Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Въведение в търговския бизнес

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.
Брутен вътрешен продукт, безработица, брутен национален доход, валутен курс, лихвени проценти, национален дълг, потребителско търсене, процент на инфлация, търговски баланс, фондов пазар.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Kotkata68
Глобална котка-идиотка
Глобална котка-идиотка
Мнения: 29943
Регистриран: пет ное 30, 2007 12:06
Репутация: 57982
пол: Жена

Въведение в търговския бизнес

Мнение от Kotkata68 » вт яну 29, 2019 20:49

ТЕМА 1
Същност и харектир. Особености на търговита(…). Изискавания към оптималната търговска дейност

1. Същност на търговията
Най-общо под търговия се разбира покупката и продажбата на продукти. Същността на търговията може да се разкрие и като се разгледа в два основни аспекта: а) във функционален смисъл – като дейност, свързана с обмена на продуктите; б) в институционален смисъл – като отрасъл на икономиката – с конкретна структура и специфични отношения.
За­до­во­ля­ва­не­то на чо­веш­ки­те нуж­ди и пот­реб­нос­ти се осъ­щес­т­вя­ва чрез про­дук­ти­Ти, които се основават на два ос­нов­ни ме­то­да на про­из­вод­с­т­во: ди­рек­тен и ин­ди­рек­тен.
При ди­рек­т­но­то про­из­вод­с­т­во чо­век за­до­во­ля­ва сво­и­те нуж­ди и пот­реб­нос­ти са­мос­то­я­тел­но, без по­мощ­та на дру­ги хо­ра. То­ва е мно­го не­е­фек­тив­на фор­ма на про­из­вод­с­т­во, ко­я­то не во­ди до по­ви­ша­ва­не бла­го­със­то­я­ни­е­то на от­дел­на­та лич­ност и об­щес­т­во­то, как­то и до раз­ви­тие на ци­ви­ли­за­ци­я­та. Ин­ди­рек­т­но­то про­из­вод­с­т­во се ха­рак­те­ри­зи­ра с то­ва, че хо­ра­та си вза­и­мо­дейс­т­ват и се ко­о­пе­ри­рат при про­из­вод­с­т­во­то на сто­ки и ус­лу­ги, от ко­и­то се нуж­да­ят. В следствие на раз­ви­тие на об­щес­т­во­то все­ки за­поч­ва да вър­ши то­ва, ко­е­то мо­же най-доб­ре, и про­из­веж­да по­ве­че про­дук­ти, от­кол­ко­то са му нуж­ни.
За да се осъ­щес­т­ви об­ме­нът, са не­об­хо­ди­ми ня­кол­ко ус­ло­вия и пред­пос­тав­ки:
 учас­тие на ми­ни­мум две стра­ни, вся­ка от ко­и­то раз­по­ла­га с про­дукт, пред­с­тав­ля­ващ цен­ност за дру­га стра­на;
 вся­ка от стра­ни­те тряб­ва да има же­ла­ние да из­вър­ши раз­мя­на с дру­га стра­на;
 вся­ка стра­на в об­ме­на тряб­ва да има въз­мож­ност сво­бод­но и без при­ну­да да при­е­ме или от­х­вър­ли пред­ло­же­ни­е­то на дру­га­та стра­на;
 стра­ни­те в об­ме­на тряб­ва да са в със­то­я­ние да се раз­би­рат по­меж­ду си и да осъ­щес­т­вят дос­тав­ка­та на сво­и­те про­дук­ти
2. Функции на търговията
Тър­го­ви­я­та из­ра­зя­ва ико­но­ми­чес­ки­те от­но­ше­ния, свър­за­ни с об­ме­на на про­дук­ти­те и кон­к­рет­ни­те от­но­ше­ния, свър­за­ни с про­це­са на тях­на­та ре­а­ли­за­ция.. Ней­на­та ос­нов­на фун­к­ция е дис­т­ри­бу­ци­я­та на про­дук­ти­те от про­из­во­ди­те­ли­те до пот­ре­би­те­ли­те и тях­на­та ре­а­ли­за­ция чрез по­куп­ко-про­даж­ба­та при най-ефек­тив­но из­пол­з­ва­не на ре­сур­си­те и ви­со­ко ка­чес­т­во на об­с­луж­ва­не.
Съществуват 2 главни функции на търговците в икономиката и обществото а) функции, ориентирани към информацията; б) функции, ориентирани към дейността.1
Функциите, ориентирани към информацията подпомагат вземането на решения чрез целенасочено и систематично набиране, обработка, анализ и интерпретиране на различни видове информация. Тези функции се диференцират в две направления:
проучване на пазарното предлагане, което изисква генериране на бази данни за съществуващи и потенциални доставчици, за предлаганите стоки и услуги и т.н. Като свързващо звено между производителите и потребителите, търговците се ангажират с осигуряването на голяма част от информацията, която е необходима за удовлетворяване потребностите на потребителите;
......................................

Целият материал:
Въведение в търговския бизнес.rar
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 133 пъти

Не ми казвай какво да правя... За да не ти кажа къде да идеш...!

Опознават ме само тези, на които позволя... за останалите съм просто това, което виждат!


Нова тема Отговори

Върни се в “Икономика”