Социологията като наука. Предмет на социологическото познание.

Реферати, есета, доклади и всякакви документи свързани със социологията.

Модератор: Модератори

Социологията като наука. Предмет на социологическото познание.

Мнениеот Mozo на Съб Фев 12, 2011 13:16

Тема № 1

Социологията като наука. Предмет на социологическото познание. Основни понятия в социологическото обяснение. Методи на социологията. Структура на социологическото познание.

Социологията е наука, която изучава човека в отношенията му с другите хора в конкретна социална среда. В центъра на социалното внимание е отношението на човека към социалната среда и нейното влияние върху неговото развитие. Социологията изучава индивидуалното и груповото поведение като социално по своята природа. Човек „обучава” поведението си под влиянието на други хора и „обучава” с поведението си други хора. (понятия). В социологическото изследване се търсят отговори и обяснения на поведението на хората и на отношенията между тях в социален контакт в понятията; структура – структура на личността ,на групата, на обслужването; функции – като действия или резултати от действията на хората в група, на групите и т.н. За структурата , функционирането и развитието на групата от значение има нейната базисна функция, а именно да прави закони или провежда стоки, услуги, информация. Методи на поведение, на които хората се обучават , усвояват и прилагат в конкретна ситуация; промени като естествено качество на човешкия живот ( човек се ражда, расте, старее, променя се всичко около него и с него); причини за човешкото поведение и човешките взаимоотношения; последици от човешкото поведение и човешките взаимоотношения в групата.
Като всяка наука социологията изучава общо - научни методи за получаване на информация относно предмета й на изследване; емпирични, логически, обективни и систематични. Емпиричните методи се основават на жизнения етикет на изследователите. Логическите предполагат умения да се използват мисловните способности за правене на изводи на базата на опит и наблюдения на факти, събития, явления. Обективния метод предполага недопускане на преиначаване на данни за доказване на предварително формулирана гледна точка. Систематичните методи са организирани в методика теоретически, методологически и методически обосновани пътища и процедури за регистриране, систематизиране и обработка на данни и получаване на информация. Практически социолозите използват някои специфични методи: статистически метод; метод на изследване; наблюдение: контент – анализ; изучаване на случая. Историческият метод предполага изучаване на минал опит от човешкото съществуване. Статистическият метод използва по – точни и повече получени данни (факти). С метода на социологията (измерване) се събират данни от много хора за техните виждания, мнения, нагласи. Интервюто и анкетата са специфични инструменти на социологическото изследване. Интервюто може да се проведе по телефона, може и персонално. Анкетата е въпросник, който се дава на изследваните лица, които отбелязват отговорите срещу зададените въпроси, които съвпадат или са близки до техните нагласи. Наблюдението е друг важен метод за регистрация на данни. Използват се 3 типа наблюдения; естествено при което наблюдателят/ изследователят наблюдава отстрани и не влия е на поведението на респондентите; контролирано поведение, при които изследователят се стреми да установи как хората реагират на конкретна ситуация; наблюдения чрез участия, което включва изследователя във взаимодействие с наблюдаваните в социалната среда.
Контент – анализът предполага отчитане на броя на използване на думи, фрази в даден контекст. Изучаването на случаи е интензивно изследване на хора , групи и проблеми. Но проблемите на един конкретен случай не могат да се определят като проблеми на всички подобни случаи.
Социолозите обикновено използват комбинация от методи като условие за получаване на пълни и достоверни данни.
Структурата на социологическото познание се възприема и разглежда като единство на равнища на социологическото познание и съдържателни направления, които в своята съвкупност и съдържателност формират виждане, обяснения за човека и обществото в което живее. От гледна точка на изследвания обект се разграничават съдържателни направления в социологическото познание, а именно: обща социология, която разкрива общата социологическа система на обществото, основните социологически концепции и понятия, социологическите връзки, зависимости и взаимодействия; и качествени социологически интереси, които изследват отделни социални феномени в конкретен социален контекст – личността, общностите, организациите, институциите.
Две фундаментални допускания имат особено важно значение при прилагането на социологическите методи и провеждането на емпирични социологически изследвания; събитията имат причина и откритията на науката могат да се променят.Тема № 2

Култура и общество. Компоненти на културата. Равнища на култура. Културно разнообразие. Културна база. Културна дифузия. Културна промяна.

Културата в контекста на социологическото разбиране и обяснение е начин на живот на хората в едно общество, обучени, споделени, практикувани модели на поведение на човека в групата, в общността, в обществото. Културата е това, което хората мислят, правят, и притежават като членове на едно обществото. Културата е и социалната организация на живота на хората, социалните институции, както и структурите, функциите и механизмите, чрез които те задоволяват потребностите на обществото.
Най - характерната черта на културата на едно общество е езика, на който хората общуват един с друг.
Културата е необятно и комплексно социално явление. Ето защо, за да обхванат и изучат този сложен феномен социолозите разглеждат следните компоненти на културата: културни елементи, културни комплекси и културни модели.
Културните елементи са индивидуални вярвания или действия, отнесени към частна ситуация или потребност (характерно е лъжица, нож е културен елемент) Културният елемент може да бъде инструмент ( нож, вилица );
действие ( начин на поздравяване ); вярване ( че не е хубаво черна котка да мине пътя ти ). Културният елемент също може да има материален характер ( инструмент ) или нематериален характер (действие). Той може да бъде прост или сложен.
Културните комплекси са функционално и целево обвързани културни елементи, които заедно формират условията за осъществяване на дадена дейност. Пример е приготвянето на храна, който включва инструменти ( съдове, прибори ),
действие ( пържене, печене ) и вярвания.
Културните модели са конкретни обучени, споделяни и практикувани културни комплекси в бита на хората. Те характеризират и отделни страни от живота на хората: семейство, образование, религия, бизнес.
Хората в едно общество могат да реализират участие и взаимодействие на
3 равнища на неговата култура: на равнището на универсалната ( всеобщата ) култура; на равнището на алтернативната култура и на равнището на специфичната култура.
Универсалната култура е съзнателно обучено, широко прието индивидуално поведение, очаквано от групата. Задължителното образование е от този тип.
Културната алтернатива е възможност за избиране на конкретно поведение в рамките на културния универсал.

Целият материал:
Прикачен файл! Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове. Ако нямате създаден профил, регистрирайте се, за да имате тези права.
Сигнатура:
ИзображениеИзображение
Аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Репутация: 18117
Mozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутацияMozo изгражда репутация
 
Мнения: 170199
Регистриран: 01 Юни 2007
Наличност: 2,809,360.00
Банка: 5,487,796.26
Местоположение: Somewhere In Time
Най-високи резултати: 45
Статистика на победите: 0

Назад към Социология и социална политика

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта