Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Доклад върху стаж в община

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.
Брутен вътрешен продукт, безработица, брутен национален доход, валутен курс, лихвени проценти, национален дълг, потребителско търсене, процент на инфлация, търговски баланс, фондов пазар.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 229678
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 170766
Местоположение: Somewhere In Time

Доклад върху стаж в община

Мнение от Mozo » вт апр 02, 2019 01:09

ИКОНОМИЧЕСКИ НИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
КАТЕДРА“ФИНАНСИ И КРЕДИТ”

Отчет за проведено практическо обучение в Община Кирково

СЪДЪРЖАНИЕ
1.Кратко представяне на общината.
1.1.Икономически и демографски профил.
1.2.Дирекция „Бюджет и финанси”/”Местни финанси” в структурата на общинската администрация-права и отговорности.
2.Финансиране на общината.
2.1.Планиране и събиране на приходите от местни данъци и такси.
2.2.Управление на приходите от общинска собственост.
2.3.Организация на емисия на общински облигации.
3.Усвояване на средствата от европейските фондове.
3.1.Подготовка и реализация на общински проекти.
3.2.Проблеми пред общинската администрация при изготвяне на успешни проекти.
4.Съставяне и изпълнение на общинския бюджет.
4.1.Разходни компетенции и методи за планиране на разходите по бюджета.
4.2.Контрол по изпълнението на общинския бюджет.Вътрешен контрол и одит.Одит и констатации на Сметната палата.
5.Изводи за състоянието и препоръки за усъвършенстване на работата на дирекция „Бюджет и финанси”/”Местни финанси”.
6.Самооценка на придобитите знания и умения.
1.Кратко представяне на общината.
Община Кирково се намира на територията на област Кърджали и е една от 57-те общини в състава на Южен централен район (NUTS 2).Община Кирково е втора по население и трета по територия в област Кърджали.Разположена е в региона на Източните Родопи върху площ от 538кв.км.Граничи с общините Крумовград,Златоград,Джебел и Момчилград.Южната граница на общината съвпада с държавната граница на Република Гърция.Община Кирково е създадена на 26.03.1914г. като селско общинско управление Кирково,Гюмюрджинска околия.Многобройните административни-териториални реформи я водят на околийско подчинение към Смолян ,Крумовград и Момчилград.След 09.09.1944г. е преобразувана в селски общински народен съвет Кирково.През 1956г. общината е присъединена към Кърджалийска област.От 1987г. Общината обединява трите селищни системи Кирково,Подкова и Бенковски.

1.1.Икономически и демографски профил.
Отварянето на пътната връзка с Гърция се оказа като ключов елемент за тласък в комуналните,финансовите,битовите,логистичните и редица други услуги,както и за разширяване и разнообразяване на спектъра от туристически услуги.Отварянето на връзката оказа силно влияние на териториите на общината,които са около първокласния път,където земите са атрактивни с оглед възможност за изграждане на съпътстваща обслужваща инфраструктура -мотели,ресторанти,сервизни бази.Отварянето на коридор №9 създаде възможност за привличане на инвестиции от гръцки предприемачи и откри възможността за износ на продукция при сравнително ниски транзакционни разходи. Най-облагодетелствана се оказва община Кирково,известна с липсата на всякаква индустрия.Още в първите дни след откриването на новия ГКПП Маказа - Нимфея,представители на гръцкия бизнес са заявили интереса си към инвестиции в този район пред общинския кмет Сали Рамадан.Подобрява се икономическото развитие на региона след отварянето на пътя,в частност на община Кирково-създадени са възможности за по-пълно усвояване на наличните ресурси.
По данни на Националния статистически институт,актуални към 31.12.2014г.,в община Кирково живеят 21 535 души,от които 10 846 мъже и 10 689 жени.Всички 73 населени места са села и махали.В състава на общината влизат пет големи села с население над 1000 души-Бенковски,Чорбаджийско,Тихомир,Чакаларово и Дрангово.Селата Нане и Бързея са обезлюдени.От гледна точка на половата структура съотношението между мъжете и жените в община Кирково почти не се променя през годините,т.е. тези цифри приблизително са еднакви,независимо че се променя абсолютната им стойност.Така например данните на НСИ към 31.12.2012г. сочат,че в общината живеят 10 820 мъже и 10 762 жени;към 31.12.2009г. броят на мъжете е 10 832,а броят на жените-11 094.Етническата структура на населението в община Кирково се установява по данни на лицата,пожелали да се самоопределят,при преброяването на населението към 01.02.2011г.-това са 16 398 души.Данните показват,че най-голямата група от хората,отговорили на въпроса за етническа принадлежност е турската-61.82 %,на второ място е българската-35.41%,следват с голяма разлика в числеността групата на хората,посочващи друга етническа принадлежност,групата на нежелаещите да се самоопределят и ромската група.Фигурата показва разпределението на населението по етнически признак:

Естественият прираст на населението в общината е отрицателен,като коефициентът за 2009г. е -4.2%,който сравнение с данните от 2003г. се е увеличил.Има основание да се прогнозира,че неблагоприятните тенденции ще се задълбочат,тъй като през 2000г. коефициентът за селските райони в област Кърджали е -0.4%,а през 2013г. е вече със стойност -3.3%,Картината за естествения прираст в областта е по-благоприятна,отколкото за 2013г. за селските райони на Южен централен район -9.3% и за селските райони в България -11.8%.
Механичният прираст на населението в община Кирково също е отрицателен (-113 души през 2013г.).С едно изключение (2012г.)механичният прираст е отрицателен във всяка година от предходния 10-годишен период.Данните на НСИ за миграцията на населението по групи причини (2013г.)сочат,че в селските райони на област Кърджали причините са свързани с постоянна и временна работа,образование,гледане,изселване с или при родители;освен това голяма част от респондентите не желаят да посочат мотиви за решението си да напуснат региона.Основната причина за намаляване на населението е липсата на възможности за професионална реализация,ниско ниво на обществените услуги-образование,здравеопазване и достъп до информация.В сравнение с някои други общини от областта населението на община Кирково намалява с по-ниски темпове,но въпреки това запазването на тенденцията представлява основен проблем пред развитието на човешкия ресурс на общината,тъй като основно е свързано с напускането на млади хора.Това нарушава демографската структура и действа отрицателно на икономическата активност и инвестиционната привлекателност на региона.Данните на НСИ за икономическо активното и икономическо неактивното (лица извън работната сила)население на 15 и повече години в община Кирково към 01.02.2011г. са представени на таблицата по-долу.


1.2.Дирекция „Бюджет и финанси”/”Местни финанси” в структурата на общинската администрация-права и отговорности.
Общинският бюджет може да се определи и така:
-начин за управление на икономиката-местните власти могат да окажат значително внимание върху местната икономика,посредством това какво са включили в бюджета и респективно какво не са успели да включат.Това е от особено значение що се касае до изразходването на капиталови средства за подобряване на инфраструктурата.По-голяма част от усилията в областта на местното икономическо развитие се фокусират около възможностите на общината правилно да изразходва тези средства.
-начин да се определи избора сред приоритетите-тази функция на бюджета е от изключителна важност за всички общини и ще продължава да е така,докато съществува недостига на инвестиции.В най-простата си форма,бюджетът представлява разпределяне на ограничените ресурси.След определяне на приоритетите за финансиране,винаги остават проекти,които не могат да бъдат финансирани.Бюджетирането е начин да се осигури най-правилната комбинация от ресурси.Оценката на нуждите на населението и правилното използване на ресурсите помагат при създаването на баланс,който да окаже положително влияние върху местната икономика.
-форма на отчетност-бюджетът е не само план,но и реално следствие от приходите и разходите,направени по време на предходната година.Така бюджетът осигурява възможността да се прави сравнение между плана и това,което в действителност се случва, да се определят съществуващите варианти и причината за тяхното наличие.
„(1) Общината има самостоятелен бюджет.
(2) Общинският бюджет е самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на общината за една бюджетна година.
(3) Бюджетната година съвпада с календарната година.”
Общинският бюджет включва бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити и бюджетните сметки на определените със заповед на кмета на общината на второстепенните разпоредители.


2.Финансиране на общината.
Финансирането на община Кирково се осъществява от следните основни източници:
-държавни трансфери-към тях се отнасят целевите субсидии.Те се предоставят на общината за постигане на строго определени инвестиционни цели.Обща тенденция за България през последните няколко години е намаляване на дела на държавните трансфери от общия размер на приходите в общинския бюджет,което показва намаляване на капиталовите средства на община Кирково;
-собствени приходи-към тази група се отнасят:пълният размер на местните данъци и такси;преотстъпените на общината части от държавните данъци;постъпленията от разпореждане с общинско имущество;приходи от съучастия в стопански дружества.Основна тенденция е увеличаването на собствените приходи от общия размер на приходите в общинския бюджет,което е резултат от намаляване дела на държавните трансфери.Това е неблагоприятен фактор за инвестиционната активност.
-привлечени средства-източници на външно финансиране като:търговските банки;агенциите за експортно кредитиране;фонд републиканска пътна мрежа;фонд приватизация;фонд жилищно строителство;фонд благоустройство на територията.


2.1.Планиране и събиране на приходите от местни данъци и такси.
Текущото счетоводно отчитане на приходите от имуществени данъци, такса битови отпадъци и приходи от глоби, санкции и наказателни лихви, свързани с дължими имуществени данъци и такси се осъществява на ниво община изцяло във финансово-счетоводното звено на ОбА – Кирково. Счетоводните операции се взимат на база банкови бордера и отчет на сектор “Местни данъци и такси”. Предвид това, че община Кирково администрира самостоятелно приходите от местни данъци и такси през годината данъчните приходи се отчитат на касова основа
В общината се администрират: приходите, определени в чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за общинските бюджети (ЗОБ), а именно собствени приходи, формирани от местни данъци, установени и определени със закон; местни такси установени със закон; услуги и права, предоставяни от общината; общинска собственост; глоби и имуществени санкции; лихви и неустойки и други постъпления.
Целите на общината по отношение на бюджета, бюджетния процес и финансовите взаимоотношения са заложени в стратегическия план на общинската администрация до 2015 г.
При изготвяне на параметрите за собствените приходи в представената в Министерството на финансите (МФ) не е приложен „анализ на тенденциите” като основен метод за прогнозиране на данъчните приходи. Не е използван и утвърденият във финансовата политика на общината подход на плавно нарастване на приходите, за предпазване на местните финанси от неблагоприятни външни фактори, с изключение на приходите от общински такси, съгласно изискванията на Раздел ІІ от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет.
Организацията на текущото планиране на местните приходи се осъществява в съответствие с определения ред в Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
Уточнени са взаимодействията между общинската администрация и разпоредителите с бюджетни кредити в процеса на планирането, както и конкретните срокове за представяне на справките, анализите и предложенията свързани с увеличаване на приходната база на общинския бюджет.
Плановите показатели са разработвани на база развитието на бюджетните приходи и оценките, които експертите от различните дирекции и звена периодично са разработвали и представяли в дирекция „Финанси и бюджет”.
При формиране на собствените приходи по общинските бюджети се установи, че общинският съвет е определял приходите и конкретните размери на постъпленията от местните данъци и такси, предоставените от общината услуги, управлението и разпореждането с общинско имущество, глоби, санкции, лихви и други неданъчни приходи, съгласно изискванията на чл.7 от ЗОБ.
Планирането на данъчните приходи е извършено на база анализ на тенденциите в изпълнение на данъчните приходи за предходната година, и е съобразено с разчетите на Националната агенция по приходите.
Таксата за битови отпадъци е определена в годишен размер по населени места за всяка дейност въз основа на одобрени от общинския съвет план - сметки за необходимите разходи за предоставяне на услугата, в съответствие с разпоредбите на чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ.
Планирането на приходите от такси за административни и технически услуги за одитирания период е извършено на база изготвени от общинската администрация разчети за приблизителните стойности на отделните видове услуги.
Планирането на местните приходи е извършено въз основа на задълбочен анализ на конкретните икономически условия, потребностите на населението от предлаганите услуги и провежданата социална и финансова политика на общината.
“ (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на общината.

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 24 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Икономика”