Финанси на фирмата

Реферати, есета, доклади и всякакви документи свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.

Модератор: Модератори

Финанси на фирмата

Мнениеот MalamiR на Пон Апр 04, 2011 17:27

Финанси на фирмата
Икономическа категория процес на разделяне на паричната форма на труд и специфичните финансови отношения които се пораждат по повод формирания бюджет на ф-мата. финансите на ф-мата са част от общото управление на ф-мата което има за цел както технологията за вземане нар-я и използване на капиталите, така и р-ята във връзка с финансовата стабилност на ф-мата и отношенията и със собствениците, има 3 вида р-я: с финансирания, инвестиция, капиталовата структура дивидентна политика.

Финансов мениджмънт е основно звено на мениджмънта, изкуство за управление на богатството на икономичните контрагенти- ликвидни активи, реални активи и човешки капитал, парите са 100%ликвиден актив. Мениджърите с различни подходи използват богатството на хората и го управляват. Един от аспектите на мениджмънта е ефективното управление на капиталите, т. е. с тin капитали тах печалба.

Цел на финан мениджмънта-целта отговаря на трите групи р-я и включва макс печалба от инвестициите.Всеки мениджър се ръководи от концепция за максимум печалба.целта се допълва и от постигането на висок рандеман от използването на капиталите.Главна цел се оказва повишаването на чистата актуална ст-ст на ф-мата.Ако съпоставим това,което фирмата притежава с това което дължи то различията е чистата актуална ст-ст.

Баланс на ф-мата-счетоводният баланс е отит в обобщен вид представя
имущественото и финансовото състояние на фирмата. Той служи както за база и анализ за управлението на финансовата дейност на фирмата.Съгласно МСС и ЗС елементи на баланса са активи, пасиви и собствен капитал. Балансът има три форми:
—разгъната ,съкратена и синтезирана.

Капитал -представлява собствеността в/у активите,обхваща всички ресурси с помощта на които се цели постигане на печалба.В баланса на ф-мата може да се анализират следните аспекти на капитала .-капиталът според изпълняваната функция в стоп дейност,според активното му направление;капиталът според неговия произход, според пасивното му проявление.

Активи-това са ресурси придобити в резултат от минали операции и от които се очаква бъдеща стопанска изгода.
Пасиви-задължения произтичащи от минали операции и от които се очаква намаление на ресурси-носители на бъдеща стопанска изгода.задължението произтича от юридически оформената отговорност от минала операция намаляването на ресурсите е източването на пари или други ценности.

Собствен капитал-превишението на активите над пасивите на ф-мата. колкото ресурсовите носители на бъдеща стопанска изгода са повече от задълженията, толкова по-голяма е финансовата мощ на ф-мата.нулева изискуемост

Резерви-по назначение-субвенции-капиталови трансфери за инвестиране.условна изискуемост


Постоянни капитали- включват собствения капитал, дьлгоср и средноср дългове ДД са на разположение на ф-мата за дълъг период от време и имат висока цена.ДД,СД,КД-реална изискуемост.
Оборотните активи се създават за сметна на краткоср дългове- КД=ОК=ТК=ТП

& ПРИНЦИП ЗА МИНИМАЛНОТО ФИНАНСОВО РАВНОВЕСИЕ-капиталите с които се финансира създаването на даден фирмен актив трябва да бъдат на разположение на ф-мата за срок по-голям или най-малко равен на срока за тяхн използване на активите. Този принцип съдържа в себе си брутната печалба,печалбата преди данъка и след него.

Собствени СПРЯМО заемни капитали-СК: ЗК СК> (Дългоср дългове + средноср + краткоср). СЪОТНОШЕНИЕТО им е финансовата структура и трябва да е в полза на СК,за да може ф-мата да е самостоятелна и да може да формира обемисти оборотни капитали.

ОБОРОТНИТЕ КАПИТАЛИ са задълженията / към
държавата,доставчиците,работниците,трети лица/и се използват за създаване на
ОА.
Необходимо е да се използват допълнителни оборотни капитали- чисти оборотни
капитали, които са вследствие на собствените капитали, дълг и кратк дългове. ЧОК са превишението на чистия актив -те са разликата между оборотния актив и кратк дълг.от превишението на постоянните активи над фиксираните.

ЛИКВИДНОСТ НА АКТИВА - определя се от времето през което отделните му елементи се превръщат в налични пари.
ЛИКВИДНОСТ НА ФИРМАТА—изражение на способността и да посреща краткосрочните си дългове.

КОЕФИЦИЕНТ НА ЛИКВИДНОСТ—отношението на ОА върху КД и показва, че с наличните активи могат да бъдат посрещнати краткосрочните дългове.той представя конкретната ситуация, в която се намира ф-мата към момента на съставяне на баланса.дава представа какво се случва и какво трябва да се направи КОГА ТО КД> ОА КОЛ<1

ПОЛЕ НА СИГУРНОСТ НА ФИРМАТА—-зависи от величината на ЧОК. Добре е да се поддържа коеф на ликвидпост >1.5.Върху ликвидността на ф-мата оказват влияние следните фактори:
—обрьщаемостта на запасите;
--влошена сьбираемост на вземанията;
-авансовите и частични плащания на доставчиците;
—управлението на бързо ликвидните финан активи.
Действия за изследване обрьщаемостта на запасите:-да се установи факт
обръщаемост на запасите;-да се установи какви са запасите-
оптимални,свръхзапаси,минимални;-да се прецени структурата.вида на
портофейла;-средните срокове по които трябва да се правят;-дали могат да се удължат тези срокове.

ВРЪЗКА МЕЖДУ ЛИКВИДНОСТ И ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ-една фирма може да бъде платежоспособна и да не е ликвидна.
Ликвидността е израз на ефективното използване на отделните елементи на ОА и структурирането на ТП. Запасите и ст-стште които подлежат на реализация трябва да се наблюдават постоянно;трябва да се изследват крайните финансови активи и то на най-добрата цена;да се наблюдава величината на ЧОК;да се следи за структурата и падежите по КД, взаимоотношенията с други фирми.
ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА на ф-мата се изразява в това с всички активи да се посрещат дългосрочните пасиви.

ПОСТОЯННИ КАПИТАЛИ - ключов елемент във всяка фирма. Чрез тях се финансира създаването на фиксирания актив и чистия оборотен капитал. Мин размер на ПК осигурява необходимост от ПК и ЧОК . Максималният размер на ПК осигурява необходимост от фиксирани активи и цялата потребност от капитали за създаването па ОА.Не винаги е разумно да се поддържа макс размер на ПК тъй като КД способстват за увеличаване на продуктивността на СК . Недостигът на ПК води до невъзможност за научно-техпол процес, пробив в запасите и иновации в ФА в необх оптимален размер.Най-често от финансова гл. т. е добре да има съчетание между СК и ЗК. Това гарантира покриването на инвестициите за СК. Предполага дългосрочна платежоспособност на ф-мата и при което СК>ЗК

КОЕФ. НА ДЪЛГОСР. И СРЕЛНОСР. ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ - показва каква е структурата на ПК и включените в нея заеми /ДЦ и СД/ Ксдз = ПК /ДД+СД

КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА И ДИВИДЕНТНА ПОЛИТИКА - дивидентите
изразяват процеса на разпределението на печалбите между акционерите. Изплащането на дивиденти може да окажи влияние върху цената на
обикн. Акции. Задържането на печалбата е допълнителен акционерен капитал, с който се финансира растежа. Темпът на растеж силно се влияе от неразпределяемите печалби, които са реинвестирани за да се увеличат бъдещите приходи и дивиденти.
ОБЕКТИВНИ ФАКТОРИ: правни и договорни ограничения-устав на АД; санкция за неоправдано задържане на печалби.
ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ: възможностите за инвестиране на капитала с който
фирмата разполага; влиянието на постоянството на печалбите; достъпът на ф-мата до паричните и финансови пазари.
КОНТРОЛНИ ФАКТОРИ: влияят по 2 начина на дивидентната политика—1-я е плащането на ниски дивиденти като голяма част от печалбите се задържат за финансирането на вътрешните потребности 2-рия е възможността от
предизвикване па враждебно настроение в част от акционерите като се понижи дивидента.
Има и други фактори като: които удовлетворяват акционерите;
информационното съдържание на дивидентите; ефектът на клиентелата.

РАЗНОВИДНОСТИ: най-често мепидж избират типа на дивидентната политика:
—постоянни и нарастващи дивиденти от една акция;
—политика на стабилни дивиденти;
-политика на стабилен коеф на плащане-50% от ст-стта па печалбата се изплаща в дивиденти;
—политика на редовни и извънредни дивиденти-фирми които имат нестабилни
печалби;
—политика на колебаещи се дивиденти и коеф на изплащане-държ ф-ми и тези с над 50% държ участие.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЛАЩАНЕ-САМО ОТ БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ;
—деклариране;
—публикация в регистър;
—изплащане;
—планове за реинвестиране на дивидентите.
ФОРМИРАНЕ НА КАПИТАЛА: това е начин на Финансиране на ф-мата. В ЕТ става на базата на натрупване на спестените части на дохода на ЕТ или неговото семейство. Няма законово изискване. ПРИ кооперациите капитала не е законов а между участниците.КОМАНДИТНИТЕ дружества с участие на акции капитала може да е в по-големи размери. В АНОНИМНИТЕ дружества принципите на формиране на капитала е както при АД.— Отговорността на всички акционери, чиито брой не може да бъде по малък от 7- тя е ограничена до сумата на тяхното участие в капитала; — Разделянето на капитала на акции, които са ценни книжа по принцип / подлежат на продажба /.

ФОРМИРАНЕ НА КАПИТАЛА разчитащо на спестяванията на икон агенти: -изискване на минимален обем на капитала; - съставяне на проектостатус на дружеството; - публикация в офиц бюлетин; - уведомяване на борсата; - минимален поминал на една акция чрез публикацията.

ФОРМИРАНЕ КОЕТО НЕ РАЗЧИТА НА СПЕСТЯВАНИЯТА: - ЧРЕЗ ВНОСКИ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ ИЛИ ОСНОВАТЕЛИТЕ; - изискване за минимален обем на капитала; - съставяне на проектостатус; - записване на статуса на всеки участник; - съставяне на декларация за съгласуваност на интересите.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ФОРМИРАНЕТО НА КАПИТАЛА
То започва с т нар подписка, чрез която се декларира участие в дружеството с капитали. Тя се реализира чрез редактирането на бюлетин.Големите ф-ми обръщайки се към спестителите имат нужда от финансови посредници.При създаването на дадено дружество емисиите на акции под номинала са забранени. Плащане на най-малко 1/4 от величината на всяка акция / номиналa/ Внасяне на част от номиналната ст-ст на акциите в пари.Останалите3/4 акции остават дължими .Акциите за вноска в натура са освободени изцяло.

УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА Ф-МАТА
То е логично следствие от финансова активност Процес на нарастване на собствените фондове на ф-мата- важно условие за рационализиране на техниките за финансиране.Става чрез вноски в налични пари /подобрява се капиталовата структура/;вноски в натура / едновременно се увеличават дълг активи и собствените капитали /;включване на резерви или премии за емисия на печалбите,които още не са получили предназначение;конверсия на дълговете в акции поглъщането на друго дружество или част от него. ДВА СА НАЧИНИТЕ: чрез вноски-увеличава се броя на акциите и чрез включване на резервите и печалбата-увеличава се номинала на акциите.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА НА Ф-МАТА - то е техника, която благоприятства влагането на ресурси в ценни книжа на други ф-ми и институции .Намаление на капитала може да се осъществи: — чрез приспадане на загубите; — чрез изплащане дяловете на акционерите, купуване на ценни книжа на борсата; - чрез разпределение на социални блага в полза на акционерите; — чрез обезсилване па акциите, предвидено в устава.
АМОРТИЗИРАНЕ НА КАПИТАЛА НА Ф-МАТА—това е операция,при която сумата платена на акционерите се удържа от печалбите или наличните резерви, а не от капитала.

МОБИЛИЗИРАНЕ—техника за финансиране на ф-мата за повишаване дълговете по дългоср капитал- чрез дългоср банков кредит.

РЕСТРУКТУРИРАНЕ КАПИТАЛА НА Ф-МАТА -е сбор от различни бизнес комбинации чрез които се цели запазването на ф-мата или утвърждаването им в икон действителност. Това става чрез сливане и разделяне. Фалит и ликвидация на дружествата.

ПРИДОБИВАНЕТО на съвкупност от активи, които имат специфична употреба се нарича сливане и поглъщане.Едно или повече дружества внасят всички свои имущества и активи в едно и също дружество -ново или сьществуващо.Основават се на предварителни изследвания и проучвания от страна на финансистите. РАЗДЕЛЯНЕТО Е елемент чрез който дадено дружество внася всички свои имущества и активи в две или повече нови или съществуващи дружества. БИЗНЕС ФАЛИТЪТ се състои от две части : икономичен и финансов. ИКОНОМИЧЕН е когато разходите надвишават приходите,т е вътрешната възвръщаемост от инвестициите е по -ниска от величината на капиталите като авансирани.
Когато проблемите на ф-мата са финансови имаме несъстоятелност или неликвидност- когато не е в състояние да върне в срок своите задължения и когато счет. Ст-ст на активите реално надхвърля общата сума на изискуемия пасив, т е ф-мата има достатъчно СК,но не разполага с достатъчно ликвидни активи.
ЛИКВИДАЦИЯ -ликвидационната ст-ст па ф-мата е по-голяма от бъдещата ст-ст.
Сигнатура:
Throw me to the wolves and I will return leading the pack!


Изображение
Аватар
MalamiR
Металист
Металист
Репутация: 4525
MalamiR изгражда репутацияMalamiR изгражда репутацияMalamiR изгражда репутацияMalamiR изгражда репутацияMalamiR изгражда репутацияMalamiR изгражда репутацияMalamiR изгражда репутацияMalamiR изгражда репутацияMalamiR изгражда репутацияMalamiR изгражда репутацияMalamiR изгражда репутацияMalamiR изгражда репутацияMalamiR изгражда репутацияMalamiR изгражда репутацияMalamiR изгражда репутацияMalamiR изгражда репутацияMalamiR изгражда репутацияMalamiR изгражда репутацияMalamiR изгражда репутацияMalamiR изгражда репутация
 
Мнения: 19460
Регистриран: 15 Мар 2009
Наличност: 18,705.90
Банка: 900,000.00
Местоположение: София
Най-високи резултати: 10
Статистика на победите: 0
пол: Мъж

Назад към Икономика

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: miki_51, seher ahmed и 0 госта