Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Преки имуществени данъци

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.
Брутен вътрешен продукт, безработица, брутен национален доход, валутен курс, лихвени проценти, национален дълг, потребителско търсене, процент на инфлация, търговски баланс, фондов пазар.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 229657
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 170716
Местоположение: Somewhere In Time

Преки имуществени данъци

Мнение от Mozo » пон май 13, 2019 23:50

Особености на преките и косвените данъци

. Преки имуществени данъци
1. Обща характеристика – имат за предмет (обект) на облагане придобитото, респективно притежаваното и трансформираното имущество. Последното е съвкупност от предмети, блага, права, пари. Главен предмет на облагане са недвижими имущества и движими вещи, чиято собственост и нейното прехвърляне на друго лице изисква административно –документално оформяне и доказване на собствеността върху тях. Класически обекти за облагане:
• Земеделски земи, включително гори – не се облагат данък сгради;
• Сгради, дворни, вилни места и парцели- се облагат данък сгради (ако има постройка);
• Наследства на имоти, вещи права, вземания
• Други форми на имущество (МПС)

3 основни форми и техники на облагане:
• Облагане на притежаваното имущество – еднократно или регулярно;
• Облагане на прираста на имущество
• Облагане на имуществото при промяна на собствеността върху него
Посочените форми могат да се прилагат и съчетано.
Облагането с имуществени данъци изисква воденето на данъчен кадастър – нарочни книги, в които се регистрират и отчитат притежаваните и подлежащи на облагане имущества. В Република България имуществените данъци са приходна форма на местните органи на държавна власт, респективно общините.
В Република България се прилагат следните имуществени данъци:
• Данък върху земята
• Данък върху сградите
• Данък върху наследствата
Обединени в ЗМДТ (3 за местните данъци и такси).
Местни данъци – Данъци върху недвижимите имоти; Данъци върху наследствата, Данъци върху даренията, данъци при възмездно придобиване на имущество, Данъци върху превозните средства и други;
Местни такси – за отпадъци, за ползване на пазари, тържища, улични платна, детски ясли, градини, курорти, добив на кариерни материали (при отдаване на концесия); технически услуги, административни, кучета, откриване на гробни парцели, охрана и опазване на земеделски имоти и т.н.

2. Данък върху земята – първата данъчна форма, която възниква още 2000г. преди новата ера в Китай. Обект (основа) на данъка върху земята е земеделската земя. Облагането се извършва въз основа на следните белези:
• Притежаване на физически декари (единици) земя
• Добивите от земята, в лицето на класическия данък десятък, прилаган преди развитието на стоково-паричните отношения
• Стойността на земята, оценявана обикновено не по пазарни, а по нарочно установени за тази цел от държавата цени.
• Доходът, респективно рентата, получавани от земята

Облагането на земята се е съобразявало винаги с един характерен за земеделието феномен – диференциалната рента и диференциалния доход. (К. Маркс – 2 том “Капитал”). Тя се обуславя от:
• Различното качество и/или плодородие на земята
• Нееднаква отдалеченост на различните земни участъци от пазара на земеделски произведения и на факторите на производството на земеделието.
• Различни по количество и качество добиви при обработка на единица земна площ при влагане на еднакви допълнителни капитали.
Цел на диференциалната рента: да се осигури една приблизително средна печалба за обработващите лоши земи.
В основата на сегашното облагане на цената стои стойността – земята е категоризирана. Има базисни цени на земеделските земи, в зависимост качеството им или плодородието им. Данък върху земята – селскостопанските земи са групирани в 10 категории. Според начина на използване са квалифицирани на: ниви, трайни насаждения, ливади и пасища. За всеки вид и категория са определени базисни цени за 1 кв.м. Те се коригират с коефициент за поливни условия и с коефициент за местоположение.

Данъчна оценка = площта на земята x базисна цена за 1 кв.м. x коефициент за поливни условия x коефициент за местоположение + данъчна стойност на подобренията

В момента в България пазарните цени, по които стават сделките на ограничения пазар на земеделски земи са приблизително колкото данъчната оценка. Следователно има неразвит пазар, на който пазарната цена е нереалистично ниска (по-голямо предлагане, от колкото търсене).
3. Данък върху сградите – през различните периоди, различни критерии за облагане. Общоприетият мащаб за облагане е стойността на имота.
Обект на имота са: сградите (независимо от характера и предназначението им), дворните места и парцелите, намиращи се в рамките на регулационните планове на населените места (за тези извън плановете се процедира по друг начин)
От облагане се освобождават:
• Сгради освен жилищата, предоставени на предприятията и организации включително в единния държавен бюджет, както и тези на БЧК, БНБ, ДЗИ, ДСК
• Сгради на политически партии, обществено полезните, професионалните, културно-просветните и спортните отделения.
• Сгради, собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически представителства и консулства, при условие на взаимност
• Сгради, служещи за молитвени домове
• Сгради на организации с идеална цел по ЗЗД
• Паркове, спортни игрища, площадки
• Др.
Основа за изчисляване на данъка:
• При ЮЛ – първоначалната балансова оценка на имотите (при приспадане на амортизационни изчисления за сградите). При липса на балансова оценка тя се определя от данъчен орган.
• При ФЛ – данъчна оценка на имотите която се доближава до пазарната им стойност (в момента).
Върху първоначалната балансова стойност на дълготрайните активи на ЮЛ и данъчната оценка на тези имоти за ФЛ се начислява пропорционален диференциран данък върху сградите.
4. Данък върху наследствата – плащането му е свързано с трагично събитие – смъртта на наследодателя. Данъкът се дължи при наследяване по закон и по завещание.
Има няколко етапа:
• В 6-месечен срок наследниците трябва да подадат в данъчна служба по местожителството на наследодателя декларация по образец (включва всички, оставени в наследство богатства)
• Оценяване на декларираното от наследниците имущество, което се извършва от данъчните органи
• Освобождаване от данък на: обикновена покъщнина, предмети на изкуството, земеделски инвентар, ценни книжа и облигации по данъчни заеми и др.
• Облагане на стойността след приспадане на необлагаемите части. 2 класически подхода:
1. Обективно – облагане на наследството, преди разделянето му между наследниците – рядко се прилага.
2. Субективно – облагане след разделяне на наследството между наследниците – по-широко приложение (и у нас).
Тежестта на данъчното облагане е обратнопропорционална на степента на родствената връзка между наследника и наследодателя. Данъкът е прогресивен.
5. Данък върху превозните средства –превозните средства са специфични движими имущества и като такива представляват част от богатството на индивидите или домакинствата. Ето защо това движимо имущество също подлежи на облатане с имуществен данък. Към превозните средства, които притежават домакинствата или индивидите и които подлежат на облагане, се включват:
a. превозни средства, регистрирани за движение по пътната мрежа на Република България;
b. корабите,вписани в регистрите на българските пристанища;
c. въздухоплавателните средства, вписани н регистъра на Република България.
Субекти на данъка са ФЛ и ЮЛ, собственици на посоченити превозни средства. Във връзка с това, собствениците на превизни средства декларират пред териториалната данъчна дирекция по постоянното им местоживеене притежаването им.
Освободени от този данък са държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, както и линейките и пожарните коли, колите на дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност, колите на БЧК и леките автомобили, собственост на инвалиди.
Размерът на данъка е в абсолютна сума и диференциран, в зависимост от вида на превозното средство, негоната мощност и някои др. показатели. Данъкът се заплаща по две равни вноски до 31 март и до 30 септември на годината. На предплатилите за цялата година да 31 март се прави 5% отстъпка.
През 2002 г. е въведен пътен данък, които вече е заместен от винетна система.


II. Преки подоходни данъци
Предмет на облагане – реализирани или придобити доходи.
Предпоставки за въвеждане:
1. Висока степен на развитие на стоково-паричните отношения – превръщане на дохода в главен белег на икономическата му платежоспособност.
2. Създаване на техника за обхващане и облагане на дохода – връх и съвършенство на данъчната теория и практика.

3 класически подходи за прогресивно подоходно облагане:
1) Шедулярно облагане (английски тип) – годишният доход се разделя на 5 части (шедули), които се облагат диференцирано; недостатък – не дава представа за съвкупния годишен доход и платежоспособността на лицето
2) Глобално облагане (немски тип) – облага се целият годишен доход без значение от неговите източници. Следователно всички данъкоплатци са поставени при различни условия; дава представа за съвкупния доход на 1 лице – В република България е глобално.
3) Смесена система – комбинация от 1. и 2. – държавата установява по законодателен път граница на съвкупния годишен доход и ако доходът надвиши тази граница, частта от него, която надвиши границата или линията, установена от държавата се облага с допълнителен подоходен данък (супер данък). Силно прогресивно облагане – смесеното облагане е насочено срещу високите доходи на богаташите.

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 75 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Икономика”