Институцията ВУИ

Реферати, есета, доклади и всякакви документи свързани с педагогиката.

Модератор: Модератори

vanevar
Регистриран
Мнения: 2
Регистриран: ср ное 18, 2009 19:38
пол: Жена

Институцията ВУИ

Мнениеот vanevar » пет ное 27, 2009 10:57

Институцията ВУИ –
Възпитателно училище интернат


За издирването, превантивната и корекционно-възпитателна работа с деца в риск у нас е изградена мрежа от държавни и обществени институции. На висше ниво е формирана Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН). Създаден е и Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, чрез който се уреждат функциите и правомощията на органите, работещи с тези деца, както и възпитателните мерки и начините за тяхното прилагане. Най-тежката възпитателна мярка, предвидена в Закона, е настаняването за определен срок във ВУИ. В него постъпват малолетни и непълнолетни младежи и девойки, към които по-леките възпитателни мерки не са се оказали достатъчни и за нормалното им възпитание няма подходяща среда. Настаняването се постановява по ред, определен от Закона и се извършва от МОН. Тази възпитателна мярка има хуманен характер, тъй като правонарушителят се извежда от неблагоприятната социална микросреда, предпазва се от влиянието на криминогенните фактори, от насилие и използване от възрастни за престъпни цели, т.е. поставя се в една сравнително нормална среда за живот и образование.
ВУИ е държавно училище. Има сравнително затворен режим, тъй като настанените в него малолетни и непълнолетни престояват до 3 години, а възпитаниците не могат да го напускат без разрешение на ръководството на училището. Интернатът се ръководи от МОН, от функционален правилник и дневен режим и работят по специални учебни планове и програми, съответстващи на спецификата на съответното възпитателно училище интернат.
Основна задача на ВУИ е корекционно-възпитателната работа, насочена към преодоляване на негативните потребности, интереси и мотиви на правонарушителите, подготовката им за пълноценно включване в социалния живот и завършване на определена степен на образование. От тази задача произлизат и основните функции на училището:
 управленска: административно-стопанска, финансова, създаване на хигиенно-обоснован режим за учениците; организация на учебния процес; подбор и квалификация на педагогическия, административния и помощния персонал;
 грижи за здравето и живота на учениците: хранене, медицинско обслужване, облекло, материални условия за нормален живот;
 образователна и възпитателна: осигуряване на общообразователна и трудово-професионална подготовка; съдържателно използване на свободното време; създаване на културни навици и самообслужване; спортно-туристическа и др. дейности.
Задачите и отговорностите на педагозите във ВУИ са твърде големи, като се има предвид контингента ученици, няколкогодишният им престой в интерната и нищожното съдействие от страна на семейството,обществените организации и стопански фирми.

I. Общообразователна и трудово-професионална подготовка.
Във ВУИ постъпват т.нар. трудни деца. С тяхното обучение и възпитание семейството и училището не са могли или не са желаели да се занимават. Тези деца са труднообучаеми и трудновъзпитаеми, а в повечето случаи и двете. Те са труднообучаеми, защото постъпват в интерната с много ниска подготовка. Като правило правонарушителите не са учили и не са работили. Мнозина или не са постъпвали в училище, или много рано са прекъснали образованието си.
Поради педагогически грешки в училище, недостатъчния контрол от
обхващането и задържането на децата в задължителната за образование възраст (до 16 год.), безнадзорност и подценяване на образованието като ценност, ученици на възраст между 10 – 17г. са неграмотни или са попаднали във вторична неграмотност. За тях ВУИ са разкрили класове за ограмотяване.
Успешно завършилите I-ви курс ограмотяване преминават във II-ри курс ограмотяване или III клас, а успешно завършилите II курс преминават в V клас. В училището се създават условия за завършване на основно образование и за придобиване на професионална квалификация (мебелист). Придобиването й се организира по учебни планове за професионално образование или за професионално обучение, съобразени с условията във ВУИ.
Корекционно-възпитателният и учебният процес е насочен към:
 Подпомагане и мотивиране на учениците в овладяването на общочовешки ценности и култура, в положително отношение към труда, придобиване на социални умения за интегриране в обществото;
 Възпитаване в уважение към законите, в толерантност и зачитане правата на другите, тяхната култура, език, религия.
ВУИ е училище за малолетни от 8 до 14-годишна възраст и напълнолетни от 14 до 18-годишна възраст, извършили противообществени прояви. Учениците, които са настанени, живеят в общежитие към училището. За времето на престоя им се осигуряват храна, облекло, медикаменти, учебници и учебни помагала.

II. Настаняване и прекратяване на престоя на учениците.
Разпределянето и настаняването на малолетните и непълнолетните във ВУИ се извършва то МОН.
МКБППМН изпраща следните документи за настаняване в МОН: решение на Районния съд, протокол и решение на МКБППМН, сведение – характеристика от инпектор ДПС, акт за раждане, удостоверение за завършен клас, медицинско свидетелство.
Ученици, самоволно напуснали ВУИ, както и ученици с разрешен градски отпуск, но закъснели с повече от 2 часа се смятат за избягали.
Прекратяването на престоя на учениците се решава в края на учебната година от педагогически съвет с участието на Районния прокурор. Престоят на ученик, навършил 18 год. може да бъде прекратен по негово желание преди края на учебната година.

III. Директор, учители, възпитатели.
Директорът отговаря за:
 Осигуряването на постоянен денонощен надзор над учениците;
 Осъществяването на контакти с инспекторите ДПС, РПУ-та, МКБППМН, ЦКБППМН, Районната прокуратура, Дирекцията на Националната служба “Полиция” и др.;
 Писмено уведомява РПУ и инспекторите ДПС за бягства на учениците в срок до 24 часа;
 Освобождаването на учениците за празници и ваканции.

Учителите и възпитателите отговарят за:
 Опазването живота и зравето на учениците;
 Качеството на учебния и корекционно-възпитателния процес;
 Изпълнението на учебния план и програмите по учебните предмети.

Те са длъжни да:
• Изискват от учениците да спазват установения режим;
• Възпитават в учениците позитивно отношение към учебния и физическия труд;
• Приучават учениците към грижливо опазване на училищната собственост и на техните лични вещи;
• На длъжностните лица във ВУИ се забранява да налагат физически наказания, да упражняват морално и психическо насилие върху учениците, уронващо достойнството им.IV. Награди и наказания на учениците.
Освен правата и задълженията, определени с Правилника за ЗНП, учениците имат специфични награди:
 Домашен и градски отпуск;
 Предметни награди;
 Осигуряване на културни развлечения;
 Заличаване или отмяна на наложено наказания.
Ученик, който нарушава установения ред и режим в училището и умишлено вреди на другите ученици и служителите, освен с предвидените в ППЗНП наказания се наказва и със:
 Отмяна на награда, която не е ползвана;
 Лишаване от представителни изяви на училището.


V.Документация.
Във всяко ВУИ освен посочената в ППЗНП училищна документация задължително се водят и:
✍ Лично дело на ученика;
✍ Книга за движението на учениците;
✍ План за индивидуална работа с учениците;
✍ Дневник на възпитателя.
Задължителните книги се номерират, прошнуроват и подпечатват с печата на училището.
Върни се в “Педагогика”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта