Данъкът върху добавената стойност

Реферати, есета, доклади и всякакви документи свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.

Модератор: Модератори

Потребителски аватар
Kotkata68
Глобална котка-идиотка
Глобална котка-идиотка
Мнения: 26050
Регистриран: пет ное 30, 2007 12:06
пол: Жена

Данъкът върху добавената стойност

Мнениеот Kotkata68 » пон мар 29, 2010 15:11

ИСТОРИЯ И ЗНАЧЕНИЕДанъкът върху добавената стойност е сравнително нов данък. Негов предшественик е данъкът върху оборота. ДДС е създаден през 1954 г. от френския икономист Морис Лоре, изпълнителен директор на френската данъчна администрация. Най-напред е обложил с ДДС големите френски компании през април 1954, а на по-късен етап - всички компании. Във Франция ДДС е най-важният източник на приходи за държавата, като към 2003 г., от ДДС във френската хазна постъпват 112 млрд. евро, което представлява около 45% от нейните общи приходи. Подобно е и положението в България, където от общи приходи в бюджета за 2007 от 14 541 464.5 лева са заложени 6 301 000 лева приходи от ДДС, което прави 43% от всички приходи.
В други страни като Австралия, Канада, Нова Зеландия и Сингапур този данък се нарича „данък върху стоките и услугите”, а в Япония се нарича „данък върху потреблението”.
ДДС е в сила от 1 април 1994 г. с приетия Закон за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).


СЪЩНОСТ И МОТИВИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДДС

ДДС е нетен данък върху оборота. Неговата стойност в различните страни и за различните стоки е различна.
ДДС е косвен данък. С него се облагат продажбите, като в крайната фаза се плаща от потребителите на стоката или услугата.
С косвените данъци се облагат реализираните обороти от стоки и услуги. Те се включват в цената на стоките и услугите и по този начин формират крайната продажна цена. Така тези данъци се прехвърлят на крайния потребител. Облагането с тях е пропорционално и следователо индивидите с ниски доходи плащат относително по-голям данък, в сравнение с тези, които получават по-високи доходи и значителна част от тях натрупват (спестяват).
В групата на косвените данъци освен ДДС влизат и акцизите и митата.
Мотивите за въвеждането на ДДС са следните:
- преодоляване на натрупващия ефект на многофазното облагане при данък върху оборота;
- създаване чрез данъка на стимули за стопанските субекти за ускорено внедряване на техническия прогрес и новости, с цел да се намали себестойността на изделията;
- създаване на възможности да се обхванат и обложат всички реализирани обороти на стоки и услуги, т.е. данъкът да се превърне във всеобщ и да се приложи многофазното облагане;
- осигуряване на равномерни, постоянни и по-високи приходи за бюджета на страната;
- осигуряване чрез механизма на облагане на взаимен контрол върху субектите на данъка за неговото начисляване и внасяне;
- икономическо въздействие върху търговците за своевременно и пълно реализиране на стоките и услугите.Добавената стойност може да се установи по два основни метода:
1) Пряк или събирателен метод, при който се събират елементите на добавената стойност за формиране на данъчната основа за изчисляване на данъка.

ДС = П + РЗ + Пр – У – Лп,

където: П - печалба.
РЗ – работна заплата
Пр – разходи за платени лихви
У – приходи от участия
Лп - приходи от лихви
Този метод почти не се прилага в практиката, понеже не създава условия за взаимен контрол между търговците за начисляване и внасяне на данъка.
2) Непряк или разпределителен метод, прилаган в два варианта:
- чрез приспадане на предварителния оборот при определяне на данъчната основа;
- чрез приспадане на данъка, включен в стойността на предварителния оборот, т.е. в стойността на закупените стоки и ползваните външни услуги. Този начин за определяне на данъчната основа и за изчисляване на данъка е общоприет в практиката, тъй като създава условия за взаимен контрол между търговците и технически улеснява начисляването и внасянето на данъка.
ПРИНЦИПИ НА ОБЛАГАНЕТО С ДДС

1. ДДС създава неутралност към всички данъкоплатци. Това се постига най – пълно при прилагането на една данъчна ставка. Единните принципи на облагане и единната ставка поставят отделните стокопроизводители в икономически равностойни условия. Именно това е най – важното условие за ефективното действие на данъчните регулатори.
2. Характерен принцип на данъка е, че се плаща от всички стопански субекти, при всички продажби на стоки и услуги, съобразно ЗДДС. Тази универсалност на данъка създава за всички стопански субекти еднаква структурна ценова база, еднакви ценови условия, което пък е гаранция за еднакви финасови и конкурентни възможности. За всички стопански субекти сумата на данъка за внасяне в бюджета е равна на създадената от тях добавена стойност, умножена па прилаганата данъчна ставка.
3. Чрез ДДС се осигуряват редовни постъпления от търговците и упражняването на контрол за начисляването и внасянето на данъка. Ако даден търговец не реализира стоката, той понася загубата от натрупания преди това данък дабавена стойност. Тъй като добавената стойност се формира от работната заплата и печалбата, във фирмите, в които преобладава механизацията, електронизацията и роботизацията се създава относително по – малка добавена стойност и се плаща по – малко данък в сравнение с тези, в които преобладава ръчният труд. Постъпленията от ДДС са изключително сигурни за бюджета, защото този данък не се влияе от рентабилността или доходността, плащането му е свързано само с производството и реализацията на стоките и услугите, в цените на които те са калкулирани
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА НА ОБЛАГАНЕ С ДДС


ДДС е въведен в нашата страна от 01.04.1994 г. Неговото въвеждане е съобразено с теорията и практиката на Европейските страни. ДДС е косвен данък, който се включва в цената на реализираната стока и услуга и формира крайната продажна цена, която се заплаща от крайния потребител.
При този данък последователно е приложен принципът за неутралност на данъка. Той се постига чрез прилагането на единната тарифна ставка от 20% за всички стоки и услуги, еднаквия подход към стоките местно производство и от внос и липсата на преференции, с изключение на освободените сделки.

ОСВОБОДЕНИТЕ СДЕЛКИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА СА:
1. Доставки, свързани със земя;
2. Наем на сгради за жилище на физическо лице, което не е търговец;
3. Финансови услуги, оказвани от банките;
4. Застрахователни и презастрахователни услуги;
5. Социално- и здравно-осигурителни услуги;
6. Доставка на социални помощи;
7. Здравни услуги, оказани от здравни заведения по Закона за народното здраве и Закона за лечебните заведения;
8. Лекарствени средства (само за протези и помощнотехническите средства за инвалиди);
9. Образователни и културни услуги по програми, утвърдени от МОН и Министерството на културата;
10. Правни услуги от адвокати или от нотариуси;
11. Прехвърляне на предприятие като цяло;
12. Разпореждане със стоки, отнети или изоставени в полза на държавата;
13. Безвъзмездно разпореждане с активи от държавата или общините;
14. Правни действия по обезпечаване на вземания;
15. Доставки по Кодекса на труда, предоставени от работодател на работници;
16. Дарения;
17. Хазарт;
18. Доставка на селскостопански услуги;
19. Доставка на културни ценности и продажба на билети за барове, вариетета, и еротични спектакли;
20. Доставка, свързана с метални отпадъци;
21. Доставка на машини и съоръжения за възобновяеми енергийни източници.

Прилагането на този данък е свързано с постигането на висока рентабилност чрез правилото за регистрационен праг.

В момента на задължителна регистрация подлежат всички търговци, които в последователни 12 месеца реализират оборот над 50 000 лв. и доброволна – за над 25 000 лв. Всички останали търговци данъчно не се регистрират и не начисляват и внасят ДДС. По този начин се намаляват разходите за дребните търговци по начисляването и внасянето на данъка, което повишава неговата ефективност.

Данъчното задължение при ДДС се определя като разлика между данъка, който се следва, според реализацията на стоките и услугите, и платения данък, включен във фактурата при покупката на стоките (суровините и материалите).

Включеният данък на регистрираното лице за получената от него стока или услуга по облагаема доставка, или за осъществен от него внос на стоки в рамките на данъчния период, представлява данъчен кредит, който лицето има право да приспадне. Приспадането на данъчния кредит премахва натрупващия ефект на многофазното облагане с ДДС.
Прилагането на това правило поражда следните особености:
 Регистрираното по ДДС лице няма интерес да закупува стоки или услуги от нерегистрирано по ДДС лице, тъй като губи правото на данъчен кредит;
 Нерегистрираните търговци са в привилегировано положение, когато са последен участник във веригата на движение на стоката до крайния потребител, т.е. оказват услуги на непосредствените потребители и са в непривилегировано положение, когато са по средата на веригата, понеже нямат право на данъчен кредит.

Правото за приспадане на данъчния кредит в рамките на данъчния период е при изпълнение на следните условия:
• Получателят на доставката, за която е начислен данъкът или вносителят на стоката е регистрирано по ДДС лице;
• Данъкът е начислен от регистрирано лице по ДДС към датата на издаване на фактурата;
• Доставката е облагаема към датата на възникване на данъчното събитие;
• При внос на стоки данъкът е начислен и внесен от митническите органи на РБ;
• Получената от внос стока ще бъде използвана за облагаеми доставки;
• Получателят притежава фактура, данъчно дебитно известие или митническа декларация;

Не следва ползването на данъчен кредит, когато стоката или услугата е за представителни мероприятия, за закупуването на мотоциклет или лек автомобил за лични нужди, освен в случаите, когато лицето извършва основна дейност с тях, а също и доставката на резервни части за поддържането, ремонта и експлоатацията им. Не се следва данъчен кредит и в случаите, когато стоката или услугата се използва за извършване на освободени доставки или са отнети в полза на държавата.

Обект на облагане е всяка доставка на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната. Териториалният обхват включва географската територия, с изключение на свободните зони, свободните складове и лицензираните магазини за валутна търговия на границата; обект на облагане са лекарствените средства и туристическия пакет от услуги, който ще ползва в страната ни чуждестранно лице.
Съгласно ЗДДС с данък върху добавената стойност се облагат:
 всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга;
 всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната, извършено от регистрирано по този закон лице или от лице, за което е възникнало задължение за регистрация;
 всяко възмездно вътреобщностно придобиване на нови превозни средства с място на изпълнение на територията на страната;
 всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната на акцизни стоки, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което не е регистрирано по този закон;
 вносът на стоки.
Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
Не е независима икономическа дейност:
o дейността, осъществявана от физически лица по трудово правоотношение или по правоотношение, приравнено на трудово;
o дейността на физическите лица, които не са еднолични търговци, за осъществяваната от тях дейност, уредена в закон, по управление и контрол на юридически лица.
Данъчно задължено лице е и всяко лице, което инцидентно извършва възмездна вътреобщностна доставка на ново превозно средство.Не са данъчно задължени лица държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки и качеството им на орган на държавна или местна власт, включително в случаите, когато събират такси, вноски или възнаграждения за тези дейности или доставки, с изключение на:
1. Следните дейности или доставки:
 електронни съобщителни услуги;
 снабдяване с вода, газ, електроенергия или пара;
 превоз на стоки;
 пристанищни и летищни услуги;
 превоз на пътници;
 продажба на нови стоки, произведени за продажба;
 доставки, извършвани с цел регулиране на пазара на земеделска продукция;
 организиране или провеждане на търговски панаири, изложби;
 складова дейност;
 дейности на организации за търговско осведомяване, рекламни услуги, включително отдаване под наем на рекламни площи;
 туристически услуги;
 стопанисване на магазини, столове и други търговски обекти, отдаване под наем на сгради, части от тях и търговски площи;
 радио- и телевизионна дейност с търговски характер.
2. Доставки, извън тези по т. 1, които ще доведат до значително нарушаване на правилата за конкуренция.

Данъчната основа е стойността, върху която се начислява и не се начислява данъкът, в зависимост от това, дали доставката е облагаема или освободена. Тя се определя от сумата, дължима на доставчика от получателя, определена в левове, без данъка и се увеличава с всички данъци и такси, в т.ч. акциза, когато са дължими за доставката; всички получени и усвоени от доставчика финансирания, пряко свързани с доставката; всички получени от доставчика лихви за забава и неустойки, пряко свързани с доставката; съпътстващите разходи като комисионна, опаковане, транспорт и застраховане, начислени от доставчика на получателя.
При доставки във валута данъчната основа се определя на база левовата равностойност по курса на БНБ към датата на данъчното събитие. При внос митническата стойност, определена в левове, се увеличава с всички дължими данъци (акцизи, мита и митнически сборове). При безвъзмездна сделка със стоки или услуги, стойността на сделката е пазарната й цена към датата на изпълнение, която е без ДДС. Данъчната основа при облагаемите доставки не може да бъде по-ниска от данъчната основа при придобиване на стоката или себестойността, а за внесената стока – от данъчната основа при вноса.

Данъчните процедури включват:данъчната регистрация, която задължително се извършва в 14-дневен срок след реализирането през последователни 12 месеца на законоопределения оборот. Задължително дерегистриране се извършва, когато в последователни 18 месеца оборотът спадне под законоопределения. Увеличението на периода е за да се избегне честата дерегистрация, което е свързано с доста сложни данъчнотехнически условия. Когато фирмата преустановява извършването на стопанска дейност, също в 14 дневен срок преустановява своята данъчна регистрация. За извършената регистрация се издава данъчно удостоверение. Регистрираните лица са задължени да водят необходимата документация, съгласно ЗС и ЗДДС, да издават данъчни фактури и да съхраняват екземпляр от тях, да изискват данъчни фактури и екземпляр от тях, да подават в данъчната служба Справка-декларация за всеки данъчен период и да внасят по сметката на бюджета сумата на данъка.
Данъкът за всяка доставка се определя като се умножи данъчната основа с данъчния размер, т.е. с правилото от сто:

ДДС = ДО * ДС / 100,

където: ДО е данъчната основа;
ДС е данъчната ставка, (%).

Сумата на начисления данък се получава от доставчика заедно с плащането на доставката и подлежи на внасяне в бюджета за всеки данъчен период. При извършване на безвъзмездни облагаеми доставки, начисленият данък е за сметка на доставчика.

Включеният в обявената или договорената цена данък се определя по формулата:

Д = Ц * ДС / 100 + ДДС,

където: Ц е договорената цена с включен данък, или обявената цена на дребно по конкретната доставка.

Данъкът се приема за включен в договорената цена, когато при договаряне на облагаемата доставка не е бил изрично посочен. Счита се за включен в обявената цена и когато се предлагат стоки, предмет на облагаема доставка на дребно в търговската мрежа.

При определяне на данъчното задължение е необходимо да се има впредвид и следващият се данъчен кредит. Той се установява по формулата:
ДК = НД * к,

където ДК е данъчен кредит;
НД е начисленият данък.

Коефициентът к, определен на база извършените от лицето доставки за данъчния период, се изчислява по формулата:

к = ОБД / Д,

където: ОБД е сумата на данъчната основа на извършените от регистрираното лице облагаеми доставки за данъчния период;
Д е сумата на данъчните основи на всички извършени от лицето доставки, вкл. освободените.
 когато коефициентът к = 1, регистрираното лице не извършва освободената сделка и платения ДДС за получените доставки се признава за данъчен кредит;
 когато коефициентът к < 1, данъчният кредит за приспадане е по-малък от произведението между стойността на сделката с право на такъв кредит и данъчния размер (20 %).

Данъчният кредит се преизчислява с подаването на годишната справка-декларация.
Корекции на ползвания данъчен кредит се правят, когато регистрираното лице, което е приспаднало данъчен кредит от начисления данък за произведени, закупени или придобити по друг начин от него стоки, впоследствие използвани за извършване на освободени доставки, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит по формулата:

Д = С * ДС / 100 * (1-к),

където: Д е сумата на начисления данък;
С е първоначалната стойност на произведения, закупения или придобития по друг начин актив или стойността на получената услуга;
ДС е данъчната ставка (размер);
к е коефициентът, определен на базата на изпълнените доставки през годината, вкл. данъчния период, през който лицето използва стоката или услугата за извършването, както на освободени, така и на облагаеми доставки.

За сделките във връзка с износ и доставка на благородни метали с получател БНБ, е въведена нулевата данъчна ставка. Прилагането на това правило дава възможност на фирмите-износителки, да ползват данъчен кредит за начисления им ДДС, без да плащат данък. Облагането с нулева ставка не натоварва лицето с нулевия размер на ДДС и същевременно му дава правото да получи данъчния кредит за целия размер на начисления ДДС. Така на практика стоките се изнасят без ДДС.
ДДС се възстановява при условията на взаимност на: дипломатически представителства, консулства, представители на международни организации, членове на персонала и на чуждестранните физически лица за извършените покупки
на стоки за лично потребление с начислен данък, при напускането на територията на страната и при условие, че тези стоки се изнасят в непроменен вид.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИ ДДС


Данъчни документи.
По повод и във връзка с начисляването на ДДС и разчитането с бюджета на данъчнозадължените лица, последните са длъжни да използват регламентирани от ЗДДС данъчни документи, а именно:
1. Данъчна фактура.
2. Данъчно известие към данъчна фактура.
3. Опростена фактура.
4. Известие към опростена фактура.
Посочените данъчни документи се издават от регистрираното лице – доставчик в срок до 5 дни след датата на възникване на данъчното събитие и се съхраняват от него в срок от 5 години.
Данъчната фактура може да се издава само от регистрираното по ЗДДС лице, коята освен задължителните реквизити от Закона за счетоводството, задължително следва да съдържа и:
- десеторазряден номер на документа;
- гриф “оригинал” за първия екземпляр;
- данъчна основа на доставката – на отделен ред;
- сумата на начисления данък – на отделен ред;
За корекции на допуснати грешки в издадена и изпратена по предназначението си данъчна фактура се използват:
- данъчно дебитно известие, чрез което данъчната основа и начисленият данък се коригира в увеличение;
- данъчно кредитно известие, чрез което данъчната основа и начисленият данък се коригира в намаление.
Опростената фактура следва да съдържа освен реквизитите, посочени в Закона за счетоводството, още и:
- десеторазряден номер на документа;
- основанието, поради което не се начислява данък.
Когато се издава опростена фактура за облагаема доставка, се счита, че в стойността на фактурата се съдържат 20% данък.
Опростената фактура се издава и в следните случаи на облагаеми доставки:
- при износ;
- при безвъзмездни доставки;
- при извършването на облагаема доставка, за която не е поискана данъчна фактура;
- в случаите, при които платеният от лицето данък е без право на данъчен кредит;
- при доставка на стоки втора употреба, на произведения на изкуството, на предмети за колекции и на антикварни предмети.
Известие към опростена фактура е данъчен документ, чрез който се коригира допусната грешка в издадена вече опростена фактура. Те биват:
- дебитно известие, чрез което корекцията е в увеличение;
- кредитно известие, чрез което корекцията е в намаление.

Други документи.

Другите документи, които са задължени да изготвят данъчнозадължените лица са:
1. Справка-декларация, която бива:
- месечна справка-декларация – изготвя се и се представя на данъчната администрация за всеки месец до 14-то число на следващия месец;
- годишна справка-декларация – изготвя се и се представя на данъчната администрация до 15 април на следващата година. Данъкът за внасяне или възстановяване, посочен в годишната справка – декларация, се внася или възстановява в срок 3месеца от датата на подаване на годишната справка – декларация,която е посочена на нея.
Справката – декларация е документ, в който регистрираното лице е длъжно да декларира за всеки данъчен период определена информация, свързана с неговата дейност, която е основание за възникване на права и задължения. Тя се съставя по образец, определен с правилника за прилагане на ЗДДС. Справката – декларация се подава и в случаите, когато данък не следва да се внася или възстановява, както и в случаите, когато регистрираното лице не е извършило и получило доставки на стоки и услуги или внос за този данъчен период. При наличие на извънредни обстоятелства и по искане на регистрираното лице данъчният орган може да удължи срока за подаване на справката – декларация до изтичането на следващия данъчен период.
2. Касова бележка (фискален бон ), издаван от касов апарат или фискално устройство. Законът задължава всяко лице да регистрират и отчитат извършените от тях доставки чрез издаването на касова бележка от електронен касов апарат, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят я съхранява до напускането на обекта.
Касовата бележка е документ, който регистрира доставка на стоки и услуги в търговски обект, по която се заплаща в брой с чек, ваучер, с дебитна или кредитна карта или с други заменящи парите платежни средства.
3. Митническа декларация – писмен митнически документ, удостоверяващ съответното митническо оформяне, в който се нанася начисленият и събран ДДС.
4. Отчетни регистри - два, а именно:
- Дневник за покупките;
- Дневник за продажбите.
В първия се отчитат всички получени доставки, респ. покупки, а във втория всички изпратени доставки, респ. продажби, вкл. наименованието и данъчните номера на доставчиците и купувачите и стойностните характеристики на данъчните документи.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС


Когато за данъчния период общата сума на данъчния кредит превишава общата сума на начисления от регистрираното лице данък, разликата представлява данък за възстановяване.
Прихващането, приспадането и възстановяването се извършват, както следва:
a) при наличие на други неизплатени данъчни задължения към датата на подаване на Справката-декларация, тези задължения се прихващат в посочения в Справката-декларация размер на данък за възстановяване;
b) когато няма други неизплатени данъчни задължения или техният размер е по-малък от посочения в Справката-декларация данък за възстановяване, регистрираното лице приспада данъка за възстановяване или остатъка от него в следващите поредни три едномесечни периода. След изтичането на този период, останалият данък, се възстановява в 45-дневен срок от подаване на последната Справка-декларация;
c) за регистрираните лица, които извършват износ и нямат неплатени други данъчни задължения, данъкът следва да бъде възстановен в 30-дневен срок от подаване на Справката-декларация.

ДАНЪЧЕН ПЕРИОД


Под данъчен период се разбира интервалът от време, след изтичането на който регистрираното по ДДС лице е длъжно да подаде Справка-декларация.
Данъчният период е месечен. След неговото изтичане регистрираното лице е длъжно да подаде Справка-декларация за начисления и подлежащ на внасяне данък. Срокът за подаване на Справката-декларация и внасяне на данък е 14-дневен след изтичането на данъчния период. В случаите, когато се отнася за последния данъчен период, данъкът се внася в 30-дневен срок от датата на прекратяване на регистрацията. При внос вносителят внасяефективно начисления от митническите органи данък в републиканския бюджет. Внасянето на данъка е безкасово. Поради това органите са длъжни да извършват данъчни проверки за правилното начисляване и срочното внасяне на данъка за всеки данъчен период.
ДДС В СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС

В момента в страните от ЕС ДДС е обект на значителни промени във връзка с хармонизацията, приета с Шестата директива на ЕС от 1997 г. в Маастрихт. Хармонизирането е по отношение на данъчния размер, неговото диференциране, облагаемите обекти и освободените доставки. В почти всички страни по отношение на износа се прилага нулева ставка. Основната данъчна ставка се движи от 16% в Германия до 25% в Дания. Стандартната данъчна ставка за ДДС по страните-членки на ЕС е както следва:
 Австрия – 20%;
 Белгия – 21%;
 Великобритания – 17.5%;
 Германия – 16%;
 Гърция – 19%;
 Дания – 25%;
 Естония – 18%;
 Ирландия – 21%;
 Испания – 16%;
 Италия – 20%;
 Кипър – 15%;
 Латвия – 18%;
 Литва – 18%;
 Люксембург – 15%;
 Малта – 18%;
 Полша – 22%;
 Португалия – 21%;
 Словакия – 19%;
 Словения – 20%;
 Унгария – 20%;
 Финландия – 22%;
 Франция – 19.6%;
 Холандия – 19%;
 Чехия – 19%;
 Швеция – 25%;
Основните дейности, които не подлежат на облагане с ДДС в страните от ЕС, са банковите, застрахователните, медицинските и учебните и дейностите на фондации, отпускащи стипендии, помощи и други видове донорство и експорт на стоки.


Не ми казвай какво да правя... За да не ти кажа къде да идеш...!

Опознават ме само тези, на които позволя... за останалите съм просто това, което виждат!


Върни се в “Икономика”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост