Концепция за защита при бедствия и аварии

Реферати, есета, доклади и всякакви документи свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.

Модератор: Модератори

Shock
Ентусиаст
Ентусиаст
Мнения: 416
Регистриран: вт апр 29, 2008 21:41
пол: Мъж

Концепция за защита при бедствия и аварии

Мнениеот Shock » вт май 06, 2008 11:30

Концепция за защита при природни бедствия и аварии
Формирането на държавна политика за защита на населението и националното стопанство и уреждането на обществените отношения, свързани с осигуряването на защитата на живота, здравето и имуществото на населението, околната среда, културните и материалните ценности при бедствия и аварии, е приоритет, произтичащ от задължението на държавата да гарантира сигурността на гражданите. Той се осъществява чрез превантивна работа с цел намаляване на риска от бедствия и аварии, минимизиране на отрицателните последици и бързо възстановяване при бедствия, аварии и други критични ситуации.
Гражданската сигурност заедно с външната и вътрешната сигурност е елемент от националната сигурност.
Гражданската сигурност се постига чрез развитие, поддържане и ефективно използване на ресурси за превенция, мониторинг, своевременна и адекватна реакция и преодоляване на последствията от бедствия, аварии и други значителни негативни въздействия върху населението, националното стопанство и в частност критичната инфраструктура.
Концепцията е основа за разработване и приемане на национална стратегия, част от която е национален план със съответното ресурсно осигуряване и механизъм за изпълнение, за приемане на закон за защита при природни и други бедствия, за развитие на необходимата институционална система и за осъществяване на контрол върху приложението на политиката в тази област.
Основните цели и принципи на държавната политика за защита на населението и националното стопанство са:
• изграждане на единна система за защита на населението и националното стопанство при бедствия, аварии и кризи;
• изграждане на единна система за наблюдение, ранно предупреждение, оповестяване и управление при бедствия и аварии;
• приоритетно разработване на програми и мерки за превенция с цел осъществяване на изследвания, анализи, прогнози и оценки на рисковите фактори и опасности пред населението, околната среда и националното стопанство, както и разработване на научнообосновани предложения за решения за повишаване степента на тяхната защита и сигурност;
• разпределение на отговорностите за изпълнението на мерките за защита;
• предотвратяване развитието на рисковите фактори в преки и непреки заплахи за сигурността на населението и националното стопанство;
• програмирано управление на ресурсите за намаляване на уязвимостта, реагиране и възстановяване;
• намаляване на отрицателните последици при бедствия, аварии и други критични ситуации;
• установяване на ефективно публично-частно партньорство и задължение на всяко лице да окаже подкрепа по най–добрия начин, който способностите му позволяват;
• ангажиране на гражданите и гражданските организации/гражданското общество;
• ефективно международно сътрудничество;
• използване на възможно най-ефективната комбинация от щатни и доброволни формирования;
• гарантиране на прозрачно управление на програмите за възстановяване.
Институционалната система за защита на населението включва централните и териториалните органи на изпълнителната власт и организации, на които с нормативен акт е възложено да управляват, провеждат и координират дейности по защита на населението и националното стопанство при спазване на конституционно установените принципи. Системата се преструктурира и развива като мрежова организация, съчетаваща централизация на планирането, наблюдението, ранното предупреждение и оповестяването с бързо реагиране и управление по място на възникване на извънредната ситуация и последващо нарастване на усилията с привличане на сили по хоризонтала и вертикала на системата.
Народното събрание осъществява законодателното изграждане на системата за защита на населението и националното стопанство. Чрез своята постоянна Комисия за държавната политика при бедствия и аварии осъществява парламентарен контрол.
Министерският съвет формира държавната политика при бедствия и аварии и осъществява общото ръководство на дейностите по управление при кризи, както и по преодоляване на последствията при бедствия и аварии. Към Министерския съвет работи Комисия за възстановяване и подпомагане при кризи, ръководена от вицепремиер.
Президентът на републиката получава пълната информация в случай на заплаха или възникнала криза на територията на цялата страна.
Министърът на държавната политика при бедствия и аварии е централен орган на управление, подпомаган от администрацията на съответното министерство. Той поддържа единната архитектура на системата за защита на населението и националното стопанство и ръководи развитието на способностите за гарантиране сигурността на гражданите в страната и за оказване на международна помощ.
Областните управители и кметовете носят отговорност за управлението при бедствия и аварии.
Основно място в системата за защита на населението и националното стопанство заема системата за наблюдение, ранно предупреждение, бързо реагиране и управление при бедствия, аварии и други кризисни ситуации, включително системата за спешни повиквания -112.
Партньорствата:
• При изследване на средата за гражданска сигурност, подпомагане на планирането и развитие на системата за защита на населението и националното стопанство се привлича българският научен потенциал.
• Елемент от политиката при бедствия и аварии е партньорството с бизнеса, което се реализира посредством съвместно определяне на условията и реда за осъществяване на дейности по защита на населението и националното стопанство.
Политиката за защита на населението и националното стопанство се реализира чрез активно сътрудничество с гражданското общество и неговите структури под формата на:
