Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Курсова работа по Управление на качеството

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.
Брутен вътрешен продукт, безработица, брутен национален доход, валутен курс, лихвени проценти, национален дълг, потребителско търсене, процент на инфлация, търговски баланс, фондов пазар.
Нова тема Отговори
iohana_22
Регистриран
Мнения: 2
Регистриран: пет юни 21, 2013 00:18
Репутация: 10
пол: Жена

Курсова работа по Управление на качеството

Мнение от iohana_22 » пет юни 21, 2013 00:32

Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т - Г А Б Р О В ОКурсова работа по

Управление на качеството


Тема : “ Видове системи за управление на качеството “

Изготвила: Йохана Сашова Иванова
Факултетен номер : 31147407
Специалност: „ ИТ”, 2-ри курс, задочно,Бакалавър

Рецензент: ………
/Доц. д-р С. Петров/
/Доц. Д-р Р. Георгиева/


2013г.
С ъ д ъ р ж а н и е:

1 Въведение …………………………………………… 2
2 Системата за управление на качеството (СУК)…….2
3 Подготовка за внедряване на СУК…………………. 3
4 Ползи и изгоди от внедряването на СУК……………3
5 Елементи на системата по качество………………4
6 Крайната цел за системата за УК………………….4
7 Маркетинг………………………………………………5
8 Видове управление на качеството ……………………7
9 Система за управление на качеството, ISO 9000……8
10 Какво е ISO 9001:2008?...................................................10
11 TQM ( Тотално Управление на Качеството)…………12
12 Приносът на Каору Ишикава за тоталното управление на качеството……………………………………………...13
13 Предимства на тоталното управление на качеството….14
14 Подходът JIT(Точно навреме)…………………………….15
15 Японската концепция “Кайзен”…………………………...15
16 Заключение……………………………………………………16


1 . Въведение
Първите системи за управление на качеството (СУК) са въведени от САЩ във военно промишления комплекс. През 60-те години на 20 век тези системи започват да се прилагат в НАТО като основа за постигане на определено високо ниво на качеството във въоръженията. По-късно тази система се приема във Великобритания за цялата икономика. Въз основа на нея през 1979 г. е приет британският стандарт BS 5750. Въвеждането на системата за управление на качеството в британската икономика постига лавинообразно предимство на британските фирми пред основните им конкуренти по световните пазари. Така тази система излиза извън границите на Великобритания и масово западноевропейските фирми приемат СУК като основа в своята стратегия за управление на процесите. През 1987 г. международната стандартизационна организация ISO публикува част от серията стандарти ISO 9000, създадени въз основа на британските BS 5750, като към тях са добавени най-добрите решения от страните членки на ISO и TK 176. Последната версия на ISO 9000 е от 1994 г., като в момента се подготвя нова усъвършенствана версия 2000. Системата за управление на качеството СУК е приета от европейския комитет по стандартизация CEN като стандарти EN 29 000. В България системата за управление на качеството ISO 9000 е приета през 1996 г. Повече от 120 страни по света са приели тази система от стандарти като национални. Системата ISO 9000 в момента съдържа около 20 стандарта. При това сред тях три имат определието за модели по управление на качеството. Това са ISO 9001, ISO 9002 и ISO 9003.
2. Системата за управление на качеството (СУК) -система, която е създадена за постоянно формиране на целите в областта на качеството в дадена организация. СУК е система, която се характеризира със своето предназначение, структура и състав на елементите и връзки помежду им. Системата за управление на качеството има за цел да гарантира постоянното качество на продуктите или услугите, предлагани от предприятието, за да бъдат удовлетворени очакванията на потребителите/клиентите. А основната задача на системата е да не се контролира всяка единица от продукта, а да се направи така, че да няма грешки в работата, които биха могли да доведат до възникване на брак (лошо качеството на продукта или услугата). Бракът винаги възниква при неправилни действия. А за да се избегнат те е необходимо да се опишат верните действия за създаване на качествени продукти или услуги, да се разработят инструкции по изпълнение на правилните действия и да се контролират тези действия.
3. Подготовка за внедряване на СУК
Подготовката за внедряване на СУК започва със осъзнаването на основния принцип, че удовлетвореност на клиента не може да бъде достигната, като се концентрираме само върху една част от организацията, а като се проследява колко добре и акуратно се изпълняват действията, осигуряващи качеството, заедно и поотделно във всички отдели. СУК може да бъде дефинирана като „ Система на работа, която организацията сама си е наложила, документирана посредством ефективни, интегрирани Процедури за Управление, за ръководене на координирани действия на работната ръка, машините и информацията на организацията по най- добрия и лесно приложим начин, за да се постигне удовлетворяване на изискванията на клиента по отношение на качеството с възможно най-малко разходи.

4. Ползи и изгоди от внедряването на СУК:
 Насърчава организацията да анализира изискванията на клиентите;
 Дефинира потребностите на процесите за производство на приемлив продукт;
 Контролира процесите за производството на приемлив продукт;
 Подобрява процесите и продукта непрекъснато;
 СУК създава увереност в удовлетворението на изискванията на клиентите;
 Води до икономии на разходите.
 Ползи и изгоди за клиентите:
• Продуктите и услугите на фирмата отговарят на изискванията, надеждни и налични са.
 Изгоди за заетите в организацията:
• По- добри условия за работа;
• Сигурност на работното място;
• Силна фирмена култура;
• По-високо удовлетворение.
 Изгоди и ползи за собствените и инвеститорите:
• Възвръщаемост на инвестициите;
• По-добри оперативни резултати;
• По-голям пазарен дял;
• По-високи печалби.
 За доставчиците:
• Стабилни договорни отношения;
• Развитие на връзките, партньорство;
• Взаимно разбирателство.
 За обществото:
• Изпълнение на нормативните и регулиращи изисквания;
• Условия за безопасен труд;
• Благоприятно влияние върху околната среда.

5. Елементи на системата по качество са:

 Отговорност на ръководството
 Принципи на системата по качеството
 Разходи (икономии) свързани с качеството
 Качество в маркетинга
 Качество в спецификата на проекта
 Качество при снабдяване
 Качество в производството
 Контрол в производството
 Проверка на изделията
 Контрол върху измервателните и изпитателното оборудване
 Несъответствие
 Коригираща дейност
 Обработка и след производствени дейности
 Документиране и документи за качество
 Персонал
 Безопасност на изделията и отговорност за тях
 Използване на статистическите методи

6. Крайната цел за системата за УК -постигането на следните четири етапа на качество на продукцията:
 Съответствие на стандартите- качеството се определя като отговарящо или неотговарящо на стандарта без да се вземат над внимание изискванията на потребителите
 Второ равнище или съответно по предназначение и продукцията трябва да отговаря не само на съответните стандарти, но и да задоволява експлоатационните изисквания
 Съответствие с изискванията на пазара – постигане на високо качество даващо възможност за предлагане на продукцията на умерена или ниска цена, изразява се в производството на без дефектна продукция.
 Съответствие скритите изисквания- осигуряване на някаква отличителност на стоката на предприятието в сравнение със същите стоките от др.предприятия.

7. Маркетинг
Маркетингът има водеща роля при определяне на изискванията към качеството на продукта. Той трябва:
 да определи потребността от продукцията или услугата;
 да определи точно търсенето и сектора на пазара, за да обоснове количеството, цената и срокът за производство на продукцията или за извършване на услугата;
 да определи потребителските изисквания;
 да предостави конкретно изискванията на потребителите в предприятието;
Маркетингът трябва да осигури официално описание на продукцията или на общите изисквания към нея. Описанието съдържа изискванията и желанията на клиентите в предварителен комплект от спецификации, които са база за последваща проектантска работа. Елементи, които могат да бъдат включени в краткото описание на продукцията, са следните изисквания:
 функционални характеристики(режим на работа, надеждност и др.)
 сензорни характеристики(цвят, вкус, мирис и др.)
 монтажна информация
 приложими стандарти и законови разпоредби
 опаковане
 осигуряване на качеството и проверки
Маркетингът трябва да създаде система за непрекъснато следене на информацията от потребителя и за обратна връзка с него. Информацията се анализира, съпоставя, интерпретира и съобщава, съобразно приетите процедури. Обратната информация от клиенти и възложители може да даде ключа за възможни промени в продукцията, както и за подходящи управленски дейности по подобряване на качеството.

 Проектиране на продукта
Изискванията за качеството, заложени в документацията трябва да бъдат еднозначни и да определят важни качествени характеристики, например критериите за приемане и отхвърляне.
В края на всеки етап от проектирането на продукта трябва да се извършва официален , документиран, системен и критичен преглед на направеното. Той трябва да определи и предвиди областта на проблемите и несъответствията, както и да изведе коригиращи и превантивни действия, за да бъде сигурно, че окончателната разработка и показателите задоволяват потребителските изисквания.

 Разработване на технологичния процес
Технологичното осигуряване на производството е ключов момент от създаването на условия за постигане на високо качество на продукцията. На контрол подлежат:
 точността и измененията в технологичното оборудване, използвана за изработване или измерване на продукцията;
 умението, способността и познанията на операторите за задоволяване на свързаните с качеството изисквания;
 специалните условия на работната среда, времето, температурата или други фактори, въздействащи върху качеството;

 Снабдяване
Закупените материали, компоненти и възли стават част от продукцията на предприятието и директно влияят върху качеството й. Успешното снабдяване започва с ясното определяне на условията и изискванията към доставките. Доброто снабдяване зависи в голяма степен от избора на квалифицирани доставчици, които да изпълняват доставките в съответствие с договорите, където се определя обхвата на входящия контрол, като се имат предвид и разходите по осъществяването му.

 Производство
Във важни точки на производствения цикъл се предвижда проверка на състоянието на качеството на продукцията, програмно осигуряване, материалите, работната среда, за да се доведе до минимум възникването на грешки.

 Контрол и изпитване
Контролът върху готовата продукция е продължение на проведения по време на производството контрол. Възможни са две форми на контрол, които могат да се прилагат заедно или по отделно.
При първата се извършва краен контрол или изпитване, за да е сигурно, че произведената продукция съответства на изискванията по качеството. Най-често използваните методи са „стопроцентна проверка”, „извадков контрол на партида” и „непрекъсната извадка”.
Втората форма на контрол предполага проверка на качеството на продукцията по образци, избрани като представители на завършени производствени партиди.

 Опаковане и съхранение
Опаковането и предпазването на продукцията трябва да се регламентират в специални инструкции, в които да е предвидено и подходящото маркиране и етикетиране на готовите продукти, които трябва да бъдат четливи, трайни и в съответствие с техническата документация и да осигуряват необходимата проследимост. Идентификацията на продукцията трябва да остава неповредена от момента на началното приемане до доставянето й в крайното местоназначение.
Складирането на продукцията изисква правилно планиране, контрол и система от документи за отчитане движението и съхраняването й.

 Разпространение и продажба
Сътрудниците са длъжни да познават своята продукция по-добре от клиента и да му предлагат нужната информация. Специалистите по продажбите трябва да информират клиента за условията и сроковете на следпродажбено обслужване.

 Монтиране и експлоатация
Цикълът на качеството предвижда разработването на специална инструкция, свързана с монтирането на сложните продукти. Тя служи за правилното монтиране и включва предпазни мерки от грешки в монтажа и други причини, които влошават качеството, надеждността, безопасността и функционалността на продукцията.

 Техническа помощ и поддръжка
Важно значение за надеждността и дълготрайността на продукцията има обслужването й след продажбата. За целта трябва да се осигурят технически консултации, доставки на резервни части и компетентно обслужване. Трябва да бъдат ясно разпределени и съгласувани отговорностите между доставчиците, пласмента и потребителите.

 Разпореждане след употреба
Последното звено от веригата на качеството е свързано с по-нататъшното разпореждане за използването на продукцията след излизането й от употреба. Тя може да бъде продадена, бракувана, унищожена, рециклирана. Човечеството трябва да се стреми да произвежда продукция, която може да бъде рециклирана или чието унищожение не вреди на околната среда.

Управлението на качеството трябва да се осъществява от комисии по качеството. Начело на всяка комисия трябва да се назначава един от членовете на ръководството на фирмата. В състава й трябва да се включват един или двама сътрудника от различните фирмени отдели. Комисиите определят правата и отговорностите на всички отдели по осигуряване на качеството и координират взаимоотношенията между тях.8. Видове управление на качеството

 Стратегическото управление на качеството е тази част от дейностите, методите и техниките в управлението на фирмата, чрез които се определя и осигурява политиката по отношение на качеството. Политиката на качеството включва следните дейности:
 стратегическо планиране и избор на план по качеството;
 логистика на ресурсите;
 изследване и анализ на продукти по пазари и по маркетингов микс;
 позициониране и репозициониране на проекти за продукти;
 формиране, избор и контрол върху пакети от проектни стратегии по качеството.

 Тактическото управление на качеството включва дейности, методи и техники за реализиране на избраните проектни стратегии съобразно плана по качеството. Тактическото управление се реализира от функционално-структурните звена на фирмата чрез разработване и реализиране на пакети от стратегии за:
 продуктите, продуктовите групи и линии;
 цените по продукти, продуктови линии и продуктови групи по пазари;
 рекламата по продукти, продуктови линии и групи и по пазари;
 пласмента, каналите на реализацията и тяхната организация съобразно целите на политиката на управление на качеството на фирмата по всички компоненти на веригата на качеството.

 Оперативното управление на качеството е съвкупност от 16 методи, техники и дейности за конкретна реализация на планово извършения избор на стратегии на качеството на тактическото равнище. Тук се отнасят дейности, свързани приоритетно с оперативното планиране, изпълнение контрол и надзор по качеството.
9. Система за управление на качеството, базирана на ISO 9000
Стандартите ISO 9000 са приети в над 90 страни в света и могат да се приложат към всяко предприятие, независимо от големината му и сферата му на дейност. Системата стандарти е разработена от Международната организация по стандартизации и е базирана на разработките на Британския институт по стандартите BS 5750. Самата организация ISO не извършва сертификация по ISO 9000. С това се занимават специално сформирани одиторски организации в отделните страни.
През 1987 г. международната стандартизационна организация ISO публикува част от серията стандарти ISO 9000. В България системата за управление на качеството ISO 9000 е приета през 1996 г.


 Преглед на серията стандарти ISO 9000 до ISO 9000 :2000

1) ISO 8402:1994 „Управление и осигуряване на качеството.Речник”;
2) ISO 9000-1:1994 „Стандарти по управление и осигуряване на качеството-Част 1.Указания за избор и прилагане”;
3) ISO 9000-2:1997”Стандарти за управление и осигуряване на качеството - Част 2 :Основни указания за прилагането на ISO 9001,ISO 9002,ISO 9003”;
4) ISO 9000-3:1997 „Стандарти по управление и осигуряване на качеството- Част 3.Ръководство за приложението на ISO 9001:1994 при
проектирането/разработване,доставката,инсталирането и поддръжката н а компютърен софтуер”;
5) ISO 9000-4:1993”Стандарти по управление и осигуряване на качеството –Част 4. Указания за програми по управление”;
6) ISO 9001:1994 „Системи по качеството при проектиране,разработка,производство,монтаж и обслужване”;
7) ISO 9002:1994”Системи по качество- Модел за осигуряване на качеството при производство,монтаж и обслужване”;
8) ISO 9003:1994”Системи по качество- Модел за осигуряване на качеството при краен контрол и изпитване”;
9) ISO 9004-1:1994”Елементи на системите по управление и осигуряване на качеството –Част 1. Указания”;
10) ISO 9004-2:1991 „Елементи на системите по управление и осигуряване на качеството –Част 2 .Указания за услуги”;
11) ISO 9004-3:1993 „Елементи на системите по управление и осигуряване на качеството –Част 3. Указания за преработените материали”;
12) ISO 9004-4:1994 „Елементи на системите по управление и осигуряване на качеството –Част 4.Указания за подобряване на качеството”;
13) ISO 10005:1995 Управление на качеството.”Указания за разработване на планове по качеството”;
14) ISO 10006:1997 Управление на качеството. „Указания за качество в управление на проектите”;
15) ISO 10007:1995 Управление на качеството. „Указание за управление на конфигурацията”;
16) ISO 10011-1:1990 „Указания за одит на системи по качеството- Част 1. Одит”;
17) ISO 10011-2:1992 „ Указания за одит на системи по качеството- Част 2.Критерии за квалификация на одиторите”;
18) ISO 10011-3:1991 „ Указания за одит на системи по качеството- Част 3 .Управление на програмите за одит”;
19) ISO 10012-1:1992 „Изисквания за осигуряване на качеството на средства за измерване-Част 1 .Система за метрологична проверка на средства за измерване”;
20) ISO 10013:1995 „Указания за разработване на наръчник по качеството”;
21) ISO 10014:1998 „Указания за управление на икономиката на качеството”. Стандартът за сертифициране EN ISO 9001 : 2000

Стандартът ISO 9001:2000 предоставя тествани и изпробвани в практиката способи и модели , позволяващи такова системно развитие на организационните процеси , които позволяват производството на продукт достоен да задоволи изискванията и потребностите на клиентите . Изискванията за система за управление на качеството при EN ISO 9001 : 2000 са стандартизирани . Това позволява да бъдат покрити както от малки фамилни фирми , така и от големи мултимилионни компании . Това е възможно поради следния факт : изискванията , на които трябва да отговаря всяка СУК са показани в стандарта , но той оставя свобода по отношение на начините , по които организациите трябва да постигнат тези изисквания . Това създава огромна гъвкавост и позволява възможно наJ-доброто интерпретиране на изискванията съобразно културните и регионалните особености на бизнеса . Самият стандарт изисква организацията да съблюдава своята СУК която се базира на ISO 9001 : 2000 , за да се увери , че дейностите протичат ефективно и по регламент .
В допълнение според препоръките на стандартa , организацията може да организира срещи със своите клиенти , на които да ги запознае със своята система за управление на качеството .По този начин тя им вдъхва увереност , че именно тази фирма може да произведе стоки , които да задоволят претенциите им . Важно предимство на ISO 9001:2000 е възможността този сертификат да служи като визитна картичка за организацията. По-точно казано , тя може да служи като атестат за постигнато качество , като доказателство за производство съобразено със световните норми . Важно място заема самата структура на стандарта . Състои се от раздели от 0-8:
0: Въведение
1: Област на приложение
2 и 3 : Препратки към други стандарти и понятия
4: Система за управление на качеството
5: Отговорности на ръководството
6 : Мениджмънт на ресурсите
7 : Реализиране на продукта
8: Измерване , анализ и подобряване
Доказването обаче на система за управление на качеството по EN ISO 9001 не гарантира качеството на продукта , но го прави твърде вероятно . Това е и причината поради която все повече предприятия и държавни институции изискват сертифициране по ISO 9001 . Следването и прилагането на широката гама от стандарти от доброволно , едва ли не се превърна в задължително за много браншове .

10. Какво е ISO 9001:2008?

• ISO 9001:2008 бе публикуван на 14.11.2008 г. и замени досегашната версия на стандарта ISO 9001:2000. Кое е новото в ISO 9001:2008?
• ISO 9001:2008 е международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да отговаря на клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетворението на клиента.
• Всяка организация, която се стреми към непрекъснато подобрение на управленската си дейност и процеса на работа и иска да увеличи ползите от непрекъснатото си усъвършенстване, трябва да внедри и сертифицира ISO 9001:2008.
• ISO 9001:2008 e приложим за всички организации, независимо от техния вид, размер и продукт/услуга, който предоставят.
• ISO 9001:2008 се базира на осем основни принципа, които са гарант за успешно ръководене и функциониране на една организация:
o насоченост към клиента;
o лидерство;
o приобщаване на хората, работещи в организацията;
o процесен подход;
o системен подход за управление;
o непрекъснато подобряване;
o взимане на решение, основано на факти;
o взаимноизгодни отношения с доставчиците.
• ISO 9001 е важен инструмент за предприятията в развиващите се страни и тези с икономики в преход, за да може да доказват на своите купувачи, особено на външните пазари, че са способни да произвеждат в съответствие с техните изисквания.
 ЕТАПИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (СУ) до придобиването на сертификат:
 1 ЕТАП Одит на състоянието:
• провеждане на първоначално обучение;
• първоначален одит за установяване на съответствие на действащата система с изискванията на конкретния стандарт;
• анализ на състоянието и определяне на структура на СУ;
• разработване на графици за изпълнение на разработката, изготвяне на всички необходими документи по изграждането на СУ – заповеди, програми и др.;
 2 ЕТАП Разработване на документите от СУ:
• разработване на документите от СУ - процедури, оперативни документи, наръчник и др.;
• поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи;
 3 ЕТАП Внедряване:
• провеждане на обучение по внедряване;
• извършване на одити по елементите от стандарта при внедряването на системата;
• извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите;
 4 ЕТАП Функциониране:
• провеждане на обучение на вътрешни одитори;
• извършване на вътрешни одити;
 5 ЕТАП Сертифициране и придобиване на сертификат:
(извършва се от сертификационна организация*)
• участие в избора на сертификационна организация и по време на извършване на сертификационния одит;
• отстраняване на евентуални забележки от одита.


11. TQM ( Тотално Управление на Качеството)

Всеобхватен, тотален мениджмънт на качеството, който предполага високо качество на работа за достигане необходимото качество на продукцията, при съответстващо качество на организация.Пирамида на качеството Качество на организацията
Осигуряване високо организационно-техническо ниво на производство и съответни условия на труд.

 Качество на работата
Включва обоснованост на приеманите управленски решения. Особено значение има качеството на работа, непосредствено свързана с изходящата продукция (контрол за качеството на технологичните процеси, своевременно откриване на брак и т.н.).


 Качество на продуктите
Явява се съставна част и следствие на качеството на работа. Оценява се качеството на годната продукция, мнението на потребителите, анализират се рекламациите и т.н.

Тоталното управление на качеството означава ръководството само да управлява себе си. Изисква се пълна отговорност от всички служители и работници във фирмата. Тоталното управление на качеството е функция която се изпълнява
от определен фирмен отдел и не трябва да се провежда само от отделни
лица. Тази дейност изисква съвместна работа на целия колектив.

Концепцията “ тотално управление на качеството” е въведена от д-р Арманд
Ф.Файгенбаум, който през петдесетте години на миналия век работи
последователно като директор по управление на качеството и директор по
производствените въпроси в седалището на фирмата Дженеръл Електрик.

Според него тоталното управление на качеството (TQC) може да се дефинира
по следния начин: “ Това е ефективна система за интеграция на развитие
на качеството, поддържане на качеството и усъвършенстване на качеството
от страна на най-различни групировки в дадена организация така, че да се
постига възможно най-икономичното производство и сервиз, които от своя
страна напълно да задоволяват изискванията на потребителите”. TQC
изисква участието на всички направления и подразделения на фирмата, в
това число и на звената по маркетинг, проекто - конструкторска дейност,
производство, технически контрол и доставка. Тъй като Файгенбаум смята,
че качеството, което е дело на всички работещи в дадена организация може
лесно да се превърне в ничие дело, той предлага тоталното управление на
качеството да се опира върху и да се обслужва от едно добре организирано
отделно ръководство, чието единствено задължение да бъде качеството на
продукцията и чиято единствена област на действие да бъдат длъжности,
свързани с управлението на качеството.
В Япония нещата стоят по принципно различен начин. Техният подход се
различава от подхода на д-р Файгенбаум.
12. Приносът на Каору Ишикава за тоталното управление на качеството

Каору Ишикава е роден през 1915г. в семейството на виден индустриалец. През 1939г. завършва университета в Токио със специалност „Приложна химия”. За разлика от Файгенбаум, Каору Ишикава е вярвал, че в управлението на тоталното качество са длъжни да участват всички направления, подразделения и служители на дадена фирма като изучават и прилагат методите за контрол на качеството.
В началото под всеобщо участие се разбира участието на президента на фирмата, директорите, средните ръководни органи, обслужващия персонал, бригадирите и майсторите, работниците на монтажните линии и работещите в търговската дейност. Но напоследък тази дефиниция бе разширена, за да обхване поддоставчиците, системите от търговски мрежи и фирмени филиали. Това е система, разработена в Япония и тя доста се различава от западната практика.
Нивото на управлението на качеството в дадена фирма от гледна точка на
системата на Ишикава се определя от главния изпълнителен директор, като
се има предвид характера на нейната дейност. После той огласява своето
решение в рамките на цялата фирма, тъй като в противен случай работещите във фирмата могат да започнат да водят ненужни и безкрайни спорове относно смисъла на управлението на качеството.

Тоталното управление на качеството е необходимо да се възприеме на
всички равнища във фирмата, тъй като това води до подобряване на климата
в нея. Тоталното управление на качеството е новата стопанска философия
на ръководството на всяка фирма. Джуран първи още през1954 г.насочва
влиянието на ръководители на фирми не към производствените технологии
предимно, а към цялото стопанско ръководство. Така се поставя началото
на тоталното управление на качеството. То представлява революционно
мислене на ръководството на фирмата. Ако това мислене се приеме на
всички нива във фирмата, тогава ще се получат добри резултати. Според
TQC качеството означава отговаряне на изискванията на клиента, а той има
основно три изисквания:

• Непрестанно задоволяване на неговите нужди;
• Пълно задоволяване на неговите нужди;
• Точно разбиране на неговите нужди.

Ако фирмата производител удовлетвори изискванията на клиента, то тя
постига тотално качество. Но за да се постигне, поддържа и развива тотално качество, е нужно да се изгради нова и цялостна система за управление на фирмата.

13. Предимства на тоталното управление на качеството

Според Ишикава тоталното управление на качеството има следните предимства:
• Прави фирмата неподатлива на икономически рецесии. Реализира големи продажби и увеличава своите технологични възможности;
• Фирмата реализира по-големи печалби и осигурява качество, количество и себестойност на продукцията, чрез която се печели доверието на
потребителите;
• Фирмата “ вгражда” качество в изделията си, за да удовлетворява винаги
изискванията на своите потребители;
• Фирмата осигурява стабилен ръст на базата на дейността на всички
служители;

14. Подходът JIT(Точно навреме)
Появява в Япония в средата на 70-те години на XX в. в компанията Toyota Motor Company. Създадена е под ръководството на Таиши Оно (Taiichi Ohno). Терминът "JIT" се явява английски израз, с който подходът добива популярност. Системата JIT има за цел да елиминира практиките на разхищение на ресурси (времеви, трудови, капиталови и др.), като по този начин се подобрява качеството на произвеждания продукт или услуга.Доставката точно навреме е не технология , а мениджърска философия , възприета от повечето успешни производители в световен мащаб, чиято цел е да предостави сигурност и да намали потока от материали чрез веригата на снабдяването и елиминира разточителната практика на съхраняването на големи количества готова продукция. Доставката на стоките по системата “ точно навреме”. Буквално означава своевременни , навременни покупки, без да се натрупват стокови запаси и да се забавя тяхната обращаемост и на вложения в запасите капитал.
В основата на системата е разбирането, че тъй като производствените и търговските операции, свързани с движението на материалните потоци, са зависещи едни от други, стоките могат да се доставят да всяка следваща операция “точно навреме” , т.е когато има потребност. Това означава, че стоките се предвижват и експедират тогава , когато се е появило пазарно търсене.
Приложението на системата обаче изисква в много степен съгласуваност в работата на доставчиците и клиентите, на звената през които стоките преминават, така че да се ограничат до оптималния минимум поддържани стокови запаси. Обвързването е по отношение на размер на доставяната партида, повторяемост на доставката, продължителност на цикъла за изпълнение на поръчката за поредната доставка.Насочването към системата “точно навреме”ще направи целият бизнес по- конкурентен способен, последиците от това ще се разпрострат отвън продажбите и материалните запаси.

15. Японската концепция “Кайзен”.
Кайзен е японска дума, която означава философия или практика, насочена към непрекъснато подобрение на производствените процеси, бизнеса и живота. Тази
концепция /принцип/ означава, че тя е:
• Ориентирана към клиента;
• Ориентирана към процеса (не само технологичен), а въобще
(проектиране, използване);
• Конкурентноориентирана;
• Ориентирана към сътрудничество – не само между
работници и управленци, но и между производители и потребители;
• Ориентирана към нулев дефект стратегия.
Според японците, съществените различия в управленските практики в Япония, САЩ и Западна Европа се дължат преди всичко на културни предпоставки и то такива, свързани с отношението към промените. Докато в Япония се поставя акцент върху непрекъснатите промени “стъпка по стъпка” и това е неотменен стил на живот, то в останалия свят се набляга на иновациите, т.е. на драстичните, радикални промени със скок. При това в тези страни като че ли се получава своеобразен вакум по отношение на непрекъснатото подобрение във всичките аспекти на дейността, поведението, процесите и резултатите от тях в организацията. Предпочита се стабилизация на статуквото и подкрепянето му с всички средства (преди всичко – наказания). Ето защо европейските и американските организации понякога дълги години остават едни и същи, без да се променят.

16. Заключение
Имайки впредвид гореизложеното, може да отбележим изключителното значение на системите за качеството. Добре е да познаваме различните системи за качество и тяхното приложение в практиката. По този начин ще успеем да подберем най-подходящата за нашата организация система, която да внедрим.
Системите за управление на качеството имат за цел да гарантират постоянното качество на продуктите или услугите, предлагани от предприятието, за да бъдат удовлетворени очакванията на потребителите/клиентите. А основната задача на системите е да не се контролира всяка единица от продукта, а да се направи така, че да няма грешки в работата, които биха могли да доведат до възникване на брак (лошо качеството на продукта или услугата). Бракът винаги възниква при неправилни действия. А за да се избегнат те е необходимо да се опишат верните действия за създаване на качествени продукти или услуги, да се разработят инструкции по изпълнение на правилните действия и да се контролират тези действия.
Системите за упраление на качеството се внедряват ускорено, както от страните на Европейския съюз, така и в страните, които са кандидатки за членство в съюза. За съжаление България значително изостава при внедряването на системи за управление на качеството в сравнение с другите страни. Причините за това са много и са комплексни. Чрез прилагане на тоталното управление на качеството организациите са неподатливи на на икономически рецесии, реализират големи продажби и увеличават своите технологични възможности. Главната цел от изграждането на качествени продукти е удовлетворяването на изискванията на потребителите/ клиентите.


Използвана литература:1. Петков, Ив. , Петров, С., Управление на качеството “ Авангард Прима “ - София, 2011 г. ;
2. Рибов, М. Системи по качеството “ ;
3. Костов, Д. , Управление на качеството “ Пенсофт “ - 1999 г. ;
Прочетено: 4526 пъти

Нова тема Отговори

Върни се в “Икономика”