Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Природен парк "Златни Пясъци" - презентация

Безплатни доклади, анализи, реферати, есета и всякакви теми свързани с географията.
Геоморфология, глациология, криолитология, климатология, хидрология, океанология, почвознание, ландшафт, картография, топография, атамосфера, биосфера, хидросфера, литосфера.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 230706
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 173261
Местоположение: Somewhere In Time

Природен парк "Златни Пясъци" - презентация

Мнение от Mozo » вт юни 05, 2018 00:55

Природен парк „Златни пясъци“
е най-малкият (13,2 кв.км) от 11-
те природни паркове в страната.
Намира се на 17 км
североизточно от гр. Варна.
Разположен е успоредно на
морския бряг и обгражда
едноименния курортен комплекс.
Дължината на парка е 9,2 км, а
средната ширина 1,2 км.
Най-високият връх е Чиплак
тепе – 269 м, а средната
надморска височина е 110 м. На
север парка граничи със с.
Кранево, на запад със
селскостопански земи, на изток с
шосето Варна – Кранево, а на югИдеята за създаване на парк е документирана още през 1915
г. Но тя се превръща в реалност на 3 февруари 1943 година,
когато с постановление на Министерство на земеделието и
държавните имоти част от Държавната гора “Хачука” на
площ от 2,4 кв. км е обявена за Народен парк Златни пясъци –
вторият обявен в страната след Народен парк (днес природен
парк) Витоша (1934 г.). Целта при създаването на парка е
запазване и защита на ценни растителни и животински
съобщества и характерни ландшафти.Когато през 1943 г. е обявен НП Златни пясъци, никой не е
предполагал, че именно там след 13 г. ще започне
изграждането на един от най-големите ни морски курорти.
Курортен комплекс Златни пясъци не само се разполага върху
тогавашния народен парк, но и взема името му.
Природният парк е Защитена зона за опазване на природните
местообитания и дивата флора и фауна, част от екологичната
мрежа Натура 2000.Флора
Разнообразието от растителни съобщества е изключително
голямо за малката площ на природния парк. Естествената
растителност се характеризира с развитие на дървесни
съобщества доминирани от келяв габър, цер, благун, космат
дъб, мъждрян, полски клен, дръжкоцветен дъб, сребролистна
липа, полски ясен и др. Поради смекчаващото континентално
влияние на морето, в тези гори участват много
средиземноморски и субсредиземноморски видове. Ценни за
биоразнообразието на парка са видивете представители на
субсредиземноморската флора – люляк, храстовиден смин,
драка, храстовидна зайчина, смрадлика и др., някои от които са
редки за флората на България.Келяв габър
Цер
Люляк
ДракаФауна
От разгледаните групи
безгръбначни животни
в ПП “Златни пясъци”
и околносттите му са
намерени 621 вида.
Досега от района са
известни 37 вида
мекотели.
Земноводни и влечуги – От
разгледаните групи гръбначни
животни, обитаващи и вероятно
обитаващи територията на
парка и околностите му са
включени 11 вида земноводни, 19
вида влечуги, 3 вида костенурки,
10 вида гущероподобни и 6 вида
змии.Фауна
На територията на Природен
парк “Златни пясъци” са
установени 122 вида птици -
46 вида постоянно гнездящи,
40 вида – прелетни, грабливи
и др. 45 вида от гнездящите и
мигриращи през територията
на парка птици са включени в
Директива 79/409 на Съвета
на Европейската
икономическа общност за
опазване на дивите птици.

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 137 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “География”