Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Ерозия на почвите

Безплатни доклади, анализи, реферати, есета и всякакви теми свързани с географията.
Геоморфология, глациология, криолитология, климатология, хидрология, океанология, почвознание, ландшафт, картография, топография, атамосфера, биосфера, хидросфера, литосфера.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 230706
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 173261
Местоположение: Somewhere In Time

Ерозия на почвите

Мнение от Mozo » пон ное 12, 2018 22:56

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ


АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

РЕФЕРАТ


СЪДЪРЖАНИЕ1.Общи сведения…………………………………………..…...стр.3
2.Видове ерозия…………………………………………...……стр.5
2.1.Водна ерозия…………………………………………..….стр.6
2.1.1.Механизъм на водната ерозия……………………..стр.8
2.1.2.Фактори, обуславящи водната ерозия и методи за определяне на нейния размер………………………………..стр.9
2.2.Ветрова ерозия……………………………………….....стр.10
2.2.1.Механизъм на ветровата ерозия…………………стр.11
3.Мерки за борба с почвената ерозия……………………...стр.12
4.Източници на информация……………………………….стр.14


1.ОБЩИ СВЕДЕНИЯ.

Почвата представлява повърхностния рохкав пласт на земната кора, който притежава свойството плодородие. Плодородието е способността на почвата да осигурява необходимите условия за развитие на растенията.
Съчетанието между специфичните природни и стопански условия създава предпоставки за висок риск от развитие на процеси на деградация на почвите в земеделските земи. Един от основните и най-разпространен деградационен процес е ерозията на почвата.
Ерозия на почвата е явление, свързано с отделяне и пренасяне на почвени частици чрез вятър, дъждовни и поливни води при протичане на естествени и/или антропогенни процеси. Загубата на почва оказва съществено влияние върху екологическите и икономическите функции на почвата, както в мястото на проявлението на ерозията, така и върху прилежащите територии
Ерозията на почвата остава най-широко разпространения почвено деградационен процес. Пространственото вариране и силата на проявление на почвената ерозия зависи от климатичните, топографските, хидроложките и почвените характеристики на всеки отделен район. Наред с природно обусловените фактори, степента на проявление на почвената ерозия зависи и от човешката дейност. Неправилната обработка на почвата, обезлесяването и горските пожари са само част от факторите, които причиняват деградация на почвата, намаляват почвеното плодородие и замърсяват реките.
Климатичните фактори, релефа, типа и начина на земеползване, състоянието на растителната покривка и времето през което почвата е защитена от растителност определят степентта на риск и почвените загуби, причинени от ерозия.


Ерозията води до намаляване на:

• дълбочината на коренообитаемия слой
• количеството на хранителните елементи
• запасите на почвена влага
• изчерпване на филтриращия капацитет на почвата
• намаляване на съдържанието на почвено органично вещество
• загуба на биоразнообразие
• деградация на почвената структура
• образуване на почвена кора
• разпространение и акумулация на замърсители във водните течения и в зоните на акумулация на наноси
2.ВИДОВЕ ЕРОЗИЯ.

В зависимост от факторите, които обуславят проявлението на процеса, се разглеждат два вида ерозия- водна и ветрова.
Размерът на площите в различните области на нашата страна, засегнати от водната и ветровата ерозия, както на средно и силно ерозираните земи са следните:
• Най-много земи, подложени на водна ерозия в Северна България има в Добричка, Плевенска, Великотърновска и Врачанска област, които варират между 212 и 330 000 хектара.
• В Южна България най-силно засегнати са Ямболска, Бургаска, Пловдивска и Старозагорска област – съответно между 205 и 235 000 хектара.
• Най-голям е размерът на средно и силно ерозираните земи в Софийска, Благоевградска, Кюстендилска и Хасковска област – между 48 и 59 000 хектара.
Общо за сраната данните показват, че на водна ерозия са подложени около 3 841 000 хектара, на ветрова ерозия – 1707 000 хектара, а средно и силно ерозираните земи са 875 000 хектара (фиг.2).


2.1.ВОДНА ЕРОЗИЯ.

Водната ерозия на почвата е резултат от разрушителното действие на течащата по повърхността на почвата вода. Нейното негативно влияние е по-силно при леките и безструктурни почви и по-слабо при по-тежките и богати на органично вещество почвени типове.Водната ерозия се проявява в три форми: площна (повърхностна), браздова (струйчеста) и ровинна (линейна).
Площната водна ерозия е широко разпространена върху обработваемите земи, разположени на еднообразни склонове и стичащата се вода образува потоци. Предизвиква бавно и невидимо измиване на най-фините почвени агрегати, което намалява мощността на почвения хоризонт, а също така го обеднява на хранителни вещества. Най-силно се проявява при незаети с растителност площи.
Браздовата водна ерозия се предизвиква от малки водни струи при обилни валежи, топене на снега или при напояване. Течащата вода образува бразди, дълбоки 10–15 см, причиняващи повърхностно изнасяне по наклона на повърхностния почвен пласт. При неправилна обработка тази ерозия може да стане причина за бързо влошаване на почвеното плодородие на големи площи.
Ровинната водна ерозия представлява развитие на браздовата ерозия и се проявява, когато течащата вода е по-обилна. При нея браздите са с дълбочина 25–30 см, обедняването на хранителни вещества е по-голямо, а освен това се затрудняват механизираните процеси.

площна ерозия

браздова и ровинна ерозия


2.1.1.МЕХАНИЗЪМ НА ВОДНАТА ЕРОЗИЯ.

Механиката на водноерозионния процес се състои в отделяне на почвените и скалните частици от повърхността на терена и придвижването им по посока на склона. Приложената енергия, причиняваща отделяне и придвижване на частиците на определено разстояние, са дъждовете и повърхностния отток. Ерозионното действие на дъжда се основава на разрушителната сила, която притежават дъждовните капки. При падане на дъждовни капки върху повърхността на терена, почвените частици получават импулсна сила, която може да ги придвижи на разстояние до 1,5метра от мястото на падане на капката. При хоризонтална повърхност и отвесно падане на дъждовните капки, векторната сума от преместванията на почвените частици върху дадена площ, е равна на нула. При падане на дъждовни капки върху повърхността на склон, частиците се преместват по посока на наклона.
В зависимост от дълбочината на разрушената и изнесена почва се различават четири степени на ерозирани от водната ерозия почви:
• Слабо ерозирани – изнесена е само малка част от хумусния хоризонт .
• Средно ерозирани – изнесена е повече от половината на хумусния хоризонт.
• Силно ерозирани – изнесен е целия хумусен хоризонт и част от преходния.
• Много силно ерозирани – изнесени са всички почвени хоризонти.
2.1.2.Кои фактори обуславят водната ерозия?
• Интензивни валежи (ерозионни дъждове).
• Податливост на почвите на ерозия (почвена покривка).
• Релеф (наклон и дължина на склона).
• Начин на земеползване (растителна покривка).
• Почвенозащитни мероприятия.
С какви методи се определя размерът на водната ерозия?
-маршрутен метод за определяне на площната водна ерозия - при него се използват почвени разрези по склона и се сравнява дълбочината на почвените хоризонти с еталон (неерозирана почва);
-измерване на браздовата ерозия – измерването става директно със специални браздомери – точен, но много трудоемък метод;
-използване на почвени и топогравски карти, сателитни снимки и GIS - използват се за определяне на отделни параметри и характера на ерозията;
-стационарен метод- чрез отточни площадки оборудвани със оттокоуловителни съоръжения – най-точен и прецизен метод. Стандартните отточни площадки са с дължина 22 m и ширина 4 m и се изграждат по наклона на склона. Използват се още и отточни площадки с размери от 8 до 100 m дължина и от 3 до 30 m широчина Размерът се определя в зависимост от възможността която ни дава релефът на мястото където ще се изграждат.

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 163 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “География”