Интернет технологиите в организацията на педагогическия....

Реферати, есета, доклади и всякакви документи свързани с информатика, компютри, интернет.

Модератор: Модератори

Интернет технологиите в организацията на педагогическия....

Мнениеот bono на Нед Юни 01, 2008 19:29

Интернет технологиите в организацията на педагогическия процес

Европа по безспорен начин е влязла в информационния век с всички последствия за културния, икономически и социален живот. Бързо се променят обучението, начина на живот и работа. Основна цел е модернизация на европейските образователнни системи. До 2010 година Европа да се превърне в най-конкурентноспособното общество, базирано на знанията. Характерни за информационния век са общество и икономика, базирани на знанията.
Преминаването към “Общество и икономика, базирани на знанията” е възможно само при приемането и прилагането на концепцията за “учене през целия живот ”Образованието и обучението са сърцевината на тези промени. Те трябва да се адаптират към новата реалност. Документите от това съвещание се обръщат към страните членки на ЕС да идентифицират подходящи стратегии и практически мерки да подпомогнат ученето през целия живот.
Целесъобразното използване на световната мрежа Internet като информационен ресурс и комуникационна среда за осъществяване на учебни дейности, крие богати възможности за формиране на личности, готови да се реализират пълноценно в условията на интелектуална глобална икономика при това с морала и ценностите на граждани на света.
I.Фактори, влияещи върху промяната на съвременната образователната система
Факторите, влияещи върху промяната на съвременната образователна система са:
• Глобализация
• Информационно общество
• Икономика, базирана на знанията
• Учещо общество
• Учене през целия живот.
Глобализацията на икономиката и нейното влияние върху работната сила по света изисква едно различно образование. Неговата цел е не само да предоставя даден пакет от знания, а да ни учи как да учим, как да решаваме проблемите и как да синтезираме старото с новото.Определящ фактор на обществения живот като цяло се явява научното знание, нивото на знания, а не собствеността става определящ фактор за социална диференциация. В общество и икономика, базирани на знанието всеки гражданин остава ученик през целия си живот.
Учене през целия живот - ученето като перманентен процес “от люлката до гроба”.
В информационния век знанията, уменията и компетентностите, придобити в училище бързо остаряват;перманентното им осъвременяване е изключително важно за повишаване на професионалната адаптивност и пригодност на личността;уменията да се учи самостоятелно и да се поеме отговорността за резултатите от него придобиват все по-голяма стойност и се превръщат в акцент в образователните реформи в Европа.
6 основни мерки за прилагането на концепцията за обучение през целия живот в практиката
• Нови ключови умения за всички.
• Повече инвестиции в човешките ресурси.
• Иновации в преподаването и ученето.
• Оценяване на ученето.
• Преосмисляне на ръководството и консултациите.
• Ученето да се доведе по-близко до дома на обучаемите.
Възниква потребност от промени на ключовите компоненти на педагогическия процес, а именно:
• методите и контекста на преподаване и учене да са адаптивни към обучаемите;
• превръщането на участниците в учебния процес в активни негови субекти;
• промяна на системата на образование в ориентирана към потребителя;
• подобряване на съществуващите практики, но и създаване на нови;
• подходи, свързани с използването на ИКТ;
• промяната в ролите на ученици и учители.

Мерки на правителствата на европейските страни:
• Промяна на образователната парадигма
• Промяна на ролята на преподавателя и превръщането му в партньор на ученика;
• Промяна в концепциите за подбор и структуриране на образователното съдържание;
• Въвеждане на интерактивни методи на преподаване и учене;
• Контрол върху резултатите на обучение, но свобода в пътищата и способите за тяхното реализиране;
• Търсене на подходи за обективизиране на оценяването на постиженията на учащите се чрез създаване на системи за външен контрол;
• Обогатяване на учебната среда чрез насищането й с информационни и комуникационни технологии и многообразни информационни източници;
• Овластяване /прехвърляне на отговорности/ на участниците в процеса на обучение с цел формиране на активни, творчески, но и отговорни за своите дела личности.
• Създаване и прилагане на стратегия за интегриране на ИКТ в обучението и образованието за повишаване ефективността и качеството на преподаване, учене, педагогическо общуване и управление на образователния процес.
• Въвеждане на стратегия на електронното обучение.
II. Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в българските училища
Изграждането на информационното общество изисква от неговите граждани да познават възможностите на информационните и комуникационни технологии и да умеят да ги използват в своето ежедневие и в професионалната си дейност.
Основната цел на стратегията е полагането на основи и създаването на допускаща неограничено развитие система за обучение по ИКТ и прилагането й във всички изучавани предмети в училище.
В съвременното глобализиращо се и динамично общество владеенето и ползването на ИКТ е съществен елемент от функционалната грамотност на всеки човек, необходимо условие за неговото лично и професионално израстване.
Наред с възможностите за образование и самообразование, които обществото предлага, училището носи основна отговорност за осигуряване на адекватна съвременна подготовка на младите хора. В съответствие с тази потребност Министерството на образованието и науката на Република България приема НАЦИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТРАТЕГИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ С ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ.
Стратегията изразява политиката на МОН в тази насока.
Програмата за осъществяване на стратегията е изградена на модулен принцип, обединяващ основните акценти на реализацията на стратегията, позволяващ нейното непрекъснато обогатяване и усъвършенстване. Тя обединява, чрез няколко основни модула отделни проекти.
Плана за електронно обучение на Европейската комисия (eLearning Action Plan) за подпомагане на интегрирането на ИКТ в училищата – основа за разработване на българската стратегия.
Компоненти на стратегията:
• Обучение на учители за използване на новите дигитални технологии
• Разработване на европейски образователни услуги и софтуер
• Ускоряване на изграждането на единна академична мрежа, обслужваща училища, учители, ученици
Основна цел на стратегията е ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване на качеството на образованието, обогатяването на учебното съдържание, въвеждането на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес. Общите и специфични цели на стратегията ще бъдат реализирани “в съответствие с изискванията за педагогическото използване на ИКТ, чрез прилагането на иновационни методи и подходи в обучението”.
В резултат от изпълнение на стратегията преподавателския състав ще може по съвременен начин да изнася своите уроци като ангажира вниманието и активното участие на учениците в процеса на преподаване

III. Информационната култура на преподавателя като фактор за създаване накачествена образователна услуга в училище чрез използване на Интернет технологиите
Информатизацията на образователната система е една от най-надеждните и перспективни иновационни възможности през този век. Тя може да стане фундамент на процеса на глобална информатизация на цялата обществена дейност, тъй като информационните и комуникационни технологии поставят учениците пред нови интелектуални предизвикателства и правят процеса на обучение по-гъвкав и ефективен по време, пространство и достъп до информация.
Информатизацията на образованието трябва да изпревари тази на другите надстроечни явления в обществото, тъй като в училищата и университетите се изграждат социалните, психологическите, общокултурните, нравствено-етичните и професионалните предпоставки за информатизация на цялото общество. Само личност, възпитана в умения и желания за реализация на хуманистичните социални идеи, владееща духа на новите технологии, с иновационно мислене, ще е в състояние да променя обществото чрез дейността си в материалното и духовното производство.
1. Същност на информационна култура
Водещ фактор в развитието на обществото става информационната култура на неговите членове. Тя характеризира способностите за създаване и използване на информационни ресурси, средства на информатиката и Интернет-технологиите, които осигуряват условия за динамично социално-икономическо и културно развитие. Информационната култура показва нивото на знанията, позволяващи на членовете на обществото свободно да се ориентират в информационното пространство, да участват в неговото формиране и да способстват за реализацията на информационното взаимодействие.
Сред най-важните личностни качества на преподавателите е наличието на информационна култура у тях. Информационната компетентност на преподавателя е способността му, той да решава учебни, възпитателни и професионални задачи чрез използването на Интернет-технологиите в съвместната си дейност с учениците. Според мен информационната култура на личността на преподавателя характеризира способността му да формира и използва информационните ресурси, съвременните средства на информатиката и информационните технологии в интерес на своето и на учениците развитие. Тя включва умения и способности за използване в практическата дейност на Интернет-технологиите, съвременни програмни продукти, търсене на необходимите данни от различни източници, познаване на информационните процеси и успешното им управляване.
2. Характеристика на информационната култура на преподавателя:
Иформационната култура на преподавателя е свързана с реализация на три области в процеса на модернизация на висшето образование :
• - Усвояване на съвременни знания в областта на информатиката и ИКТ.
• - Създаване на опит за проектиране и приложение на собствена цялостна информационна технология, ориентирана към конкретна предметна област.
• - Формиране на светогледни представи за глобалното информационно пространство и спецификата на информационните взаимодействия между него и учениците.
В училищата трябва да се създават условия, чрез които учениците да могат да разкриват напълно своя интелектуален потенциал и творчески способности. Чрез модификацията и усъвършенстването на учебните взаимодействия между участниците в образователния процес, наложени от ИКТ, са налице възможности за интензификация на процесите на изучаване, изследване и проявление на закономерностите на науките, за интерактивност, за непосредствена обратна връзка между субектите в обучението.
Решаването на тези задачи във висша степен зависи от професионалните умения и педагогическото майсторство на преподавателите, от високата им лична, специална, технологична и информационна култура.
Готовността на преподавателите за работа в новото информационно пространство, наличието у тях на хуманни възгледи са необходимо условие за разработване и внедряване на новите форми и технологии на обучение. Чрез тях у учениците се изгражда позитивно отношение, стимулира се нестандартно, евристично мислене, развиват се умения за екипна работа и за трансфер на знанията в други научни области.
Знанията и информацията се превръщат в основен фактор за развитие личността на ученика, а оттам и на всички социално-икономически сфери, защото изпълняват вече ролята на капитал в информационното общество. При това положение сериозно нараства ролята на преподавателите като медиатори, помощници, съветници и организатори на мисленето на учениците. Чрез високата си информационна култура, компетентност и информираност те са в състояние да стимулират творческото израстване на учениците.
Високата информационна култура на преподавателите намира реализация при избора на съответстващи стратегии на преподаване, т.е. онзи синтез от професионални знания, умения, нагласи, очаквания, свързани с планиране, реализиране, оценяване и контролиране на процеса на обучение и неговите крайни резултати.
Една от важните функции на преподавателя е да поддържа младия човек в неговата дейност: да способства за успешното му придвижване в морето от учебна информация, да облекчава решаването на възникващите проблеми, да помага при усвояването на голямата и разнообразна учебна материя. Представянето на учебния материал, предполагащ осъществяване на комуникация между преподавателя и обучаемите, изисква в съвременното образование по-активно и интензивно взаимодействие между тях. Съвременните Интернет-технологии позволяват да се постига много по-активно взаимодействие.
IV.Потенции на ИКТ за подпомагане на ученето
• Децата, които използват компютри у дома си са по-сигурни и ентусиазирани, когато го използват в клас.
• ИКТ може да създаде сигурна и незастрашителна среда за учене.
• ИКТ могат да реализират индивидуализация в обучението като удовлетворяват индивидуалните потребности и интереси на учениците.
• Учениците, които показват слаба мотивация за учене, могат да бъдат допълнително стимулирани с ИКТ.
• ИТ дават възможност на учениците да рефлектират върху написаното и лесно да го променят.
• ИКТ дават на учениците незабавен достъп до разнообразна информация.
• ИКТ може да презентира информацията по начин, който подпомага учениците в по-нататъшното и разбиране и осмисляне.
• ИКТ освобождава учениците от задължението на за ръчно обработване на информацията и дава възможност те да насочат вниманието си към осмислянето на текста.
• Компютърните симулации стимулират аналитичното мислене.
• ИКТ може да изпълняват компенсаторни функции по отношение на деца с умствени и физически проблеми.
• Когато са интегрирани в конкретни задачи и дейности, ИКТ повишават ефективността на ученето на всички ученици.
• ИКТ предлагат възможности за ефективно групово учене.
• Управленските информационни системи подпомагат ефективното управление на училището.
V. Интернет-среда за комуникация.
Комуникационната функция на Интернет я прави среда за учене чрез сътрудничество от разстояние, при което отпадат пространствени, времеви, социални и културални ограничения. Ако това общуване е педагогически проектирано и управлявано, технологиите могат да бъдат използвани за създаването на учещи общности в глобален мащаб.
1. Педагогически изисквания към информационното търсене
Преподавателите трябва добре да познават технологиите за комуникация, както и психолого-педагогическите им особености, предимства и ограничения по отношение реализирането на конкретни образователни цели.
Планирането на вида и начина на използването на определен вид комуникация следва да бъде съществен момент в цялостното планиране на образователния проект.
Учениците да знаят:
КАКВО търсят - преподавателят следва да даде предварително набор от въпроси, отговорите на които ще се търсят в мрежата;
ЗАЩО го търсят - преподавателят или учениците трябва предварително да са формулирали целите на информационното търсене;
КЪДЕ да го намерят - преподавателят трябва да даде точните електронни адреси на учениците си.
2. Предимства на използване на Интернет като информационен ресурс за ученето:
• информационно ресурсно обогатяване на учебната среда чрез възможността за превръщане на ученика в активен субект на информационния процес
• индивидуализиране на информационния процес от гледна точка на темпото и обема на обработка на информацията
• мултимедийното представяне на информацията, облекчаващо процеса на нейното възприемане и обработване в зависимост от индивидуалните особености на тези процеси при отделните ученици;
• нелинейното структуриране на информацията, позволяващо асоциативно движение в нея – също строго специфично за всеки ученик.
Използването на Интернет-технологиите следва да бъде добре обмислено и целенасочено и да се преценява доколко те могат да допринесат за осъществяване на междуличностно общуване, както и потенциалната им възможност да предизвикат процес на учене.
Според мен възможностите на Интернет-технологиите да провокират появата на процес на учене е много по-голяма, когато биват използвани като посредник в педагогическото общуване, отколкото сами по себе си от ученика.
Сигнатура:
One love! One life! When it's one need! In the night! One love!
Аватар
bono
Доктор
Доктор
Репутация: 263
bono изгражда репутацияbono изгражда репутация
 
Настроение: Пакостлив
Мнения: 5143
Регистриран: 19 Авг 2007
Наличност: 7.00
Банка: 1,511.00
Местоположение: София
Най-високи резултати: 0
Статистика на победите: 0
пол: Мъж

Назад към Информатика, IT, интернет

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта