Заплащане на труда в здравеопазването-курсова работа

Реферати, есета, доклади и всякакви документи свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.

Модератор: Модератори

Заплащане на труда в здравеопазването-курсова работа

Мнениеот Kotkata68 на Чет Мар 27, 2008 00:09

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ


КУРСОВА РАБОТА

ПО

ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ТЕМА:

„Заплащане на труда в здравеопазването”Изготвил:
Румяна Димитрова
Фак№ МД81

София,2007


Изясняването на въпроса за същността на работната заплата е свързано с проблема за цената на труда.
Цената на труда се разглежда от различни гледни точки.От гледна точка на работниците и служителите цената на труда е трудовото възнаграждение,което работодателите им предоставят срещу вложения труд.В този смисъл е и постановката в чл.242,ал.(1) от Кодекса на труда,където се отбелязва,че “положеният труд по трудово правоотношение е възмезден”.
От гледна точка на работодателите цената на труда е по-широко понятие и включва освен работна заплата и други разходи,като:
- социални и здравни осигуровки,плащани от работодателя;
- вноски за осигуряване на персонала при безработица,плащани от работодателя;
- допълнителни застраховки за персонала,плащани от работодателя;
- инвестициите на работодателя за подобряване на условията и охраната на труда;
- разходи на работодателя за безплатна храна,облекло и др.
Според Конвенция 95 на Международната организация на труда от 1949г.: “Всяко възнаграждение или всяка заработка,изчисляема в пари и установена в споразумение или в националното законодателство,което по силата на устен или писмен договор за наемане работодателят заплаща на трудещият се за труда, който е положен или за услугите, които или са оказани, или трябва да бъдат оказани.”
Работната заплата е същинската цена на труда, т.е това което работодателят възмездява за положения труд от работниците и служителите по трудово правоотношение.Това е цената, която работодателя заплаща пряко на заетия работник или служител, участващ в трудовия процес.Работната заплата е важна съставна част на цената на труда, но не се покрива изцяло с нея.Това е така защото, разходите на работодателя не се изчерпват единствено с работната заплата, той заплаща изцяло или частично и вноски в осигурителната система, разходи за социални програми, за командировки и др.
Международната организация на труда /МОД/ определя работната заплата като:”….всяко възнаграждение или всяка заработка, изчисляема в пари и установена в споразумения или в националното законодателство, което по силата на писмен или устен договор за наемане работодателят заплаща на трудещия се за труда, който или е положен, или за услугите, които са оказани, или трябва да бъдат оказани”.
Възнаграждението на труда включва всички видове плащания, които работещите получават за работата си във организацията или фирмата.То се състои от парична работна заплата и всички добавки, плащани директно или индиректно в натура.
Елементи на паричната работна заплата са:
-основно трудово възнаграждение за отработено време;
-работна заплата над основното трудово възнаграждение;
-целеви награди за постигане на предварително определени цели или за изпълнение на възложени задачи;
-възнаграждения за постигнати годишни финансово-икономически резултати;
-добавки към заплатата за компенсиране на инфлацията;
-възнаграждения за платен отпуск по Кодекса на труда,колективен или индивидуален трудов договор;
-допълнително трудово възнаграждение за продължителна работа;
-допълнително трудово възнаграждение за нощен труд;
-допълнително трудово възнаграждение за работа при вредни условия;
-възнаграждение за по-висока лична квалификация, която е свързана с изпълняваната работа;
-увеличеното трудово възнаграждение за извънреден труд;
-увеличено трудово възнаграждение за работа през официалните празници;
-трудово възнаграждение за времето, през което работникът или служителят са на разположение на работодателя.
Всеки елемент на работната заплата има своя специфична характеристика и съдейства за изпълнението на нейната възмездяваща и мотивираща функция.
Различават се номинална и реална работна заплата.
Номиналната работна заплата изразява паричната сума, получена за извършената работа през определен период от време.Тя зависи от: -времето на работа; -извършената работа; -квалификацията; -длъжността; -вътрешните правила за организация на работната заплата, определени самостоятелно от организацията или фирмата.
Реалната работна заплата изразява сумата на действителните потребности, които могат да се задоволят с номиналната работна заплата. Под реална работна заплата се разбират количествата продукти и услуги, които могат да бъдат купени с реалната работна заплата.Тя зависи от:
-размера на номиналната заплата, включително и паричния еквивалент на натуралните възнаграждения ;
-цените на продуктите и услугите;
-данъците върху работната;
-задължителните осигуровки, плащани от номиналната заплата.
Съгласно цитираната конвенция на МОД трудовото възнаграждение може да се изплаща и в натура, когато това е целесъобразно и наложително. Следователно друга форма на трудовото възнаграждение е натуралната, но тя не е така типична.
В практиката на развитите страни е разпространено понятието компенсация на наетите лица.Компенсация на наетите лица представлява общото възнаграждение в парична или натурална форм , изплатено от предприятието на наемния работник, в замяна на извършената от него работа през отчетния период, както и осигурителните вноски на работодателя за пенсионно, здравно и друг вид социално осигуряване.
Заетите с трудова дейност, получаващи доходи от труд могат да бъдат наети и самонаети.
Наетите лица работят за даден работодател по силата на сключен договор като в замяна на своя труд те получават компенсация в т.ч. и трудово възнаграждение .
Трудовото възнаграждение може да бъде по трудово правоотношение или по извънтрудово правоотношение/ граждански договор/
Самонаетите лица работят за себе си /лекари,еднолични търговци/.Прилага се понятието “доход от дейност”.
В тази тема ще бъдат разгледани компенсирането на труда и системите на заплащане само на наетите медицински специалисти.
Трудовото възнаграждение изпълнява три основни функции:
1.Възмездяваща/възпроизводствена/ функция-трудовото възнаграждение представлява средство за живеене и издръжка на домакинството.
2.Мотивираща функция-свързана е с естествения стремеж на хората към по-високо възнаграждение.
3.Стабилизационна функция-въздейства върху паричното обращение и чрез дела на средствата за възнаграждения от общата парична маса,и чрез изразходваните от заетите работници и служители парични средства.
Представителите на класическата икономическа школа считат,че трудовото възнаграждение трябва да задоволява само жизнения минимум на работника.Според тази школа се отчита само възпроизводсвената функция на трудовото възнаграждение на ниво физическо оцеляване на наемния работник.
Неокласическата икономическа школа за пръв път въвежда понятието “пазар на труда”, а равнището на заплащане разглежда като цена на работната сила и резултат от търсенето и предлагането й. Според представителите на тази школа единствената функция на трудовото възнаграждение е мотивиращата.
През 20в. се засилва ролята на синдикатите при определяне на трудовите възнаграждения. Икономистите обобщават натрупаните теоретични и практически постановки за заплащане на труда.Социалната пазарна теория развива идеята за въвеждане на политика за регулиране на доходите, чийто най-важен елемент е определяне на минимална работна заплата. На пазара се формира двустранен монопол /синдикати и работодатели/ , който посредством преговори се стреми да установи взаимноизгодни условия на труд и заплащане.
В условията на пазарна икономика размерът на номиналната заплата зависи от:
-издръжка на живота-колко парични средства са необходими, за да се подържа обичайното равнище на живот при дадените икономически и социални условия;
-търсене и предлагане на факторите за производство, в това число и на работна сила.С нарастването на търсенето на даден фактор на производство се увеличава цената му и обратно;
-държавно регулиране на работната заплата чрез:минимална работна заплата за страната;средна брутна работна заплата за бюджетната сфера;класификатор за определяне на начални работни заплати в бюджетната сфера;
-качество на труда и отговорност за извършената работа;
-условия на труд;
-количество труд;
-въздействие на синдикатите;
-финансово състояние на работодателя;
Определянето на заплатите става на три йерархически равнища:
-национално;
-отраслово или браншово;
-в отделно предприятие или организация.
На национално и отраслово равнище се регламентират отделни елементи на начина за определяне на заплатите.Ние използваме понятието”организация на работната заплата” , докато в страните с развита пазарна икономика се среща термина “система на заплащане на труда” или “система за управление на заплатите”.
Организацията на работната заплата е управленска дейност, чрез, която се регламентира равнището, динамиката и диферинциацията на работната заплата.
Системата на заплащане на труда е съвкупност от елементи, чрез които се извършва определянето на работната заплата.
Системата за управление на заплатите е специфична дейност на субекта на управление по изграждането и подържането на начина за определяне на заплатите.


Има шест механизма за определяне:
1.Механизъм за определяне и изменение на минималната работна заплата;
2.Механизъм за определяне и изменение на основните заплати или заплати по трудов договор;
3.Механизъм за определяне и изменение на допълнителните възнаграждения;
4.Механизъм за определяне на фактически получаваната брутна заплата;
5.Механизъм за изменение на заплатите под влияние на инфлацията;
6.Правила при особени случай.
Минималната работна заплата е ориентирана към работниците или служителите, които отговарят на следните критерии:
-притежават най-ниско образование и квалификация;
-извършват относително най-лека работа;
-на работното място, на което работят няма отклонения на параметри на среда и стойности.
Минималната работна заплата е изходна база при определяне на заплатите.Всяка промяна води до промяна на всички останали заплати.
Основната работна заплата е главният елемент на възнаграждението за труда ,служещ за база на останалите добавки.Тя намира конкретна проява в определена сума, която се получава за положен труд.Основната работна заплата обикновено е преобладаващата част от паричното възнаграждение, чиято същност и начин на изчисляване са определени предварително.Диференцирането на основната заплата преминава през два етапа: градация на работните места и йерархизация на заплатите.
Оценяването на труда има за цел да определи значимостта на всяко работно място в организацията, вследствие на което работните места се подреждат според тяхната ценност.Основните цели на оценяването на труда са:
-улесняване на дейността по управление на възнагражденията в организацията;
-установяване на приемливо заплащане за нови или променящи се професии;
-защитаване на работещите от своеволни решения в областта на възнагражденията;
-създаване на стабилна база за диференциация в заплащанията
В практиката се използват различни методи за оценка на труда:чрез класиране,степенуване,чрез точков метод.
Друга система на заплащане на труда в здравеопазването е хонорар за вид услуга/fee for service/.Това е най-древната система.Тя е отделна, индивидуална и неограничена система на заплащане на труда.Чрез нея се стимулира производителността на труда и качеството на медицинските услуги.Пациентите и лекарите я предпочитат.Намира широко приложение в частния сектор,при частното здравно осигуряване, при заплащане на стоматолозите и специалистите.Рядко се използва при социалното осигуряване, защото има проблеми с контрола върху разходите.
Заплащане според броя на записаното за обслужване население/capitation/.Тя е специфична за здравеопазването,тнася се към отделните системи.Заплащането не зависи от посещенията в здравната служба.Тази система е подходяща за първичната здравна помощ.Пазарно ориентирана е, но не е прекалено отворена. Наблюдават се и недостатъци – прехвърляне на пациенти на други лекари и нива, поради което се налага строг контрол върху дейността.
Заплата за определено време/salary/. Определя се в зависимост от заеманата длъжност, трудов стаж, квалификация на работещия.Действа при индивидуалното договаряне. Зависи от много фактори, използва се за заплащане на сестринския, административния и друг персонал. Най-немотивираща за медицинския специалист, но е подходяща в условия на икономическа криза. Използва се в комбинация с други системи за допълнителна плащане.
В заплащането на труда в здравеопазването настъпиха промени, след като се промениха условията на здравното осигуряване/според класификацията на Е.Делчева/
Провежданата реформа в сферата на здравеопазването, влизането в сила на Закона за лечебните заведения и въвеждането на здравноосигурителен начин на финансиране на лечебната здравна помощ радикално промениха системата на заплащане на труда в обществения сектор в следните посоки:
-установяване на наемни отношения, на отношения на самонаемане и на упражняване на свободна професия;
-разрастване на индивидуалния модел на определяне на трудовите възнаграждения;
-изграждане на пазарни форми на определяне на трудовите възнаграждения;
-множественост на източниците и формите на заплащане на труда;
-плурализъм в системите на заплащане на труда.
В здравните и лечебни заведения на бюджетна издръжка се прилага системата за отработено време или “заплата”. Работната заплата има следната структура:
-основно трудово възнаграждение,
-допълнителни трудови възнаграждения/ за прослужено време,нощен труд,работа при вредни и други специфични условия,за по-висока лична квалификация/,
-възнаграждения за извънреден труд,
-възнаграждения, договорени с колективния трудов договор, за годишни резултати, индексации за съобразяване с инфлацията и други.
В здравните заведения, които са с търговски статут и с над 50% собственост на държавата или общините се прилагат комбинирани системи на заплащане-съчетание от заплата за отработено време и за извършена дейност.Това е многофакторна повременно-сделна система.Възнаграждението се състои от три части:основно,допълнително и за извършена дейност.В последната част се включват средства за извършени услуги по договор с НЗОК или заплатени от пациентите и други източници. Лечебните заведения, които са частна собственост на юридически или физически лица, прилагат разнообразни на заплащане на труда.
Началните основни заплати по длъжностни степени, категории персонал и степени на образование се определят централно от министерския съвет.От 1993 г. за здравеопазването, образованието, социалните грижи и културата се прилага по-либерален подход - чрез въвеждане техниката на коефициентите за централно определяне на началните основни заплати само по степени на образование.
Заплатите се индексират автоматично при промяна на минималната работна заплата за страната.
Средната брутна заплата е важен регулатор на доходите и основен стандарт в действащата система на заплащане на труда. Тя се определя от министерския съвет по министерства, ведомства, организации и дейности, финансирани от централния или местните бюджети.
Средствата за работна заплата в лечебни заведения-търговски дружества с над 50%държавно или общинско участие се формират тримесечно и зависят най-общо от финансово-икономическото състояние и получените приходи.Ако заведението приключи отчетния период с положителен финансов резултат, то средствата за работни заплати се начисляват с коефициент, отчитащ нарастването.
При отрицателен резултат средствата за заплати не се увеличават.Болничните лечебни заведения,които работят по договор с НЗОК могат да разпределят 40%от получените приходи за допълнително материално стимулиране.
От началото на 2004г.наред с промените във финансирането на болниците на база преминал болен от министерството на здравеопазването, се предвижда възможност за допълнителни средства за работна заплата на работещите в болници, които имат положителни резултати.ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1.Гладилов С.,Павлова Ж., Чеимеджиева А., Петрова Ц. “Ръководство за практически упражнения по икономика на здравеопазването” , , Princeps,София,2004
2.Гладилов С., Делчева Е.,“ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО”, , Princeps,София,2003
3.Николов Н.,Маринова Е.“ИКОНОМИКА”
Princeps,Варна,1996
Сигнатура:
Не ми казвай какво да правя... За да не ти кажа къде да идеш...!

Опознават ме само тези, на които позволя... за останалите съм просто това, което виждат!
Аватар
Kotkata68
Глобална котка-идиотка
Глобална котка-идиотка
Репутация: 3519
Kotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутацияKotkata68 изгражда репутация
 
Мнения: 24070
Регистриран: 30 Ное 2007
Наличност: 1,134,446.00
Банка: 795,580.60
Най-високи резултати: 3
Статистика на победите: 0
пол: Жена

Назад към Икономика

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта