Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Преки имуществени данъци - преглед

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.
Брутен вътрешен продукт, безработица, брутен национален доход, валутен курс, лихвени проценти, национален дълг, потребителско търсене, процент на инфлация, търговски баланс, фондов пазар.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 229861
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 171047
Местоположение: Somewhere In Time

Преки имуществени данъци - преглед

Мнение от Mozo » пон май 13, 2019 23:46

1. Преки имуществени данъци – характеристика и видове

Имуществените данъци са едни от най-старите данъчни форми. Те имат за предмет на облагане придобито, притежавано или трансферирано имущество. Под имущество или обект на облагане се разбира в по-широк смисъл съвкупност от предмети, блага, права, пари..., които са собственост на дадено физическо или юридическо лице. Може да се каже, че главен обект на облагане с имуществени данъци са недвижими имоти и движими вещи, чиято собственост и прехвърлянето й изискват документално оформяне на собствеността върху тях. Обикновено обекти на облагане с имуществени данъци са:
• земеделски земи, гори;
• сгради и урегулирани поземлени имоти (дворни места и парцели);
• наследства на имоти, вещи, права, вземания;
• възмездно или безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху имущества;
• превозните средства и др.
Съществуват три основни форми на облагане на имуществото, които се свеждат до:
1) облагане на притежаваното имуществото – еднократно или регулярно;
2) облагане на имуществото при промяна на собствеността върху него;
3) облагане прираста на имуществото.
Според обхвата им на облагане имуществените данъци разграничаваме на:
• частични (специални);
• общи (синтетични).
Частичните данъци обхващат и облагат отделни елементи на имуществото, а общите облагат цялото или съвкупното имущество и могат да бъдат срещнати като данък върху богатството или върху съвкупното имущество.
Облагането с имуществени данъци изисква воденето на данъчен кадастър, където се регистрират и отчитат притежаваните и подлежащи на облагане имущества. Тези данъци обикновено са приходна форма на местните органи на държавна власт и към тях спадат:
1) Данък върху недвижимите имоти;
2) Данък върху наследствата;
3) Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин;
4) Данък върху превозните средства;
5) Данък върху земеделските земи.
В България, съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), се прилагат изброените видове имуществени данъци, с изключение на този върху земеделските земи, който временно не се прилага.

2. Данък върху недвижимите имоти

Данъкът върху недвижимите имоти е основен имуществен данък от гледна точка на значението му за местния бюджет и на широкия кръг от български и чуждестранни физически и юридически лица, за които той е дължим.

2.1 Имоти, подлежащи на облагане с данък

По силата на ЗМДТ, с данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната:
• сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания;
• поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания;
• поземлените имоти извън тези граници, които според устройствения си план имат предназначение за: жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции, за озеленени площи и озеленени връзки между тях, за движение и транспорт, за техническа инфраструктура, за специални обекти и други.
Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1400лв включително.

При пълно унищожаване на сграда задължението за плащане се прекратява от началото на месеца, следващ унищожаването.

Изрично са изключени от облагане с данък върху недвижимите имоти земеделските земи и горите. Данък се плаща само в случаите, когато същите са застроени – за действително застроената площ и прилежащият й терен. Когато прилежащият терен не е посочен (определен) изрично, при декларирането за данъчни цели, същият се изчислява така:
прилежащ терен = 10% от цялата площ на земята(гората) – застроената площ.

Задължението да се плаща данък за облагаем недвижим имот не е обвързано с използването на имота, т. е. независимо от това дали един облагаем имот се използва, или не – за него се заплаща данък.

2.2 Освободени от облагане имоти

1) Общините и държавата се освобождават от данък за имотите – публична общинска или държавна собственост. Освобождаването на държавата за имотите – публична държавна собственост не е безусловно. Ако такъв имот е предоставен на друго лице и това лице не е освободено от данък, държавата следва да плаща данъка за този имот.
2) Читалищата – освобождаването им от данък е израз на държавната политика в посока подпомагане на тези организации при осъществяването на основните им културно просветни функции.
3) Българският Червен кръст – за притежаваните сгради, които не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката му дейност.
4) Висшите училища и академиите – за собствените им сгради, използвани за учебен процес и научна дейност.
5) Законно регистрираните в страната вероизповедания – за молитвени домове

Гореизброените субекти се освобождават от данък, при условие, че имотите не се използват със стопанска цел, несвързана с пряката дейност на субектите.
6) Чуждите държави – за притежаваните от тях сгради, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност.
7) Освобождаване, в зависимост от вида, предназначението и начина на използване на облагаемия имот

• сградите – паметници на културата, когато не се използват със стопанска цел;
• парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;
• музеите, галериите, библиотеките;
• имотите, използвани напосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;
• използваните за селскостопанска дейност стопански сгради на земеделските производители;
• поземлени имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинска пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии;
• поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.
8) Освобождаване с оглед състоянието на имота и възможността да бъде използван

• сградите, обявени по съответния ред за застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение се освобождават от данък за 5-годишен период, считано от датата на издаване на първоначалното удостоверение;
• недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години.
9) Други освобождавания – сградите, получили сертификат категория А или Б, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, за срокове сътветно от 10 и 5 години.
10) Намаления на данъка
За имот, който е основно жилище на данъчнозадълженото лице се ползва 50% намаление на данъка. За имот, който е основно жилище на лице с намалена трудоспособност 50 до 100%, данъкът се дължи с намаление в размер от 50 до 90%.

2.3 Данъчно задължени лица

След като се установи дали един недвижим имот е облагаем обект, следващият съществен момент, свързан с данъка е определянето на лицето, което е длъжно да извършва предвидените във връзка с облагането действия, включително и да плаща данъка.

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 60 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Икономика”