» Защитени територии в южна Българиа(Реферат)

Реферати, есета, доклади и всякакви документи свързани с географията.

Модератор: Модератори

» Защитени територии в южна Българиа(Реферат)

Мнениеот Mozo на Пет Яну 04, 2008 01:48

РЕФЕРАТ

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ В ЮЖНА БЪЛГАРИЯ


В България има много природни богатства. Те са разнообразни по вид и единствени по рода си. Затова ние сме намерили начини за запазване на естественото им развитие и тяхната уникалност. Според закона защитените територии в България се делят на определени категории:
резерват
национален парк
природна забележителност
поддържан резерват
природен парк
защитена местност
Най-строгата защитена природна територия е резерват. В резерватите се съхраняват уникални естествени екосистеми, включващи характерни и забележителни диви разстителни и животински видове и местообитанията им. В резерватите са забранени всякакви дейности с изключение на тяхната охрана. Посещенията с научна цел, събиране на семенен материал от диви растения и животни се осъществява след разрешение на Министерството на околната среда и водите. Един от най-красивите български резервати е “Вълчи дол”. Намира се в Бойник планина, южно от язовир Студения кладенец, край Крумовград. Той е единствен строг резерват в Източните Родопи, като осигурява опазването на една от най-дивите и запазени части. Включва разнообразни местообитания - скали, пасища, храсталаци, букови и дъбови гори. Растителността в резервата е многообразна. По-голямата част от горите са сухолюбиви - от благун, цер, космат дъб. В по-високите части на неголяма площ са разположени мезофилни гори. Храстовата растителност заема големи площи от съобществата на драката, келявият габър, мъждрянът, кленът и червената хвойна. Билните части са заети от люляк, твърде характерен за резервата. Тревната растителност е представена от серотермни тревни съобщества на садина, белизма, разперена овсига. По скалните местообитания са разположени растителни съобщества с голямо видово разнообразие, редица редки и ендемични видове като източен игловръх, трипръста и азиатска каменоломка, испанска тлъстига. В резервата са установени 14 вида растения, включени в Червената книга на България - родопска горска майка, родопски силивряк, хипомаратум, сръбски ранилист.
Изключителното разнообразие на грабливи птици в резервата установява 23 вида, от които 21 са включени в Червената книга. Световно-застрашените черен лешояд и царски орел намират храна и почивка във “Вълчи дол” , още черният щъркел, гарванът, бухалът, скалната зидарка и др. Влечугите и земноводните са 21 вида, сред които змиегущерът, змията червейница, смокът мишкар, тънкият стрелец, вдлъбнаточелият смок. От едрите бозайници се срещат вълкът, дивата свиня, сърната и еленът-лопатар. В района на резервата е забранена всяка човешка дейност. Достъпът е ограничен, но въпреки това сериозен проблем е бракониерският лов на едър дивеч.
Националните паркове са защитени територии, в чиито граници не попадат селища и населени местности. Те включват естествени екосистеми с голямо разнообразие на растителни и животински видове и местообитания с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа. Дейностите в националните паркове са насочени към поддържане разнообразието на екосистемите и биологичното разнообразие в тях, към предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности и към създаване на предпоставки за развитието на екологичен туризъм и екологосъобразен поминък на населението.
За Природни забележителности се обявяват характерни и забележителни обекти на неживата природа - скални форми, пещери, водопади, находища на вкаменелости и др. В природните забележителности са забранени всички дейности, които могат да нарушат естественото им състояние и намалят естетическата им стойност. Според целите им на обявяване се разделят в 5 групи
Опазващи единични екземпляри от вековни или редки дървета и храсти
Опазващи находища на редки растения или групи дървета.
Обявено за опазването на гнездови находища на редки птици. Такава е “Кован кая”
Природни забележителности, обявени за опазването на характерни скални образувания, водопади и пещери
Обявени за опазването на обекти с историческо значение като “Калето” и “Каменната къща”
Природната забележителност “Кован кая” се намира в Хасковска облас край село Горно поле. Обхваща скални комплекси, сипеи, открити терени и храсталаци, разположени на северния бряг на р.Арда. “Кован кая” е обявена с цел опазване на редки и застрашени видове птици. Срещат се голям брой скалолюбиви видове с ограничено разпространение в България. Такива са синият и пътрият скален дрозд, скалната зидарка, скална и червенопръста лястовица, алпийски бързолет и испанско каменарче. От включените в Червената книга се срещат белограв лешояд, египетски лешояд, белоопашат мишелов, черен щъркел. От влечугите са световно застрашените шипобедрена и шипоопашата костенурка, влючените в Червената книга змиегущер и турска боа. Там бе открито едно от малкото убежища на защитения в България булдогов прилеп. Със заповед за обявяване в “Кован кая” се забраняват всякакви дейности, които биха довели до нараняване на растенията, безпокоенето на дивите животни или разрушаване на леговищата им, както и всякакви минно-геоложки дейности, стоителство и моторни превозни средства.
Поддържаните резервати съхраняват екосистеми, включващи редки и застрашени растения и животни и местообитанията им. С цел възстановяване на популацията се извеждат поддържащи, направляващи, регулиращи и възстановителни дейности, всички други дейности с изключение на охрана са забранени. Такива са “Боровец” , “Борака”, “Чамлъка”, “Женда”.
Природните паркове са защитени територии, включващи разнообразни екосистеми с растителни и животински видове, техните местообитания, забележителни ландшафти и обекти на неживата природа. За разлика от националните паркове, в границите на природните могат да попадат населени места, селища и курорти, както и да осъществяват производства и дейности, незамърсяващи околната среда.
За защитени местности се обявяват територии с характерни или забележителни ландшафти, местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества. В защитените местности са забранени дейностите, противоречащи на изискванията за опазване на конкретните обекти, заради които са обявени. Според целта на обявяване и площта ЗМ могат да се разделят на 3 основни групи:
ЗМ с площ под 100 хектара, за опазване на находища на редки растения или пещери с колонии на прилепи. Такива са “Орешари” край Крумовград, който обхваща живописен карстов район с множество скални венци,арки и пещери край р.Арда. Разнообразният релеф и преобладаващата варовикова скална основа определят богатството на флората и растителността. Срещат се 4 реликтни защитени вида, още над 10 вида растения от националната Червена книга, също и други редки и ендемични растения. Характерни са влечуги и земноводни, различни видове птици като черен щъркел, чавка и алпийски бързолет, пещерите са убежище на редица видове прилепи. Край Иваиловград се намира друга ЗМ от същия вид, наречена “Ликана”. Тя се характеризира със сложна геоморфология и е заета от дъбово-келявогабърова гора. Срещат се много средиземноморски храстовидни видове. Впечатляващо е богатството на орхидеи - 15 вида и единственото находище за страната на дремникковият главопрашник. От другия край на Ивайловград се намира ЗМ “Дупката”. Там се среща сухолюбива растителност на варовит терен, смесена с широколистна гора и богато разнотревие, включващо средиземноморски видове, ароматни треви и полухрасти. Видовете от Червената книга на България са над 10 - 13 вида орхидеи и характерни представители на херпетофауната. Установени са 4 вида прилепи. Край село Маджарово, Хасковска област, се намира ЗМ “Гюргена”. Тя обхваща дол, врязан във вулканични скали, пълни с множество пещери, ниши и площадки. Склоновете са покрити с дъбови гори, средиземноморски растения като плюскач, жасмин, бодлив залист. Срещат се пеперудов салеп и горска майка. Херперофауната е представена от смок мишкар, голям стрелец и сухоземни костенурки. В “Гюргена” гнездят 36 вида птици, много от които защитени в Европа и България, както и 3 вида прилепи и рекордно висока численост на колонията им. ЗМ “Рибино” се намира край с. Рибино, Крумовград. Обхваща канъона на р. Талашман дере, в който са разположени едни от най-големите източнородопски пещери с дължина на галериите над 600м. В пещера “Самара” протича подземна река, която излиза на повърхостта като карстов извор. Пещерната фауна е една от най-богатите, открити са 3 нови вида безгръбначни животни. Установени са 8 вида земноводни, както и 8 вида прилепи от Световния Червен Списък.
ЗМ с площ над 100 хектара, обявени с цел опазване на хабитати и голям брой видове от разнообразни групи. Такава е “Момина скала” на южния бряг на р.Арда. Включва 150м скални комлекси, сипеи, гори. В нея попадат значими паметници на културата - две тракийски гробници, тракийско селище, скални ниши, жертвеник и средновековна крепост. Там са установени около 600 вида растения, над 300 вида нощни и дневни пеперуди и около 160 вида гръбначни животни, сред които застрашени на национално , европейско и световно ниво. ЗМ “Патронка”, близо до “Момина скала”, се отличава със стръмни и силно пресечени брегове, дъбови гори, скални комплекси и сипеи. Горите са главно сухолюбиви, а храстовидната растителност е представена от келяв габър и средиземноморски видове. “Патронка” е обитавана от 77 вида птици, от които 24 са застрашени на европейско ниво. На северният бряг на р. Арда е разположена ЗМ “Черната скала”. На площта й са разположени мозаичен тип растителност, богата на красиво цъфтящи видове. Тя е от съществено значение за опазването на влечуги и защитени земноводни. 67 гнездящи вида намират убежища там, а 22 са застрашени в Европа. Край Кърджали също има множество ЗМ. Една от тях, “Меандрите на Бяла река”, която обхваща долната част на Бяла река, е силно отдалечена от населени места и има изключително разнообразие на флора и фауна. Срещат се много от застрешените видове и съобщества на флората, 7 застрашени вида земноводни и 19 влечуги. През 1996г. там е открит нов вид риба, наречен родопски щипок. Гнездят 94 вида птици, както и защитени видове бозайници. На северния бряг на яз.Студен кладенец се намира ЗМ “Юмрук скала”, която влючва изключително красив скален комплекс. Скалните местообитания са заето от растителни съобщества с отворена структура с участието на тлъстига, мащерки и каменоломки, също и ксеротермни дъбови гори. Това е едно от леговищата на белоглавият лешояд, и още 16 вида защитени птици. До “Юмрук скала” се намира ЗМ “Средна Арда” Включва скален комплекс, открити терени, храсталаци и гори. Растителната покривка е предимно сухолюбива - храсталаци на драка. Най-значимите находища на ендемични и реликтни растения са в долината на р.Арда, и други защитени и редки видове. Херпето- и отнитофауната са представени с много защитени видове. Множеството пещери са убежища на колонии прилепи от 10-12 000. Близо до ЗМ “Орешари”, край яз. Студен кладенец се намира ЗМ ”Големият сипей”. Забележителните скални комплекси се съчетават с сухолюбива растителност. Храстовата и тревните съобщества заемат останалата част. “Големият сипей” е от изключително значение за опазването на птиците. Там се намира единствената в страната колония на сиви чапли и 7 биомно ограничени видове птици от средиземноморски вид. Разположена край Кърджали и Гърция, с най-голяма площ в Източните Родопи, ЗМ “Гюмюрджински снежник” осигурява опазването на вековни букови и смесени гори и находища на застрашени видове растения и животни. От големият брой дървета, някой индивиди са надминали 400г. възраст. На територията са установени 62 дървесни и храстови вида. Фауната все още не е добре проучена.
Защитени местности, обявени с цел опазването на красив ландшафт. Такава е ЗМ “Дефилето”, обхващаща част от дефилето на р. Харманлийска, непосредствено до град Харманли.
Сигнатура:
ИзображениеИзображение
Аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Репутация: 18251
Mozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутация
 
Мнения: 170525
Регистриран: 01 Юни 2007
Наличност: 2,808,204.10
Банка: 5,487,796.26
Местоположение: Somewhere In Time
Най-високи резултати: 45
Статистика на победите: 0

Назад към География

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта