Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Основи на Маркетинга (Лекции)

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.
Брутен вътрешен продукт, безработица, брутен национален доход, валутен курс, лихвени проценти, национален дълг, потребителско търсене, процент на инфлация, търговски баланс, фондов пазар.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
constantin
Начинаещ
Мнения: 137
Регистриран: пет май 29, 2009 21:39
Репутация: 29
пол: Мъж
Местоположение: Някъде в БГ

Основи на Маркетинга (Лекции)

Мнение от constantin » пет май 29, 2009 23:34

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН
Тема 1. Маркетинг - същност и значение
Маркетингът и предизвикателствата на XXI век - видове маркетинг и фактори обуславящи промяната в
същността, ролята и задачите на маркетинга. Съвременни дефиниции за маркетинг. Дефиниране на ключови
понятия в маркетинга: пазар (пазар на продавача и пазар на купувача); нужда, потребност, желание; търсене;
потребителна и разменна стойност; стоки, услуги, идеи, размяна, маркетинг микс. Маркетинг микс - елементи
и връзката между тях. Маркетингови концепции- същност и условия за приложение. Маркетингови функции-
същност и връзка между функциите. Маркетингови изпълнители.
Тема 2. Маркетингова обкръжаваща среда
Маркетингова обкръжаваща среда (МОС) - дефиниция и елементи на средата. Макро - и микро маркетингова
среда - характеристика на елементите, начини за влияние върху маркетинговите решения на фирмата. МОС -
фактори, неподдаващи се на контрол. МОС - фактори, поддаващи се на контрол. Анализ на маркетинговата
среда - подходи. Определяне на възможностите, заплахите и стратегическата неопределеност на средата.
Тема 3. Маркетингови изследвания и маркетингова информационна система
Маркетингова информационна система (МИС) - характеристика и компоненти. Система за вътрешна
отчетност. Система за маркетингово разузнаване. Система за маркетингови изследвания - видове. Система за
поддържане на маркетинговите решения. Изследователски процес и основни етапи на маркетинговото
изследване.
Тема 4. Потребителско поведение
Пазари на крайните потребители (потребителски пазари) - дефиниция и особености. Природа и специфика на
поведението на крайните потребители. Модел на потребителско поведение. Фактори, влияещи върху
потребителското поведение: културни фактори (културни ценности, норми и различия; субкултура; социални
класи; социален статус); социални фактори (референтни групи; роли и статус; лидерство в мнението;
семейство; ситуационни влияния); психологически фактори (мотиви и мотивация, възприемане, знание,
отношение и убеждение); личностни фактори (възраст, етап от жизнения цикъл, професия и икономически
условия, стил на живот, личност и самовъзприемане). Процес на вземане на решение за покупка. Видове
решения за покупка.
Тема 5. Целеви маркетинг
Целеви маркетинг - хактеристика. Обща характеристика на модела: “сегментиране - избор на целеви пазар -
позициониране”. Сегментиране на пазара. Същност, значение и подходи. Критерии за сегментиране. Пазарен
сегмент. Избор на целеви пазар. Оценка на пазарните сегменти. Маркетингови стратегии за обхващане на
пазара - масов (недиференциран маркетинг), диференциран маркетинг, концентриран маркетинг.
Позициониране на продукта на пазара. Стратегии за позициониране. Подходи за позициониране.
Препозициониране.
Тема 6. Продуктова политика
Продуктът като елемент на маркетинг микса. Равнища на продукта. Класификация на продуктите. Продуктов
микс и продуктова линия. Характеристики на продуктовия микс. Управление на продуктовия микс. Търговска
2
марка - същност, функции, изисквания. Видове търговски марки и критерии за избор. Разработване на нови
продукти. Видове нови продукти. Управление на процеса на разработване на нови продукти: акумулиране на
идеи и оценка на идеите; анализ и селекция на идеите; бизнес анализ; същинско разработване на новия
продукт; пробен маркетинг; комерсиализация на новия продукт. Концепция за жизнения цикъл на
продуктите. Маркетингови стратегии на различните етапи от жизнения цикъл на продуктите.
Тема 7. Ценова политика
Цената като елемент на маркетинг микса. Процес на определяне на цената. Ценови цели. Ценообразуващи
фактори: външни /извън контрола на фирмата/ - икономическа конюнктура, търсене на пазара, политически
фактор и нормативна уредба, конкуренция и характер на предлагането; вътрешни /под контрол на фирмата/ -
себестойност, продукт, маркетингови разходи, дължина и характеристика на канала, търговски отстъпки,
фирмени и маркетингови цели. Основни методи за формиране на цената: разходни методи на ценообразуване;
пазарни методи, отчитащи условията на търсенето и предлагането; пазарни методи, съобразени с
конкуренцията. Ценови стратегии при въвеждане на нови продукти. Ценови стратегии при утвърдени
продукти. Адаптиране на цената към пазарните реалности.
Тема 8. Дистрибуционна политика
Дистрибуцията като елемент на маркетинг микса. Целесъобразност на директни и индиректни връзки. Видове
маркетингови канали. Характеристики на маркетинговите канали. Функции и роля на посредниците. Решения
за избор на маркетингови канали. Интеграция в маркетинговите канали - вертикални маркетингови системи,
хоризонтални маркетингови системи, многоканални маркетингови системи. Основни показатели за анализ и
оценка на каналите за реализация. Сътрудничество, конфликти и конкуренция в каналите. Лидерство.
Тема 9. Комуникационна политика
Комуникационни цели. Комуникационни канали. Комуникационен микс - характеристика на основните
елементи. Реклама - дефиниции, връзки с другите елементи на комуникационния микс. Разработване и
управление на рекламна кампания. Връзки с обществеността - същност, значение, стратегии. Видове, методи
и средства на връзките с обществеността. Насърчаване на продажбите - същност, значение, стратегии. Видове
насърчаване на продажбите/покупките. Основни техники за насърчаване на продажбите. Лични продажби -
същност, значение, стратегии. Управление на личните продажби.
Тема 10. Разработване на маркетингова стратегия
Същност и значение на стратегическото маркетингово планиране. Обща характеристика на процеса на
стратегическо маркетингово планиране. Маркетингови цели. Маркетингова стратегия. Видове маркетингови
стратегии. Маркетингов контрол.
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 2514 пъти
Неприятното в това да си първият направил нещо по правилния начин е, че никой не разбира колко трудно е било.

Нова тема Отговори

Върни се в “Икономика”