Основи на стопанското управление

Реферати, есета, доклади и всякакви документи свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.

Модератор: Модератори

Потребителски аватар
Kotkata68
Глобална котка-идиотка
Глобална котка-идиотка
Мнения: 26062
Регистриран: пет ное 30, 2007 12:06
пол: Жена

Основи на стопанското управление

Мнениеот Kotkata68 » ср дек 08, 2010 12:05

Доц. д-р НЕЛИ БЕНЧЕВА


ОСНОВИ
НА СТОПАНСКОТО
УПРАВЛЕНИЕ


Академично издателство на Аграрния университет
Пловдив, 2008

Учебникът по “Основи на стопанското управление” е разработен в съответствие с методичните единици включени в учебната програма на дисциплина ”Основи на управлението” за обучение на студентите от факултет “Икономика” при Аграрен Университет, Пловдив. Основната цел на учебника е да предостави съвременни управленски знания, необходими при управление на стопанската организация в условията на конкурентна пазарна среда.
Включените тематични единици осигуряват базова подготовка на студентите по управление на стопанските организации, независимо от формата на собственост. Прецизният подбор на учебния материал цели формиране на специалисти притежаващи добра комбинация от теоретични знания и практически умения в областта на мениджмънта.
В хода на изучаване на тематичните единици студентите усвояват методи, подходи и техники, използването на които осигурява ефективно управление на стопанските организации и техните структурни подразделяния. Прилагането на усвоения инструментариум изгражда умения за анализ и оценка на управленските процеси както и знания за решаване на конкретни управленски проблеми и ситуации.
Основни въпроси, които са разработени в учебника се отнасят до: основни понятия и категории стопанското управление; методологични основи на управлението; еволюция на управленската мисъл и школи на стопанско управление; принципи, подходи и съвременни методи на управление; управленски функции-планиране, организиране, мотивиране и контролиране; процес на вземане на управленско решение; информация и комуникации в управлението; лидерство и ръководство; управление на конфликти.
Учебникът може да се ползва и от студенти изучаващи неикономически специалности в ОКС ”“професионален бакалавър”, “бакалавър”, “магистър” и „доктор”. Настоящият учебник е полезен и за по-широк кръг специалисти, работещи в областта на теорията и практиката на стопанското управление.

© Нели Бенчева, 2008
© Академично издателство на Аграрния университет, 2008

НЕЛИ БЕНЧЕВА

ОСНОВИ НА СТОПАНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ

Редактор
Пепа Младенова

Печатни коли – 16.25
Формат – 32 / 70 х 100

Учебникът е освободен от ДДС на основание на чл. 41, т. 3 от ЗДДС


Академично издателство на Аграрния университет
Пловдив, 2008

ISBNСЪДЪРЖАНИЕ

I Предмет, цели и място на дисциплината стопанско управление 6
1. Предмет и цели на дисциплина-та........................................................... 6
2. Място на дисциплината в комплекса от икономически знания............. 8
II. Методологични основи на стопанското управление........................ 10
1. Понятие за стопанското управле-ние........................................................ 10
2. Цели и задачи на стопанското управление............................................ 15
3. Видове управление................................................................................... 18
4. Йерархия на управление.......................................................................... 20
5. Субект и обект на управление................................................................... 22
6. Мениджър................................................................................................... 23
7. Управленски умения.................................................................................. 25
8. Управленски роли...................................................................................... 27
III. Развитие на стопанското управление................................................ 31
1. Школи на стопанското управление.......................................................... 32
2. Научната школа на управление............................................................... 32
3. Административната школа на управле-ние.............................................. 34
4. Школата на човешките отноше-ния.......................................................... 36
5. Бихевиористична (Поведенческа) школа............................................... 38
6. Количествената (Математическа) школа............................................... 39
7. Съвременни тенденции на развитие на стопанското управление........ 41
IV. Научни подходи и принципи на стопанското управление............. 44
1. Научни подходи на стопанското управление.......................................... 44
2. Принципи на стопанско управле-ние........................................................ 49
V. Методи на стопанското управление.................................................... 55
1. Същност на методите на управле-ние....................................................... 55
2. Организационно-разпоредителни методи на управление..................... 55
3. Административно-разпоредителни методи............................................. 58
4. Икономически методи на управление..................................................... 59
5. Социално-психологически методи на управление................................. 61
5.1.Социологически методи на управление................................................ 62
5.2. Психологически методи на управление............................................... 64
6. Евристични методи на управление......................................................... 68
VI. Теории и концепции на стопанското управление........................... 73
1. Теория на “Идеалната бюрокрация”..................................................... 73
2. Теория Х, Теория У, Теория Z............................................................... 73
3. Обща теория на системите.................................................................... 75
4. Теория 7-S............................................................................................... 77
5. Ситуационна теория............................................................................... 77
6. Концепция управление по цели............................................................ 78
VII. Функции на управле-ние....................................................................... 80
1.Понятие и класификация на управленските функции.......................... 80
VIII. Управленска функция „Планира-не”................................................... 84
1. Съдържание на функцията Планиране................................................. 84
2. Принципи и методи на планиране......................................................... 84
3. Система от планове в стопанската организация................................. 86
4. Разработка на стратегически план.......................................................... 89
5. Планиране на развитието на потенциала на стопанската организацията.................................................................................................
92
6. Инструменти за реализация на стратегическия план............................ 92
7. Оценка на стратегическия план............................................................ 93
8. Бизнес план............................................................................................. 93
IX. Управленска функция „Организира-не”............................................... 97
1. Организационно взаимодействие и правомощия.................................. 97
2. Организационна структура..................................................................... 99
3. Специализация на работните места................................................... 99
4. Департаментализация............................................................................ 100
5. Процес на формиране на организационна структура............................ 102
6. Видове организационни структури........................................................... 102
6.1. Линейна структура на управление..................................................... 104
6.2. Функционална структура на управление........................................... 105
6.3. Линейно-функционална структура на управление........................... 106
6.4. Дивизионална структура на управле-ние........................................... 107
6.4.1 Продуктова структура на управле-ние............................................... 108
6.4.2. Пазарна структура на управление.................................................... 109
6.4.3. Регионална структура на управление............................................... 109
6.4.4. Продуктово ориентирана глобална структура на управление........ 110
6.4.5. Териториално ориентирана глобална структура на управление.... 112
6.5. Матрична структура на управление.................................................. 113
6.6. Конгломератна (смесена) структура на управление....................... 114
6.6.1. Комбинирана (смесена) структура под формата на чадър /черупка/.........................................................................................................
115
6.7. Висока структура на организация...................................................... 116
6.8. Плоска структура на организация...................................................... 116
X. Управленска функция Мотивиране”.................................................... 119
1. Понятие за мотивацията.......................................................................... 119
2. Мотивационни теории............................................................................... 120
2.1.Съдържателни теории на мотивация...................................................... 121
2.2. Процесуални теории на мотивация……………………………………… 125
3. Съвременни концепции за управление на човешките ресурси……… 127
XI. Управленска функция “Контролиране”……………………………….. 130
1. Същност на контрола…………………………………………………………. 130
2. Видове контрол………………………………………………………………… 130
3. Процес на контрол…………………………………………………………….. 131
4. Поведенчески аспекти на контрола………………………………………… 133
5. Характеристика на ефективния контрол…………………………………... 133
6. Форми и функции на контрола………………………………………………. 134
7.Контролинг………………………………………………………………………. 135
7.1.Същност,задачи и принципи на контролинга………………….............. 135
7.2. Организация на контролинга................................................................ 138
XII. Управление на стопанската организация……………………………. 139
1. Понятие за стопанска организация………………………………………… 140
2. Видове организации. Формална и неформална организация…………. 141
3. Външна и вътрешна среда…………………………………………………... 143
4.Стратегически анализ на външната и вътрешната среда на организацията (SWOT анализ)………………………………………………....
150
5. Жизнен цикъл на организацията……………………………………………. 151
XIII. Процес на вземане на управленско решение……………………… 157
1. Понятие за управленско решение…………………………………………. 157
2. Класификация на управленските решения……………………………….. 158
3. Етапи на вземане на управленско решение……………………………… 158
4. Разпределение на правомощията при вземане на решения………….. 162
5. Методи за подготовка на информация за вземане на решения………. 163
6. Риск при вземане на управленско решение……………………………… 164
7. Ролята на ръководителя при вземане на решение……………………… 164
XIV. Комуникации в управлението........................................................... 166
1. Понятие за комуникация.......................................................................... 166
2. Видове комуникации................................................................................. 165
3. Процес на комуникация............................................................................ 168
4.Структура на комуникациите.................................................................... 170
5. Комуникационни бариери......................................................................... 171
6 Повишаване на ефективността на комуникационния процес................. 173
XV. Лидерство и стил на ръководство. Власт и влияние 175
1. Понятие за лидерството............................................................................. 175
2. Лидер и мениджър...................................................................................... 175
3. Подходи за изучаване на лидерството..................................................... 177
4. Теории на лидерско поведение................................................................. 178
5. Тип лидерство............................................................................................. 182
6. Съвременни модели на лидерство........................................................... 183
6.1 Концепция на атрибутивното лидерство................................................ 183
6.2. Концепция на харизматичното лидерство............................................. 184
6.3. Концепция на реформаторското лидерство.......................................... 184
6.4. Концепция на ефективното лидерство.................................................. 184
7. Власт и влияние........................................................................................ 186
7.1. Източници на власт и влияние............................................................... 187
XVI. Управление на конфликта……………………………………………….. 189
1. Същност и определение на конфликта…………………………………… 189
2. Функции на конфликта............................................................................... 190
3. Причини за конфликти............................................................................... 191
4. Видове конфликти....................................................................................... 191
5. Методи за решаване на конфликти........................................................... 192
Литература..................................................................................................... 194
...
Основи на стопанското управление.rar
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
Не ми казвай какво да правя... За да не ти кажа къде да идеш...!

Опознават ме само тези, на които позволя... за останалите съм просто това, което виждат!


Върни се в “Икономика”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост