Само за потребителите на Камината - EaseUS дават безплатни лицензи за EaseUS Todo Backup Home 10.0!

Можете да разберете как да получите безплатен лиценз от специално създадената за целта тема.

     Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Задачи по управленско счетоводство

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.
Брутен вътрешен продукт, безработица, брутен национален доход, валутен курс, лихвени проценти, национален дълг, потребителско търсене, процент на инфлация, търговски баланс, фондов пазар.
Нова тема Отговори
zac4000
Редовен потребител
Редовен потребител
Мнения: 163
Регистриран: пон мар 05, 2012 16:21
Репутация: 701
пол: Мъж

Задачи по управленско счетоводство

Мнение от zac4000 » пет мар 16, 2012 16:39

Зад. 2-2 . стр. 32
Предприятие произвежда продукт ХУ . Отчетът за приходите и разходите за първото полугодие на текущата година съдържа следните данни :
1. приходи от продажби 1 750 000
1. Себестойност по производствени разходи
• Преки материали
• Преки трудови разходи по сделната система
• Електроенергия за двигателни нужди
• Амортизация на сгради и оборудване

250 000
450 000


175 000

350 000


1 225 000
3. Брутен доход(1-2) 525 000
4. Разходи по продажби 87 500
5. Разходи по управление 200 000
6.Финансов резултат от оперативната дейност 237 500


ПРез полугодието са продадени 10 000 единици от изделие ХУ.
Разходите по продажби са изцяло променливи и се формират от комисионни изплащани на дистлибуторите в размер на 5 % от продажната цена .

Разходите по управлението са изцяло постоянни.
Иска се:
Посочете следните показатели:
(а) годишни постоянни разходи;
(б) среден променлив разход;
(в) финансов резултат за годината , ако са произведени 15 000 единици продукт ХУ.

Решение:

а/ Годишни постоянни разходи: амортизация на сгради и оборудване за полугодието 350 000 лв. → за годината 700 000лв.
Разходи за управление 200 000лв. →за годината 400 000лв.
Годишни постоянни разходи: 700000+400000= 1 100 000лв.

б/ ПРоменливи разходи
- преки материали 250 000
- пряк труд 450 000
- електроенергия 175 000
- разходи по продажба 87500
962 500
Среден променлив разход = 962 500= 96,25
10 000

в/ Финансов резултат , ако са произведени 15 000 ед.
1. ПРиходи от продажба 1 750 000 х 15 000 х 2 5250000
10 000
2. Себестойност:
- преки материали 15 000 х 250 000 х 2 750000
10 000
- преки трудови разходи 15 000 х 450 000 х 2 1350000
10 000

- електлроенергия 15 000 х 175 000 х 2 525000
10 000
- амортизация 350 000 х 2 700000

3.Брутен доход (1-2) 1 925 000
4. Разходи по продажба 5 % 5252000 262 500
1. Разходи по управление 400 000
2. Финансов резултат 1 262 500Зад.2-3, стр. 33
Бюджетът за производството на изделие АВ за първото тримесечие на следващата година при планиран обем продажби 2000 единици съдържа следните данни:
Показатели Стойност ( лв)
Приходи от продажби 20 000
Преки материали 6 000
Преки трудови разходи 4 000
Поддръжка 1 000
Амортизация 2 000
Наеми 1 500
Други разходи 3 600
Всичко разходи 18 100
печалба 1 900

Иска се : Да се изготвят бюджетите за ІІ,ІІІ и ІV тримесечие , при обем продажби съответно 4000единици ,4500 единици и 5000 единици при следните данни
(а) продажната цена не се променя в течение на годината ;
(б) преките материални разходи и разходите по поддръжка сапроменливи ;
(в) преките трудови разходи и амортизацията са постоянни;
(г) другите разходи съдържат постоянен компонент от 1 600 лв. и променлив компонент 1 лв./ единица

Решение:
Продажна цена 20 000лв: 2000ед. = 10лв/ед
ІІ-ро тримесечие: 4000ед.
1. Приходи от продажба 4000 х 10 40 000
2. Преки материали 4000 х 6000 12 000
2000
3. Преки трудови разходи – постоянни 4000
4. Поддръжка 4000 х 1000 2000
2000
5. Амортизация- постоянна 2000
6. Наем 1500
7.Други разходи 3600-1600= 2000 1600-пост.
1600 - постоянен компонент 4600пром.
2000-променлив компонент
200лв→2000 изд.
Х лв → 4000 изделия
8. Всичко разходи 27 700
9. Печалба 12 300

ІІІ тримесечие – 4500 единици
1. Приходи от продажба 4500 х 10 45 000
2. Преки материали 4500 х 6000 13 500
2000
3. Преки трудови разходи – постоянни 4000
4. Поддръжка 4500 х 1000 2250
2000
5. Амортизация – постоянна 2000
6.Наем 1500
7. Други разходи – 1600 пост.компонент 6100
8. Всичко разходи 29350
9. Печалба 15650

ІV тримесечие – 5000 единици
1. Приходи от продажба 5000 х 10 50 000
2. Преки материали 5000 х 6000 15 000
2000
3. Преки трудови – постоянни 4000
4. Поддръжка 5000 х 1000 2500
2000
5. Амортизация – постоянни 2000
6.Наем 1500
7.Др. р-ди 1600 пост. 6600
5000 променл.
6600
8. Всичко разходи 31 600
9. Печалба 18 400Зад. 3-1 , стр. 48

При анализа на данните по счетоводните сметки за 200х година за отделните видове производствени разходи са направени от счетоводителите предположения относно тяхното поведение по отношение на промените в обема на дейността . На основата на тези предположения опишете функцията по отделни видове разходи .

Предприятието произвежда продукт АВ , от който през 200х година са произведени и продадени 20 000 единици .
Разходи Сума Функция
ТС=FC+VC=
= a+bq
TC VC FC
Основни материали 500 000 500 000 -
Спомагателни материали 12 000 9 000 3 000
Вода за технологични нужди 6 000 6 000 -
електроенергия 56 000 40 000 16 000
Преки трудови разходи 420 000 420 000 -
Трудови разходи на спомаателни работници 57 000 17 000 40 000
Амортизация 170 000 - 170 000
Ремонтни разходи 26 000 18 000 8 000
Всичко: 1 247 000 1 010 000 237 000


През следващата година се планира производството на 25 000 единици от продукт АВ.

Иска се:
Да се състави прогноза какви ще бъдат пълните производствени разходи и производствения разход за единица продукт АВ през следващата година

Решение:

Разходи VC
FC TC
Основни материали 25000 х 500000=625000
20000 - 625 000
Спомагателни материали 25000 х 9000= 11250
20 000 3000 14250
Вода за технологични нужди 25000 х 6000 = 7500
20000 - 7500
електроенергия 25000 х 40000 = 50000
20 000 16 000 66 000
Преки трудови разходи 25 000 х 42 000= 525000
20 000 - 525 000
Трудови разходи на спомаателни работници 17000 х 25 000 =21 250
20 000 40 000 61 250
Амортизация 170 000 170 000
Ремонтни разходи 25 000 х 18 000=22 500
20000 8 000 30 500
Всичко: 1 499 500

TC=1 499 500
Производствените разходи за единица продукт 1 499 500 = 59,98 лв
25 000Зад 3-2, стр.49

Разходите по пласмент и продажби са полупроменливи.Данните за обслужваните клиенти и разходите за продажби през четирите тримесечия на отчетната година са както следва:
Тримесечия Брой клиенти Разходи по продажби
І 5 000 40 000
ІІ 7 000 50 000
ІІІ 9 000 60 000
ІV 7 000 50 000

Иска се :
• Като се приложи линейния регресивен анализ , да се определи постоянният и променливият компонент в разходите по пласмент и продажби
• Да се изчисли , каква ще бъде очакваната сума на пълните разходи по пласмент и продажби , ако обслужваните клиенти са 6 000.

Решение:

Тримесечия Q С CQ Q2 C2
І 5 000 40 000 200 000 000 25000000 1600000000
ІІ 7 000 50 000 350 000 000 49000000 2500000000
ІІІ 9 000 60 000 540 000 000 81000000 3600000000
ІV 7 000 50 000 350 000 000 49000000 2500000000
сума 28 000 200 000 1 440 000 000 204000000 10200000000

В= 4(1 4740 000 000) – ( 200 000 )(28000) = 5 760 000 000 –5 600 000 000
4(204 000 000) – ( 2 800)2 816 000 000 – 784 000 000

= 160 000 000= 5
32 000 000

а = 200 000 - 5(28 000) = 50 000 – 35 000 = 15 000
4 4

TC = 15 000 + 5 q
Постоянният компонент е 15 000 лв , а поменливият компонент е 5 лв.
• Изчисляване на пълните разходи по пласмент и продажба , ако обслужваните клиенти са 6 000
TC = 15 000 + 5 х 6 000 = 15 000 + 30 000 = 45 000 лв.

Задача 3-3 , стр.49

Данните за обема на производството и общопроизводствените разходи в предприятие през първите десет месеца на отчетната година са както следва :
№ по ред Месеци Обем производство(тона)q Разходи(хил.лв)TC
1 Януари 85 380
2 Февруари 91 430
3 Март 95 430
4 Април 110 450
5 Май 100 400
6 Юни 105 415
7 Юли 83 400
8 Август 85 420
9 Септември 80 440
10 Октомври 90 450

Иска се :
Да се опише функцията на общопроизводствените разходи , като последователно се приложат следните методи:
(а) метод на най-ниската и най-високата точка;
(б) линеен регресионен анализ

Решение:
А)

Екстремални Обем дейност(единици)q Разходи(хил.лв)ТС
Максимум 110 450
Минимум 80 440
Разлика ∆ 30 10
В- среден променлив общопроизводствен разход

В= ∆ТС = 10 000 = 333,33 лв
∆q 30
разходи max min
ТС 450 440
VC=bq 333,33 х 110 = 36 666 ,30 333,33х80=26 666,40
FC=TC – VC 413 333,70 413 333,70
TC=FC +VC=a+bq = 413 333,70 + 333,33q
Постоянните месечни общопроизводствени разходи са 413 333,70 лв , а средния променлив общопроизводствен разход е 333,33 лв

Б)Линеен регресионен анализ
месеци Q (тона) С хил.лв. CQ Q2 C2
1 85 380 32 300 7 225 144 400
2 91 430 39 130 8 281 184 900
3 95 430 40 850 9 025 184 900
4 110 400 49 500 12 100 202 500
5 100 415 40 000 10 000 160 000
6 105 400 43 575 11 025 172 225
7 83 420 33 200 6 889 160 000
8 85 440 35 700 7 225 176 400
9 80 450 35 200 6 400 193 600
10 90 4 40 500 8 100 202 500
∑ 924 215 389 955 86 270 1 781 425

Б=n(∑cq) - ( ∑c)(∑q) = 10 х 389 955 000 – 4 215 000 х 924 =
N(∑q2) – ( ∑q)2 10(86 270 ) - ( 924)2

= 3 899 550 000 – 3 894 660 000 = 4 890 000 = 547,96лв
862 700 – 853 776 8 924

а=∑c - b(∑ q ) = 4 215 000 - 547,96 х 924 = 421 500 – 50 631 ,50
n n 10 10

а= 370 868,50 + 547,96 q
Постоянните месечни общопроизводствени разходи са 370 868 ,50 лв. , а средния променлив общопроизводствен разход е 547,96 лв.

Намиране на коефициентите на корекция
R= 10(389 955 ) - ( 4 215 ) х ( 924 ) =
2 х 2

=3 899 550 – 3 894 660 = 4890 = 4890 =
х 94,47 х 219,15

= 4890 = 0,24
20 703 ,10

Това означава , че 24 % от разсейването на фактическите величини около средната величина ∑С = 4215 = 421,50 се дължи на влияние
N 10
На обема на дейността. Останалите 76 % от разсейването е под влияние на др. случайни фактори.


Зад. 4-3 , стр. 68

В рамките на пет месеца са извършени следните доставки и влагане в производството на материал Н :


Дата Количество (единици) Операция Единична цена (лева)
01/07/200х 2 000 Доставка 10
09/07/200х 520 Даставка 10,50
18/07/200х 1 400 Вложени
05/08/200х 8 000 Доставено 11,50
22/08/200х 6 000 Доставено 12,50
15/09/200х 1 240 Отпуснато
14/10/200х 480 Отпуснато
08/11/200х 1 000 Доставено 11
24/11/200х 760 Отпуснато
Иска се :
Да се определи крайният запас от материали , като последователно се приложат следните методи за остойностяване:
• Първа входяща – първа изходяща цена;
• Средна претеглена цена.
Решение:
а/първа входяща – първа изходяща
Първа входяща – първа изходяща – ( FIFO)
Дата приход разход остатък
Коли-чество цена Стой-ност Коли-чество Це-на Ст-ст Кол-во Ст-т
01/07 2 000 10 20 000 2 000 20000
09/07 520 10,5 5460 2520 25460
18/07 1400 10 14000 600х10
520 х10,5
1120 6000
5460
11460
05/08 8000 11,5 92000 1120+8000=91200 103460
22/08 6000 12,5 75000 9120+6000=15120 178460
15/09 600
520
120
1240 10
10,5
11,5 6000
5460
1380
12840 15120-1240=
13880 178460-12840=165620
14/10 480 11,5 5520 13880-480=13400 165620-5520=
160100
08/11 1000 11 11000 13400+1000=14400 160100+11000=
171100
24/11 760 11,5 2740 14400-760=13640 171100-8740=
162360

Краен запас 6640кг. Х 11,50 лв .= 76 360 лв.
6000 кг. Х 12,50 лв. = 75 000 лв.
1 000кг. Х 11,00лв = 11 000лв.
13 640 кг. 162 360 лв.

92 000 + 11 460 = 103 460
103 460 + 75 000 = 178 460
б/ средно – претеглена цена
Първа входяща – първа изходяща – ( FIFO)
Дата приход разход остатък
Коли-чество цена Стой-ност Коли-чес-тво Це-на Ст-ст Кол-во Ст-т
01/07 2 000 10 20 000 2 000 20000
09/07 520 10,5 5460 2520 25460
18/07 1400 10,1а 14140 1120 1120х
10,1=
11312
05/08 8000 11,5 92000 1120+8000=91200 11312+92000=
205120
22/08 6000 12,5 75000 9120+6000=15120 205120+75000=
280120
15/09 1240 18,5б 22940 15120-1240=
13880 13880 х 18,5=
256780
14/10 480 18,5в 8880 13880-480=13400 13400 х 18,5= 247900
08/11 1000 11 11000 13400+
1000=
14400 247900+14400=
262300
24/11 760 18,2г 13832 14400-760=13640 13640 х 18,2 = 248248
Краен запас 13 640 кг. Х 18,2 лв. = 248 248 лв.

а/ 25 460:2520 = 10,1 б/ 280120 : 15120 = 18,5 в/ 256 780 : 13880 = 12,5
г/ 262 300 : 14 400 = 18,20

Зад.5-1 , стр. 75
Предприятие внедрява в производството нов продукт ХУ с преобладаващи ръчни операции , при които се наблюдава ефектът на 80 % крива на професионалната квалификация . Приети са пет поръчки . При всяка от петте последователни партиди кумулативния брой на единиците се удвоява.Първата партида се състои от една партида . За производството на първата единица са необходими 500 човекочаса.
Иска се:
а/ Да се направи анализ по табличния метод и да се установи средното работно време , необходимо за производството на единица изделие ХУ при всяка от последователните пет партиди.
б/ Да се определи себестойността на третата партида , състояща се от две изделия , ако преките материални разходи са 2 000 лв., преките трудови разходи се заплащат по 5 лв. На човекочас , а непреките общопроизводствени разходи по нормативен коефициент – 2 лв. за човекочас.
Решение:
а/
№ на партида Количество единици Комулативни човекочасове Човекочасове за партида
В една партида Комулативни единици Средни човекочаса за ед. Общо ч/ч Общо ч/ч ч/ч за ед.
1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5
1
1
2
4
8
1
2
4
8
16 500
400а
320в
256д
204,8ж 500
800
1280
2048
3276,8
500
300б
480г
768е
1228,8з 500
300
240
192
153,6

а/ 500 х 0,8 = 400 д/ 320 х 0,8 = 256
б/ 800 – 500 = 300 е/ 2048 – 1280 = 768
в/ 400 х 0,8 = 320 ж/ 256 х 0,8 = 204,8
г/ 1280 – 800 = 480 з/ 3276,8 – 2048 = 1228,80

б/ преки материали 2 000 лв
преки труд. разходи 5лв./ ч/ч х 480 ч/ч = 2 400 лв
общо произв. Р-ди 2 лв./ ч/ч х 480 ч/ч = 960лв
Себестойност 5 360 лв


Зоад.6-1 , стр. 102

В предприятие НН се подготвят справките за разпределение на непреките общопроизводствени разходи . Данните за сумата на фактическите разходи през отчетния период са , както следва:
Показатели Всичко Меха-ничен цех А Монтажен цех Б Довършителен цех Инструм. звено Енер-гет. звено
Трудови разходи на спомагат. работници и технич. персонал 78 560 8 586 9 190 15 674 29 650 15 460
Материали 16 900 6 400 8 700 1 200 600 -
Наем 16 700
Застрахов-ка сграда 2 400
Електро-
Енергия 8 600
Отопление 3 400
Амортиза-
ция 40 200


Площ м2 45 000 10 000 12 000 15 000 6 000 2 000
Балансова
стойност
На
оборудване-
то 402 000 201 000 179 000 22 000 - -
Разчет за
Използвана-
Та електро-
Енергия,% 100 55 40 3 1 1
Трудови р-ди на основ-
ните работ-
ници 35 000 8 000 6 200 20 800 - -
Отработени
машиноча-сове 25 200 7 200 18 000 - - -


