Амортизация на дма

Реферати, есета, доклади и всякакви документи свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.

Модератор: Модератори

Амортизация на дма

Мнениеот Mozo на Вто Юли 06, 2010 16:11

Отчитане на амортизацията на ДМА


I. Същност на изхабяването на ДА – то е намаляване на първоначалната стойност на ДА в резултат на тяхното използване.

II. Видове изхабяване
1. Физическо – получава се в резултат на използването на ДА , то може да бъде :
а) пълно физическо изхабяване – при него ДА не могат да се използват по предназначение трябва да бъдат извадени от употреба ;
б) частично физическо изхабяване – при него след извършване ан ремонт ДА могат да продължат на се използват ;
2. Морално – при него съществуващите ДА са годни за употреба , но в резултат на научно – техническия прогрес има нови по – високо производителни .

III. Амортизация – стойностен израз на изхабяването ДМА и е разход за фирмата. Начислява се с цел след изваждането от употреба ба наличните ДМА фирмата да разполага със средства за закупуване на нови. Амортизация започва да се начислява от месеца следващ въвеждането на ДМА в употреба. Не се начислява амортизация на: земи , гори , ливади , паметници на културата , произведения на изкуството , напълно амортизирани ДМА или временно извадени от употреба.

IV. Амортизационен срок – времето за използване на ДА изразено в години се нарича амортизационен срок. Фирмите могат сами да определят този срок , но за данъчни цели се използват сроковете определени със закона на Коорпоративното облагане.

V. Амортизацинна норма – тя е процент чрез , който се изразява амортизацията. Изчислява се по следната формула:
аморт.норма = 100 / Т (Т – аморт.срок )

VI. Амортизируема сума – сумата , която трябва да се начисли като изхабяване , това е балансовата (остатъчна) стойност.
VI. Амортизационна квота
1. Същност – тя е част от амортизируемата сума разпределена по отделни периоди на амортизационния срок.
2. Видове амотизационни квоти
а) годишни – тя част от амортизационната сума отнасяща се за съответната година на амортизациония срок. Изчислява се по следния начин :
годишна аморт. квота = отчетната стойност . амортизационната норма / 100
б) месечни – получава се като годишната аморт.квота се раздели на броя месеците.

VII. Амортизационен план - всяка фирма трябва да има разработен амортизационен план , в който да са посочени видовете ДМА , първоначалната сройност , дата на въвеждане в експлоатация , амортизационни норми и др.

IX. Амортизационни таблици – служат за конкретизация на амортизационния план. Те са месечни и възоснова на тях се начислява амортизацията.

X. Методи за начисляване на амортизация
1. Същност – те показват начина чрез , който е начислена амортизацията.
2. Видове методи за начисляване на амортизация
А. Линеен метод – при него амортизационната норма и амортизационнатаквота е една и съща през целия амортизационен срок.
Б. Нелинейни методи – при тези методи амортизационната квота през различните години на амортизационния срок е различна. Те се свеждат в два варианта :
а) дегресивен метод (намаляващ) – при него през първата година от амортизационния срок , амортизационната квота е най – висока и постепенно намалява. Може да бъде :
- константно-дегресивен метод – при него амортизационната норма през целяи амортизационен срок е постоянна величина , а се променя базата за изчисляване , която е балансовата (остатъчната) стойност. Изчислява се завишена амортизационна норма , като се използва коефицент за повишение ;
- неравномерно – дегресивен метод – при този метод амортизационната норма е променлива величина и тя постепенно намалява , а базата за изчисляване е постоянна величина , и тя е отчетната стойност ;
- сума на числата – при този метод не се изчислява амортизационна норма , а се изчислява сбор от годините на амортизационния срок . Амортизационна квота се изчислява като отношение между първоначалната стойност и годината на използването ДА към сумата на числата ;
б) прогресивен метод (увеличаващ) - при този метод през първата година от амортизационния срок , амортизационната квота е най – ниска и постепенно се увеличава. Прилага се в същите варианти както в дегресивния метод

XI. Стопански операции
1. Начисляване на амортизация
2. Отнасяене на разхода по направление

XII. Счетоводни сметки
с/ка 602 Разходи за амортизации – сметката е активна , небалансова,синтетична , чисто – операционна. Дебитира се при начисляване на амортизация срещу кредитиране на с/ка 240 Амортизация на ДМА или с/ка 241 Амортизация на ДНА , а се кредитира при отнасянето на разхода по направленеи срещу дебитиране на сметки от гр.61, след това трябва д аостане без салдо.

с/ка 240 Амортизация на ДМА – сметката е пасивна , синтетична , небалансова , регулираща – намаляваща .Кредитира се с начислената амортизация на ДМА срещу дебитираен на с/ка 602 Разходи за амортизации , се кредитира , когато намаляват ДМА. Салдото може да бъде само кредитно , то не се посочва в баланса , защото начислената амортизация се приспада от отчетната стойност на ДМА . В баланса ДМА се посочваТ по балансова (остатъчна) стойност .
Сигнатура:
ИзображениеИзображение
Аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Репутация: 18234
Mozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутация
 
Мнения: 170477
Регистриран: 01 Юни 2007
Наличност: 2,806,670.90
Банка: 5,487,796.26
Местоположение: Somewhere In Time
Най-високи резултати: 45
Статистика на победите: 0

Назад към Икономика

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта