Развитие на географията

Реферати, есета, доклади и всякакви документи свързани с географията.

Модератор: Модератори

Потребителски аватар
PRIKAZNA
Регистриран
Мнения: 19
Регистриран: съб мар 14, 2009 21:43
пол: Жена

Развитие на географията

Мнениеот PRIKAZNA » нед мар 15, 2009 02:38

Географията е една от най-старите науки. Тя възниква в дълбока древност и изминава дълъг път в своето развитие.
АНТИЧЕН ПЕРИОД
в древността хората започват да опознават близките околности и постепенно натрупват знания за разположението на планини, реки, страни и народи. Съставят се първите чертежи подобни на географски карти, и се издават книги с географско съдържание. Постепенно географията се отделя от древногръцката философия и се обособява като самостоятелна наука, която древногръцкият учен Ератостен (ПI в. пр. Хр.) нарича география - от гръцки "гео" - земя, и .лрафос" - пиша. Античната география в древна Гърция и древен Рим изучава разположението на континентите, океаните, планините, реките и др. Едновременно с описанието на обектите започва изобразяването им върху географски карти. В античната географиясе формират постепенно две направления - природознание с основоположници Аристотел и Ератостен, и описателно странознание - Херодот и Страбон. Птолемей развива математическата география.

ПЕРИОД НА ВЕЛИКИТЕ ГЕОГРАФСКИ ОТКРИТИЯ
В началото на Средновековието настъпва застой в развитието на географията с изключение на Арабския халифат. На арабските географи се дължи спасяването на античните географски знания и използването им отново в Европа през ХП-ХIII в.През Средновековието и прехода към Новото време най-важна роля за развитието на географията имат Великите географски открития (ХУ-ХУН в.). С откриването на Америка от Христофор Колумб (1492), с намирането на път към Индия от Вашку да Гама (l488)-и с първото околосветско пътуване на Магелан (1518-1522) географията става една от водещите науки. Великите географски открития разширяват географската картина на света със сведения за нови континенти и морета. Натрупва се огромен фактически материал, което води до отделянето от географията на самостоятелни науки - геология, ботаника и др. Обособяват се научни направления и в географията - климатология, геоморфология, антропогеография и др. Изработват се първите усъвършенствани карти за нуждите на корабоплаването.
<
ПЕРИОД ОТ ВЕЛИКИТЕ ГЕОГРАФСКИ ОТКРИТИЯ ДО КРАЯ НА XIX В.
В периода от Великите географски открития до края на XIX в. характерът на географията се променя от описателен в обяснителен (теоретичен). Изяснява се същността на редица процеси и явления; откриват се основните географски закономерности - зоналност (на климата, на растителността); периодичност (приливи и отливи) и др. В своите трудове немските географи Берхард Варениус и Александър фон Хумболт развиват идеята за всеобщата връзка в природата. Полагат се основите на съвременната структура на географията. Започва изработването на точни географски карти. Картографията е най-развита в Нидерландия, където твори най-видният картограф за онова време – Герард Меркатор.

СЪВРЕМЕНЕН ПЕРИОД
След края на XIX в. протича процес на интеграция и диференциация на географското познание. Географията се утвърждава като комплексна наука (природна и обществена) и система от самостоятелни научни дисциплини. Усъвършенстват се методите на географските изследвания (дистанционни и др.). Засилва се приложният характер на географията. Тя се включва в решаването на глобалните проблеми - суровинно-енергиен дефицит, опазване на околната среда, демографска криза и др. В географията протичат процеси на хуманизация, социологизация, икономизация, екологизация, които поставят нови акценти в географските изследвания и разширяват предмета и обекта на науката. Съвременната география поставя в центъра на своите изследвания човека и неговата жизнена среда, социалното разслоение в обществото, отношението център-периферия в социален и икономически аспект, социалната, икономическата и екологичната ефективност от локализацията на стопански обекти и др.

СЪЩНОСТ И СТРУКТУРА НА ГЕОГРАФИЯТА. СЪЩНОСТ
Съвременната география изучава териториалните закономерности на взаимодействието между природата и обществото на глобално (света), регионално (континент, страна) и локално (район, град) равнище. Неин обект е географската обвивка.

СТРУКТУРА
В структурата на географията се обособяват два дяла - природна география и обществена (социална, икономическа) география.
• Природната география изучава природните обекти (планини, реки, почви), явления (земетресения, наводнения) и процеси (воден кръговрат) и разкрива взаимовръзките между тях на определена територия. Тя изследва и измененията в природната среда под влияние на човека. В природната география се развиват две направления – частно, комплексно (общо). В първото се изучават отделните природни елементи на географската обвивка и се развиват науките ГЕОМОРФОЛОГИЯ, КЛИМАТОЛОГИЯ, ХИДРОЛОГИЯ,океанология, почвознание, биогеография. Комплексното направление изучава природата в нейната цялост и неговите клонове са общата физическа география и ландшафто-знанието.
• Обществената (социална, икономическа) география изучава териториалната организация на населението, селищата и стопанството. Тя изследва влиянието на природата върху живота и стопанската дейност на хората. В системата на обществената география се развиват икономическата география, географията на населението и селищата политическата география, географията на културата, военната география и др. В географията са обособени две направления - теоретично и регионално. Теоретичната география изучава законите и закономерностите в развитието на природата и обществото в териториален разрез. Регионалната география изследва връзките между природата и/или обществото на определена територия.В географската наука важно място заема картографията; която изучава начините за съставяне и използване на карти, глобуси и атласи. Неин основен обект е географската карта. В структурата на природната и обществената география се включват дисциплини, възникнали от взаимодействието с други науки - медицинска география, екологична хидрология и др.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Географията има голямо значение за научното опознаване на природата, населението и стопанството. Географската информация се използва от държавната и местната власт за по-добро управление. Тя е важна при планирането на селища, промишлени предприятия, земеделски площи, пътища, места за отдих, търговски обекти. Географските знания са необходими в борбата с природни бедствия, при опазване на околната среда и др. Географията е полезна във всекидневието на всеки човек. Тя обогатява неговата култура и му помага да разбира и осмисля света, освен това е ценен помощник на младите хората при избора на професия.
РЕЗЮМЕ
- Географията - една от най-древните науки.
- Етапи в развитието на географията: описателен, обяснителен и конструктивен.
- Географията - наука, която изучава равнопоставено природата и обществото.
- Интеграция и диференциация в системата на географската наука.
- Природни и обществени, частни и комплексни науки в структурата на географията.


Върни се в “География”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта