Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Теми за държавен изпит по стопанска логистика

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.
Брутен вътрешен продукт, безработица, брутен национален доход, валутен курс, лихвени проценти, национален дълг, потребителско търсене, процент на инфлация, търговски баланс, фондов пазар.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 229861
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 171057
Местоположение: Somewhere In Time

Теми за държавен изпит по стопанска логистика

Мнение от Mozo » чет май 09, 2019 10:47

Същност на логистиката – еволюция, определения, цели, задачи, логистичен подход, логистична система, логистични принципи.
Логистиката търпи еволюция и преминава през следните етапи . 1/дологистичен период-през него транспорта и материално-техническото снабдяване се разглежда като две несвързани една с друга дейности. 2/класическа логистика-постепенно се налага транспортните и складовите операции да се стремят към постигане на общ икономически резултат, да работят по единен график и съгласувани технологии. Вниманието се насочва към логистичните дейности в сферата на обръщението, но извън производствената. 3/Неологистика логистиката се разширява и към обвързване с производствения процес. Взаимодействието между складовите операции и транспорта дава възможност за ефективно планиране за производството и управлението на запасите. 4/ съвременна логистика- през този период се налага интегрирането на логистичните дейности с информационните дейности и с приложението на цялостните процеси с цел общата отговорност на логистичните дейности основните предпоставки са:-съществени изменения в организацията и управлението на организацията в световен мащаб;-използване на комуникации от ново поколение позволяващи мониторинг от движението на материалните потоци;-налагане на необходимостта от логистични услуги и обособяването им като отделен отрасъл;-необходимост от интеграция на субектите в цялостната верига, което се явява в основата на логистичната концепция.
Определенията за логистика се разпределят в 3 групи:
1/логистиката представлява поточно-ориентирана формулировка на дефиницията за логистика: –според европейската асоциация по логистика –Логистиката е организация, планиране, контрол и осъществяване на даден продуктов поток от разработката и снабдяването през производството и дистрибуцията до крайния клиент с цел задоволяване изискванията на пазара при минимални разходи и минимум капитал; 2гр/включва формулировката на логистиката ориентирана към жизнения цикъл на продукта –Логистиката представлява начин за подходящо управление, което по време на живота на даден продукт осигурява ефективното използване на ресурси и адекватни капацитетни възможности на логистичните елементи през всички фази на жизнения цикъл така, че чрез своевременна интервенция да се осигури ефикасното управление на ресурсите. 3гр/включва формулировката на определението за логистика ориентирана към услугите.-Логистиката е процес на координация на всички нематериални дейности, които за осъществяване на дадена услуга трябва да бъдат изпълнени по най-ефективния за клиента начин и при това с минимален разход.
Логистиката е процес на стратегическо управление на придобиването, придвижването и съхранението на материали, резервни части и готови стоки и съпровождащите ги информационни потоци в организацията и нейните маркетингови канали за изпълнение на поръчките по най-ефективен начин. Логистиката може да е източник на добавена стойност с голямо значение за организационната рентабилност.В този смисъл представлява: -Конкурентна стратегия за осигуряване на ресурси при максимизиране на полезността;-Наука за управление на материалните и информационните системи на всеки стадии от процеса /снабдяване,производство и дистрибуция/;-Логистиката позволява вземане на управленски решения на стратегическо, управленско и оперативно равнище


Обект на логистиката се явява съвкупността от материални, транспортни, финансови, парични и други потоци посредством, които се осъществява взаимодействието на дадена система.
Предмет на логистиката са: Взаимовръзката и движението на потоците във времето и пространството от техните първоизточници до крайните потребители.
Основните цели са: -снижаване на общите разходи за логистика;-осигуряване на желаното качество на обслужване и на изпълнение на планираните операции;-намаляване на производствения цикъл и срока за изпълнение на заявките, запаса от материали и готова продукция;-подобряване на иновационните процеси;-стриктно спазване на договорните отношения;-осигуряване на конкурентни преимущества на фирмата.
Основните задачи са: -изграждане на логистична информационна система;-планиране на снабдяването;-осигуряване на снабдяването в структурен аспект;-регулиране на складовото снабдяване;-управление и оптимизиране на запасите;-организиране на складовата дейност;-технико-икономическа обосновка на транспорта;-управление на продуктовото движение.
Логистиката в обобщен вид е известна като концепция за 7R. Тази концепция означава, че основните задачи на логистиката ще се изпълнят при условие,че продукта се достави на точното място в точното време на приемлива цена за потребителя в точното количество и качество на подходящите потребители и по подходящия начин.
Новото в логистичния подход, е че целта е да се минимизират съвкупните разходи за логистика, а не всеки един от тях по отделно. Това е необходимо тъй като често намаляването на един вид разходи води до увеличението на друг вид логистични разходи.
Традиционния подход в управлението е насочен от частното към общото, а логистичния подход от общото към частното.Различията в двата подхода се определят по следните показатели:-обем на запаса при логистичния подход е поддържане на оптимален запас;-време за изпълнение на логистичните операции;-серийност на продукцията при логистичния подход се забелязва отказ от серии, за които няма пласмент;-престои на оборудването при логистичния престоя трябва да е логистически обоснован;-наличие на брак на изхода за логистичния да е минимален;-транспорт съкращаване на нетрадиционните маршрути;-отношение с доставчиците, гледа се като на добри партньори.
Логистиката се реализира чрез изпълнението на логистичните операции, функции и чрез структурирането на логистичната система.
Логистичната операция представлява всяко действие неподлежащо на понататъшна декомпозиция в рамките на поставената задача на изследване или управление свързано с движението на материалните потоци и съпътстващите ги информационни, сервизни и др.потоци.
Логистичната функция е обособена съвкупност от логистични операции насочени към реализация на поставените пред логистичната система или пред отделни нейни звена на системата задачи.

