Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Макроикономика

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.
Брутен вътрешен продукт, безработица, брутен национален доход, валутен курс, лихвени проценти, национален дълг, потребителско търсене, процент на инфлация, търговски баланс, фондов пазар.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 230715
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 173264
Местоположение: Somewhere In Time

Макроикономика

Мнение от Mozo » вт мар 05, 2019 00:14

SRAS показва : - реалния БВП,който фирмите са готови да предложат през определен период при дадено технол. равнище на цените
Автоматичните стабилизатори са способни : – да намалят отклоненията в цикличните колебания.
Ако за определен период реалният брутен вътрешен продукт (БВП) е по-голям от номиналния това означава, че в икономиката е налице: дефлация;
Ако икономик. е в рецисион.фаза, каква политика бихте препоръчали на правителството:-Да намали данъците, да увеличи правителствените разходи и да планира бюджетен дефицит
Ако равнището на цените е неизменно, а лихвеният процент намалява :- Кривата на съвкупното търсене ще се измести надясно
Ако за текущата година номиналният брутен вътрешен продукт (БВП) възлиза на 120 млрд.лв., а индексът на цените за същата година спрямо някаква база е 150 %, то реалният брутен вътрешен продукт (БВП) ще бъде равен на: 80 млрд.лв.;
Ако съвкупното номинално търсене падне, при гъвкави цени и твърди работни заплати : – производството ще се свие.
Ако централната банка поддържа паричното предлагане на постоянно ниво: – кривата на предлагане на пари ще е вертикална.
Акселераторът не функционира тогава, когато : - Производственият процес е недостатъчен
Антиинфл. монетарна политика ще доведе до съществена рецесия според : – монетаристите.
Балансираният данъчно бюджетен мултипликатор е : - равен на единица
БВП включва : - Добавената стойност в отделните фази на производствения процес
БВТ включва произведените крайни стоки и услуги за даден период от време, които са: резултат от стопанската дейност, осъществявана от гражданите на дадена държава;
БВП е : - Пазарната стойност на крайните стоки и услуги, произведени в една страна за една година
БВП се надценява с включването на :- Двата отговора са грешни
Безработицата е по-голяма, когато : - Общото ценово равнище е под макроикономическото равновесие
Безработицата става проблем когато : – се повиши над фрикционното си равнище при относително постоянно текучество на работната сила.
Брутните инвестиции се състоят от: амортизационни разходи и чисти инвестиции;
Бюджета е уравновесен когато : – правителствените разходи са равни на данъците.
Бюджетния дефицит предизвиква : – повишаване на дискантовия %
Бюджетният дефицит лекува : – рецесионният разрив в БВП.
Бюджетният дефицит предизвиква : – увеличаване на продажбите на централната банка на открития паричен пазар.
В кейнсианс.модел за определяне на равновес. обем на производств. в краткоср. период:- кривата на съвкупното предлагане е почти хоризонтална
В контекста на кейнската логика, ако обемът на инвестицията е по-голям от обемът на спестяванията : - Съвкупното търсене е по-малко от съвкупното предлагане и доходът има тенденция да нараства
В период на продължителен възход на икономиката средните цикли се характеризират с : - Кратка и с по-малка дълбочина депресия
В следствие на увеличение на държа. разходи при равни други условия :– кривата на АЕ се премества нагоре.
Връзката на икон. растеж с инвестициите е : –еднозначна /мултипликационно-акселерационна
Възможно е икономиката да бъде в равновесна позиция, при която част от работниците продължително не могат да си намерят работни места, според : - Класиците
Възстановяването след фаза на депресия ще настъпи, когато добавките към доходите нараснат в резултат на:- спадане на лихвения процент и повишаване дела на нетните инвестиции в разходите за бизнеса
Върху намаляването на съвкупното търсене не оказва влияние :- Количеството пари се увеличава
Годишния процент на инфлация в България през 1995г. е:- 33%
Гъвкавостта на лихвения процент изравнява спестяванията и инвестициите според : - Класическата теория
Данъчното задължение е :- данъчната сума определена чрез съотнасяне на данъчната ставка към данъчната основа.
Депозитният мултипликатора е : – реципрочна ст-ст на нормата на задължителните резерви.
Дефлаторът на БВП показва : - Темпа на нарастване на реалния БВП ?
Дефлаторът на БНП показва : – ценовия индекс за текущата година, изчислен по отношение на опр. базисна година.
Дефлаторът на брутния вътрешен продукт (БВП) се определя като: процентно съотношение на номиналния към реалния (БВП);
Дж. М. Кейнс постави основите на : - теория за агрегатната потребителска функция
Дж. М. Кейнс разглежда потреблението като:- функция от постоянния доход
Динамиката на икономич. растеж се определя от : –и двата отговора са верни
Добавената стойност е:- пазарната цена на произведената продукция, от която е приспадната стойността на междинните продукти;
Доходния подход включва като елемент на БВП:- платени доходи за ресурси по стойност на факторите
Едновременно съществуване на инфлация и безработица се изразява с понятието: – стагфлация
Експанзионистичен или инфлационен разрив има когато:- съвкупното търсене е по-голямо от размера на дохода генериран при пълна заетост
Елементи на брутния вътрешен продукт (БВП) според разходния подход за неговото измерване са: нетният експорт
За да бъдат сравними два периода, величините на брутния вътрешен продукт (БВП) следва да се изчистят от: промените в общото равнище на цените;
За Н.Кондратиев основни фази на цикъла са:- криза, депресия, подем
За неокейнсианския подход не е вярно, че: – цените и заплатите не са гъвкави.
За рецесията в икономиката не е характерно : - Увеличаване на заетостта, работната заплата и печалбата
Идеята за въвеждане на нов по-съвършен показател, изразен чрез категорията "чисто икономическо благосъстояние" (NEW), принадлежи на: У. Нордхаус и Дж. Тобин;
Избутването” е негативен ефект от експанзионистичната политика при : – повишаване на лихв. %, предизвикващ намаляване на валутния курс.
Иконом. растеж се стимулира когато :-в структурата на БВП относно дял на капиталов. стоки е по-голяма
Икономи. кризи стартират : – кризата в Англия 1825.
Икономическите кризи стартират с :- Кризата в Англия 1825 г.
Икономическия растеж повишава потенц. и действителния БВП когато :- икономиката е в състояние на пълна заетост
Икономическия растеж се измерва с ръста на :- реалния БВП
Инерционна инфлация има, когато : – AS и AD кривите се местят постоянно нагоре с една и съща норма.
Инфлационната спирала е резултат на : – инфлация на разходите.
Инфлационния разрив е :- сума с която съвкупното търсене надвишава равнището на дохода при пълна заетост и стабилни цени.
Инфлацията води до :- Девалвация на националната парична единица
Инфлацията може да доведе една икономика да функционира наляво от кривата на производствените възможности защото-:всички са верни
Инфлацията на търсенето се предизвиква от: – увеличаването на паричното предлагане в стопанството.
Кейнсианската стабилизац. политика е източник за възпроизвеждане на иконом. нестабилност според : - Монетаристите
Класиците на икономическата теория вярват в :- закона на Ж.Б.Сей
Когато в инфлац. среда безработицата намалява под естеств. си равнище : – Кривата AS краткоср. е изместена зад нивото на потенц. продукт.
Когато е налице общо покачване на цените : - Реалния БВП е по-малък от номиналния
Когато иконом. е в състояние на пълна заетост иконом. растеж се изразява в : - по-голям обект стоки и услуги
Когато иконом. растеж е резултат на повишаване на производ. факторите предизвиква : - изместването на кривата на агрегатна функция нагоре
Когато макроикономическото равновесие се премества в нееластичната част на кривата на съвкупното търсене : - Се стимулира инфлацията
Когато предлагането на пари намалее, няма да предизвика : – намаляване на лихв. %.
Когато съвкупното предлагане е по-голямо от съвкупното търсене, тенденцията в икономиката е : - Рецесия
Кое уравнение отразява вярното измерване на БВП по разходния доход :- C + I + G + / X – M /
Кой от следните фискални инструменти не се отнася към вградените стабилизатори : - външноикономич. финансова помощ
Контрареволюцията в макроик. се свързва с имената на : – Баро, Лукас, Фридман.
Корпоративните данъци не влият върху : – заплатите
Краткосрочното съвкупно предлагане се увеличава ако : - Работната заплата се повишава
Кривата на SRAS се премества надясно ако : - се увеличи производителността на труда
Кривата на съвкупното търсене показва :- съвкуп. колич. блага за което потребител. са готови да направят разходи през даден период при различ. равнища на цените и равни други условия
Кривата на Филипс отразява: - обратната зависимост м/у темпа на инфлацията и темпа на безработицата
Към главните форми на целенасочената/дискреционната / политика се отнасят :- данъц. и разход, които автом.се присобяв.към състоян. на икон.-не се отнасят
Към инструментите на макроикономическата политика спадат : - Фискалната политика
Към осн. моменти, които харак. балан. и стабилно развитие на икон. спадат:- високото жизнено равнище на населението- не спада
Към характерните черти на депресията като фаза на цикъла спадат:- съкращаване размерите на производство- не спада

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 68 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Икономика”