Строителни материали - Бетон

Реферати, есета, доклади и всякакви документи свързани с техническите науки.

Модератор: Модератори

Строителни материали - Бетон

Мнениеот Mozo на Нед Май 11, 2008 15:39

1. ПРИГОТВЯНЕ НА БЕТОННАТА СМЕС
Приготвянето на бетонната смес включва две основни изходни операции – дозировка на изходните материали и тяхното смесване.
Важно условие за приготвяне на бетон с определени показатели, както и за осигуряване на постоянство на тези показатели във всеки замес, е точното дози­ране на материалите за бетона.
В съвременните бетонови стопанства дозирането се извършва с дозатори, ко­ито работят по принципа на циклично дозиране по маса на материалите. Упра­влението на дозирането може да бъде ръчно, полуавтоматично и автоматично. Най-модерните бетонови заводи разполагат с електронно устройство и програми за всеки вид и марка бетон.
Важен въпрос е коригирането на водата и на масата на добавъчните матери­али (преди всичко на пясъка) при изменения на тяхната влажност.
Постигането на еднаква консистенция на бетонната смес при отделните^заме-си е много важно изискване за получаване на качествен бетон.
Циментът, добавките и водата трябва да се дозират по маса с максимално отклонение ±2 %, а за добавъчните материали - ±3 %.
Въпросът за влиянието на неточността на дозирането върху свойствата на бетона е многостранен, като последствията са особено неблагоприятни, ако водят до увеличение на водоцйментното отношение.
Бетонната смес се приготвя във вид на готова смес (материалите са дозирани и забъркани), полуготова смес (материалите са дозирани, но забъркването става по време на транспортирането в автобетонобъркачка) и суха смес (дозирането на водата и забъркването стават по време на транспортирането или на самия строеж).
Бетонната смес се размесва в бетонобъркачки с принудително действие (гла­вно с лопатки) и с гравитационно действие. Използуването на бетонобъркачки с гравитационно действие в световната практика намалява. У нас се разрешава с тях да се приготвят само пластични бетонни смеси с консистенция СК, по-голяма от 3 ст.
Продължителността на забъркване на бетонните смеси оказва влияние върху еднородността на сместа, а оттам и върху свойствата на бетона. С увеличаване на продължителността на разбъркването до 2 -3 min якостта се повишава, но по-ната­тъшното удължаване на това време не оказва съществено влияние върху якостта на бетона. По-продължително размесване се налага при земновлажни смеси, как­то и при смеси с по-малки количества цимент. Най-краткото време на разбъркване е 30 s при бетонобъркачки с принудително действие и 60 s при гравитационно дей­ствие. Времето на разбъркване на бетоните с леки добавъчни материали не трябва да надвишава 3 min (при перлитов пясък - 1,5 min), тъй като зърната на мате­риала се натрошават, което е нежелателно. Оптималната продължителност на забъркването на сместа се определя в строителната лаборатория.

2. ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БЕТОННАТА СМЕС
Транспортирането на бетонните смеси от мястото на приготвянето до мястото на полагането трябва да се извършва по такъв начин и с такива средства, че да се запазят първоначалният състав и хомогенността на сместа.
При продължително транспортиране сместа губи от своята подвижност по­ради протичащата хидратация на цимента, поглъщането на вода от добавъчните материали, изпаряването на вода и др. Това налагa времето за транспортиране на смесите да се ограничи до 45 min при използуване на автосамосвали и до 90 min при автoбетоновози и автобетонобъркачки. Продължителността на времето от за­бъркването на сместа до полагането й в конструкцията не може да бъде по-голямо от 2 h.
При транспортирането на бетонни смеси с автосамосвали е възможно изтича­не на циментно тесто, разслояване на материалите и др. Внедряването у нас през последните години на автобетоновози и автобетонобъркачки реши на съвременно техническо ниво въпроса за транспортирането на бетонната смес.
Когато бетоновият завод и мястото на полагането са на една площадка и са свързани технологично (домостроителни комбинати, заводи за готови конструк­ции и др.), сместа се транспортира и с кюбели, транспортни ленти, използува се пневмотранспорт по тръби и др.
В някои случаи по технологични причини се налага бетонната смес да се
изсипва на строителната площадка преди полагането й в кофража. Това трябва да става в приемни съдове с размери, осигуряващи дебелина на пласта изсипан бетон, не по-малка от 25 сm, без да се допуска изтичане на циментното тесто.

3. ПОЛАГАНЕ НА БЕТОННАТА СМЕС
Полагането на бетонната смес включва поставянето й в кофражната форма и след­ващото го уплътняване на сместа.
Използуването на бетонпомпи има редица предимства: голяма производи-телност (до 120 m3/h); извършване съвместно на процесите на транспортиране и полагане на сместа и подаването й на значителни разстояния; непрекъснатост и ритмичност на работата; съкращаване на времето за строителство и намаляване на ръчния труд и др.
За ефективна работа на бетонпомпите се изисква бетонната смес да има такава структура, която да гарантира нейната пластичност и хомогенност. Когато бетонната смес е с неподходящ състав и структура, може да се получи запушване на тръбопро­вода, разслояване на сместа при полагането й в кофража, хидравлични удари в бетонпомпата, бързо износване на оборудването и др.
Поставената в кофража бетонна смес трябва да запълни целия обем на фор­мата, поради което е нужно сместа да се уплътнява. Уплътняването се извършва механизирано и в изключителни случаи - ръчно.
Използуват се няколко метода за уплътняване на бетона: трамбоване, вибриране, вибровакуумиране, центрофугиране, виброщамповане, вибронагнетяване и др.
Вибрирането участвува самостоятелно или в комбинация в повечето от мето­дите. Същността на вибрирането се състои в намаляване на структурната якост на бетонната смес, като тя преминава в тиксотропно състояние, в резултат на кое­то празнините между зърната се запълват с циментно тесто и се отстранява част от въвлечения въздух. То може да активизира и хидратационните процеси.
Вибрирането не само повишава производителността на труда, но и увеличава плътността, якостта, водонепропускливостта и дълготрайността на бетона, нама­лява съсъхването му и т.н.

4.ГРИЖИ ЗА БЕТОНА В РАННАТА МУ ВЪЗРАСТ
Необходими условия за втвърдяване_на_бетона са наличието на благоприятна тем-пература(около 20˚С) и на влага.
Бетонната смес съдържа повече вода, отколкото е необходима за пълната хи-дратация на цимента, но при експлоатационни условия голяма част от нея се изпарява, ако не се вземат специални мерки.
Интензивното изпаряване на водата в ранните срокове предизвиква пластично съсъхване на бетона. То се характеризира с това, че се образуват пукнатини и се иамалява сцеплението с армировката, с което се влошава качеството на конструкциите и изделията.
Класическо средство за предпазване на бетона от загуба на влага е покрива­нето му с платна, рогозки и др., които се държат мокри продължително време.
Периодичното поливане с вода през летния период е опасно, тъй като може да възникне голяма температурна разлика между нагретия и изстудения с вода бетон, която да предизвика напукване.
По-практичен и лесноизпълним начин е върху повърхността на бетона да се нанасят филмообразуващи вещества, които възпрепятстват изпаряването на водата.
В ранна възраст бетонът трябва да се предпазва и от попадане върху него на масла, емулсии и други химични продукти, които възпрепятстват втвърдяването на цимента. Вибрациите и трептенията в ранната възраст на бетона също са опасни поради малката му якост, особено ако водят до нарушаване на сцеплението му с армировката.

5. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА БЕТОНА
- ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛА
Контролът на качеството на бетона при производството на бетонни и стоманобе­тонни конструкции и изделия трябва да изяснява съответствието между факти­ческите характеристики на готовата продукция и характеристиките, зададени по проекта.
Отклоненията в показателите на качеството на бетона от проектните могат да се дължат на следните причини:
— разлики в свойствата на материалите за направа на бетон (добавъчни ма­териали и цимент), както и неточности при дозирането им;
— неиабежните различия в условията на отлежаване и грижите за бетона (термовлажностни условия и др.);
— грешки на изпитвателните машини, недобро центриране на пробните тела по време на изпитването, нееднаква скорост на натоварване и др.
В строителството, където все още се прилага ръчен и слабо механизиран труд и работниците са с по-малка квалификации в сравнение с тези от промишленост­та, създаването на система за действен контрол върху качеството е доста сложно както в техническо, така и в организационно отношение.
Качеството на бетонните и стоманобетонните конструкции и изделия се фор­мира в резултат от съвместната контролна дейност, извършвана в бетоновия завод и на строителната площадка.

- КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ЯКОСТТА НА БЕТОНА
Основни характеристики, необходими при контрола
При контрола на свойствата на бетона се използват статистически методи и еле­менти от теорията на вероятностите. Тяхното прилагане е логически обосновано от влиянието на случайно променящи се величини и фактори върху свойствата на бетона.
От периодичния контрол на якостта на бетона за определен период от време се получава множество от резултати, формиращо статистически ред, чиято сре­дноаритметична стойност Rт се определя от формулата:
където Ri са единичните резултати в МРа, kg/m3 и др.;
n е броят на единичните случаи.
Якостта на бетона може да се оценява само въз основа на средноаритметична­та стойност на единичните резултати за якостта, които са получени при изпитването на определен брой пробни тела. На практика винаги се наблюдават откло­нения от тази стойност, дължащи се на колебания в активността на цимента и неговия минеррален състав, на изменения в свойствата на добавъчните материали и неточности при дозирането им, различия в степента на уплътняване на бетонната смес и др. Затова като критерий на разсейванията спрямо средноаритеметичната стойност Rт се въвежда така нареченото средноквадратично отклонение s, което се изчислява по формулата:

Същност на контрола и оценката на якостта на бетона
Якостта на бетона се определя чрез контролни пробни тела, които се приготвят, съхраняват и изпитват в.
Пробите за контрол на якостта на бетона се вземат от мястото на приготвяне­то му, а когато се работи със сухи смеси, доставени на обекта, пробите се вземат от мястото на полагането.
На всеки 100 замеса от един състав на бетона се взема проба от един случайно избран замес, но не по-малко от три проби на смяна, взети от три случайно из­брани замеса.
От всяка проба се изготвя по едно пробно тяло за всяка възраст на бетона, за която се прави контрол и оценка на якостта.
Контролът и оценката на бетона за проектния клас по якост се извършват обикновено за 28-дневна възраст. Освен това се допуска да се прави контрол и оценка и за други възрасти (по-големи или по-малки) в зависимост от предписанието на проекта.
ГРИЖИ ЗА БЕТОНА В РАННАТА МУ ВЪЗРАСТ
Необходими условия за втвърдяване_на_бетона са наличието на благоприятна тем-пература(около 20˚С) и на влага.
Бетонната смес съдържа повече вода, отколкото е необходима за пълната хи-дратация на цимента, но при експлоатационни условия голяма част от нея се изпарява, ако не се вземат специални мерки.
Интензивното изпаряване на водата в ранните срокове предизвиква пластично съсъхване на бетона. То се характеризира с това, че се образуват пукнатини и се иамалява сцеплението с армировката, с което се влошава качеството на конструкциите и изделията.
Класическо средство за предпазване на бетона от загуба на влага е покрива­нето му с платна, рогозки и др., които се държат мокри продължително време.
Периодичното поливане с вода през летния период е опасно, тъй като може да възникне голяма температурна разлика между нагретия и изстудения с вода бетон, която да предизвика напукване.
По-практичен и лесноизпълним начин е върху повърхността на бетона да се нанасят филмообразуващи вещества, които възпрепятстват изпаряването на водата.
В ранна възраст бетонът трябва да се предпазва и от попадане върху него на масла, емулсии и други химични продукти, които възпрепятстват втвърдяването на цимента. Вибрациите и трептенията в ранната възраст на бетона също са опасни поради малката му якост, особено ако водят до нарушаване на сцеплението му с армировката.
Сигнатура:
ИзображениеИзображение
Аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Репутация: 15071
Mozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутация
 
Мнения: 166760
Регистриран: 01 Юни 2007
Наличност: 2,686,881.00
Банка: 5,487,806.26
Местоположение: Somewhere In Time
Най-високи резултати: 45
Статистика на победите: 0

Назад към Технически науки

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта