Само за потребителите на Камината - EaseUS дават безплатни лицензи за EaseUS Todo Backup Home 10.0!

Можете да разберете как да получите безплатен лиценз от специално създадената за целта тема.

     Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Статистически анализ на държавния бюджет на република българия за периода 2000 – 2012 г.

Безплатни реферати, есета, доклади, анализи и всякакви теми свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.
Брутен вътрешен продукт, безработица, брутен национален доход, валутен курс, лихвени проценти, национален дълг, потребителско търсене, процент на инфлация, търговски баланс, фондов пазар.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 217810
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 126973
Местоположение: Somewhere In Time

Статистически анализ на държавния бюджет на република българия за периода 2000 – 2012 г.

Мнение от Mozo » съб юни 09, 2018 21:05

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Факултет: Приложна информатика и статистика
Катедра: Статистика и иконометрия


Дипломна работа
на тема

Статистически анализ на държавния бюджет на Република България за периода 2000 – 2012 г.


Дипломант: Научен ръководител:
Доц. Андреана Стойкова

Специалност: Статистика и иконометрия
гр. София
2015 г.

Съдържание:
Глава 1. Въведение
1. Увод
2. Обект, предмет, цел, задачи и хипотези на изследването
3. Обхват на изследването и използвани данни
Глава 2. Методология на изследването
1. Понятиен апарат използван в изследването
2. Теоретичен модел на обекта на изследването
3. Статистическа програма на изследването
3.1. Елементарни методи за изучаване на динамика
3.2. Методи за установяване и моделиране на тенденция на развитие
3.3. Методи за прогнозиране
3.4. Приложение на регресионен анализ
3.5. Програмна осигуреност на изследването

Глава 3. Резулатати от проведеното емпирично изследване на основните приходи и разходи в републиканския бюджет за периода 2000г. – 2012г.
1. Анализ на състоянието и общото изменение на прирастите, темповете на растеж и темповете на прираст на държавния бюджет за периода 2000 – 2012г.
2. Анализ на трайната тенденция в развитието на държавния бюджет за периода 2000 – 20012г.
3. Прогноза за 2013г. и 2014г. на приходите и разходите на държавния бюджет
4. Изследване на връзката между приходите и разходите на бюджета за периода 2000г. – 2012г.
5. Заключение
6. Библиографска справкаГЛАВА 1
ВЪВЕДЕНИЕ
1. Увод
Държавният бюджет е основен финансов план на държавата. В него се акумулират между 23 – 25% от създадениете доходи в националното стопанство. С тях се финансират правителствени програми, свързани с централното и местното управление, отбраната, поддържането на вътрешния ред, образованието, науката, културата, здравеопазването и т.н. В резултат на това, се създават стоки и услуги, които не се реализират непосредствено на пазара, но участват по смисъла на СНС при производството на БВП. Следователно Държавният бюджет като средство за разпределение и акумулиране на финансовите ресурси заема важно място в публичния сектор на икономиката и е пряко свързан с производството на БВП. При съставянето на държавния бюджет се спазват следните принципи:
a. Публичност – обсъжда се и се гласува в Народно събрание и се обнародва в Държавен вестник.
b. Реалност – изгражда се на основата на прогноза за БВП, равнището на инфлацията и равнището на лихвения процент.
c. Пълнота – обхваща всички приходи и разходи на държавата и това дава възможност на Народното събрание да контролира Правителството.
d. Специализация – отразява конкретните източници на приходи и наравленията на разходите, които се контролират от Сметната палата.
e. Единство – всички приходи и разходи на държавата се отразяват в единен косолидиран бюджет.
Държавният бюджет се съставя в Министерството на финансите. Методиката му се урежда нормативно със Закона за устройството на Държавния бюджет. Необходимите данни за планирането и отчитането му се събират в Министерството на финансите по единна бюджетна класификация за приходите и разходите по икономически елементи, функции и дейсноти. Връзката на държавния бюджет с БВП и СНС изисква тяхното статистическо изучаване. Статистическите показатели за бюджета са количествени измерители (по форма) на понятията и категориите (по съдържание). Те биват следните:
a. Показателите по приходите общо, в т.ч. данъчни, неданъчни, дарения.;
b. Показатели за разходите общо, в т.ч. по икономически елементи за данъци, стипендии, за помощи, за лихви.
c. Показатели за трансферите, които централният бюджет, предоставя финансови средства на бюджетите на общините и други публични институции за изпълнение на делегираните им правомощия за изпълнение на публични непазарни услуги.
d. Показатели за бюджетното салдо и неговото финансиране.
Статистическите показатели се изчисляват на основата на обобщена инфорация, получавана от статистически отчети във финансовия сектор.
Основните обекти на масово наблюдение са две съвкупности:
1. Съвкупност на вноските в бюджета, които юридическите и физическите лица правят в него.
2. Съвкупност на разходите от бюджета – сумите, които юридическите и физическите лица получават от получават.


2. Обект, предмет, цел, задачи и хипотези на изследването
Обект на изследване в дипломната работа са приходните и разходните потоци в държавния бюджет и по – конкретно спадащите към тях: корпоративен данък, ДДС, данък върху доходите на физически лица, заплати, пенсии, както и приходи и разходи на държавния бюджет като цяло за периода 2000г. – 2012г.
Предмет на изследване са състоянието и динамиката на приходната и разходната част на бюджета общо и по посочените отделни пера.

Целта на дипломната работа е да се изследват измененията в обема на държавния бюджет на Република България за периода 2000 – 2012 г. общо и по някои отделни пера, като се моделира тенденцията в изменението му и се направи краткосрочна двугодишна прогноза за бъдещото му развитие.
С оглед постигането на основната цел на дипломната работа, ще бъдат решени следните задачи:
1. Да се характеризира държавния бюджет на Република България като се посочат основните приходни и разходни потоци в него.
2. Да се характеризират общите промени в изменението на държавния бюджет, общо и по основни пера като се оценят прирасти и темпове на растеж.
3. Да се изследва и моделира трайна тенденция в развитието на държавния бюджет.
4. Да се изследва връзка между общите приходи и общите разходи на бюджета като цяло за изследвания период.

Основните хипотези, които ще формулираме са следните:
• Има ли трайна тенденция на развитие в основните приходни и разходни потоци на държавния бюджет на Република България за периода 2000 – 2012г.
• Има ли връзка между общите приходи и общите разходи на републикаския бюджет


3. Обхват на изследването и използвани данни
Данните, върху които ще бъде проведено изследването, са взети от бюджетният архив на сайта на Министерството на финансите. Отчетът от своя страна се изготвя на база на единната бюджетна класификация, която ежегодно се актуализира и задължително се прилага от бюджетните разпоредители. Сроковете и начина на отчитане на изпълнението на бюджета се съдържат в методическите указания по прилагане сметкоплана на бюджетните предприятия и единната бюджетна класификация. Подготвените за анализ данни могат да бъдат видяни в Приложение 1, Таблица 1 – Изходни данни.


ГЛАВА 2
МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

1. Понятиен апарат на изследването
С оглед анализирането на състоянието и динамиката на бюджета на Република България за дадения период ще бъде изяснена същността на няколко ключови понятия – корпоративен данък, ДДС, заплати, пенсии, данък върху доходите на физически лица. Корпоративният данък е данък, с който се облага печалбата на юридическите лица. ДДС или Данък върху добавената стойност е косвен данък. С него се облагат продажбите, като в крайната фаза се плаща от потребителите на стоката или услугата. Заплати - заплатата е основно парично възнаграждение на работещия от работодател за вече извършен труд и работа.

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 79 пъти
ИзображениеИзображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Икономика”