Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Контрол на акцизното облагане

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.
Брутен вътрешен продукт, безработица, брутен национален доход, валутен курс, лихвени проценти, национален дълг, потребителско търсене, процент на инфлация, търговски баланс, фондов пазар.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 229678
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 170766
Местоположение: Somewhere In Time

Контрол на акцизното облагане

Мнение от Mozo » нед яну 13, 2019 20:39

1.Същност на акцизите.
Въведени още през 17 век , акцизите са една от най-старите форми на облагане с косвени данъци. Акцизът е вид косвен данък, тъй като неговата тежест се понася от крайните потребители, заплащащи цена, увеличена с включения акциз. За разлика от ДДС обаче акцизът е еднофазен косвен данък, тъй като се начислява само веднъж (от производителя или вносителя), а не при всяка препродажба на акцизна стока.
Известни са четири основни форми за облагане с акцизи:
• Облагане на земеделски площи ,върху които са засадени култури ,служещи за производство на акцизни стоки –тютюн, захарно цвекло, лозя;
• Облагане на инсталации и съоръжения,чрез които се произвеждат и добиват акцизните стоки - рафинерии на захарни заводи, петролни рафинерии;
• Облагане на суровини и материали, от които се произвеждат акцизни стоки – такъв пример е практиката в България от близкото минало, когато са се облагали с акциз джибрите, преди да е отточено виното или дестилираната ракия;
• Облагане на крайните готови стоки и услуги, което представлява съвременния начин за облагане с акцизи;
Задачи на облагането на акцизните стоки:
• Намаляване и ограничаване потреблението на стоки, които се считат за вредни за здравето на човека-алкохол, цигари, горива, които замърсяват околната среда;
• Целево използване на приходите от акцизи от държавата с цел финансиране на мероприятия и публични услуги, свързани с коригиране на негативните ефекти от потреблението на вредни стоки – например кампании срещу тютюнопушенето, профилактични прегледи, по-добри здравни услуги;
• Част от акицизите върху горивата се изразходват за подобряване на пътищата и изграждане на инфраструктура;2.Общи положения на акцизното облагане в България.
ЗАДС урежда облагането с акциз, както и контрола върху производството, употребата, складирането, движението и обезпечението на стоките, подлежащи на облагане с акциз. В обхвата на закона са включени видовете акцизни стоки, възникването на задължение за заплащане на акциз, данъчно задължените лица, данъчната основа, акцизните ставки, режимите на възстановяване на акциз, реда за лицензиране на акцизни складодържатели и задължителната регистрация на някои лица, режима на
отложено плащане, контрола и санкциите.
Акцизни стоки

С акциз се облагат следните местни или вносни стоки:
• Алкохол и алкохолни напитки – бира, вина (тихи и шумящи), други ферментирали напитки, междинни продукти и етилов алкохол;
• Тютюневи изделия – пури, пурети, цигари и тютюн за пушене (за лула и цигари);
• Енергийни продукти (вкл. горива) и електрическа енергия;
• Автомобили;
Гореизброените стоки (освен ако не са поставени под режим отложено плащане на акциз) подлежат на облагане с акциз при:
• тяхното производство на територията на страната;
• въвеждане на територията на страната от територията на друга държава членка;
• внасяне на територията на страната от държави извън Европейския съюз;
Те се облагат еднократно при реализацията им от производител и при вноса от вносителя. Акцизът се включва в облагаемата стойност при облагане с данък върху добавената стойност. Освен при търговските сделки, акцизните стоки и услуги се облагат при използването им от производителите, респективно от вносителите, за представителни мероприятия, реклама, заплащане в натура и при безвъзмездни сделки. Стойността на спиртните напитки, тютюневите изделия и течните горива, внасяни в свободните зони, свободните складовеи търговски обекти за валутна търговия, също се явяват облагаеми обекти.
Всяка от групите ще бъде разгледана по-обстойно в по-следващ етап на разработката.
Определени стоки са освободени от заплащане на акциз, като например:
• акцизни стоки, когато са предназначени за дипломатически и консулски представителства и представителства на международни организации и членовете на техния персонал;
• акцизни стоки, за които в международен договор е предвидено освобождаване от акциз;
• акцизни стоки, които са предназначени за въоръжените сили на други държави, които са страна по Организацията на Северноатлантическия договор;
• акцизни стоки, които се внасят с международни пощенски и други пратки, в рамките на разрешения безмитен внос;
• внасянето или въвеждането от друга държава членка на електрическа енергия и природен газ;
• енергийните продукти за въздухоплавателни и плавателни средства, освен когато се използват за частни развлекателни полети и плаване;
• енергийните продукти в стандартните резервоари на моторните превозни средства;
Субекти на облагане
Данъчно задължени лица,наричани още субекти на акцизното облагане са:
• Лицензираните складодържатели и регистрираните по закон лица;
• Лицата,за които е възникнало задължение по митническото законодателство по отношение на акцизните стоки;
• Лицата, които, в нарушение на норативен акт, са произвели акцизни стоки извън данъчен склад или са се разпоредили с акцизни стоки,за които не е бил заплатен акциз;
• Освободените от акциз крайни потребители и нерегистрираните търговци, използвани за селско и горско стопанство, за овощарски и рибовъдни дейности, както и за стационарни мотори и извънпътни превозни средства;
• Данъчните представители на лица, регистрирани по ДДС в друга държава - членка, които извършват доставки на акцизни стоки при условията на дистанционна продажба по смисъла на ЗДДС;
• Лицата, които получават на територията на страната акцизни стоки, освободени за потребление в друга държава – членка с изключение на случаите, когато имат данъчен представител;
• Лицата, които въвеждат на територията на страната автомобили от друга държава –членка.

Акцизна ставка

Акцизната ставка е величината на данъка за една данъчна единица. Обикновено е в процент или абсолютна сума. Данъчният размер свързва данъчната основа и данъчното задължение за определен отчетен период. Определянето на акцизната ставка става със Закона за акцизите и данъчните складове, който от своя страна се определя от провежданата политика на ЕС в областта на акцизите. България е поела ангажименти във връзка с членството си в ЕС да изравни размера на акцизите с тези на Общността или с минималните размери в Общността.

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 34 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Икономика”