономическият ефект от реализацията на проекта се илюстрира от следните количествените цели и прогнозни резултати до 2024г.:
- увеличаване броят на пътуванията с автобус от 26.1 милиона пътници годишно до 34.2 милиона;
- намаляване средното време за пътуване в автобус от 21.4 минути на 16.5 минути на пътник;
- намаляване броят на пътувания с лични автомобили от 88.9 милиона до 82.7 милиона годишно
- намаляване процентът на пътищата със задръствания от 5.4% дo 4.6%

Организационна структура на проекта:

Цялостното управление на проекта е отговорност на Община Бургас като бенефициент на проекта. Проектът ще се наблюдава от Комитет за управление на проекта, а Интегрирано звено за изпълнение на проекта (ИЗИП) ще е отговорно за цялостното изпълнение (фиг. 1).
• Комитет за управление на проекта
Комитетът за управление е отговорен за надзора над работата на Интегрираното звено за изпълнение на проекта. Ръководителят на проекта се отчита пред Комитета за управление на месечна база относно развитието на проекта, планиране, бюджет, обществени поръчки и срещани проблеми. Кметът на Бургас е председател на Комитет за управление на проекта, който ще наблюдава и контролира дейността на ИЗИП. Комитетът ще провежда консултации с независим съветник по обществен транспорт
• Интегрирано звено за изпълнение на проекта (ИЗИП)
ИЗИП е отговорно за изпълнение на проекта и ще включва:
– Звено за изпълнение на проекта (ЗИП) - външни консултанти, избрани въз основа на конкурентна тръжна процедура
– Екип от общински експерти, определени със заповед на Кмета.
Основна задача на ИЗИП е да се подготвя и контролира договорите за всички дейности по проекта и да се гарантира по всяко време строга координация между всички компоненти
Финансирането на дейността на ИЗИП се осигурява в рамките на Проекта „Интегриран градски транспорт на Бургас” и на основата на сключен договор. ИЗИП отговаря за техническото и финансово администриране на основните дейности по проекта за интегриран градски транспорт. ИЗИП изпълнява дейността си съобразно изискванията на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, Указания за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ на ОПРР, вътрешните правила на Община Бургас и други нормативни актове, касаещи разходването на средствата по Оперативните програми.
• Ръководител на проекта
Независим Ръководител на проекта ще бъдe назначен след провеждане на конкурс. ИЗИП ще се ръководи от ръководителя на проекта. Той/Тя ще има широки правомощия и ще координира съвместната работа на общинския екип и външните консултанти от ЗИП и ще представлява ИЗИП пред Ръководния комитет.
• Независим консултант по политики на обществения транспорт
Независим консултант ще съветва Kомитетът за управление относно дейностите. Независимият консултант ще е експерт с широк и дългосрочен опит в сферата на обществения транспорт.

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 143 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Транспорт”