Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят.

     Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите.

  Ако не знаете как, кликнете тук

Морфология на СБЕ

Безплатни есета, доклади, анализи, реферати и всякакви теми свързани с българския език.
Конспекти, тестове, фонетика, езикознание, лексикология, морфология, граматика, правопис, пунктуация, глаголни времена, анализи, глаголни времена, морфема.
Нова тема Отговори
Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 231026
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 173856
Местоположение: Somewhere In Time

Морфология на СБЕ

Мнение от Mozo » пон дек 12, 2016 17:39

Морфология. Строеж на думата – морфема, основа (12)
Морфологията е дял на грамати -ката. Тя разглежда думите като морфологични категории с техните граматични значения. Морфологията има 4 дяла: - 1.) морфемика (изуча ва строежа на думата, видовете и функциите на морфемите в думата); 2.) граматика на речника – зани -мава се с класификацията на думите; 3.) формообразуване – грамати -ческите категории (лице, род, число, определеност, вид, време, наклоне -ние, залог) и образуването на форми те на отделните думи; 4.) словообра зуване – изследва образуването на пълнозначните производни думи.
Обект – думата като морфологична единица. Думата, според Дорошев -ски, можем да приемем като морфе -ма или като съчетание от морфеми, заменяеми в изречението.
Думите в бълг.език не са напълно изолирани една от друга, те не са в независимо положение помежду си и м/у много от тях има закономерна връзка и в значението, и в строежа им. Това общо е коренът на думата. А думите, които имат общ корен са сродни думи. Общата част в строежа на тези думи не може да се разложи на по-малки значещи части. В струк-та на всяка дума има една или някол ко такива значещи части Морфема е най-малката част в състава на дума та, която не може да бъде разложена на по-малки значещи части.
Видове морфеми:
- корени и афикси. Коренът е глав -ната морфема , носител на основно -то лексикално значение на думата. Около него се прикрепят всички останали морфеми – афиксите (пред ставки, наставки, окончания и определителен член).
- морфеми с формообразуваща функция – наричат се формативи и се поставят в края на думите, след техните основи. А основа на думата е тази част от думата, която остава, след като се отстранят задпоставе -ната членна морфема и окончанието.
- морфеми със словообразуваща ф-ия – те са носители на лексикално значение (корен, представка и наставка).

Аспекти на говорния звук. Артикулационен аспект. ( 1 )

Говорните звукове на речта имат три различни, взаимосвързани страни: биологична, физична и социална. Описанието на звуковете се прави от позицията на три аспекта – артикула ционен, акустичен и лингвистичен. Артикулационният аспект има за задача да проучи и представи нагласата на говорните органи за изговор на даден звук. Говорните органи са всички онези, с помощта на които се образуват човешките звукове. Тези органи образуват тръба, която се разпростира от белите дробове до устните. Първичната биологична функция на тези органи е била дишане, а по-късно – звукообразуване. Звукообра зуването е сложен физиологичен процес, който изисква наличие на източник на енергия, вибриращ орган, нервна система, която да командва действията на съответните органи. Говорните органи се делят на три групи: -дихателен апарат (обхваща белите дробове и трахеята); -фонационен (озвучаващ) апарат; -артикулационен апарат. От фонетична гледна точка между говорните органи артикулационният апарат е най-важен, тъй като той учленява отделните звукове на речта. Нарича се още гласов канал, който представлява една тръба пълна с въздух. Гласовият канал се разпростира от гласилките до края на устните и при възрастния човек е околко 17 см. Конфигурация на гласовия канал се нарича формата, която той придобива при изговор на даден говорен звук. Тази форма се определя от положението на устни -те, мекото небце и езика. Под артикулационно място разбираме мястото на най-голямото стеснение по пътя на въздушната струя, а под начин на артикулация – как се образува говорният звук. Ограни -чена роля в звукообразу -ването има носната кухина, която е със задна граница мекото небце, а с предна – ноздрите. Гърлената кухина има активно участие в артикулирането на говорните звукове. В артикула -ционно отношение значението на устната кухина е най-съществено. Устните образуват изхода на гласовия канал и са преден ограни -чител на устната кухина. Тяхната роля в звукообразуването е твърде голяма. Езикът е един от основните органи на артикулационния апарат, тъй като е много еластичен. От неговото положение в устната кухи -на зависи конфигурацията на гласо -вия апарат. Небцето е граница меж -ду устната и носната кухина. То се резделя на твърдо (палатум) и меко (велар). В зависимост от действието на един или друг източник, звукове -те се обособяват в следните групи: 1.ако звуков източник са само гла -силките – група на гласните; 2.ако източникът е шумът от триенето на въздушната струя по стените на гласовия канал –група на беззвуч -ните шумови съгласни; 3.при комбинирано действие на два изто –чника - група на сонорните съгласни и група на звучните шумови.

Граматични класификации на думите (13)

В СБЕ има три делитбени основи и три различни граматични класифи -кации на думите в езика: - семанти -ко-граматична; - морфологична; - синтактична.
Според семантико-граматичната основа, думите в българския език се разделят в десет групи:
- същ.имена – думи които означават предмет или предметност и притежа ват род, число и определеност
- прилагателни – думите, които озна чават качества, с-ва или признаци на предметите и се менят по род, число, определеност и степенуване.
- числителни – думи означаващи брой или ред на предметите и притежават род, число, определе -ност, а при някои и остатъци от падеж, както и степенуване.
- местоимения – думи, които в определени случаи и при известни условия заместват имена и други части на речта и притежават род, число, лице, падежни форми – пълни и кратки.

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Прочетено: 301 пъти
Изображение

Нова тема Отговори

Върни се в “Български език”