Счетоводно отчитане на ДМА

Реферати, есета, доклади и всякакви документи свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.

Модератор: Модератори

Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 174651
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Репутация: 21133
Местоположение: Somewhere In Time

Счетоводно отчитане на ДМА

Мнениеот Mozo » чет ное 08, 2012 13:07

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Юридическа характеристика
Материята, свързана със счетоводното отчитане на дълготрайни материални активи получава правна регламентация със Закона за счетоводството.
С разпоредбата на чл. 23, ал. 3 ЗСч се създават предпоставки за пълно и повсеместно прилагане на международните счетоводни стандарти, които ще заменят действащите НСС от 1 януари 2005 година. Но с цел вярно и честно представяне на имущественото и финансовото състояние в годишните финансови отчети на малките и средните предприятия с Постановление № 46 от 21 март 2005 г. се приемат Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.
Целта на настоящата процедура е да запознае работещите с тази материя лица с нормативните изисквания на СС при организацията на отчитането на дълготрайни материални активи (ДМА).
Осъществяване на процедурата
Основните изисквания за счетоводното отчитане на дълготрайните материални активи са определени в Счетоводен стандарт 16 - Дълготрайни материални активи. Този стандарт се прилага при отчитането на всички ДМА, с изключение на:
- закупените и държаните в предприятието с цел продажба;
- придобитите за тясно специализирани дейности, които изискват различен от посочения в този стандарт подход;
- регламентираните в друг стандарт.
Биологичните активи, които са свързани със земеделската дейност, не се включват в обхвата на този стандарт. За тях се прилагат специфичните разпоредби на СС 41 - Селско стопанство. За своите инвестиционни имоти предприятието прилага СС 40 - Инвестиционни имоти.
І. Основни понятия
СС 16 предоставя легална дефиниция на следните понятия, свързани с отчитането на ДМА:
Установимост - възможност за определяне на връзката между конкретен дълготраен материален актив и черпенето на икономическата изгода от него.
Очакваната икономическа изгода може да произтича от комбинираното действие на група активи, при което изгодите не могат да се разграничат по конкретни активи. В този случай е необходимо дълготрайният материален актив да се определи (идентифицира) въз основа на притежаваните от предприятието права върху актива отделно от другите активи и на възможността активът да се изведе от предприятието отделно от другите активи.
Притежание - правото на предприятието да получава очакваните икономически изгоди от дълготрайния материален актив, което произтича от:
- придобитите от предприятието съгласно действащото законодателство права върху актива;
- възможността на предприятието да ограничи достъпа на други до икономическите изгоди от актива.
Икономическа изгода - постигане (пряко или косвено) в хода на употребата на дълготрайния материален актив на увеличение на приходите, съответно намаление на разходите.
С приетото на основание чл. 23, ал. 3 ЗСч във връзка с § 5 ПЗР ЗСч Постановление № 21 от 4 февруари 2003 г. на Министерски съвет се утвърждават Международни счетоводни стандарти. От значение при счетоводното отчитане на ДМА е МСС 16 - Имоти, машини съоръжения и оборудване, с който се дава определение на следните понятия:
Амортизация - систематично алокиране (разпределение във времето) на амортизационната сума на актива през полезния му живот.
Амортизационна сума - цената на придобиване на актива или друга заменяща я стойност в счетоводните отчети, намалена с остатъчната стойност.
Полезен живот:
- срокът, през който един актив се очаква да бъде използван от предприятието или - броят на произведените или придобити единици, които се очаква предприятието да получи от актива.
Остатъчна стойност - нетната сума, която предприятието очаква да получи за един актив в края на неговия полезен живот, след като се приспаднат очакваните разходи по изваждането му от употреба.
Загуба от обезценка - е сумата, с която балансовата стойност на актива надвишава неговата възстановима стойност.
II. Отчитане на дълготрайни материални активи
В състава на ДМА се включват:
- земи (терени);
- сгради и конструкции;
- машини и оборудване;
- съоръжения;
- транспортни средства;
- основни стада;
- други дълготрайни материални активи.
Отчитането на ДМА се организира като се използват счетоводни сметки от група 20 Дълготрайни материални активи (Имоти, машини, съоръжения и оборудване). По дебита на сметките от група 20 се записва първоначалното оценяване на придобитите в предприятието ДМА. Корекция на тази стойност може да се извърши само с последващи разходи, които водят до подобряване на бъдещите икономически изгоди от притежаването на дадения актив. Този запис може да се избегне ако разходите по подобряването на икономическите изгоди се трансформират в самостоятелен (отделен) дълготраен материален актив.
Основните проблеми при отчитането на ДМА са свързани с признаването, първоначалното и последващо оценяване, отчитането на последващите разходи, свързани с използването им. Тези проблеми се решават при спазване на определени принципи и правила, формиращи счетоводната политика на предприятието.
Нормативните изисквания при разрешаването на цитираните проблеми са регламентирани в СС 16 и Международния счетоводен стандарт 16 - Имоти, машини, съоръжения и оборудване, които са много близки по своята същност.
1. Признаване на дълготрайни материални активи
Критериите за признаване на дълготраен материален актив са установени в т. 3.1 СС 16. Един актив се признава и отчита като ДМА при кумулативното наличие на следните предпоставки:
- когато отговаря на определението за дълготраен материален актив;
- когато стойността на актива може надлежно да се изчисли;
- и когато предприятието очаква да получи икономически изгоди, свързани с актива.
По смисъла на СС 16 ДМА са придобитите и притежавани от предприятието нефинансови активи, които имат следните характеристики:
- натурално-веществена форма;
- използват се за производството и/или доставката/продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели;
- очаква се да бъдат използвани през повече от един отчетен период.
Дълготрайните материални активи следва да имат полезен живот повече от един отчетен период, но не всички активи, които притежават тази характеристика, следва да се отчитат като дълготрайни. Счетоводният принцип за съпоставяне на разходите и ползите трябва да се има предвид при класифицирането на активите. Когато стойността на актива е незначителна по размер, макар той да се използва продължително време, нейното разсрочено признаване като амортизационен разход е неуместно. В този смисъл тези материални активи, които са на ниска стойност, макар и с дълготрайна употреба, е удачно да се отчитат като текущ разход.
СС 16 не определя стойностен критерий, въз основа на който един актив да бъда определен като ДМА. Нормативната постановка е, че това е решение на ръководството на предприятието и се обявява в неговата счетоводната политика С такъв критерий борави данъчното законодателство. Разпоредбата на § 1, т. 53 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО предоставя легална дефиниция на понятието "дълготрайни материални активи". ДМА са активите, които отговарят на определението за дълготраен материален актив съгласно счетоводното законодателство и са със стойност, която е равна или превишава по-ниската от следните две величини:
а) възприетия съгласно счетоводната политика на предприятието стойностен праг на същественост за дълготраен актив;
б) петстотин лева.
В повечето хипотези стойността на актива може да бъде надлежно изчислена. Първоначално всеки ДМА се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи. Ако активът е създаден в предприятието, оценката се прави на база на неговата себестойност.
Определянето на един актив като дълготраен материален актив изисква преценка на всички критерии, формиращи дефиницията по т. 3.1 СС 16.
Възможно е активът да се състои от разграничими съставни части, отговарящи поотделно на критериите за дълготраен материален актив. В този случай съставните части могат да се третират като самостоятелни дълготрайни материални активи. Това обикновено се налага, когото отделните части имат различни полезни срокове на годност или по различен начин осигуряват икономическа изгода за предприятието, което налага да се използват различни методи и норми на амортизация.
С цел изясняването на понятието за признаване на ДМА е възможно да се даде следния пример:

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
ИзображениеИзображение


Върни се в “Икономика”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта