Логопедия

Реферати, есета, доклади и всякакви документи свързани с медицината.

Модератор: Модератори

Логопедия

Мнениеот angelche на Чет Ное 18, 2010 10:29

ВЪПРОС 1
ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТ, ЦЕЛ И ПОНЯТИЕН АПАРАТ НА ЛОГОПЕДИЯТА.МЯСТО НА ЛОГОПЕДИЯТА В СИСТЕМАТА НА НАУКИТЕ


Предметна област
Логопедия-(от гр.”логос” –дума слово и „пайдео” –обучение,дете) наука за речта на децата или словообучение.
Логопедията е наука, която изучава нарушенията на речта и езика ,гласовите нарушения, нарушенията в гълтането – дисфагия и разработва терапевтични методи за преодоляването им.
Тя е позната сред обществеността под различни понятия-логопедия,речева патология или речева терапия,ортофония.Освен това и статутът й не е един и същ в различните страни-тя е автономна наука в САЩ,КанадаАнглия,Дания и др. В германия ,Франция ,Италия и др. логопедията е медицинска субдисциплина.У нас и у някои източноевропейски страни тя е клон на специалната педагогика.
Като цяло две са базисните науки ,от които произлиза логопедията-медицина и педагогика.Спорът за мястото на логопедията в системата на науките не е актуален,тъй като Л не е нито изцяло медицинска ,нито изцяло педагогическа.Тя по-скоро е събирателно м/у двете науки с участието и на други науки(психология,психо-лингвистика,хевропсихология).От изкл. значение е дефинирането на нейната аврономност,отколкото търсенето на ппозицията й сред другите науки.
Логопедията е интегративна,интердисциплинарна автономна наука,почиваща в/у знанията и методите на по-стари и по-нови науки,които впоследствие се обединяват в една специфична научна област със собствен понятийно-категориален апарат и характерен професионален облик.Л-та е преди вс. Хуманитарна наука,насочена към обезпечаване на пълноценна комуникация за лицата,при които тя е нарушена.Тя принадлежи към сферата „човек-човек”-задоволява не само индивидуалните ,но и обществени потребности,защото норм-та реч е предпоставка за адекватна социална комуникация.
ЦЕЛ на логопедията са КН ,тяхното проучване,изясняване на патолингвистичната картина и съпътстващите я симптоми,както и създаването на инструментариум от средства за тяхното преодоляване.Предмет на логопедията са КН,техните причини ,прояви,отражение в/у индивида и отстраняването им по оптимален начин.
Аспекти на предметната област:
1. Проучване ист.корени на Л-та
2. Изчсняване на биологичната и социално-психологичната природа на КН ,изясняване на етиологията.
3. Разкриване механизмите на възникване на КН (прояви,динамика,на протичането им, терапевтична прогноза );
4. Разработване на съвременни методи и средства за диагностика и терапия
5. Проучване на водещия опит в диагностиката и терапията на КН
6. Създаване на учебна лит-ра и пособия ,необходими за практиката на логопеда
7. Обобщаване на знанията за речевата патология и терапия в научната с-ма.
Понятиен апарат на логопедията
Понятийният апарат на л-та от една страна е съставен от безспорни термини и от друга- от множество термини използвани само от ограничен кръг специалисти,което пък поражда множество дискусии.Този проблем показва ,че л-та като млада наука все още е в пр-с на обособяване в самостоятелна научна сфера.
Понятия от медицината
• Симптом-признак,белег на явление;
• Синдром(симптомокомплекс) сбор от симптоми,закономерно свързани с в типични комплекси;
• Нозологична единица(болест)-единство от симптоми и синдроми с хар-рна клинична картина(КК),с присъщо за нея възникване,протичане,лечение,изход.
• Етиология-учение за причините за болестите;
• Патология-наука ,изучаваща болестните пр-си и изменение в организма,същност,причини ,р-е,изход.В по-тесен смисъл-термин за назоваване на конкретно соматично или психично отклонение от нормата.
• Патогенеза-дял от патологията; механизъм на възникване и р-е на дадена патология.
• Корекция-поправяне ,отслабване на симптомите;
• Компенсация-процес ,при който нарушените функции на органи или системи се заместват от ф-иите на здрави такива.
• Рехабилитация-възстановяване на нар.ф-ии;

От медицината в л-та възникват и смислооформящите представки- а-(липса);дис-(нарушение);пара-(замяна ,разместване);

Понятия от лингвистични ,психологични и др.науки.
• Генезис-история на разв-то на нещата.
• Онтогенезис-индивидуалното р-е на организма
• Дизонтогенезис-нарушено индив.р-е
• Нарушение-отклонение,дисфункция
• Комуникация-общуване,обмен на инфо
• Лингвистична комуникация-общуване ч/з езика
• Екстралингвистична ком-я- общуване без словесни знаци
(паралингвистични-гласово-интонационни,височина мелодика,темп; нелингвистични-жестове ,мимики,гримаси)
• Лингвистична способност-опериране с езиковите кодове
• Металингвистична способност-теоретично отношение към езика,способност за анализ и оценка на езика отделно от съдържанието му;
• Език-с-ма от кодове и правила за тяхното комбиниране;
• Реч-ВПФ-способност за обмен на инфо ч/з кодове и правила(устна реч-говорене ,слушане възприемане; ,писмена-четене и писане,)
• Говор-двигателния аспект на устната реч;
• Експресивна реч-външното изражение на речта;
• Импресивна-способност за разбиране на речта

• Активна реч-думите от менталния речник,които се употребяват
• Пасивна реч-думите от мент.речник,които не се употребяват ,но значението се знае
• Гнозис-възприемане
• Праксис-сложни двигателни програми,практическата дейност на Ч;


Собствено-научни понятия
• Недоразвитие-качествено и количествено по-ниско р-е на речта като цяло или на отделни нейни компоненти
• Задръжка,закъснение-(ретардация),по-бавни темпове на речевото р-е
• Разпад на речта-загуба на овладяна вече реч
• Речева дисгностика-сбор от методи и процедури за изследване на патологията на речта;
• Речева терапия-сбор от методи и процедури за преодоляжане на КН
Съществуват и други собствено-научни понятия ,които са разпределени в 3 групи;
1. понятия за означаване на симптомите на КН;
2. ---//--//--//---///--//--// на синдромите,формита на КН,и тяхната принадлежност към опр.тип речева патология;

3. ---//--//-- на специфични процедури за въздействие над нар.реч.

КРАЙ
ВЪПРОС 2

ЕТИОЛОГИЯ НА КН.
ТЕОРЕТИЧНИ МОДЕЛИ НА РЕЧЕВАТА ПАТОЛОГИЯ. КЛАСИФИКАЦИЯ НА КН

Въпроса за причините на КН намира място още в трудовете на древните енциклопедисти и лекари.Нк свързват речевата патология с малформации и дисф-ии на периф.говорен ап.но с течение на времето навлиза и идеята за връзката м/у патологията на речта и ЦНС.Днес причините се обособяват в 2 големи групи:
1. Биологични (органични и функционални)
2. Социално-псигологични

• Биологичните причини-органични (централни и периферни) и функционални.
Органични централни-разл.по вид,дълбочина и обхват мозъчни поражения(огнища,тумори).
Органични периферни-поражения в/у периферния говорен апарат(вродени или придобити) малформации на артик.органи


• Функционални причини-вс.КН при които не се откриват органични причини.В тези случаи вс органи на речта имат нормална тъкан,правилна стр-ра ,но въпреки това някои от органите не функционират правилно.
ФП са: слабост в протичането на нервните импулси или дисбаланс възбуда и подтискане.ФП не рядко се представят като обяснение за случаи в които има органика но тя не е доказана.Понякога е трудно да се определи даже докъде завършва органиката и къде започва дисфункцията.Като цяло функционалното нар-е означава неизяснено нар.без установена причина.
Социално-психологически приини-
имат се предвид различните неблагоприятни въздействия на средата(сем,уч.обществена).СП причини могат да провокират и органични КН,и функционални нар-я.При анализа на причините за речева патология във всеки един случай трябва да се има предвид връзката м/у биологично и социално.Мн.често картината на едно КН е резултат от биол. причина,но за динамиката на протичане и за терапията на нарушението роля играят и социалните фактори.

Състоянието на нар-то зависи от причината,времето й на дайствие,спецификата,дълбочината,обхвата,своеврменността терапевтичните действия ,комплексността на терапията и грижата на близките.КН възникват по разл.причини във вс.една възраст и особено в някои кризистни периоди от живота ,когато индивида е много учзвим(от 0-2 год; олоко 4 –тата година; при постъпване в училище;п/з пубертета.).

Фактори за поява на КН
Биологични фактори-

.Вътрешни(ендогенни)-
• Генетични-предразположеност на организма към отклонения.Ч наследява не само Кн ,но и предразположението към поява на КН.
• Други вътрешни фактори са: многоплодна бременност,възраст на родителите,токсикози на бременността,психични заболявания на бременната,ендокринни заб-я на майката и други.
Външни(екзогенни)-биологични и социални въздействия,действащи в 3 периода:
1. пренатален-вирусни и инфекциозни заболявания на бременната,интоксикации,алкохолизъм,радиационни излъчвания,травми на плода и др.Децата се раждат с разл.соматични аномалии.Вътреутробната патология е свързана с появата на тежки КН с ограничен произход.
2. перинатален-в резултат на неблагоприятното протичане на раждането(родова травма,асфиксия);
3. постнатален-влияние има недохранване,чмт,инфекции и др.Колкото по-малко е Д, толкова по-ранима е ЦНС.Социално-психологически фактори-
• социална депривация
• подражание на неправилна реч
• педагогическа занемареност и училищни неблагополучия
• негативен психологически микроклимат в семейството
• неправилен подход при отглеждането и възпитанието на детето

Теоретични модели на КН
Днес са познати 2 основни теоретични модела-медицински и лингвистично-поведенчески.От позицията на медицинския КН се делят на вродени и придобити,а от позицията на лингвистично-поведенческия-на говорни и езикови.
Медицински модел-първият модел е медицински,кето е естествено т.като логопедията се заражда в недрата на медицината и задълго остава под нейно влияние.Натрупва се голямо количество информация до 18 век ,но тя не е систематизирана.Характерното за модела е ,че КН се разглеждат като варианти на соматичната патология-такъв е бил традиционният мед. подход към всички несоматични отклонения.Както при всички заболявания,така и при нарушенията на речта се търси пряка корелация м/у причина и следствие,м/у увреда и симптом.В зависимост от причините и следствията речевите нарушения се категоризират във взаимно изключващи се сомптоми и се систематизират по симптоматика.За назоваване на нарушенията се използват мед.термини-диагнози,които са опит за означаване на най-характерното за проявяващата се патология.
Недостатъци-
• невинаги причините за КН могат да бъдат открити;
• Много от синдромите съдържат нехомогенни популации с разнородни симптоми,а това пречи на тяхното описание;
• Нарушенията тук се разглеждат като вродени и придобити,без да се прекарва разделителна черта м/у детската патология тази при възрастните;
• Медицинските термини и диагнози са формулирани много преди да се появи психолингвистиката;
• Медицината не е в състояние да помогне на голяма част от хората с увреждания с присъщият й инструментариум;
В отговор на това в средата на XIX век се появява нов теретичен модел лингвистично-поведенческия .В основата на изучаване на КН се поставя лингвистиката.В рамките на този модел не се търсят причините за нарушенията.Въз основа на анализ на речта се отсяват данните за лингвистична патология,която се установява ч/з съпоставки с лингв. норма.Нарушенията се назовават с описателни термини ,които пряко визират лингвистичната патология.
Днес при класифицирането на КН се подхожда от гледна точка на 2 критерия:
Медицински(вродени и придобити) и лингвистичен(говорни и езикови).
Най-качествените класификации търсят мястото на всяко КН в класацията едновременно, в зависимост дали е вродено или придобито ,или говорно и езиково.

Класификация на КН (основана на мед. и лингв. подход-двата подхода се съчетават)
Говорни нарушения-при тях е нарушен един от говорните механизми(дишане,фонация,арт-я,прозодика)
1. Фонационни-
• Афония-липса на глас
• Дисфония-патологични промени в силата ,височината,тембъра на гласа,които го правят груб,дрезгав,кашлящ или тих ,треперещ;
• Ринофония-носов глас,хиперназалност;
Причините за тези нарушения са органични и функционални,вродени и придобити,биолог. и соц.- психологични;

2. Артикулационни нар-
АН на развитието-
• САН(първични) функционални причнни
• Вторични АН –при ИН,ДУС,ем.разстройства и детски психози;
• АН при леки,вродени структурни увреди на говорния апарат(прогнатия,прогения,къса подезична връзка,неадекватен велофарингиален клапан)


Придобити АН-
• Артикулационна апраксия-разпад на двигателните програми ,свързани с арт-та(Б осъзнава грешките си ,но не може да ги контролира)


Общоговорни нар-я -

На развитието-водещо е засегнат речевия праксис ,но се появява и езикова недостатъчност,в следствие закъсняващото и дефектно говорно р-е.
1. Заекване при деца-спазми и блокажи,в следствие моз.дисфункции,неврологични смущения
2. Детска смесена дизартрия(псевдобулбарна)-в следствие ДЦП.засегнати са и 4-те говорни механизма.
(за разлика от дизартрия при възрастните тук почти не се открояват отделни форми на дизартрия затова тя е смесена);
3. Дестка говорна апраксия-засегната е не само арт-та, но и говорът като цяло + езика;
4. Ринолалия-тотално разстроена арт.,съчетана с неправилно дишане и хиперназалност,в следствие ВЦУН


Придобити: при тях страдат два или повече от механизмите на гаоворната физиология ,говорът е изцяло увреден.

1. Заекване-разпад на речевата плавност при възрастни,в следствие моз. травми.
2. дизартрия –разпад на 4-те говорни механизма в следствие парализа на гов. мускулатура(от моз.травми );
3. AН при периферни структ. увреждания(в резул. от травми).
КН на устния език
Разстройствата на езика винаги се съпътстват от говорни нарушения.
На развитието-
• Дисфазия(алалия в по-старата л-ра)-
недоразвитие на речта. При нея са нарушени всички страни на речта - фонетико - фонематична, лексична, граматична, семантична. Отбелязват се и редица нарушения в ориентацията в пространството, несформираност на възприятията и представите за форма, големина, дължина на предметите, възприемане и съотнасяне на цветовете,. Проявява се в липса на съгласуваност по род и число, изпускане и неточна употреба на местоимения, нарушена последователност на думите в изреченията, неразбиране на точното значение на предлози и частици и изпускането им в речта и др.

• СЕН-първично е засегната ез.способност ,а паралелно и говорната и когнитивната;В зависимост от това кой ез. компонент е най-силно засегнат се отделят следните СЕН-фонологични,граматични,семантично-прагматични,има и комбинации м/у тях;
• Общи езикови нар-я на устния език –при аутизъм.Езиковата прагматика е водещото нар. а оттук и вс. ез. компоненти.
• Вторични ез.нар-я- при ИН; при ДУС; при детски психози и ем. разст-ва.Придобити-
• Афазия-(експресивни и импресивни),резултат от локални мозъчни увреди(инсулт).
КН на писмения език

На развитието
• Дислексия на развитието;

Придобити-
• Алексия-загуба на способност за четене;
• Аграфия------------ за писане;


.КРАЙ


целият материал:
Логопедия.zip
Прикачен файл! Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове. Ако нямате създаден профил, регистрирайте се, за да имате тези права.
Сигнатура:
:слънце: Ако имате съмнения, постарайте се да звучат убедително!
"Другаде нямаше разумна раса, която да е изобретила скуката. И може би тъкмо скуката, а не интелектът, бе тласнала хората нагоре по стълбата на еволюцията. " - Тери Пратчет
angelche
Спамер
Спамер
Репутация: 1402
angelche изгражда репутацияangelche изгражда репутацияangelche изгражда репутацияangelche изгражда репутацияangelche изгражда репутацияangelche изгражда репутацияangelche изгражда репутацияangelche изгражда репутация
 
Мнения: 4241
Регистриран: 27 Юли 2008
Наличност: 28,989.00
Банка: 201,103.61
Местоположение: Анкх-Морпорк
Най-високи резултати: 2
Статистика на победите: 0
пол: Жена

Назад към Медицина

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта