Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Анализ на приходите и разходите на община Созопол 2003-2008 год.

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.
Брутен вътрешен продукт, безработица, брутен национален доход, валутен курс, лихвени проценти, национален дълг, потребителско търсене, процент на инфлация, търговски баланс, фондов пазар.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 229861
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 171067
Местоположение: Somewhere In Time

Анализ на приходите и разходите на община Созопол 2003-2008 год.

Мнение от Mozo » вт апр 02, 2019 01:07

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”- БЛАГОЕВГРАД


СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

КУРСОВА РАБОТА

НА ТЕМА

„ Приходи и разходи в общинския бюджет на Община Созопол – анализ 2003 – 2008 годна „


Община Созопол се намира в Югоизточна България и е една от съставните общини на Област Бургас. Общината има 13 населени места с общо население 15 612 жители (2007г.)- около 3% от общото население на Бургаска област.

През анализирания период 2003 – 2008 год. бюджетът на община Созопол нараства трайно
и значително. През 2003г. (първата от настоящият анализ) бюджетът е бил в
размер на 4 415 059лв, а през 2008г. е достигнал до 27 460 309лв. Нарастването е
над 6 пъти.
Касовото изпълнение на бюджета през всичките анализирани години се отчита като много добро (средно 90% от плана).

1. Приходи

Като първичен признак, приходите в общинските бюджети се делят на приходи от държавни дейности и приходи от общински дейности. През първата година, обект на анализа, двете направления на приходи те са заемали относително равен дял в общия бюджет.
Общинските бюджети имат няколко пера на приходната част. Най-основно това са: собствени приходи; приходи от централния бюджет; трансфери и финансирания.
Колкото по-висок е делът на собствените приходи в общинския бюджет, толкова по финансово независима е общината. Процентното участие на собствените приходи в бюджета, показва способността на общинската администрация да генерира приходи и умението на управленския екип да управлява поверените й от държавата имущество. За Община Созопол собствените приходи са равняват на 51% от общия бюджет на общината средно за периода 2003-2008г.

• Собствени приходи
Планирането и изпълнението на собствените приходи, отразява управленския капацитет на общинската администрация и способността на Кмета да управлява собствените (общинските) средства. Особено впечатление прави нарастването на собствени приходи в община Созопол. През 2003г. са били 2 285 370лв., а през 2008г. достигат до 12 360 355лв.
Наблюдава се нарастване с над 5 пъти. Основната приходна група в бюджета на
Общината в частта собствени приходи са Неданъчни приходи. Тук се включват
следните пера: Приходи и доходи от собственост, Общински такси, Глоби,санкции и наказателни лихви, Приходи от продажба на държавно и общинско имущество и др. За последната бюджетна година 2008г. сумата на неданъчните приходи е 12 360 355лв.., а средно за периода 2003-2008 стойността им е 6 071 367лв. Съответно са заемали 62% от собствените приходи и 31% от общия бюджет средно за периода.
Най-голям дял в структурата на неданъчните приходи (за всичките анализирани години) имат приходите от Общински такси. През 2008г. те достигат до 3 593 987лв. Те заемат 67% от неданъчните приходи и 41% от собствените приходи на общината средно за периода.
Приходите от продажби на собственост се нареждат на второ място по дялово участие в структурата на неданъчните приходи. За 2008г. те се равняват на 3 593 987лв. за или
46% от неданъчните приходи, 29% от собствените приходи и 13% от всички приходи на Общината. Високи стойности на продажби на собственост е негативен фактор и показва неспособността на общината да управлява имущество. Средно за анализирания период приходите от продажби са едва 8% от общия бюджет, което се оценя положително.
В отчета на бюджет 2008г. се забелязванарастване на приходи и доходи от собственост, както и приходите от концесии. Независимо, че дяловото им участие е незначително, в общата сума на неданъчните приходи има трайна тенденция към нарастване на стойностите. Това се оценя като фактор влияещ положително върху рейтинга на общината.


Данъчните приходи заемат важно място в общата сума на собствените приходи. Там
са отразени приходите от: данък недвижими имоти, данък наследство, данък превозни средства, данъкпридобиване на имущество, а след 01.01.2008г. и окончателния годишен
патентен данък. Запазва се тенденцията започнала през 2004г. към повишаване абсолютната стойност на имуществените данъци. От 437 320 лв. през 2003г. те достигат до 4 557 359 лв. през 2008г. Нарастването се дължи най-вече на големите инвестиции
направени на територията на община Созопол. Новите жилищни сгради и
хотели, с висока отчетна стойност, пряко се отразяват на бюджета на общината под
формата на местни данъци и такси. Развитието на пазара на имотите, характерно за цялото Черноморие, също се отразява на бюджета. Данъкът по прехвърляне на имот е с характеристика „Местен данък” и постъпва пряко в бюджета на общината. Средно за периода 2003г.-2008г. данъчните приходи са 2 170 901лв. на година, или 36% от собствените приходи и 17,7% от всичко приходи на Общината.

• Приходи от ЦБ

Приходите от ЦБ представляват средно 12.50% от приходите на общината за 2008г. Процента е нисък, в сравнение с нивата му в повечето български общини, особено за малките, към която група спада и община Созопол. Високите стойности на собствени приходи, които до голяма степен
произхождат от местоположението на Созопол (Черноморието), обуславят общината като относително самостоятелна. Разходването на собствени средства е определя изцяло от местната власт – Общински съвет и Кмет.
Средно за разглеждания период (2003- 2008) приходите от ЦБ са 40% от бюджета на общината. Нарастването на трансферите, започнало през 2003г., достига до 6 171 178лв. През 2006г., след което се забелязва намаление. В бюджет 2008г. стойностите са спаднали до 3 423 111лв. През 2008г. най-голям процент заема общата допълваща субсидия. Тя представлява 83% от всички трансфери от ЦБ. Стойността й е 2 859 038лв.
Втора по абсолютна стойност е целевата субсидия за капиталови разходи. През
2008г. тя драстично е намаляла в сравнение с предходните години. Сумата на този целеви трансфер е спаднала с 2 713 985лв. или с над 5 пъти.

Финансирания
В тази част от прихода на бюджета се отразяват придобитите дялове, акции, съучастия и др.финансови активи, временна финансова помощ, заеми от банки и други приходи от финансови операции. За целия разглеждан период приходи има само в 2008г. Общината е продала акции на стойност 4 615 712лв. Приходите са от продажбата на дялове от „Градина„ АД гр.Созопол и „Алепу Вилидж” АД Созопол. Стойността на тези дялове по
номинал е както следва за „Градина„ АД гр.Созопол – 1 260 000лв и за „Алепу
Вилидж” АД гр.Созопол – 1 225 200лв. От тази продажба общината е генерирала
печалба в размер на 2 130 512лв. Реализирането на подобни приходи се отчита като положителен фактор, както за качеството на финансовото управление на общината така и за кредитоспособността на институцията.

Приходи от донорски програми
През анализирания период 2003-2008г. Община Созопол е кандидатствала за финансиране по 38 проекта. От тях само 4бр. са неодобрените. Като позиция в
проекта – партньор, Общината е реализирала проекти на стойност 3 105 175лв., а в процес на разглеждане са проекти за 125 919лв. Като водеща организация в проекта Община Созопол е изготвила проекти за сумата от 54 600 055лв., от които реализирани за
47 788 607лв., одобрени 6 334 015лв. и в процес на разглеждане за 477 433лв.
Общата стойност на привлечените средства за периода е 57 705 230лв. От гледна точка на приходната част на бюджета става ясно, че 2008 финансова
година е най-успешната за Община Созопол от последните 6 години.


2. Разходи

В бюджета има ясно разграничение между разходите извършени за общински отговорности и за делегирани от държавата дейности. Нарастването на бюджета е за сметка на нарастването на разходите за общински дейности. От графиката се вижда, че разходите за държавни дейности запазват нивата си за периода. Докато линията на
нарастване на ОД следва линията на общите разходи. Това се дължи на общата
държавна политика за децентрализация на местната власт, което води до поемането
на повече отговорност и дейности. С нарастването на общинските дейности
нарастват и разходите по тяхното изпълнение

В бюджета на последната анализирана година за държавни дейности са
изразходвани 13,92% от разходите, а останалите 86,08% за общински дейности.
Разходите имат няколко направления в общия бюджет, и заемат следните
стойности през периода 2003-2008г.: (таблица)
С най-голям дял на участие в разходите за 2003г. са оперативните разходи. Там се
отчитат разходите за заплати, осигуровки, издръжка, стипендии и помощи. Това се
променя през 2006г., където са равни на капиталовите, а през 2008г. доминиращи
стават капиталовите разходи. Малко над 45% от общите разходи на
общината за 2008г. са оперативните разходи. От тях доминиращи са разходите
за издръжка 76%. Следват разходи за заплати на персонала 17%, разходи за
осигуровки и други общо 7%.
Разпределението на разходите по функции е различно през всичките анализирани
години. Като дялово участие през 2003г. и 2004г. най-голям процент заема функция
„Образование” съответно с 35% и 39%, от 2005г. до 2008г. водеща е функция „Жил. Строителство, БКС и опазване на околната среда” както следва: 2005 – 39,76% , 2006 –
49,97%, 2007 – 48,55%, 2008 – 50,45%. Промените в размерите на разходите по
функции през разглеждания период са отразени в графиката:
За 2008г. разпределението на разходите по функции е както следва:

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 25 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Икономика”