Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Платежни системи в България

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.
Брутен вътрешен продукт, безработица, брутен национален доход, валутен курс, лихвени проценти, национален дълг, потребителско търсене, процент на инфлация, търговски баланс, фондов пазар.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 230750
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 173311
Местоположение: Somewhere In Time

Платежни системи в България

Мнение от Mozo » ср юни 05, 2019 16:43

Реферат
по
Основи на финансите

„Платежни системи в България”


Новата пазарна среда и платежните отношения, които тя налага в Република България, извеждат на преден план развитието на междубанковите плащания. Те се осъществяват между клиенти, сметките на които се водят в различни банки. За да се осигури сигурността и изпълнението на съответните процедури по разплащане между банките, както и между техните клиенти, се налага съществуването на платежни системи, които да организират дейностите им.
Съгласно чл. 2 от Закона за Българската народна банка, Централната банка отговаря за организирането, поддържането и развитието на платежните системи в страната, като съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни системи и осъществява надзор върху тях. През последните години са направени значими стъпки за усъвършенстване на българската платежна система. Система за обслужване на междубанкови клиентски плащания, инициирани за изпълнение в определен момент, БИСЕРА, е въведена в експлоатация през 1992 г. Банковата организация за разплащания с използване на карти, БОРИКА, е създадена през 1995 г., за да обслужва плащанията с карти на територията на Република България. Създадени са две сетълмент системи за ценни книжа: Депозитар на държавни ценни книжа през 1992г. и Централен депозитар АД през 1996г. През септември 2002г. влиза в действие и система за брутен сетълмент в реално време RINGS.
Настоящата разработка си поставя за цел да разгледа трите основни платежни системи в България – RINGS, БИСЕРА и БОРИКА като ще обърне внимание на техните характеристики, начин на достъп до тях и графиците, по които се осъществява сетълментът.
БИСЕРА
Система за брутен сетълмент в определено време
Българската народна банка организира безналичните разплащания между банките съгласно Наредба №3 от 1992г. за безкасовите плащания. Тя изгражда, организира и регулира банковата интегрална система за електронни разплащания (БИСЕРА), регламентирана с Банковия универсален стандарт (БУС) 7092 „Сетълмент в БНБ”. Той регламентира организацията на системата за сетълмент, включително процедурите за сетълмент, счетоводните записи, регистрирането на нареждания за преводи, прехвърлянето на информация, формати на съобщенията, процедури за контрол.
БИСЕРА по смисъла на посочения стандарт представлява банкова интегрална система за електронни разплащания, т.е. организация за електронен трансфер, поддържана и управлявана от „Банксервиз” – АД, София, в която като участници в плащанията и потребители на предлаганите от системата услуги участват всички български банки и техните клонове на територията на страната.
Съгласно действащите банкови нормативни актове, всички лицензирани банки в България са длъжни да извършват всички междубанкови разплащания чрез БИСЕРА. (или пряко през своите сметки в БНБ за определени видове плащания). Банки, чиито лицензи са били анулирани, се изключват незабавно от системата. Клоновете на банките също имат пряк достъп до БИСЕРА (ако банките нямат вътрешна система за разплащане). Две небанкови финансови институции имат пряко достъп до БИСЕРА: Централният Депозитар АД и БОРИКА. Те действат като агенти по сетълмента. Централният Депозитар АД е за плащания по сделки с ценни книжа, а БОРИКА за междубанкови плащания по картови транзакции. Те са упълномощени от своите членове да инициират междубанкови разплащателни операции от името на членуващите в тях банки. От 19 февруари 2001 г., към БИСЕРА беше включена системата СЕБРА (Система за Електронни Бюджетни Разплащания) за обслужване на плащанията на бюджетните ведомства. Държавният бюджет е участник в БИСЕРА.
БИСЕРА обработва всички видове междубанкови разплащания независимо от стойността им. Тук се включват плащания между клиенти, плащания между банки и плащания между БНБ и други банки. Системата разграничава следните платежни инструменти: парични преводи, незабавно инкасо, чекове, акредитиви, дебитни карти и служебни инкаса.