Иска се :
а/Да се определят фактическите коефициенти за разпределение на общопроизводствените разходи по производствени подразделения на база, която се счита за най-подходяща при представената информация.
б/Да се определи размерът на общопроизводствените разходи по отделни звена.
Решение:
а/ - разпределение на разходите за електроенергия за осветление за 8600 лв. , на база наета площ в кв. М
Направление на
разпределение база коефициент сума
1 2 3 4(2 х 3)
Механичен цех А
Монтажен цех Б
Довършителен цех
Инструментално звено
Енергетично звено
Всичко 10 000
12 000
15 000
6 000
2 000
45 000 0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19 1 900
2 280
2 850
1 140
380
8 600

- Разпределение на разходите за застраховка за 2400 лв. на база площ в м2
Направление на
разпределение база коефициент сума
1 2 3 4(2 х 3)
Механичен цех А
Монтажен цех Б
Довършителен цех
Инструментално звено
Енергетично звено
Всичко 10 000
12 000
15 000
6 000
2 000
45 000 0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
500
600
750
300
100
2400

- Разпределение на разходите за наем от 16 700 , на база площ в м2
Направление на
разпределение база коефициент сума
1 2 3 4(2 х 3)
Механичен цех А
Монтажен цех Б
Довършителен цех
Инструментално звено
Енергетично звено
Всичко 10 000
12 000
15 000
6 000
2 000
45 000 0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
3 700
4 440
5 500
2 220
740
16 700

- Разпределение на разходите за отопление от 3 400 , на база площ в м2
Направление на
разпределение база коефициент сума
1 2 3 4(2 х 3)
Механичен цех А
Монтажен цех Б
Довършителен цех
Инструментално звено
Енергетично звено
Всичко 10 000
12 000
15 000
6 000
2 000
45 000 0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
800
960
1 200
480
160
3 400

- Разпределение на разходите за амортизация за 40 200 на база ст-т на оборудването
Направление на
разпределение база коефициент сума
1 2 3 4(2 х 3)
Механичен цех А
Монтажен цех Б
Довършителен цех
Инструментално звено
Енергетично звено
Всичко 201 000
179 000
22 000
-
-
402 000 0,1
0,1
0,1
-
- 20 100
17 900
2 200
-
-
40 200

б/Да се определи размерът на общопроизводствените разходи по отделни звена
показатели Механ.цех
А Мех.цех
Б Довърш.
цех Инструм.
звено Енергет.
звено Всички
Трудови разходи за спом. раб-
ци и техн. персонал 8 586 9 190 15 674 29 650 15 460 78 560
Материали 6 400 8 700 1 200 600 - 16 900
Наем 3 700 4 440 5 500 2 220 740 16 700
Застрахов. на сгради 500 600 750 300 100 2 400
Електроенер-
гия 1 900 2 280 2 280 1 140 380 8 600
отопление 800 960 1 200 480 160 3 400
амортизация 20 100 17 900 2 200 - - 40 200
Сума на разходите на
инструмент. звена 34 390
Сума на разходите на енергетично звено 16 840


Зад. 6-3 , стр. 104
Предприятие У иползва нормативни коефициенти при начисляване на общопроизводствените разходи на база на отработените машиночасове. За отчетния период нормативните общопроизводствени разходи са оценени на 600 000 лв , а очакваният обем е 150 000 машиночаса. Фактическите данни са съответно - отчетени 580 000 лв. общопроизводствени разходи и отработени 150 000 машиночаса.

Иска се :
Посочете верният отговор на въпроса дали себестойността на материалните запаси за отчетния период са начислени по нормативен коефициент.

А/ повече общопроизводствени разходи от фактическия им размер;
Б/ по-малко общопроизводствени разходи от фактическия им размер;
В/ общопроизводствени разходи , равни по размер на фактическия.

Решение:

Нормативни общопроизводствени разходи 600 000 лв.
Очакван обем дейност 150 000м/ч
Нормативен коефициент 600 000 = 4 лв / м/ч
150 000

Фактически данни:
Отчетени общопроизводствени разходи 580 000 лв
Отработени машиночасове 150 000 м/ч

При прилагане на нормативен коефициент за включване на себестойността на матер. Запаси на непреките производствени разходи , то се получава следното :
150 000 м/ч х 4 лв / ч / ч = 600 000 лв.
Получава се , че в себестойността на материалните запаси за отчетения период са начислени по нормативен коефициент повече общопроизводствени разходи от фактическия размер : следователно верния отговор е отговор А 600 000 >580 000.


Зад. 6-5 , стр.106
В организационната структура на предприятие има две основни и две спомагателни звена. Съгласно бюджета , общопроизводствените разходи и обемът на дейността е както следва :
показатели Спомагателни звена Основни звена
поддръжка Охрана на труда Цех 1 Цех 2
Общопроизводствени разходи (лева) 126 000 70 000 300 000 500 000
Заета площ(м2) 1 000 2 000 8 000 10 000
Брой на работниците 20 30 150 200
машиночасове 40 000 60000

Възприета е следната методика на разпределение на разходите :
• Разходите на звеното по поддръжка на база на заетата площ;
• Разходите на звеното по охрана на труда на база броя на работниците;
• Разходите на цех 1 и цех 2 – на база на отрабатените машиночасове.

Иска се :
Да се посочат верните отговори на следните въпроси:
3. Ако се прилага прекият метод на разпределение , сумата на разходите от звеното по поддръжка , отнесена към цех 1 , е :
А/ 0
Б/ 56 000 лв
В/ 50 40 лв.
Г/ 48 000лв.

4. Ако предприятието прилага прекият метод на разпределение , нормативният коефициент на разпределение на общопроизводствените разходи в цех 2 ще бъде:
А/ 1,50 ; Б/ 9,92 ; В / 10,17 Г/ 1,83
5. Ако предприятието прилага стъпаловидния метод на разпределение и разходите на звеното по поддръжка се разпределят първи , сумата , която ще бъде отнесена от звеното за поддръжка към цех 2 е:
А/ 0 ; Б/ 70 000лв. ; В/ 63 000 ; Г/ 60 000лв.
6. Ако предприятието прилага стъпаловидния метод на разпределение и разходите на звеното по поддръжка се разпределят първи , сумата , която ще бъде отнесена от звеното по охрана на труда към цех 1 ще е :
А/ 0 ; Б/ 30 000лв.; В/ 30 975 лв. ; Г/ 35 400
7. 5. Ако предприятието прилага стъпаловидния метод на разпределение и разходите на звеното по поддръжка се разпределят първи , сумата , която ще бъде отнесена от звеното по охрана на труда към звеното по поддръжка е:
А/ 0; Б/ 4 130лв. В/ 3 500лв.; Г/ 3 784лв.


РРешение:
2. Разпределение на разходите на спомагателно звено поддръжка
Направление на разпределение база коефициент сума
1 2 3 4(2 х 3)
Цех 1
Цех 2

Всичко 8 000
10 000

18 000 7
7 56 000
70 000

126 000


Отговор : А – 56 000лв.

3. Нормативен коефициент = 500 000лв.= 8,3 лв/м/ч
60 000м/ч

3.
Показатели на разпределението Спомагателни звена Основни цехове
Поддръжка Охрана на труда Цех 1 Цех 2
Акумулирани
Разходи по спо-
магателните звена 126 000 70 000
Разпределение на разходите на звено поддръжка (126000) 8000х7=
56000 10000х 7=
70000
Сума на пълните разходи на звено охрана на труда
Разпределение на разходите на звено охрана на труда 150 х 200
= 30000 200 х 800
=40000
Сума на разходите за отнасяне към основния производствени цехове 86000 110000Коефицзиент на разпределение на звено поддръжка:
126000 = 7 лв/ м2
18000

Коефициент на разпределение на звено охрана: 70000= 200лв/ч/ч
350

Отговорът е Б 70000лв.
4.Отговорът е Б 30000лв
5. Отговорът е А 0

Зад.6-6 , стр. 107
Предприятие прилага нормативни коефициенти за начисляване на общопроизводствените разходи в себестойността на продукцията . Начислени са следните общопроизводствени разходи по отделни категории материални запаси към края на периода :
• В себестойността на незавършеното производство – 8 000 лв.
• В себестойността на запасите от готова продукция -10000лв.
• В себестойността на предадената продукция – 82 000 лв.
Общопроизводствените разходи за периода имат фактически размер , възлизащ на 130 000лв.

Иска се :
Да се отрази корекцията на начислените до размера на фактичиските общопроизводствени разходи , като последователно се приложат следните два подхода:
а/ отклонението се третира като разходи за периода за сметка на продадената продукция;
б/ отклонението се третира като разходи за продукта и се разпределя между отделните категории материални запаси.