Логистична система и логистични принципи
Логистичната система представлява сложна организационно структурирана система,която се състои от взаимосвързани елементи, които функционират на основата на стратегическите цели на организацията и съобразно влиянието от макро средата.
Логистичната система включва основни и допълнителни елементи основните са:-логистика на снабдяването, логистика на производството и логистика на разпределението. Допълнителните елементи са: логистика на информацията;-логистика на складирането;-логистика на транспорта и логистика на запасите. Ролята на логистиката се увеличава под влиянието на следните 2 фактора:-усложняване на пазарните отношения и повишаване на изискванията към качествените характеристики на процеса на разпределение;-създаване на гъвкави производствени системи,които реагират своевременно и адекватно на изискванията на клиентите. Влиянието върху избора на решение при разработване на стратегията на разпределение се проявява в следните насоки:-от продажба на стоки- към високо ниво на услуги;-от анализ на единични фактори- към изучаване на явленията с отчитане тенденцията от тяхното развитие;-от общи решения -към вземане на решения ориентирани към конкретния потребител;-от организация за снабдяване, производство и пласмент-към управлението на интегрирани процеси на изпълнение на заявките с минимални разходи;-от рационални предложения по обслужване на клиенти –към организация на гъвкави системи на обслужване на клиентите в реално време;-от избор на време за логистика –към реализация на избраната стратегия за логистика в практиката.
Логистичната система трябва да функционира при следните 10 принципа: съгласуване на логистиката с фирмената стратегия;-разработване на подробна и прецизна организация на логистичния проект;-развитие на информационните потоци с цел подпомагането на вземането на съответните софтуерни решения за анализ, оптимизиране и интегрирано взаимодействие между отделните логистични дейности;-целенасочено управление на персонала заангажиран с изпълнението на логистични дейности;-участие в логистични стратегически съюзи с други участници във веригата на създаване на крайния продукт или на дистрибуционния канал –нарастване на печалбата, минимизиране на разходите,увеличаване равнището на обслужване, наличие на общи цели, увеличаване на пазарния дял, навлизане на нови пазари и други;-следене и анализиране на финансовите резултати като оценяването им се извършва въз основа на анализ на отделните елементи от системата и от съвкупните разходи за логистика и съпоставяне на разходите с доходите на фирмата;-повишаване качеството на обслужване на клиентите като предпоставка за повишаване на рентабилността на предварително разработени нива на обслужване със съответното повишаване на цената на логистичната услуга;-организация на допълнителни дейности и спомагащи за доброто функциониране на логистичната система като координиране на производствените дейности и останалите доставчици и превозвачи,обучение и мотивиране на персонала, подобряване на операциите и др.;-предлагане на ефекта на логистични обеми, които се постига чрез укрепване на превозните товари с цел снижаване на разходите и повишаване на качеството на обслужване;-анализиране и контролиране на ефективността на логистиката с цел незабавно реагиране в случай на незадоволителни резултати по отношение на изпълнението на фирмените цели от гледна точка на рентабилността и качествено обслужване на клиентите.
Тези принципи определят и следните логистични функции: системообразуваща функция, компенсираща, интегрираща и регулираща функция.

Място на логистиката в икономическата макро и микро среда – принос на логистиката към икономиката и стойността, която добавя към общото икономическо развитие; вразки на логистиката с останалите функционални области; роля на логистиката за повишаване на конкурентоспособността.