Съгласно общоприетата терминология, БИСЕРА е система за брутни разплащания в определен момент, като сетълментът се извършва на база Т+ 1. Графикът за работа на БИСЕРА се задава от Банксервиз, на база определените моменти за сетълмент на междубанковите плащания: системата е отворена за приемане на инструкции по плащания (вътрешнобанкови и междубанкови) както и друга банкова информация 24 часа на ден 7 дни в седмицата; сетълментът на междубанковите плащания се извършва само в работните дни на RINGS, два пъти на ден; генерирането и получаване на резултатите от сетълмента се извършва веднага след получаване от БНБ на отговора на заявката за сетълмент; получаването на информацията по вътрешнобанковите плащания както и на друга банкова информация става по всяко време по инициатива на адресата.
След сетълмента на платежните нареждания, системата генерира платежно съобщение за получаващата банка и потвърждаващо съобщение за изпращащата банка. Тя генерира също и съобщения за БНБ с обобщена информация относно междубанковите плащания (брутната сума на плащанията, получени от всяка банка изпратени от някоя друга банка). БНБ задължава разплащателните сметки на изпращащите банки и заверява разплащателните сметки на получаващите банки със съответната обща брутна сума. Плащането се счита за окончателно веднага щом бъде дебитирано от сметката на изпращащата банка и кредитирано от БНБ по
сметката на получаващата банка. Всеки превод се извършва поотделно. Платежните нареждания, изпратени от банките са неотменяеми. В случай, че дадено плащане не може да бъде извършено поради недостатъчни средства по сметката на изпращащата банка, БНБ и получаващата банка се информират на Т + 1 и съобщението се изпраща повторно всеки ден до извършването му. В такъв случай, неизправната банка дължи глоба на получаващата банка.
Входящите плащания, включително и чакащите плащания от предходните дни, се нареждат в опашка в съответствие с приоритет, който се определя автоматично от системата на принципа "първи постъпил - първи обслужен" (FIFO). Плащанията, свързани с искания за служебно инкасо, имат най-висок приоритет, следвани от тегленето на пари в брой от банкомати и всички останали плащания. Има два механизма за опашки в системата: един за входящите плащания като цяло и един за всяка отделна сетълмент сметка. Плащанията се обработват поотделно, като се следва стриктно последователността на входящата опашка.
Ако за сметката, която трябва да бъде задължена, има вече опашка от
плащания или няма достатъчно средства, плащането не се обработва, а се оставя в опашката от плащания от тази сметка. Когато бъдат получени средства по сметката, се проверява за наличие на чакащи плащания и същите се обработват в хронологичен ред, доколкото получените суми осигуряват необходимото покритие.
Законодателството строго определя случаите, когато БНБ има право да обработва плащанията от опашката, да отхвърля плащане, да променя приоритета на плащания и пр. Например, когато поради липса на ликвидност в банката, дадено плащане не може да се изпълни в срок от 10 работни дни след като е било въведено в системата, същото се отхвърля от сетълмент системата и се заличава от опашката. В случай на отхвърляне на плащане от сетълмент системата, този факт се оповестява по подходящ начин. В този случай системата информира БНБ, за да даде възможност на централната банка да предприеме конкретни надзорни мерки в съответствие със Закона за банките.


БОРИКА
Банкова организация за разплащания с използване на карти

БОРИКА е създадена през 1993 г. като еднолично дружество на Българска народна банка с Решение на УС на БНБ.
Като Национален картов оператор БОРИКА обслужва 28 местни банки – практически всички банки, които издават банкови карти и приемат плащания с тях. Авторизира плащанията, извършени с местни дебитни и международни дебитни и кредитни карти (включващи картовите продукти на MasterCard, Visa, American Express и JCB), издадени от тези банки; персонализира издаваните чрез дружеството банкови карти; извършва нетиране на междубанковите плащания, инициирани чрез картови операции и изпраща резултатите за сетълмент в Българска народна банка; осъществява връзка с международните картови системи MasterCard, Visa, American Express; тества и сертифицира банкомати и ПОС терминали и разработва операционни правила за функционирането на картовата система.

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 24 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Икономика”