Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Оценка на местния бюджет на община Враца за 2013г.

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.
Брутен вътрешен продукт, безработица, брутен национален доход, валутен курс, лихвени проценти, национален дълг, потребителско търсене, процент на инфлация, търговски баланс, фондов пазар.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 229861
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 171057
Местоположение: Somewhere In Time

Оценка на местния бюджет на община Враца за 2013г.

Мнение от Mozo » вт апр 02, 2019 01:06

Университет за национално и световно стопанство


Курсова работа на тема:
Оценка изпълнението на местния бюджет на община Враца за 2013г.

През 2013г. е запазен обемът на публичните услуги, предоставяни от общината и изпълнихме финансовите ангажименти по договорите за реализация на проекти при осигурена финансова устойчивост на бюджетната система. Изпълнена е основната цел на финансовия план на Община Враца за 2013г. В съответствие с финансовата политика и бюджета за 2013г. изпълнени са годишните фискални цели, относно финансовото състояние, ресурсното осигуряване на предоставяните публични услуги, обезпечаването на поетите ангажименти с актове на местната власт и договори за изпълнение на проекти. Усилията са били насочени към постигането на баланс между възможности и ангажименти и в процеса на изпълнение на бюджета, въпреки увеличените разходни отговорности,ръст в стойността на предоставяните публични услуги и права, в сравнение с предходни бюджетни периоди при запазено ниво на собствените ресурси. За поддържане устойчивостта на бюджетната система предприехме мерки, относно събираемостта на собствените приходи, намаляване размера на публичните общински вземания, оптимизиране на разходите, с ежедневен контрол на изпълнението на бюджета и прилагане на контролни механизми при спазване на ясни правила с показатели за резултати. При изпълнението на бюджета за 2013г. в частта местни дейности и до финансиране на държавни дейности е следван принципът на приоритетно финансиране на предоставяните от Община Враца местни услуги при съответствие с реализираните финансови ресурси за тяхното осигуряване и приоритети на местните потребности, определени с актове на местната власт. Въпреки усилията за устойчиво балансиране на разходните отговорности, финансовите ангажименти и реализираните финансови ресурси при изпълнението на бюджета, общината приключва 2013 година с просрочени задължения. Генерираният вътрешен структурен дефицит по бюджета е резултат от дисбаланса между местните разходни отговорности в структурата на бюджета, ангажиментите за до финансиране на държавните дейности и реализираните собствени ресурси. За гарантирането на балансираност по бюджета, Общински съвет – Враца през 2013г. с Решение № 570 от 24.09.2013г. дефинира решение, на база на което да се допускат до разглеждане само предложения за решения, от които възникват допълнителни финансови задължения за общината само при условие, че са осигурени средства за тяхното изпълнение и предложения за решения, от които възниква намаление в приходната част на бюджета, само при условие, че е представено предложение за намаление в разходната част на бюджета, съобразено с поетите ангажименти с цел да не се допуска вътрешен структурен дефицит по бюджета на общината.Ограниченията върху бюджетния ресурс са резултат и от значителното изоставане в размерите на местните такси и цени на услуги от разходите по предоставяне на услугите, увеличените разходни ангажименти и повишените изисквания към качеството на предоставяните услуги. Реална е необходимостта от ефективни решения, относно политиката, определяща структурата на общинските финанси - политиката по приходите на общината и приоритетите в разпределението на публичните ресурси, в съответствие с потребностите на местната общност и обхвата потребители на услуги.
Финансовите показатели по бюджета на планова и отчетна база към 31.12.2013г. са съответно:

Финансови показатели
Начален план, в лева
Уточнен план, в лева
Отчет, в лева
Приходи, помощи, дарения
12 727 927
13 128 813
11 954 549
Трансфери
24 550 637
29 040 200
30 069 415
Временни безлихвени заеми
-3 704 164
-3 704 164
-711 879
Финансиране на бюджетното салдо без наличностите към 31.12.2013г.
8 910 322
8 841 733
5 238 385
Всичко по приходната част на бюджета без наличностите към 31.12.2013г.
42 484 722
47 306 582
46 550 470
Разходи
42 484 722
47 306 582
42 768 950
Всичко по разходната част на бюджета
42 484 722
47 306 582
42 768 950
Наличности към 31.12.2013г., отразени със знак /-/ в частта финансиране
0
0
3 781 520
1. Приходна част на бюджета

В структурата на приходоизточниците се запазва тенденцията за висок относителен дял на трансферите.
Финансовите показатели по приходната част на бюджета на планова и отчетна база към 31.12.2013г. са съответно:
Финансови показатели
Начален план, в лева
Уточнен план, в лева
Отчет, в лева
Приходи, помощи, дарения
12 727 927
13 128 813
11 954 549
Трансфери, в т.ч.:
24 550 637
29 040 200
30 069 415
Взаимоотношения с ЦБ
26 837 830
28 760 259
28 748 087
Трансфери между бюджетни сметки
-150 000
967 352
950 770
Трансфери между бюджетни и ИБС
-2 137 193
-1 988 593
-930 625
Трансфери от/за ПУДООС
0
1 301 182
1 301 183
Временни безлихвени заеми
-3 704 164
-3 704 164
-711 879
Финансиране на бюджетното салдо без наличностите към 31.12.2013г., в т.ч.:
8 910 322
8 841 733
5 238 385
Заеми от други банки в страната
6 145 714
6 145 714
2 320 844
Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - /нето/
-144 153
-201 913
72 328
Друго финансиране - /нето/
-269 645
-280 474
-333 193
Наличности съм 01.01.2013г.
3 178 406
3 178 406
3 178 406
Всичко по приходната част на бюджета без наличностите към 31.12.2013г.
42 484 722
47 306 582
46 550 470
Наличности към 31.12.2013г., отразени със знак /-/ в частта финансиране
0
0
3 781 520


1.1. Собствени приходи, помощи и дарения, бюджетни взаимоотношения и операции с финансови активи и пасиви за ресурсно осигуряване на делегираните от държавата дейности.

Първоначално планираните приходи, помощи, дарения, бюджетни взаимоотношения и операции с финансови активи и пасиви за делегираните от държавата дейности през 2013 г. са в размер на 26 141 153 лв.
Финансовите показатели по приходната част на бюджета, в частта държавни дейности на планова и отчетна база са съответно:

показатели
уточнен план
отчет
Приходи, помощи дарения
114 243 лв.
115 163 лв.
Трансфери - взаимоотношения с ЦБ
25 403 675 лв.
25 391 503 лв.
Други трансфери
1 041 394 лв.
1 024 813 лв.
Временни безлихвени заеми
0 лв.
33 314 лв.
Операции с финансови активи и пасиви без наличностите към 31.12.2013г.
2 548 753 лв.
2 804 230 лв.
Всичко по приходната част на бюджета без наличностите към 31.12.2013г.
29 108 065 лв.
29 369 023 лв.
Наличности към 31.12.2013г., отразени със знак /-/ в частта финансиране

2 532 361 лв.

Планираните трансфери между бюджета на общината и Централния Бюджет включват обща субсидия за държавни дейности, целева субсидия за капиталови разходи и целеви трансфери от ЦБ. Общата субсидия за държавни дейности по уточнен план и отчет е в размер на 23 973 835 лв., целевата субсидия за капиталови разходи в държавни дейности е с изпълнение 20 000 лв. в съответствие с годишния план, целевите трансфери от ЦБ по уточнен план и отчет са в размер на 1 409 840 лв.

1.2. Собствени приходи, помощи и дарения, бюджетни взаимоотношения и операции с финансови активи и пасиви за ресурсно осигуряване на местните дейности и до финансиране на държавни дейности.

В началния план на Община Враца за 2013г., в частта местни дейности планираните приходи, помощи, дарения, бюджетни взаимоотношения и операции с финансови активи и пасиви са в размер на 16 343 569 лв.
Финансовите показатели по приходната част на бюджета, в частта местни дейности на планова и отчетна база са съответно:

показатели
уточнен план
отчет
Приходи, помощи дарения
13 014 570 лв.
11 839 386 лв.
Трансфери - взаимоотношения с ЦБ
3 356 584 лв.
3 356 584 лв.
Други трансфери
-761 453 лв.
296 515 лв.
Временни безлихвени заеми
-3 704 164 лв.
-745 193 лв.
Операции с финансови активи и пасиви без наличностите към 31.12.2013г.
6 292 980 лв.
2 434 155 лв.
Всичко по приходната част на бюджета без наличностите към 31.12.2013г.
18 198 517 лв.
17 181 447 лв.
Наличности към 31.12.2013г., отразени със знак /-/ в частта финансиране

1 249 159 лв.

1.2.1. Данъчни приходи.

В структурата на данъчните приходи с най – висок относителен дял са данък върху превозните средства и данък върху недвижимите имоти, съответно 38,67% и 35,60% от общия размер на данъчните приходи. Данъкът при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин е 22,19% от данъчните постъпления.

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 23 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Икономика”