o участие на гражданите при формиране и реализиране на държавната политика за защита на населението и националното стопанство;
o съвместно изпълнение на програми за намаляване на уязвимостта на населението и националното стопанство и обучение на гражданите;
o създаване, подготовка и използване на доброволни формирования за реагиране в извънредни ситуации.
Международната дейност в областта на защитата на населението и националното стопанство се развива в посока на:
• изпълнение на външнополитическите приоритети на Република България за изпълнение на изискванията за пълноправното членство в НАТО и по-нататъшното ни интегриране в Европейския съюз;
• сътрудничество с Организацията на обединените нации, Съвета на Европа и други международни организации;
• задълбочаване на сътрудничеството със страните от Югоизточна Европа и Черноморския регион и утвърждаване на страната ни като гарант за стабилността и сигурността в региона;
• укрепване на двустранното международно сътрудничество;
• подобряване на организацията и координацията при подготовка и провеждане на международни хуманитарни операции и учения.
Ресурсната обезпеченост, мотивацията на човешкия фактор и точността на информацията за рисковете са от първостепенно значение за ефективността на механизма за защита на населението и националното стопанство:
• човешкият ресурс за реализация на националната политика за превенция, защита, спасяване и възстановяване при бедствия, аварии и други кризисни ситуации се формира, обучава, мотивира и развива приоритетно на база на специално изградена национална система за обучение на органите на ръководство и населението. Тя включва всички образователни и обучаващи институции и звена в страната. Единната политика за провеждане на обучение се реализира чрез Националния учебен център към Министерството на държавната политика при бедствия и авари. Ангажирането на граждани в системата за защита на населението и националното стопанство предполага сертификат за ниво на подготовка чрез Министерството на държавната политика при бедствия и аварии.
• за защита на населението и националното стопанство се гарантира адекватна техническа осигуреност, с помощта на която се постига непрекъснат процес на координиране както между компетентните държавни ведомства и органи, така и с ЕС, ООН, НАТО и с отделни държави, съгласно поетите международни ангажименти. Техническата осигуреност се изгражда на принципите на научна обоснованост на прогнозната обстановка и разпределение на отговорностите.
• Материалната осигуреност за гарантирането на защита на населението и националното стопанство се осъществява на основата на:
o съответствие между разположението на материалните средства и рисковете в регионите от страната;
o мобилност на силите и средствата;
o използване на съвременна и високо ефективна техника;
o изграждане на системи за мониторинг и ранно предупреждение с широко прилагане на нови информационни системи и високи технологии в тях.
Министерствата и ведомствата в рамките на своята компетентност разработват и реализират съгласувани стратегии и програми за най-ефективно използване на предоставените им от държавата ресурси за защита на населението и националното стопанство. За осигуряване на защитата на населението и националното стопанство, както и за подобряване на условия за живот в засегнатите райони, се създава резерв от запаси от материално-технически и финансови средства и нормативна база за регламентиране на реда и начините за използването им.
• Информационната осигуреност за гарантирането на защита на населението и националното стопанство действа при спазване на конституционните права и свободи на гражданите в областта на съхраняването и обмена на достоверна информация посредством развитието на модерни комуникации и медии. Задължение на централните и териториалните органи на изпълнителната власт е своевременното уведомяване на населението за опасностите в областта, която може да бъде засегната от бедствие или авария.
• Държавният надзор и контрол в областта на защитата на населението и националното стопанство се провежда от министъра на държавната политика при бедствия и аварии в съответствие с конкретните ангажименти по превенция и ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и други критични ситуации. Целта е установяване на степента на изпълнение на мероприятията по предупреждение за възможни опасности и готовността на длъжностните лица, силите и средствата за действие в случай на възникване на такива. Въвеждане на единни стандарти за подготвеност и единни критерии за оценка на ситуациите.
• Подпомагането при бедствие се изразява в предоставяне на неотложна и възстановителна помощ. Неотложната помощ се предоставя безвъзмездно на всички пострадали от бедствието лица с цел създаване на най–необходимите условия за живот. Тя следва да се предоставя от общините, като за целта всяка община трябва да предвиди и поддържа резерв от материални ресурси и финансови средства. Възстановителната помощ се предоставя в случаите на невъзможност на пострадалите лица да възстановят със свои сили и средства претърпените имуществени вреди от бедствието. Средствата за предоставяне на възстановителна помощ се осигуряват от държавния бюджет, специални фондове и застрахователни премии при строго регламентирани правила, основаващи се на принципа на справедливостта.
Прилагането на политиката за защита на населението и националното стопанство при бедствия, аварии и други извънредни ситуации се реализира чрез развитие и хармонизиране на нормативната база, изграждане на организационни структури, придобиване на системи, подготовка на специалисти, провеждане на операции, адекватно ресурсно осигуряване и активно международно сътрудничество.
Концепцията се актуализира заедно с актуализиране на Концепцията за национална сигурност и при настъпване на други събития в средата, определяща гражданската сигурност.
Върни се в “Икономика”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта