Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Биологично земеделие

Безплатни анализи, реферати, есета, доклади и всякакви теми, за които няма собствен раздел.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 218810
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 130398
Местоположение: Somewhere In Time

Биологично земеделие

Мнение от Mozo » вт май 27, 2014 18:54

1 Тема
БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ – СЪЩНОСТ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗВИТИЕТО МУ
1. Същност - Биологичното земеделие е специфичен метод на производство, който поддържа екологичното равновесие и чиито продукти са произведени при спазване на максимално равновесие при опазване на максимално равновесие в системата почва – растение – животно и естествените цикли на развитие. Биологичното земеделие има огромно значение за развитието на селските райони и за опазване на околната среда. Съгласно определението на Фаул този начин на производство представлява цялостна система за управление на производството, насърчавайки устойчивостта на всяка една агроекосистема, включително и биоразнообразието. Биоземеделието акцентира върху адаптирането на тази система и практиките за реализациите ѝ към конкретните регионални условия чрез използване на агрономични, биологични и механични методи за борба с болести, неприятели и вредители. Тази система на земеделие е насочена към подобряване на почвеното плодородие, максимално оползотворяване на естествените възпроизводими ресурси и въвеждане на земеделски практики, които са в хармония с природата, а също така този начин на отглеждане на култури и животни е свързан с намаляване на използваната енергия, намаляване на разходите за енергия и производство на безопасни храни. Именно природосъобразните методи и алтернативните начини за борба с плевели, болести и неприятели създават биологичното равновесие във фермата и възстановяват и поддържат биоразнообразието в тях.
Устойчивото земеделие е най-новата и най-съвършената форма на екологичното земеделие. Концепцията за устойчиво развитие се превърна в отправна точка за разработване на балансирана, икономическа и социална политика по отношение на околната среда, не само на глобално, но и на регионално и секторно равнище. В България са на лице предпоставки за развитие на такова земеделие – устойчиво, което е конкурентно, ефективно, полезнозначимо и възпроизвеждащо се, ресурсно запазващо и екологосъобразно.
2. Природни и икономически условия за развитие на биопроизводство в България. Биологичното производсто е залегнало като приоритет в програмата на правителството, а това е така защото почвените и климатичните условия у нас са благоприятни за отглеждането на биологични култури и животни. По данни на Министерството на околната среда и водите над 80% от земите ни са подходящи за биологично производство. Биологичното производство отговаря не само на изискванията на потребителите, но то е и елемент на един по-природосъобразен начин на живот. Освен всичко друго биологичното земеделие е една възможност за алтернативен и допълнителен доход като поминък за голям брой хора. Към 2004 година българските производители увеличават площите си заети с биологично производство като в края на годината достигат до над 12 000 хектара. А това представлява около 0,21% от използваемата земеделска площ. България е една от страните в Европа с най-богато биологично разнообразие. Условно страната ни може да се раздели на 14 агроекологични райони, в зависимост от климата, продуктивните възможности и пригодноста им за отглеждане на различни култури. Тази диференциация е съобразно бонитетния бал:
1. Ломско-Свищовски агроекологичен район – това са земи с среден агрономически бал 69, което ги причислява към т.нар. „добри земи”.
2. Русенско-Силистренският агроекологичен район – земи със сравнително висок агроикономически бал около 78, също попада в групата на добрите земи
3. Плевенско-Павликенският агроекологичен район – среден бал 82
4. Ловешки агроекологичен район – 62 среден агрономически бал
5. Сливенско-Мездренски агроекологичен район – 59 агрономически бал
6. Великотърновско-Преславски – 69
7. Смядово-Еленският агроекологичен район – 43 среден агрономичен бал, групата на т.нар. „средно добри земи „
8. Ботевградско-Габровския агроекологичен район -47 среден агрономически бал
9. Карловско-Казанлъшкия – 49, среден тип земи
10. Сливенско-Стралджански агроекологичен район – среден бонитетен бал 66
11. Исперихски агроекологичен район – 69 среден бал, добри земи
12. Новопазарски агроекологичен район – 70 среден бал, добри земи
Биоселена – сайт за биоземеделие
Това агроекологично райониране – показва големите възможности на страната ни за развитие на биологичното производство на базата на почвено-климатичното ни разнообразие обославящо широката гама от продукти, които могат да се отглеждат по биологичен начин. Биологичното земеделие е устойчиво и предоставя възможност на бъдещите поколения да се възползват от съхранената природа. Освен положителният ефект върху биоразнообразието и защитата на околната среда преходът към биологично производство на земеделските стопанства предоставя големи възможности за подпомагане на икономическото и социалното развитие на селските райони. Предпоставките за въвеждане на биопроизводството у нас са следните:
1. Плодородни почви
2. Намалено използване на торове
3. Възможност за установяване на незамърсени биологични зони
4. Нарастващото търсене на биологични продукти
5. Необходимостта от алтернативи за развитие на селските райони
6. По-високата цена на биологичните продукти, спрямо конвенционалните
7. Синхронизацията ни с Европейското законодателство във връзка с агроекологичните изисквания, което дава възможност за отваряне на пазара за биопродукти

