Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Ерозия на почвата - последици и методи за борба

Безплатни доклади, анализи, реферати, есета и всякакви теми свързани с географията.
Геоморфология, глациология, криолитология, климатология, хидрология, океанология, почвознание, ландшафт, картография, топография, атамосфера, биосфера, хидросфера, литосфера.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 231026
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 173856
Местоположение: Somewhere In Time

Ерозия на почвата - последици и методи за борба

Мнение от Mozo » пон ное 12, 2018 22:53

Химикотехнологичен и металургичен университет – гр. София
Катедра “Инженерна екология”
Р Е Ф Е Р А Т
по
Замърсяване и възстановяване на почви
ТЕМА: Ерозия на почвата. Видове ерозия.
Характеристика на ерозията. Мероприятия за борба с
ерозията.
Изготвил: Пламен Цветков
фак. No ЕК0374, 14гр.
Проверил:
/доц. Д. Божинова/
Съдържание
I.
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОЧВАТА ............................................................................................ 3
II.
ЕРОЗИЯ НА ПОЧВАТА............................................................................................................ 3
1.
Същност на ерозията ........................................................................................................ 3
2.
Фактори, оказващи влияние върху ерозионния процес.................................................... 4
2.1
Влияние на климата .................................................................................................. 5
2.2
Влияние на релефа.................................................................................................... 5
2.3
Влияние на почвата................................................................................................... 6
2.4
Влияние на растителността ....................................................................................... 7
2.5
Влияние на социално-икономически условия........................................................... 7
3.
Видове ерозия.................................................................................................................. 8
3.1
Водна ерозия ............................................................................................................ 9
3.2
Механизъм на водната ерозия.................................................................................10
3.3
Ветрова ерозия ........................................................................................................12
3.4
Оценка, класифициране и картиране на ерозията ...................................................13
3.5
Мерки за борба с ерозията ......................................................................................18
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА .........................................................................................................20
I.
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОЧВАТА
Почвата представлява повърхностният рохкав пласт на земната кора, който притежава
свойството плодородие. Плодородието е способността на почвата да осигурява
необходимите условия за развитие на растенията. Съчетанието между специфичните
природни и стопански условия създава предпоставки за висок риск от разви тие на
процеси на деградация на почвите в земеделските земи.
Почвата е компонент на околната среда и представлява сложна трифазна система с
многогодишен период на образуване под влияние на редица климатични фактори и
превръщания на веществата. Почвите се считат за практически невъзстановим
природен ресурс, в който се извършва биохимичната обмяна на веществата и поради
това тяхното опазване от неблагоприятни влияния е от изключителна важност.
Запазването на почвеното плодородие и продуктивност за нуждите и на бъдещите
поколения е отговорност, пряко зависеща от наблюдаването на състоянието им, като
основа за вземане на правилни управленски решения.
II.
1.ЕРОЗИЯ НА ПОЧВАТА
Същност на ерозията
Ерозия на почвата е явление, свързано с отделяне и пренасяне на почвени частици чрез
вятър, дъждовни и поливни води при протичане на естествени и/или антропогенни
процеси. Загубата на почва оказва съществено влияние върху екологическите и
икономическите функции на почвата, както в мястото на проявлението на ерозията,
така и върху прилежащите територии.
Ерозията на почвата остава най-широко разпространения почвено деградационен
процес. Пространственото вариране и силата на проявление на почвената ерозия
зависи от климатичните, топографските, хидроложките и почвените характеристи ки на
всеки отделен район. Наред с природно обусловените фактори, степента на
проявление на почвената ерозия зависи и от човешката дейност. Неправилната
обработка на почвата, обезлесяването и горските пожари са само част от факторите,
които причиняват деградация на почвата, намаляват почвеното плодородие и
замърсяват реките.
Климатичните фактори, релефа, типа и начина на земеползване, състоянието на
растителната покривка и времето през което почвата е защитена от растителност
определят степента на риск и почвените загуби, причинени от ерозия.
Земната повърхност е подложена на непрекъснати изменения от действието на сили и
процеси от различно естество. В резултат на гравитацията части от терена се
придвижват надолу. Протича процес на оголване (денудация). От групата на
денудационните процеси с най – голямо значение за нашата страна са ерозията,
свличането и срутването. От тях с най – голям обхват (50% от територията) е ерозията.
Терминът „ерозия” обединява процесите на разрушаване на земната повърхност,
пренасяне и отлагане на отделените от нея материали от водни потоци.
Негативното влияние на ерозията е свързано със съкращаването на мощността на
почвата. В резултат на това производственият й потенциал намалява. При цялостното
унищожаване на почвата на обширни територии, настъпва тяхното опустиняване.
Ерозираните почви имат ограничена водозадържаща способност, което е причина за
повърхностно оттичане на голяма част от валежите. Това влошава режима на водните
течения и им придава пороен характер.
Ерозията протича във формираните от водните течения линейни вдлъбнатини. Когато
тяхната дълбочина е до 0.5 м, те се наричат ерозионни бразди. За преустановяване на
тяхното нарастване са достатъчни мерки от биологично естество. Ако не се вземат
мерки за регулиране на водния отток, ерозионната бразда може да прерасне в ровина.
Необходимо условие за това е наличието на дълбок почвен пласт или на лесно
подриваема основна скала. За неутрализиране на ровините освен биологични средства
често се налага изграждането и на дребноразмерни укрепителни съоръжения.
Ерозията е израз на възникналото несъответствие между способността на водните
потоци да рушат земната повърхност и нейната възможност да им противостои.
Следователно тя ще продължава до достигането на динамично равновесие между тях.
Възможностите на човека да влияе положително в това направление са невероятно
големи.
Ерозията води до намаляване на:
- дълбочината на коренообитаемия слой
- количеството на хранителните елементи
- запасите на почвена влага
- изчерпване на филтриращия капацитет на почвата
- намаляване на съдържанието на почвено органично вещество
- загуба на биоразнообразие
- деградация на почвената структура
- образуване на почвена кора
- разпространение и акумулация на замърсители във водните течения и в зоните н а
акумулация на наноси
2. Фактори, оказващи влияние върху ерозионния процес
Факторите, оказващи влияние върху ерозията се поделят на две групи – природни и
социално – икономически. Природните фактори – климат, релеф, почва и растителност
определят степента на опасност от ерозия. Основната причина за ерозията е човешката
дейност, която се изразява чрез негативното въздействие главно върху растителността
и почвата.

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 125 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “География”