Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Емпирично социологическо изследване

Безплатни реферати, есета, анализи, доклади и всякакви теми свързани със социологията.
Личност, общност, общество, индивид, позитивизъм и антипозитивизъм, епистемология, антология, критически анализ, социология на културата, икономическа социология, компютърна социология, социално благоденствие, здравеопазване, социален минимум, социално осигуряване, помощи за безработни, интеграция в обществото.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 231017
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 173843
Местоположение: Somewhere In Time

Емпирично социологическо изследване

Мнение от Mozo » вт юни 04, 2019 20:28

Емпирично изследване .
1. теоретично и емпиричното социологическото изследване
соц.изследване може да бъде ориентирано към решаване на теоретични или на практически задачи. В теоретичната ориентация се вписват спец.цели като изясняване на принципите на функциониране и развитие на конкретни соц.феномени, в развитие на понятийната система и т.н. в ЕСИ социологът работи с факти отнасящи се обикновено към фрагменти от соц.реалност – личност ,групи и т.н. Изследователското внимание е фокусирано в/у соц.културни и пол.явления.
2. ЕСИ – съществено се различава от традиционното теоретично изследване в соц. То има специфична организационна структура и изследователски задачи. това предполага специфични изисквания към изследователя – теоретична подготовка , необходима за теоретичното соц.моделиране, соц.анализ и соц.обяснение на изследвания предмет, умение за решаване на множество проблеми. Соц.изследване има три задачи: като познава и се опира на общата социология, социологът трябва да разкрие цялата съвкупност от културни , пол.,икон.фактори, които влияят в/у изследваното явление; установяването на връзката между действащите фактори на соц.среда и субективните представи, нагласи и действия на хората , групите; да се направят нови политични изводи и практически препоръки. Общата соц.теория позволява да се определят мястото и ролята на изучаваното явление в системата от соц.връзки и отношения. Соц.изследване отчита влиянието и на икон.,и на технико-технологическите, и на соц.организационите и управленските фактори.
3. социологическото изследване и соц.практика – в социологическия подход има не само познавателен потенциал , но и сериозни диагностични, активиращи и прогностични възможности. Ефектът на соц.диагностика е в идентификацията на соц.проблем. социологията дефинира социалния проблем като определени условия в обществото които се възприемат като желателни. Значими соц.проблеми в много съвременни общества от гледна точка на изложените критерии са престъпността , девиантното поведение в различните й проявления- стопанска престъпност, корупция , организирана престъпност, детска и младежка престъпност. Бедността като резултат на рецесия , безработица , ниски доходи , неравенство в правото на образование, труд, соц.реализация. активираща роля на социологията е във възможността идентифицираните проблеми да стимулират соц.движения. прогностичната функция на социология е отговор за бъдещето , за очакванията.
тема 2
4. проектиране на ЕСИ – по своя същност и роля емпиричното соц.изследване разработването на проекта е теоретическото , методологическо и методическо обосноваване на осъществяваните изследователски практики, техники и процедури по регистрирането, обработката и анализа на данни, необходими за соц.обяснение на изучавания соц.проблем. проектът е своеобразна , работна книга за провеждането на ЕСИ. Изработването на проекта на ЕСИ предполага конкретен отговор на редица теоретически , методологически , методически, организационни управленски принципи и изследвания.
5. проблемна ситуация . постановка на проблема – тя най-често се характеризира с сигнали за противоречие, разпознаването на потребности и съзнаване на необходимостта от осъществяване на определени практически действия, от една страна и с незнание за пътищата и средствата за реализация на тези действия. ЕСИ на динамиката на персонала на една фирма например ще ни ориентират както конкретни фактори които влияят в/у структурата, функционирането и развитието на нейната соц.организация, така и в система от необходими действия за ограничаване на неблагоприятните влияния на едни и стимулиране на положителното влияние на други фактори. Единството между наука и практика между теоретично и емпирично е същност съдържание на постановката на проблема.
6. тема , цели и задачи на ЕСИ – изходен пункт при разработването на проект за ЕСИ е проучването на проблемната ситуация и поставянето на проблема в рамките на описаната проблемна ситуация се дефинира тема за излседването. Темата на едно ЕСИ може да съвпадне изцяло с изследвания проблем , тя може да се дефинира и така , че да отразява част от изследователския проблем или решаването на този проблем да се постигне чрез дефинирането и изследването на няколко теми. Целта на ЕСИ определя неговата ориентация – теоретична, приложна или теоретико- приложна. Проектът на изследването трябва да дава ясен и точен отговор на въпросите какъв тип проблеми ще се решават и в каква ориентация. При практическите насочени ЕСИ основни са практическите , а спомагателни са теоретичните задачи. с решаването на задачите на излседването трябва да се реализират неговите цели и да се постигне разпознаване и обясняване на изследвания проблем.
7. обект , предмет и обхват на ЕСИ – обект на социологическото изследване на соц.процеси , соц.отношения и т.н. субекти на соц.отношения са хората. Предмет на ЕСИ изразява страна, част , аспект от обекта която се изучава , към обясняването на която той е ориентиран. Обхватът характеризира разположението на обекта на изследването и единиците на наблюдение в пространството и времето. По – големите по обхват соц.изследвания са по сложни , по – трудни.
8. теоретичен соц.модел – на излседвания предмет предполага описания и изясняване на системата от понятия ,с помощта на която този предмет се изучава и обяснява. Изследователят се опира на спец.построена работна концепция, която в входа на изсл.може да се уточнява и развива и да изпълнява ролята на теория на изследването. Концептуалният модел е теоретичната рамка, в която намират решение въпросите , свързани с понятийната и индикаторната система на изсл. Разработването на теоретичен соц.модел на изсл.обект и предмет изисква теоретична и емпирична интерпретация на понятието. Хипотезите в ЕСИ са научно обосновани и предположения за структурата на изследвания соц.обект , за характера на елементите и връзките , формиращи соц.обект за механизмите на неговото функциониране и развитие. Научните хипотези се формират на базата на проучването на проблемната ситуация. Хипотезите в изследването могат да се опровергаят или потвърдят. Научнообосновани хипотези в ЕСИ трябва да отговарят на определени изисквания: те трабва да са със съответствие с основните положения в общата социология и съответната част на соц.теория; те не трябват да противоречат на известни трърдения; те трябва да подлежат на проверка в процеса на изследването както и на логически анализ.

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 19 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Социология и социална политика”