Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Основи на земеделието

Безплатни анализи, реферати, есета, доклади и всякакви теми, за които няма собствен раздел.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 218930
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 130783
Местоположение: Somewhere In Time

Основи на земеделието

Мнение от Mozo » вт апр 26, 2016 11:42

ОСНОВИ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО – ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХЕРБОЛОГИЯ

Земеделието изучава вегетавивните фактори и методите за тяхното организиране, с цел подобряване на добива.

Тема 2 „Обработка на почвата – същност, значение и технологични процеси”

І. Същност и значение на обработката на почвата – Обработката на почвата по своята същност представлява механично въздействие на работните органи на почвообработващите оръдия и машини върху нея с цел създаване на оптимални условия за растеж и развитие на културните растения. Обработката на почвата въздейства върху химичните, физичните и биологичните процеси в нея и повишава ефективността на останалите агротехнически мероприятия, като сеитбообръщане, торене, напояване, борба с вредителите и др. Обработката на почвата има следните основни задачи:
1. да се измени строежът на орния слой и неговото структурно състояние, така че да се създаде благоприятен водновъздушен и топлинен режим;
2. да стимулира и ускори кръговрата на хранителните вещества в орния слой и да се оптимизират микробиологичните процеси;
3. да се унищожат плевелите в обработваемите площи, както и някой причинители на болести и неприятели по културните растения;
4. да се заровят на необходимата дълбочина в почвата растителните остатъци, торовете и пестицидите;
5. почвата да се защити от водна и ватрова ерозия;
6. да се създадът оптимални условия за засяване на семената или засаждане на културните растения на необходимата дълбочина.
Изискванията на отглежданите култури към обработката на почвата са различни и се обуславят от техните биологични и морфологични особености като :
дълбочина на разполагане на кореновата система;
едрина на семената;
изисквания към платността на почвата
видът на прадшественика (предната култура);
степента и видовия състав на заплевеността и др.
ІІ. Технологични процеси при обработкатана почвата – въздействието на работните органи на почвообработващите машини върху почвата се свежда до следните технологични процеси:
1.Обръщане на почвата – представлява преразпределяне на гория и долния слой на орницата. Горния слой се обогатява с хранителни вещества и има по-голяма биологична активност, но се обезструктурява по лесно под влияние на валежите, напояването и др. Долният слой е с по-голяма плътност, по-слаба аерация и биогенност. За да се подобят условията за растеж и развитие на културните растения се налага тези пластове да разменят местата си чрез обръщане. Обръщането не е полезно в сухи райони или години, когато на повърхността излишно се изважда влажен слой, както и на площи с активна водна и ветрова ерозия.
2.Разрохкване на почвата – изменя разположението на почвените частици и агрегати и техните размери, съотвошението между твърдата фаза и пориозността на почвата. В следствие на това се увеличава водопроницаемостта и въздухопроницаемостта на почвата, нейната биогенност, натрупват се усвоими хранителни вещества. Разрохкването премахва почвената кора, подпомага натрупването и запазването на продуктивността влага в почвата и др.
3.Размесването на почвата има за цел да създаде по-голяма еднородност на биологичните, физичните и химичните свойства на орния слой. Чрез размесването на почвата се разпределят по-правилно и равномерно растителните остатъци, торовете и пестицидите.
4.Уплътняване на почвата – това е обратен процес на разрохкването. Чрез него почвените частици и агрегати се уплътняват, увеличава се капилярната и се намалява некапилярната и общата пориозност. Уплътняването оказва положително влияние върху температурния режим на почвата, тъй като води до повишаване на нейната топлопроводимост. Предсеитбеното уплътняване осигурява твърдо легло, еднаква дълбочина на засяване на семената и по-добри условия за покълването им. След сеитбеното уплътвяване подобрява контакта между почвата и семената и подпомага дружното им покълване и поникване.
5.Изравняване на почвената повърхност – води до намаляване на допирната площ между почвата и атмосферата, което ограничава изпаряването на продуктивната влага. Изравняваната почвена повърхност се напоява по-добре, особено при дъждуване, улесвява окосяването и жътвата, както и другите агротехнически практики.
6. Съхраняване на растителните остатъци върху почвената повърхност – запазва почвата от водна и ватрова ерозия и подобрява водния й режим.

Тема 3 „Оран. Качество, скорост и начини на оранта”

І. Оран – оранта e широко прилаган начин за обработка на почвата. В почти всички страни с развито земеделие се прилага оран с обръщане на орния слой. Така се осигурява обръщане, разрохкване и частично размесване на обработения слой, подрязване на подземните части на растенията, заравяне на торовете и растителните остатъци. Освен това обръщането на орния слой е един от основните методи за борба с плевелите, болестите и неприятелите по културните растения. Най-важната задача на обръщането на орния слой обаче е, запазването и ........................................на почвеното плодородие. Обръщането на орния слой предотвратява излужването на почвата, очиства почвения профил от плавелни семена, частично регулира структурното състояние на почвата и др.
ІІ. Качество на оранта – факторите от който зависи качеството на оранта са следните:
1.Технически – устройство на плуга, форма и дължина на отметателната дъска, наличие на предплужник, нож и др., техническа изправност на плуга.
2.Организационно-експлоатационни – почистване на полето, избор на подходящ начин и посока на оранта, дълбочина на оранта и др.
3. Почвено-физични – съпротивление на почвата, твърдост, пластичност, лепливости физична зрялост на почвата. Почвено-физичните фактори са най-променливи и зависят силно от състоянието на почвата и нейната влажност.
Качествената оран означава оптимална раздробяване на почвата при най-малко теглителни съпротивления. Границата на влажност, при която се извършва качествена оран, определят нейната физична зрялост.
ІІІ. Скорост на оранта – съществуват два начина за повишаване производителността на труда при оран: чрез увеличаване работната ширина на плуговете и чрез улеличаване на скоростта.
- увеличаване работната ширина на плуговете има по – скоро отрицателен ефект, тъй като те стават металоемки и тежки, имат намалена маневреност, по-трудно се регулират и обслужват и др.
- По-голямата скорост на орните агрегани води до по-висока производителност, до изораване на площите при оптимана влажност на почвата в по-кратки срокове до намаляване броя на агрегатите и др.Установено е, че при скорост на оранта от 9-15 км/ч производителността на труда нараства с 50-80% в сравнение със скорост 7-8 км/м.
ІV. Начин на оран – съществуват три начина на оран:
1.Оран на лехи (най-разпространен) – при тази оран се използват прикачни или навесни плугове, който отхвърлят почвения пласт само на дясно. В зависимост от това в коя част на лехата захочва изораването се различават оран на разор и оран на гребен.
2.Фигурна оран – при нея плуга работи по посока на всички страни на полето без празни ходове. В зависимост от формата на полето фигурната оран може да бъде квадратна, правоъгълна или трапецовидна.
3.Гладка оран – извършва се с обръщателни плугове, които имат симетрично разположени двойни работни органи. В резултат на това, пластовете се наслагват само в една посока, без да образуват гребени или разори.
V. Оран без обръщане на орния слой – мненията за предимствата и недостатъцине на този вид оран са твърде противоречиви. Общо взето у нас тя се прилага по-рядко, отколкото оран с обръщане на пласта.

Тема 4 „Повърхностни обработки на почвата”

І. Култивиране
1.Същност и задачи – култивирането е повърхностна обработка на почвата на дълбочина от 5 -6 до 10-12 см. Има следните задачи:
А) разрохкване на горния почвен слой;
Б) подрязване на поникналите плевели;
В) разрушаване на дебелата и плътна почвена кора;
Г) разреждане на посевите (за окопните култури);
Д) плитко заравяне на торовете и пестицидите;
Е) създаване на подходящо легло за семената;
Ж) загърляне на окопните култури и плитко набраздяване;
И) подрязване на чима в ливадите.
2. Видове култиватори
А) култиватори със стреловидни плоскорежещи органи – подходящи за предсеитбена подготовка;
Б) култиватори огърлячи – използват се за отваряне на поливни бразди и загърляне на окопните култури;
В) универсални култиватори – използват се за култивиране на междуредията на окопните култури;
Г) култиватори плоскорези – подходящи за терени, подложени на водна и ветрова ерозия.
ІІ. Дискуване
1.Същност и значение – дискуването е повърхностна обработка на почвата, на дълбочина от 5 до 8 см., която много често заменя оранта поради по-добрите си показатели, като производителност, качество на обработката и др.
2. Видове дискови оръдия:
А) дискови плугове – използват се главно за обработка на сухи и твърди почви. Не са подходящи за силно заплевелени , особено за миналогодишни плевелни площи
Б) дискови брани – използват се за разбиване буците след грубо извършена предсеитбена оран, за предсеитбена обработка на почвата за зимни житни култури (пшеница, ечемик). Не са подходящи за обработка на площи заплевелени с коренщни и кореновоиздънкови плевели, тъй като разкъсвайки коренищата, стимулират размножаването им.
В) дискови нощилници – използват се за подмятане на стърнища и за плитка предсеитбена обработка на почвата.

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 149 пъти
ИзображениеИзображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Други”