Макросредата изследва възможностите за приноса на логистиката към икономиката и стойността, която добавя към общото икономическо развитие. Основните направления за изследване на макрообкръжението са следните две: - логистиката добавя стойност към стоките и услугите в рамките на общата икономическа дейност; - каква е връзката на логистиката с определени икономически въздействия. Ролята на логистиката за добавяне на стойност трябва да се разглежда във връзка с основни видове икономическа полезност,които добавят стойност към един продукт или услуга. А именно това са форма, време,място и притежание. Традиционният подход определя ролята на производството за осигуряване на полезността във връзка с формата на логистиката се определя ролята по отношение на времевата и пространствена полезност. Маркетинговите инструменти допринасят за полезността във вида на притежание. Логистиката обаче има отношение и към четирите вида полезност: _Форма тя се отнася за стойността,която се добавя към стоките посредством процеса на преработване, произвеждане или монтаж. Определени логистични дейности обаче също осигурена формова полезност в съвременната икономическа среда. Такива са дейностите в дистрибуционните центрове и са свързани с промяна и окомплектовка на различни продукти. Според изискванията на крайните потребители по този начин се изменя формата на продукта чрез промяна на неговия размер и опаковъчни характеристики;_Пространствена полезност тя се реализира от логистиката тъй като една от основните роли на логистиката е придвижването на стоките от мястото със запаси до мястото на търсенето им. Логистиката разширява физическите граници на пазарната област и добавя икономическа стойност към стоките наречена пространствена полезност. Основно транспорта като логистична дейност създава пространствена полезност; _Времева полезност тя се налага от това, че стоките и услугите трябва да бъдат в наличност не само на мястото, където има търсене, но и в подходящия момент определен от потребностите. Логистиката създава времевата полезност чрез поддържане на необходимите запаси и стратегическо разполагане на необходимите запаси и стратегическо разполагане на продуктите изборът на най-ефективен вид транспорт се явява предпоставка за създаване на времева полезност чрез по експедитивно придвижване на стоките до мястото на тяхното търсене;_Притежание полезността свързана с притежанието е също в приоритетите на логистиката посредством инструментариума на промоционния микс.Като пряк или не пряк контакт с клиента с цел да се стимулира желанието му да притежава даден продукт.Ролята на логистиката в икономическата система зависи от съществуването на собственическата полезност,тъй като пространствената и времевата полезност добиват смисъл само ако съществува търсене за съответната стока или услуга.
Второто основно направление свързано с логистиката в макросредата е връзката и с определени икономически въздействия и по специално с икономическото въздействие и равнището на специализация. Многообразието от продукти и въздействието върху цените и стойността на земята: - Връзка на икономическото развитие с равнището на специализация. Тази връзка се определя от необходимостта от специализация на производството на определени видове продукция в региони характерни със съответните икономически преимущества. Специализацията води до снижаване разходите за производство в същото време специализацията има предел на задълбочаване, който се определят от възможностите на поглъщаемост на пазара. Фирмите имат полза да задълбочат специализацията само ако могат да реализират допълнителната продукция за потребителите. Тя обаче ще има икономическа стойност само ако се придвижи от точката на натрупан излишък до точката на неудовлетворено търсене. От тук се определя и ролята на логистиката за икономическо развитие,тъй като тя съдейства на фирмите да печелят на основата на конкурентното преимущество в разходите. Като произвеждат продукти използват ефикасното транспортиране на стоките до съответните пазари; - Осигуряване на желаното количество и разнообразие от стоки на потребителите намиращи се в области отдалечени от мястото на производство. Осигуряване наличността на широк асортимент от стоки в желаното време до голяма степен зависи от ефективното изпълнение на логистичните функции свързани с придвижването,складирането и поддържането на запасите. Анализа на необходимите логистични операции определя необходимостта от пътища и складове, която е с изключителна възможност за функционирането на проспериращата икономика; - Въздействие на логистиката върху цените изразява се главно чрез снижаване на разходите и/или добавяне на стойност. Логистиката влияе главно чрез създаването на времева и пространствена полезност. Често фирмите продават стоките си на по-ниски цени от конкурентите, на основата на икономии от мащаба на производство и оптимални комбинации в логистичната система. Усъвършенстването на функционирането на логистичните системи е предпоставка фирмите да получат ползи свързани с цени, печалба и наличност от стоки; - Въздействие върху стойността на земята въздействието на логистиката се проявява основно чрез транспорта, тъй като строежа на магистрали и свързаните с тях други логистични обекти покачват цената на земята в близост до магистралата. Поради увеличението на достъпност от други райони.
Извършването на логистиката на ниво микросреда изисква изследване на ползите, които тя може да донесе от гледна точка на изпълнението на мисията на цялата организация. Необходимо е да се определи точната роля на логистиката за осигуряване на конкурентно предимство, участието и във веригата за добавяне на стойност и взаимоотношенията и с други дейности в рамките на добавяне на стойност.
Ролята на логистиката за осигуряване на конкурентно предимство въз основа на приносите към осъществяването на трите основни стратегии за постигане на конкурентно преимущество на пазара: -Лидерство в разходите може да се приложи от фирми, които са успели да произведат и предложат на пазара продукт с по-ниски разходи от конкурентите; - Диференциация тя налага фирмата да позиционира себе си продуктите си като уникални по начин определен от възприятията на потребителите; -Фокусиране при нея фирмата насочва своите усилия към един повече целеви пазарни сегменти като разработва специални маркетингови и логистични програми, съобразени с изискванията и особеностите на всеки сегмент като се цели постигане на конкурентно предимство.
Логистиката се явява новаторски подход за успешно решение на тези стратегии в търсене на възможности за постигане на лидерство в разходите, диференциацията или фокуса. Логистиката предлага инструментариум за снижаване на съвкупните разходи до желаното ниво,което се явява предпоставка за постигане на предимство. Ефективното управление на логистичните дейности може да доведе и до по-качествено обслужване, което е основа за успешно позициониране на даден пазар. В същото време задълбоченият анализ на дейността се явява основа за разработване на логистична програма съобразена с пазарния сегмент.
Ролята на логистиката за повишаване на фирмената рентабилност изисква анализ на веригата за добавяне на стойност. Анализа на веригата цели обособяване на стратегически значимите логистични дейности с цел изследване на поведението на разходите и съществуващите източници на диференциация.
Логистичната верига включва два основни вида дейности:-първични дейности- входяща/снабдяване/,производствена,изходяща логистика, маркетингови проучвания,продажби и обслужване;-поддържащи дейности-включват се организационната структура управлението на персонала технологичното развитие и други. Тези дейности се разглеждат като отделни елементи посредством,които се създават продукти носещи стойност на своите купувачи.
Основните дейности формиращи логистичната верига са следните:-вътрешна логистика включват се всички дейности с получаването,съхранението,разпределението и други;-операционни дейности те включват трансформирането на суровините в готова продукция;- външна логистика складиране, териториално разпределение на стоките до потребителя; - маркетинг и продажби включват се дейностите с доставка и продажба стимулирането на потребителския процес посредством инструментариума на комуникационния микс. Маркетинговите проучвания избора на най-ефективен канал за разпределение, ценообразуване и други;- сервизно обслужване тези дейности целят допълване или поддържане на стойността на продукта като инсталиране,профилактика,ремонт,снабдяване с резервни части и други. Анализа на логистичната верига изследва връзките м/у отделните дейности възможност за координирането им и разходите за осъществяване, за да се подпомогне избора на най-ефективен вариант съобразен с поставените цели.
Логистичната верига се осъществява от логистичен канал, който представлява частично подредено множество от физически и юридически лица участващи в материалния поток.Логистика на снабдяването – понятие, задачи, основни дейности.

Ефективният логистичен мениджмънт изисква изследване на особеностите на логистичните елементи с цел разкриване на възможностите за разработване на цялостни логистични проекти на основата на координирането и нтегрирането.
Основен елемент на всяка логистична система в организацията е снабдяването, което представлява дейност, ориентирана към установяване на контакти с доставчиците, изясняването на технико-икономическите въпроси по доставките, а така също и към организацията на материалното стопанство на предприятието.
Основните логистични операции, свързани със снабдяването са: покупка, доставка и временно съхраняване.
Дейностите, свързани със снабдяването могат да се разгледат на три нива, защото снабдяване едновременно е: елемент, осигуряващ връзката и реализацията на целите на макрологисти1ната система, в която се намира дадена организация; елемент на микрологистичната система, т.е. едно от подразделенията на организацията, осигуряващо реализацията на целите на тази организация; самостоятелна единица със собствени елементи, структура и цели.
Пред снабдяването стоят за решаване редица задачи, които могат да се разделят в две групи – общи и специфични. Първата група обхваща три основни задачи: финансово оптимизиране, свързано със снабдяването; надеждно осигуряване на организацията с необходимите материални средства; координираност с други дейности на организацията. Към втората група се включват задачи като: изучаване на снабдителния пазар; определяне на потребностите; закупуване на стоките; оперативно планиране; формиране и поддържане на запаси; транспортиране; складиране и съхранение на стоките.

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 38 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Икономика”