SWOT АНАЛИЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В БЪЛГАРИЯ
СИЛНИ СТРАНИ
- Съществува нормативна у редба, която регулира биологичното земеделие и до голяма степен е хармонизирана с изискванията на Европейския съюз
- Има български органи за контрол и сертификация на български биологични продукти, както и дейставщи чуждестранни контролни страни на територията на България и броят им се увеличава. Сертификацията на биологичното земеделие гарантира качество, произход и проследяемост
- Съществуват неправителствени организации, активно работещи в сферата на биологичното земеделие
- Информирани са над 1700 земеделски производители за същността и възможностите на биологичното земеделие
- Има подготвени консултации, консултантски организации
- Все повече Висши учебни заведения въвеждат дисциплината
- На лице е политическа воля за развитие на този сектор
- Непрекъснато нарастване на броя на сертифицираните производители
- Създадени са сдружения на производителите на биологични продукти
- Изградени са административни структури за биологично земеделие към Министерство на земеделието и горите: отдел „Агроекология” и Комисия за биологично земеделие
- Натрупан е практически опит за прилагане на технологии за биологично земеделие включително чрез адаптиране на чужд опит
- Биологичното земеделие се припознава като инструмент за устойчиво местно развитие
- В България се произвеждат биологични продукти, които се търсят за експорт – пресни и преработени плодове и зеленчуци, билки и етерични масла
- Има разработени схеми за кредитиране за биологичното земеделие
- Министерството на околната среда и водите чрез ПУДОС финансира дейности, свързани с биологично земеделие по направлението „Проекти свързани с биологично земеделие, екологосъобразно животновъдство и екотуризъм”
- Биологичното земеделие допринася едновременно за изпълнение на целите на 3 конвенции на Обединените нации: „Конвенция за биологичното разнообразие, Рамкова конвенция на Обединените нации по изменение на климата, Конвенция на Организацията на обединените нации за борба с опустиняването (Европейска конвенция за ландшафта)
- Издава се списание за биологично земеделие от неправителствена организация Агролик – сп. Жива вода.
Функционират специализирани щандове за биологични храни на няколко вериги за хранителни стоки, както и специализирани магазини за биологични продукти и храни и съответни форми на маркетинг – директно и абонаментно снабдяване
- Конкурентни цени на някои производителни на биологични продукти на международните пазари.
СЛАБИ СТРАНИ
Слабите страни по отношение на развитието на биологичното земеделие в България са анализирани за наличие на причинно-следствените връзи групирани в общо 5 групи.
1. Слабости по отношение на производството на биологична продукция
- Все още малък брой биологични земеделски стопанства в Българирия с малка обща площ причинено от:
- - Липса на ефективно държавно целево финансово подпомагане на биологичното земеделие, особено за земеделските производства извън мярка 1.3, а стартирането на самата мярка се забави извънредно много
- - Недостатъчно добра координация между ведомствата (МОСВ, МИЕ, МТСП, МРРБ, МОН и др.), които работят и/или могат да допринесат за развитие на биологичното земеделие
- - Липса на данъчни стимули и други насърчителни мерки за биологичните земеделски производители
- - Липсва финансово подпомагане на вноса на суровини, препарати, биоторове за биологично земеделие
- - Банките не кредитират биологично производство и преработка.
- - Звената на сертификацията не е във възможностите на болшинството от земеделците или операторите
- - Преходният период отблъсква преминаването към биологично земеделие при условия на липса на адекватни финансови компенсации
- - Недостатъчно осъзнаване на философията, същността и възможностите на биологичното земеделие сред земеделски производители
- - Липсва стимулиране на младите производители
- - Недостиг на препарати за биологично земеделие, включително няма организация вносител
- - Браншовите организации на производители, преработватели, търговци на земеделска продукция не играят роля за промотиране на биологичното земеделие

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 196 пъти
ИзображениеИзображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Други”