Решение:
Фактически размер на общопроизводствени разходи 130000лв
Начислени общопроизводствени разходи 100 000 лв
Отклонение 30 000лв

а/ Отклонението се отнася в корекция на финансовия резултат / себестойността на продажбите / от дейността през същия период , без допълнително разпределение между продуктите , т.е.
82 000 + 30 000= 112 000 лв.
б/ Отклонението се третира като разходи за продукта и се разпределя между отделните категории материални запаси.

Отн.дял
В себестойността на незавършеното производство 8 000лв. 8%
В себест-та на запасите от готова продукция 10000лв 10%
В себест-та на продадената продукция 82000лв 82%

Разпределението на начислените в повече общопроизводствени разходи се извършва на база на относителния им дял на начислените по отделни видове материални запаси / недовърш. Производство ; готова продукция на склад или продадена готова продукция/
В себестойността на незав.пр-во : 8% от 30000лв= 2400+8000= =10400лв.
В себест-та на запасите от готова продукция : 10% от 30000лв.= =3000+10000=13000лв
В себест-та на продадена продукция : 82% от 30000= 24600 + 82 000 = 106 600лв
130000лв


Зад. 7-1 , стр. 147
Предприятие работи по заявки на клиенти . За месец април е известна следната информация:
Разходи за месеца
Номер на поръчката Незавършено производство
към 01.04. Преки материали Преки трудови разходи
160 5 000 800 400
161 3 000 1 000 1 000
162 2 000 1 200 1 750
163 1 600 1 500 2 250

Към края на всеки месец непреките общопроизводствени разходи се начисляват по норматив – 80 % към преките трудови разходи . През месец април е завършена поръчка 162 и е доставена на клиента . Поръчки 160 ,161 и 163 остават незавършени към края на месеца.

Иска се :
А) Да се определи себестойността на продажбите през месец април;
Б) Да се определи незавършеното производство към 30 април.
Решение:
А) Производствена себестойност на поръчка 162
1. Преки материални разходи 1 200 лв.
2. Преки трудови разходи 1 750 лв.
3. Непреки общопроизводствени разходи 3 150лв.
1750 + 80 х 1750
100 -----------------
4. Производствена себестойност 6 100 лв
Б) Поръчки 160,161 и 163
1. Преки материали 3 300
2. Преки трудови р-ди 3650
3.Непреки общопроизводствени разходи 6570
80 х 3 650 + 3650
100 -------------
4. Себестойност 13 520
Зад. 7-2 , стр. 147


Предприятие начислява общопроизводствените си разходи при прилагане на нормативни коефициенти на база отработени човекочасове. По данни на бюджета за 200х година общопроизводствените разходи са оценени на 160 000 лв. , отработените човеко часове - на 32 000 ч/ч. През август поръчката 250 е завършена и доставена на клиента . По поръчката са направени следните преки разходи :
• Преки материали – 6 000 лв
• преки трудови разходи 4 800 лв. при разценка 4 лв. на час.
Към края на годината се установява , че отработените човекочасове са 30 000 , а фактическият размер на общопроизводствените разходи е 156 000 лв.

Иска се :
А)Да се определи нормативният коефициент на общопроизводствените разходи за година 200х;
Б)Да се определи сдали през годината са начислени в повече или по-малко общопроизводствени разходи ;
В) Ако поръчка 250 се състои от 100 единици изделия , да се определи единичната себестойност.

Решение:
А) 160 000 лв = 5 лв/ ч/ч – нормативен коефициент
32 000ч/ч
Б) 30 000ч/ч х 5 лв / ч/ч = 150 000 лв.
В себестойността на поръчка 250 са начислени по малко общопроизводствени разходи от фактически отчетените
150 000лв < 156 000 лв.

В) Производствена себестойност на поръчка 250
1. Преки материали 6 000 лв
2. Преки трудови разходи 4 800лв
4 800 ч/ч : 4 лв/ ч/ч = 1200ч/ч
3. Непреки общопроизводствени разходи 6 000лв
1 200 ч/ч х 5 лв/ ч/ч ------------
4. Себестойност на поръчка 250 16 800лв

Единична себестойност = 16 800 лв = 168 лв
100 ед.

Зад. 7-6 , стр. 150
Продукт “ ММ” се холучава при обработката на няколко химически суровини в два технологични процеса . Изходната суровина от процес № 1 преминава в процес № 2 , където се смесва с други химически елементи . Разходите по технологичните процеси са следните :
Процес № 1
Материални разходи 3 000 кг. по 0,25 лв за 1 кг.
Трудови разходи 120 лв
Отработени машиночасове 12 ч. по 20 лв . м/ч
Процес № 2
Материални разходи 2 000 кг. По 0,40 лв. за 1 кг.
Трудови разходи 84
Отработени машиночасове 20 ч. по 3,50 лв. м/ч
Общопроизводствените разходи за разглеждания период са 357 лв. и се разпределят по процеси на база на трудовите разходи . По норматив годната продукция от процес № 1 е 80 % , а от процес № 2 – 90 % . Бракуваната продукция от процес № 1 се продаве по 0,20 лв. за кг. , от процес № 2 - 30 лв. за кг. . Готовата продукция за периода е , както следва :
Процес № 1 - 2 300 кг.
Процес № 2 – 3 800 кг.
Материалните запаси , включително и незавършеното производство , в началото и в края на периода са нулеви .

Иска се :
Да се калкулира себестойността на продукция “ ММ” за разглеждания период , ако се приеме , че цялата бракувана продукция е продадена по посочените по-горе цени .
= 1840 кг.

Рещшение:

1. Разпределение на общопроизводствените разходи от 357 лв. на база на трудовите разходи
Направление на разпределение База Коефициент Сума
1 2 3 4(2х3)
Процес № 1
Процес № 2 120
84 1,75
1,75 210
147
Всичко 204 1,75 357
2. Определяне на бракуваната продукция
Годната продукция от процес № 1 е 80 х 2 300 = 1 840 кг.
100
Годната продукция от процес № 2 е 90 х 3 800 = 3 420 кг.
100

Бракувана продукция от Процес № 1 е 2 300 – 1 840 = 3420кг.
Бракуваната продукция от прлоцес 0 2 е 3 800 – 3 420 = 380 кг.

3. Производствени разходи за процес № 1
А) материални разходи 3 000 кг. Х 0,25 лв. = 750лв.
Б) трудови разходи 120 лв.
В) Непреки общопроизводствени разходи 204 х 3,50 лв. м/Ч = 70 + 147 = 217 лв.
Всичко : 1 101 лв

4. Определяне на себестойността на готовата продукция
а) процес № 1
1320лв – ( 460кг х 0,20 лв/кг) = 1320 – 92 = 1228 = 0,67лв./кг
(2 300кг - 460 кг) 1840 1 840

б) Процес № 2
1 101 лв - ( 380 кг х 0,30 лв/ кг ) = 1 101 – 114 = 987 = 0,29лв/кг
3 800 – 380 3 420 3 420

Зад . 7-7 , стр. 151

Предприятие прилага метода на калкулиране по процеси . Към края на месец април данните за обема на производството и производствените разходи в процес № 1 са следните :
Начален запас от незавършено производство:

Количество на началния запас ( в единици) 700
Преки материални разходи(в лева) 8 000
Разходи за преработка ( в лева) 7 800
Степен на завършеност по отношение на материалите 50%
Степен на завършеност по отношение на
разходите за преработка 35%

Ново започнати единици през месеца 5 200
Единици предадени за преработка в следващия процес 4 400
Преки материали , вложени през месеца ( в лева) 90 300
Разходи за преработка , начислени през месеца ( в лева) 125 600

Краен запас от незавършен производство:
Количество в крайния запас ( в единици) 1 500
Степен на завършеност по отношение на материалите 50 %
Степен на завършеност по отношение на разходите
За преработка 30 %

Иска се :

Да се определи себестойността на междинните продукти , предадени в следваща фаза на обработка , като последователно се приложат :
А) методът на среднопретеглената стойност;
Б) методът на първа входяща – първа изходяща себестойност.

Решение:

А)
1. Преизчисляване на незавършеното производство в еквивалентни единици и изразяване на обема на дейността във първа фаза на обработка в еквивалентни единици.
Показатели Физически единици (бр.) Степен на завършеност Еквивалентни единици
Полуфабрикати Разходи за
преработка
1 2 3 4(1 х 2)
1.Завършени продукти 4 400 100% 4 400 4 400
2. Краен
запас от незав. пр-во
• Полу-фабри-кат
• Р-ди за прера-ботка
1 500
50% 750
30% 45
3. Продукция в квивалентни единици 5 150 4 445

2. Определяне на разхода за една еквивалентна единица
показатели полуфабрикати Разходи за преработка Всичко
1 2 3(1+2)
1. Р-ди в начален запас от незав. произ-водство 8 000 7 800 15 800
2. Начислени разходи през периода 90 300 125 600 215 900
3. Всичко разходи 98 300 133 400 231 700
4. Продукция в еквивалентни единици 5 150 4 445
Разходи за еквивалентни единици(3:4) 19,09 30,01 49,10

4. Определяне на себестойността на незавършения продукт и крайния запас от незав. производство
показатели Сума на разходите Всичко
полуфабрикати Р-ди за преработка
1. Себестойност на завършените продукти
• Полуфабрикати
4 400 х 19,09 =
=83 996
• Р-ди за преработка
4 400 х 30,01 =
= 132 044
83 996
132 044
216 040
2. Разходи в краен запас от незав. производство
• Полуфабрикати
750 х 19,09 = =14317,5
• Р-ди за преработка
45 х 30,01 = 1350,4514 317,5

1350,45

15 667,95
Б) Методът на първа входяща – първа изходяща себестойност
показатели Физични единици
(бр) Степен на завършеност Еквивалентни единици
Полуфабрикати Разходи за преработка
1 2 3 4(1 х 2)
1.Завършени продукти 4 400 100 4 400 4 400
2.Краен запас от незав пр-во
• Полу-фабри-кат
• Р-ди за прера-ботка 150050 %


30 %750


450
3. Нача-лен запас от незав. пр-во
• Полу-фабри-кат
• Р-ди за прера-ботка 700

50 %


35 %

350

245
4. Продукция в еквивалентни едини-ци
(1+2-3) 4 800 4 600

2. Определяне на разхода за еквивалентна единица
показатели Полуфабрикати Р-ди за преработка всичко
1 2 3(1+2)
1. Разходи
2.Продукция в еквивалентни единици
3.Разходи за еквив. единица 90 300
4 800


18,80 125 600
4 605


27,30 215 90046,10

2. Определяне на себестойността на завършените полуфабрикати и на р-ди в краен запас от незав. произв-во.
Показатели Сума на разходите всичко
Полуфабри-кати Р-ди за преработка
1.Разходи в начален запас от незавършено производство 8 000 7 800 15 800
2.Р-ди за дообработване на единиците в начален запас от незав.пр-во
700 х (50% - 35% ) = 105ед.
105ед х 27,3=2866,5 2 866,5 2 866,5
3.Разходи за обработка на новозапочнати единици , които са завършени
5200-1500=3700
3700х18,8=69560
3700х27,3=101010 69 560 101 010 170 570
4.Себестойност на готовата продукция(1+2+3) 77 560 111 676,5 189 236,5
5.Разходи в краен запас от незав.про-
изводство
750х18,8 = 14 100
450 х 27,3= 12 285 14 100 12 285 26 385Зад. 7-10 , стр. 153
В резултат на съвместен процес се произвеждат три продукта . Разходите по съвместния процес са 20 000 лв. , които се разпределят между продуктите на база продажната стойност в разделителната точка. В резултат на производството чрез разглеждания период са произведени следните количества :
Продукти Количества
Продукт А 6 000л 10лв/л
Продукт В 10 000 л 4лв/л
Продукт С 20 000т 10лв/т
Ако всеки продукт се подложи на допълнителна преработка за повишаване на качеството , то данните и продажните цени са следните
Последващи разходи Продажна цена
Продукт А 14 лв за 1 л.. 20лв за 1 л
Продукт В 2лв за 1 л. 8 лв за 1 л
Продукт С 6 лв за 1 т 16 лв за 1 т


Иска се :
А) да се определи себестойността на произвежданите взаимосвързани продукти А , В и С

Б) да се обоснове решението кои продукти да се произвеждат с повишено качество

Решение:
продукт Продажна ст-т Последващи допълнителни разходи База на разпреде-ление Разпреде-лителна процедура Себестой-
Ност на продаж-
бите
А
В
С

6000л х 20 лв/л=
120000лв10000л х 8лв/л=
80 00лв


20000т х 16л/т=320000лв 6000л х 14 лв/л=
84000лв10000л х 2 лв/л =
20000лв


20 000т х 6лв/т=
120 000лв 120000-84000=
3600080000-20000=
60000


320000-120000=
200000 36 000 х
296 000

х 200000=
24340

60000 х
296000
х 200000=
=40540

200000 х
296000
х200000=
= 135140

24340

40540
135140
∑ 520 000лв 224 000лв 296000 200 000


Б)
Показатели Продукт А Продукт В Продукт С Всичко
1.приходи от продажба 120 000 80 000 320 000
2.себестойност
а) разпределени разходи 24340 40 540 135 140

Б)допълнителни р-ди
84 000 20 000 120 000
Всичко по точка 2 108 340 60 540 255 140
3.Брутен доход(1-2) 11 660 19 460 64 860
4.Рентабилност към продажбите(3:1) 9,72% 24,33% 20,27 %

Трябва да се продължи производството на продукт В и С с повишено качество , защото рентабилността на продажбите е по-висока , т.е. нарастващите приходи от по-нататъшно обработване превишават нарастващите разходи.Зад. 8-1 , стр.173

Предприятие прилага подхода на калкулиране на базата на дейности. За 200х година в системата са заложени следните резултати:
Центрове на дейност и разходно определящи фактори Разходи
(в лева)
Машинна обработка
(машиночасове) 159 500
Пренастройка на машините
( брой на пренастройките) 269 000
Административно – стопански дейности(човекочасове) 166 500


Очакван обем дейност в съответен измерител
Центрове на дейност всичко Продукт Х Продукт У
Машинна обработка 11 000 8 000 3 000
Пренастройка на машините 10 000 6 000 4 000
Административно – стопански дейности 9 000 5 000 4 000

Иска се :
А) Да се определят коефициентите за разпределение на разходите по центрове на дейност;
Б) ако фактическите данни за 200х г. съвпадат с очакваните , да се определи сумата на непреките разходи , които ще бъдат отнесени в себестойността на продукт Х.
Решение:
А)
Разходи по центрове на дейност Разходно определящи фактори Коефициенти на разпределение
Машинна обработка
159 500 Отработвани машиночасове
продуктХ 8 000
продукт У 3 000
11 000 159 500 = 14,5
11 000
Пренастройка на машините
269 000 Брой на пренастройките
Продукт Х 6 000
Продукт У 4 000
10 000 269 000 = 26,9
10 000
Административно- стопански дейности
166 500 Брой човекочасове
продуктХ 5 000
продукт У 4 000
9 000 166 500 = 18,5
9 000

Б)Определяне на сумата на непреките разходи
Разходи по машинна обработка 8 000 х 14,5 = 116 000 лв
Разходи по пренастройка 26,9 : 2 = 13,45лв
Разходи по административно- стопанска дейност 5 000 х 13,45 = =67 250 лв


Зад . 8-3 , стр. 175

Предприятие се занимава с продажбата и монтажа на подови настилки .

То прилага калкулирането на база на дейности по отношение на разпределянето на непреките разходи. Данните за годишните непреки разходи са следните:
Непреки производствени разходи 120 000
Административно-стопански разходи по обслужване на клиенти 120 000
всичко 240 000

Потреблението на разходи за ресурси по центрове на дейности е , както следва :
Центрове на дейности
монтаж Обслужване на поръчка други всичко
Непреки производствени разходи 45 % 35 % 20 % 100 %
Административно –
Стопански разходи по облужване на клиенти 10 % 60 % 30 % 100 %

Центърът на дейности “ Други” включва общофункционални дейности.
Годишният обем на извършени дейности е , както следва:

Центрове на дейности Годишен обем
Монтаж 3 000 м2
Обслужване на поръчка 120 поръчки
други Не се подлагат на разпределение

Иска се :
А) да се извърши първият етап на разпределение на разходите за ресурси по центрове на дейности;
Б)да се определят коефициентите за разпределение на разходите по центрове на дейност на базата на съотвентни разходно определящи фактори;
В)да се изготви вътрешно фирмен отчет за поръчка 44 , отнасяща се за 90м2 площ , при преки материални и преки трудови разходи 2 500 лв. и продажна цена 5 800лв.

Решение:
А)
Центрове на дейности
монтаж Обслужване на поръчка други всичко
Непреки производствени разходи 54 000 42 000 24 000 120 000
Административно-стопански разходи по обслужване на клиенти 12 000 72 000 36 000 120 000
всичко 66 000 114 000 60 000 240 000

Б)
Непреки разходи по центрове на дейност Разходно определящи фактори Коефициент на разпределение
Монтаж
54 000лв Площ 3000м2 54 000= 18лв/м2
3000
Обслужване на поръчка
42 000лв
Брой поръчки 120 42 000= 350лв/поръч.
120
Други
24 000лв Не се подлагат на разпределениеВ)Калкулация на себестойността на партида 44
Преки материали
Преки трудови разходи 2 500 лв
Разходи по монтаж 90м2 х 18лв/м2 1 620 лв
себестойност 4 120 лв

Вътрешно фирмен отчет
Приходи: 5 800лв

Себестойност 4 120 лв
Брутен доход 1 680лв
Разходи по обслужване на поръчката 350
350лв/поръчка х 1 поръчка ---------------
печалба 1 330 лвЗад. 8-4 ,стр. 177

Предприятие произвежда столове за оборудване на офиси . Прилага се подходът на калкулиране на базата на дейности.Обособени са центрове на дейности и разходно определящи фактори , както следва:
Центрове на дейности Разходно определящ
фактор Коефициент на разпределение
Механична обработка Брой човекочасове 6лв/ч/ч
Обработка на партида Брой партиди 90лв/партида
Обработка на поръчка Брой поръчки 250лв/поръчка
Обслужване на клиент Брой клиенти 2 800лв/клиент
Завършена е поръчка 8 за клиент Х за 2 400 стола.Поръчката е изпълнена на 4 партиди.Обработката на всеки стол изисква 0,8 ч/ч , заплащани по 18 лв./ч/ч , а преките материални разходи са 90 лв.Продажната цена на един стол е 130лв.

Иска се:
А) да се определи брутния доход от производството на поръчка 8;
Б) да се определи нетният доход от продажбата на продукцията на клиента Х.

Решение:
А)Калкулация на себестойността на поръчка 8
Преки материали
Преки трудови разходи
(2 400 х 0,8 ч/ч х 18лв/ ч/ч)
Разходи по механична обработка
(2 400 х 0,8ч/ч х 6лв/ч/ч)
Разходи по обработка на партида
( 90 лв/ ларт. : 4 партиди)
Разходи по обработка на поръчката
( 250лв/поръчка : 8 поръчки)
90 лв

34 560 лв

11 520 лв

22,5лв
31,25 лв
Себестойност на поръчка 8 46 223,75

Приходи : 312 000
(2 400 х 130 лв)
себестойност на поръчка 8 : 46 223,75
брутен доход : 265776,25

Разходи по обезпечаване на клиенти : 2 800
2 800 лв/ клиент х 1 клиент

печалба: 262 976,25

Зад . 9-1, стр. 196

Предпиятие произвежда един единствен продукт Х при следните данни за производството и продажбите през месец април:
Продажна цена (лева) 138

Начален запас от готова продукция ( единици) 500
Произведена продукция(единици) 4 100
Продажби(единици) 4 300
Краен запас от готова продукция(единици) 300

Променливи разходи за единица
Преки материали 31
Преки трудови разходи 59
Променливи общопроизводствени разходи 4
Променливи разходи за продажба и общопроизводствени разходи(за продадена единица) 9

Постоянни разходи
Постоянни общопроизводствени разходи 94 300
Постоянни разходи по продажби и административни разходи 47 300


Променливите разходи за единица и постоянните месечни разходи са константни велечини през годината . Месечното производство е постоянна величина , въпреки че месечните продажби са различни.

Иска се :
А) да се определи единичната себестойност на продукт Х при прилагане на калкулирането по променливи и по производствени разходи;
Б) да се изготви отчет за приходите и разходите (отчет за доходите) при прилагане на калкулирането по променливи разходи;

В) да се изготви отчет за приходите и разходите (отчет за доходите) при прилагане на калкулирането по производствени разходи.
Г) Да се обясни различието във финансовия резултат по двата отчета – по точка б) и точка в).

Решение:
А)
Калкулиране по производствени разходи Калкулиране по променливи разходи
Среден променлив разход 94 94
Постоянни производствени разходи 94 300 : 4 100 = 23
Себестойност за единица 94 + 23 = 117 94


Б)
Приходи от продажба 4 300 х 138 = 593 400
Променливи разходи:
1. Начален запас от продукция 500 х 94 лв/ед 47 000
2.Себестойност на производството по променливи разходи
94 х 4 100 385 400
3.Краен запас от продукция 300 х 94 28 200
4. Себестойност на продажбите по променливи разходи
94 х 4 300 ед (1+2-3) 404 200
5. Променливи разходи по продажба и административни разходи 9 х 4 300 ед 38 700
6.пределен доход
(593 400 – ( 404 200 + +38 700)) 150 500
Постоянни разходи
1.постоянни общопроизводствени разходи 94 300
2.Постоянни разходи по продажба и административни разходи 47 300
141 600
3. печалба от оперативната дейност
150 000 – 141 600 = 8 900 8 900

В)
І Приходи от продажба 4300х138лв/ед
ІІ Себестойност на проодажбите
1. Начален запас от готова продукция 500х117
2. себестойност на произведената продукция 4 100 х 117
3. краен запас от готова продукция 300 х 117
Всичко по ІІ (1+2-3)
ІІІ Брутен доход (І - ІІ)
ІV Разходи по продажба47 300+(9 х 4 300 ) =
= 86 000

V Печалба ( ІІІ – ІV)58 500

479 700


35 10086 000 593 400

503 100
90 300
4 300


Зад. 10 -1 , стр. 217

Предприятие се занимава с издателска дейност . По първоначални данни публикуването на книга АВСе свързано със среден променлив разход 20 40 лв. и постоянни разходи 180 000 лв.Прогнозираната продажна цена е 38,40 лв.
Иска се :
А) да се определи колко екземпляра трябва да бъдат продадени , за да се реализира печалба от 36 000 лв.;
Б) ако постоянните разходи могат да се намалят на 150 000 лв. , да се определи колко екземпляра трябва да се продадат , за да се реализира печалба от 57 000 лв;
В)На базата на първоначалните данни при възможни продажби от 21 000 книги да се определи продажната цена , която би осигурила печалба от 80 400 лв.

Решение:
а) qp1 =(a + NPp1) : ( p – b )

qp1 - обем продажби за достигане на желана печалба
а – постоянни разходи
NPp1 – сума на очаквана печалба
Р- продажна цена
В – среден променлив разход

qp1 = ( 180 000 + 36 000 ) : ( 38,40 – 20,40 ) = 216 000 : 18 = 12 000 книги

б) qp1= ( 150 000 + 57 000) : ( 38,40 – 20,40 ) = 207 000: 18 = 11 500 книги
в) 21 000 = ( 180 000+80 400) : ( р – 20,40 ) = 260 400
( р – 20,40 )

21 000 ( р-20,40) = 260 400
(21 000 х р ) – ( 21 000 х 20,40 ) = 260 400
21 000 х р - 428 400 = 260 400
21 000 х р = 260 400 + 428 400
21 000 х р = 688 800
р = 688 800 = 32,8 лв
21 000

Зад. 10-8 , стр. 218

Предприятие произвежда два продукта . Данните за производството и продажбите през 200х година са както следва:
Изделие Х Изделие У
Продажби ( единици ) 8 000 2 000
Продажна цена
( лева) 12 8
Среден променлив разход(лева) 8 3

Годишни постоянни разходи – 27 300 лв.

Иска се :
Да се посочи стойностния критичен обем на продажбите измежду следните данни:
А) 67 947 ; б) 72 800 ; в) 78 000 ; г) 130 000
Да се определи показателят оперативен ливъридж.

Решение:
показатели Изделие Х Изделие У
1. продажна цена
( лева)
2. средни променливи р-ди(лв)
3.среден пределен доход(1-2)
4. очакван обем продажби(един.) 12


8

4

8 000 8


3

5

2 000


1. Определяне на относителния дял на всеки продукт в общия обем на продажбите:

Изделие Х – 8 000 ед : 10 000 ед = 0,8
Изделие У - 2 000ед : 10 000 ед = 0,2

2. Определяне ня средно претеглена цена

Pw= ( 12 х 0,8 ) + ( 8 х 0,2 ) = 9,6 + 1,6 = 11,2 лв
3. Определяне на средно претегления променлив разход за единица при многопрод. структура
bw= ( 8 х 0,8 ) + ( 3 х 0,2 ) = 6,4 + 0,6 = 7 лв
4. Определяне на средно претегления пределен доход за единица при многопрод. сруктура
Mw= ( 4 х 0,8 ) + ( 5 х 0,2 ) = 3,2 + 1 = 4,2 лв.
5. Определяне на критичния обем във физически единици

Qbe = а = 27 300 = 6 500 единици условни
pw – bw 4.2
Изделие Х 0,8 х 6 500 = 5 200 единици
Изделие У 0,2 х 6 500 = 1 300 единици

6. Определяне на стойностния критичен обем

TRbe = pw x q be = 11,2 х 6 500 = 72 800 лв.

Отговор в = 72 800 лв

показатели Изделие Х Изделие У Сума
1. Приходи от продажба
2. Променливи р-ди
3.Пределен доход(1-2)
4. Постоянни разходи
5. Печалба(3-4) 12 х 8 000 = 96 000

8 х 8 000 = 64 000
32 000 8 х 2 000 = 16 000

3 х 8 000 = 6 000
10 00042 000

27 300

14 700

Оперативен ливъридж 42 000 = 2,86 14 700

изразява чувствителността на оперативната печалба при промяна в приходите от продажба.

Зад. 10-6 , стр. 218
Някои от данните в отчета за приходите и разходите в предприятие Х са следните :
Приходи от продажби 400 000
Променливи разходи 80 000
Постоянни разходи 20 000

Стойностния критичен обем на продажбите е :
А) 20 000 ; б) 25 000 ; в) 80 000 ; г) 100 000


Решение:

TRbe = ( постоянни р-ди х приходи от продажба) =
( приходи от продажба - променливи р-ди)

= 20 000 х 400 000 = 25 000 лв
400 000 – 80 000

отговор Б = 25 000 лв.

Зад. 10 – 11 , стр. 218

Предприятие произвежда продукт Х при следните данни за производството и продажбите за месец април:
Продадени 1 000 единици по продажна цена 40 лв. Средният променлив разход е 12 лв. Разходите по продажби са 5 100 лв. + 5 % продажната цена , административните разходи – 3 000 лв. + 20 % от продажната цена.

Относителният пределен доход за продукт Х е :
А) 0,70 ; б) 0,45 ; в) 0,75 ; г) 0,55

Относителната сигурност в дейността на предприятието за месец април е : а) 45,0 % ; б) 71,4% ; в) 55,0 % ; г) 25,0 %

Колко единици от продукт Х следва да се продадат , ако се изисква реализиране на печалба за месеца 49 500 лв?

А) 1 238 ед.; б) 2 750 ед. ; в) 3 200 ед. ; г) 2 057 ед.


Решение:
А)относителен пределен доход за продукт Х
Показатели Сума Относителен дял
1.Пходи от родажба
2.Променл. р-ди
3.Пределен допод(1-2) 1 000 ед х 40 лв

1 000 ед х 12 лв. 40 000

12 000
28 000 1

0,3
0,7
Относителен пределен доход = 28 000 = 0,7
40 000
отговор а = 0,70

б) относителна сигурност в дейността на предприятието :
qbe = a - критичен физ. оем
р – в

разходи по продажба 5 100 + 5 % от 40 лв = 5 102 лв
администр. рди 3 000 лв + 20 % от 40 лв = 3008 лв
8 110 лв

qbe = 8 110 = 8 110 = 289,64 единици
40-20 28

MSru = ( q – q be) : q = ( 1 000 – 289 ,64 ) : 1 000 = 710,36 : 1 000 = 0,7136
MSru = 71,4 %
Отговор Б = 71,4 %

В) q,1 = a +Np1 = 8 100 + 49 500 = 57 610 = 2 057 единици
р-в 40 – 12 28

отговор Г = 2 57 единици


Зад. 10-12 , стр. 220

Предприятие продава два продукта А и В . Плановите данни за следващата година са , както следва:
Показатели Продукт А Продукт В
Продажна цена
( лева) 4 3
Очаквани продажби(единици) 100 000 200 000
Променливите разходи за А са 70 % от продажната цена , за В – 80 % от същата цена . Ако планираната печалба е 160 000 лв. , постоянните разходи са :
А) 80 000 лв ; б) 90 000 лв . ; в) 240 000 лв. ; г) 600 000 лв. ;
д) нито един от посочените отговори

Решение :

Променливи разходи за А 70 % от 4 = 2,8 лв
Променливи р-ди за В 80 % от 3 = 2,4 лв

1. Определяне на относителния дял на всеки продукт в общия обем продажби:
Продукт А 100 000 ед : 300 000 ед = 0,33
Продукт В 200 000 ед : 300 000 ед = 0,67

2. Определяне на средно претеглена цена
рw= ( 4 х 0,33 ) + ( 3 х 0,67 ) = 1,32 + 2,01 = 3,33лв

3. Определяне на средно претегления прожменлив разход
вw = ( 2,8 х 0,33 ) + ( 2,4 х 0,67 ) = 0,94 + 1,6 = 2,5 лв
4. Определяне на постоянните разходи

300 000 = а + 160 000 = а + 160 000
3,33 – 2,5 0,83

300 000 х 0,83 = а + 160 000

249 000 = а + 160 000

а = 89 000лв.

Зад. 11-1 , стр. 232

Предприятие произвежда годишно 40 000 компонента Х , които се използват при производството на машини . Разходите за единица компонент Х са както следва:
Преки материали ( лева) 9,00
Преки трудови разходи 9,20
Променливи общопроизводствени р-ди(лв) 7,50
Постоянни общопроизводствени разходи(лв) 6,90

Иска се:
Да се определи с колко печалба от оперативната дейност би била по-висока или по-ниска , ако се реши да продължи производството на компонент Х , в сравнение с алтернативата да се доставя от външен източник.

Решение :
Елементи на разходите При производството на 40 000 компонента Х При доставка на 40 000 компонента Х
Преки материали

Преки трудови разходи

Променливи общопроизводствени р-ди


Доставна стойност на компонента

Постоянни общопроизводствени разходи

Всичко разходи 9лв х 40 000 = 360 000лв

9,20лв х 40 000 = =368000лв

7,50лв х 40 000 =
= 300 000лв

6,9лв х 40 000 = =276000лв

1 304 000лв

30лв х 40 000 = =1 200 000лв


6,9лв х 40 000 =
= 276 000

1 476 000
Може да се направи изводът , че е по – изгодно да се произвежда компонента , огколкото да се доставя.

Зад 11-2 , стр. 233

Предприятие произвежда медицинско оборудване ММ с продажна цена 450 лв. При производството на 10 000 бр. Годишно производствените р-ди за единица са както следва :
Преки материали (лв) 160
Преки трудови р-ди(лв) 120
Общопроизводствени р-ди
(65% променливи и 35 % постоянни) 80
Получена е постоянна оферта за доставка на 2 000 бр. Оборудване на чуждестранен доставчик . Разходите по продажби се прогнозират на 12 лв. за единица . Към момента са продадени 6 000 броя от оборудване ММ на традиционния пазар по редовни цени.

Иска се :

Да се определи минималната цена , за която биха могли да се водят преговорите по офертата за доставка при специални условия.

Решение:

Преки материали 160лв/ед
Преки трудови разходи 120 лв / ед
Променливи общопроизводствени разходи 65 % от 80 = 52 лв / ед
Среден променлив разход = 160 + 120 + 52 = 332 лв / ед
Разходи за продажба 12 лв / ед
Минималната цена = среден променлив разход + разходи за продажба = 332 + 12 = 344 лв


Зад. 11-3 , стр 233

Данните във връзка с производството и продажбите на продукт А и В са следните :
Продукт А Продукт В
Среден пределен доход (лв) 120 112
Машиночасове , необходими за производството на единица 10 минути 8 минути
Очакан обем продажби ( единици) 4 000 5 000

Производственият капацитет за разглежданият период е 60 000 машиноминути.

Иска се :
Да се определи максималната печалба от оперативната дейност , ако постоянните разходи за периода са 500 000 лв.

Решение:
1. Степенуване на изделията в зависимост от размера на пределния им доход за единица ограничаващ фактор
показатели Продукт А Продукт В
1. Среден пределен доход(лв)
2.Машиночасове,необходими за единица
3.Пределен доход на единица ограничаващ фактор(1:2)
4.Степенуване 120

10 минути

12

ІІ 112

8 минути

14

І

2. Определяне на оптималната производствена структура
продукти количество м/ч за единица Общом/ч Остатък м/ч от ограничаващия фактор

В
А
5 000
2 000
8 мин.
10мин.
40 000
20 000 60 000машиноминути
20 000машиноминути
0 машиноминути


3. При така определената продуктова струстура се реализира пределен доход както следва:
продукти Обем продажби(единици) Среден пределен доход(лв) Общ пределен доход(лв)
В
А
Всичко 5 000
2000 112
120 50000 х 112 = 560 000
2 000 х 120 =240 000
800 000

Максималната печалба = общ пределен доход – постоянни разходи = 800 000 – 500 000 = 300 000 лв.

Зад от стр 294.

Предприятие има две поделения Х и У
За поделение Х са известни следните данни : контрулируем доход за поделението – 45 000 лв.; контрилируеми постоянни разходи – 15 000 лв.; относителен плределен доход – 30 % . За поделение У са известни следните данни : приходи от продажби – 200 000 лв.; относителен пределен доход – 40 % ; относитилен контрилируем доход – 10 %
Иска се :
Да се определи сумата на променливите разходи за предприятието като цяло.

Решение:
Показатели Поделение Х Поделение У общо
1. приходи от продажба 60 000= 200 000лв
0,3 200 000лв
2.Променливи разходи 200000 – 60000=
=140 000 лв 200 000-80000=
= 120000лв 260000
3.Пределен доход(1-2) 45000+15000=60000 200000х0,4=80000
4. Относителен пределен доход(3:1) 30 % 40%
5.Контрилируеми постоянни разходи 15 000лв
6. Контролируем доход 45 000
7. Относителен контролируем доход 10 %

За поделение Х
1. Намиране на пределния доход
Контролируем доход = Пределен доход – контролируем. Постоянни р-ди
45 000 = Пределен доход – 15 000
пределен доход = 45 000 + 15 000
пределен доход = 60 000 лв

2. Намиране на приходите от продажба
Относителен пределен доход =пределен доход
Приходи от продажба

Приходи от продажба = 60 000 = 200 000лв
0,3

3.Намиране на променливите разходи
Променливи разходи = Приходи от продажба – пределен доход
Променливи разходи = 200 000 – 60 000 = 140 000 лв

За поделение У
1. Намиране на пределния доход
2. Относителен пределен доход = пределен доход
Приходи от продажба
Пределен доход = 0,4 х 200 000 = 80 000 лв

3. Намиране на променливите разходи
Променливи разходи = Приходи от продажба – Пределен доход
Променливи разходи = 200 000 – 80 000 = 120 000 лв

Общопроизводствени разходи са 120 000 + 140 000 = 260 000 лв
Зад. 12-1 страница 257
Данните за продажбите през първите пет месеца на предстоящата година са , както следва:
Месеци Продажби / единици/
Януари

Февруари

Март

Април

Май
7200

13600

10800

14400

9200
Политиката на предприятието по отношение на поддържане на запасите от готова продукция е , ч, крайният запас за всеки месец трябва да е равен на 10% от продажбите през следващия месец.Крайният запас за месец декември е 800 единици и превишава определения норматив.
Иска се :
Да се сдъстави бюджет за производството за първото тримисечие.

Решение :
Месеци
декември януари февруари март април май
Начален запас
/ кг/ 800 1360 1080 1440 920
Краен запас
/ кг/ 800 1360 1080 1440 920

Бюджет за производството за първото тримесечие

Показатели Месеци І-во тримесечие
януари февруари март
1. Обем продажби/кг/
2.Краен запас/кг/
3.Начален запас/кг/
4.Обем производство /кг/(1+2-3)
7200

1360

800

7760 13600

1080

1360

13320 10800

1440

1080

11160 31600

3880

3240

32240

Зад.12-2 , стр. 258
Търговско предприятие съставя бюджета си за третото тримесечие.Данните за очаквманите продажби са следните :
месеци Продажби / лева /
Юли
Август
Септември
Октомври 90000
100000
80000
90000
Стойността на продажбите представлява 70 % от приходите.Политиката на предприятието е да поддържа запас към края на всеки месец , който е 110% от себестойността на продажбите през следващия месец. Запасът към 30 юни е 65000 лв. , който е по- малък от предвидения норматив.

Иска се :
Да се състави бюджет за доставката на стоки за третото тримесечие.

Решение:
Месеци Продажби / лв/ Себестойност на продажбите/70% от приходите/
Юли
Август
Септември
Октомври 90000
100000
80000
90000 63000
70000
56000
63000


Бюджет от запасите от продукция
Месеци Юни Юли Август Септември Октомври
Нач.запас /лв/ 65000 77000 61600 69300
Кр.запа/лв/ 65000 77000 61600 69300
Бюджет за доставките на стоки
Показатели Месеци І тримиесечие
Юли Август Септември
1.Себестойност на продажбите/лв/
2.Краен запас/лв/
3.Начален запас/лв/
4.Доставка/лв/(1+2-3) 130000

77000

65000
142000 154000

61600

77000
138600 123200

693000

61600
130700 407200

207900

203600
411300

Задача 12-4,стр259
Предприятие произвежда продукт Х.Във връзка с изготвянето на бюджета за разходите за продажби и административно – управленските разходи , се обработват следните данни:
Променливи разходи за единица Месечни постоянни разходи
Комисионни за дистрибутори 0,80 -
Разходи за експедирането 1,20 -
Разходи за реклама 0,40 8000
Заплати на отдела за продажби - 40000
Амортизация на офис оборудването - 10000
Други 0,45 15000
Иска се :
Да се състави бюджет за разходите за продажба и административните разходи , ако през месец април са продадени 20000 изделшия Х.

Решение:
През месец април са продадени 20 000 изделия.
Променливи разходи:
Комисионни за дистрибутори:0,8х20 000 = 16000лв.
Разходи за експедиране 1,20 х 20 000 = 24 000лв.
Разходи за реклама 0,40 х 20000= 8000лв.
Други 0,45 х 20 000 = 9000 лв.


Постоянни месечни разходи:
Разходи за реклама 8 000лв
Заплати на отдела за продажби 40 000лв.
Всичко непроизводствени 120 000 лв
Разходи
Амортизация на офис оборудване 10 000лв
Разходи за продажби и администрация без амортизация 110 000лв.Зад 13-4 , стр 280

Нормативите по производството на единица продукт Х са следните
Количество Стойност
Преки материали 2кг. 1,80лв/кг
Преки трудови разходи 3ч/ч 8,00лв/ч/ч
Постоянни общопроизводствени разходи 468 000 лв
Планирано производство 20 000единици
През разглеждания период са доставени и вложени в производството 42 300 кг.материали по средно претеглена цена 1,85 лв/кг. Отработени са 59 740 човекочаса при заплащане 8,10 лв 8 ч8ч . Фактически производствените единици от продукт Х са 20 600 . За периода са начислени постоянни производствени разходи в размер на 492 000 лв

Иска се :
Да се опредеят следните отклонения:
1) отклонение , поради промяна в количеството на матералине;
2) отклонение , поради промяна в цената на материалите;
3) отклонение , поради промяна в заплащането на труда;
4) отклонение , поради промяна в ефективността на труда;
5) отклонения в постоянните общопроизводствени разходи
6) ( в бюджета и в равнището на производството)

Решение:
По норматив фактически
Преки материали 2кг х 1,80 лв /кг

Преки трудови р-ди 3 ч/ х 8лв / ч/ч
Постоянни общопроизводствени р-ди 468 000 лв
Планирано производство Вложени материали 42 300 кг х 1,85 лв/кг
Отработени човекочасове59 740 ч/ч х 8,10 лв 8/ ч/ч
Постоянни общопроизводствени р-ди 492 000 лв
Фактическо производство 20 600 единици
А) отклонение поради промяна в количеството = (qa – qs)
Qa – фактическо количество
Qs-нормативно количество
Qa-фактическа цена
Qa- нормативна цена
( 42 300 кг – ( 20 600 ед х 2 кг )) х 1,80 лв / кг = ( 42 300 – 41 200 ) х 1,8 = 1 980 (Н )
б) отклонение поради промяна в цената = ( ра- р s) х qa
( 1,85 лв / кг - 1,80 лв / кг ) х 42 300 кг = 2 115 ( Н )

Резултатите от анализа могат да се обобщят
Фактическо количество
Фактическа цена Фактическо количество
Нормативна цена Нормативно количество
за фактически обем
Нормативна цена
Qa x p a Qa x p s Qs x ps
42 300 кг х 1,85 лв / кг = 78 255 42 300 кг х 1,80 лв/кг = 76 140 20 600 ед х 2 кг х 1,80 лв = 74 160
Отклонение поради промяна в цената
2 115 ( Н ) Отклонение поради промяна в количеството
1 980 (Н)
Общо отклонение
4 095 (Н)

В) отклонение поради промяна в заплащането на труда ( wa – ws )ha
Wa- фактическа разценка за заплащане на 1 човекочас
Ws- нормативна разценка за заплащане на 1 човекочас
Ha- фактически брой човекочасове за производство на фактическо количество продукт
Hs- нормативен брой човекочасове за производство на фактическо количество продукт
( 8,10 – 8,00 ) х 59 740 = 5 974 (Н)

г) отклонение поради промяна в ефективността
( ha – hs) x ws = ( 59 740 ч/ч – ( 20 600ед х 3,00ч/ч )) х 8,00 лв / ч/ч =
= ( 59 740 – 61 800 ) х 8,0 лв /ч/ч = 16 480 (Б)


Резултатите от анализа могат да се обобщят
Фактически брой човекочасове
Фактическа разценка Фактически брой човекочасове
Нормативна разценка Нормативен брой човекочасове за фактически обем продукция
Норматимна разценка
Ha x wa Ha x w s Hs x w s
59 740 ч/ч х 8,10лв/ч/ч = 483 894 59 740ч/ч х 8,00 лв/ч/ч = 477 920 20 600 ед х 3ч/ч х 8 лв/ч/ч = 494 400
Отклонение поради промяна в заплащането
5974(Н) Отклонение поради промяна в ефективността
16 480 (Б)
Общо отклонение
10 506 (Б)
Д) отклонение в постоянните общопроизводствени разходи ( в бюджета и в равнището на производство)
Отработени човекочасове по бюджет = 20 000ед х 3ч/ч = 60 000 ч/ч
Нормативен коефициент на постоянните общопроизводствени р-ди = 492 000 лв : 60 000ч/ч = 8,2
Фактически постоянни разходи
492 000 Бюджетни постоянни разходи
468 000 Нормативни постоянни разходи
20 600ед х 3ч/ч х 8,2 = 506 760
Отклонение в бюджета
24 000(Н) Отклонение в равнището на производство
38 760 (Б)
Общо отклонение
14 760 (Б)
Прочетено: 2441 пъти

Нова тема Отговори

Върни се в “Икономика”