Държавна служба и държавен служител

Реферати, есета, доклади и всякакви документи свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.

Модератор: Модератори

Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 174150
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Местоположение: Somewhere In Time

Държавна служба и държавен служител

Мнениеот Mozo » чет яну 01, 2009 20:41

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. ВАРНА
КУРСОВА РАБОТА

НА ТЕМА:
ДЪРЖАВНА СЛУЖБА И ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ


изготвил: научен ръководител:
Антоанета Тодорова Тодорова Доц. Румяна Куртева
Специализант (............................)
специалност: публична администрация
фак. №058111


подпис:
Гр. Пловдив, юни 2007 година

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД
ОСНОВЕН ЗАКОН КАСАЕЩ ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
2.1. определение на понятието Държавен служител
2.2. Основните принципи
2.3. Видове държавни служители
2.4. възникване и прекратяване на служебното правоотношение
2.5. права и задължения на държавния служител
2.6. видове дисциплинарна отговорност и основания за нейното възникване
2.7. придобиване и повишаване в ранг
2.8. контрол за спазване статута на държавния служител

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
3.1. определение за държавен служител
3.2. белези на държавната служба
3.3. видове държавни служители
3.4. административен акт
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СЪЩНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И СПОРТ
ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ
У В О Д

Правителството изрази готовността си да работи за създаването на ефикасна държавна администрация, в която служителите са назначени на базата на заслугите, и чиято цел е да работи професионално и да гарантира високо качество на предоставяните административни услуги. За изпълнението на тази цел е въведен конкурсният принцип за подбор и назначаване на държавни служители. Всички служители в администрацията имат ясни цели. Въведени са различни механизми за подобряване на административното обслужване, включително нови технологии и обслужване на принципа на “едно гише”.
Но остава да бъде свършено още много. Пределно ясно е, че администрацията все още не отговаря на очакванията и нуждите на гражданите и бизнеса. Необходимо е всички политически партии и социални партньори да работят съвместно за една обща визия за реформа . Държавната администрация трябва да бъде отзивчива към хората, а не да ги отблъсква с лошо отношение. Необходимо е да бъде фокусирана върху предоставянето на услуги съобразно одобрени и приети стандарти за качество. Администрацията трябва да се консултира с потребителите и да носи отговорност за работата си. От значение е също така администрацията да работи ефективно и безпристрастно в името на обществения интерес, да бъде лоялна към всяко демократично избрано правителство. Нови идеи и предложения трябва да се разработват съвместно от политиците и държавните служители. Нужни са ни ясни стратегически цели, честна оценка на резултатите, които сме постигнали, и отчетност за изразходването на бюджетните средства. За държавната администрация на една страна - членка на ЕС, е важно да бъде уверена в собствените си възможности, за да работи заедно с всички партньори за постигането на реални резултати и повишаване жизнения стандарт на хората в България и Европа. Вярвам, че нашата държавна администрация е способна да постигне тези резултати.
Избрах тази тема поради моята голяма заинтересованост обслужването в публичната сфера да бъде подобрено, държавните служители да станат по – отговорни при изпълнението на задължениата си. Те са хора, чиято заплата идва от нас – данъкоплатците, поради което обслужването трябва да бъде на ниво без да е необходимо да се превръщат в корумпирани служители на държавата.Да пиша по темата за Държавната служба и Държавния служител бях вдъхновена също и от така наречената „Бяла книга за постиженията и предизвикателставата пред Българската държавна администрация в Европейския съюз“. Тази Бяла книга прави преглед на напредъка, задава накратко основните предизвикателства, пред които е изправена администрацията, и очертава някои намерения и предложения за бъдещето. Политическите намерения, залегнали в Бялата книга, като цяло отговарят на ангажиментите ни към Европейския съюз.
Бялата книга се публикува по инициатива на министъра на държавната администрация и е подкрепена от всички парламентарно представени политически сили. Бялата книга е консултативен документ, чрез който се търси мнението и коментарите на българските граждани, бизнеса и нестопанските организации. Тязи коментари ще бъдат използвани за подобрение на предложенията, които Дирекция „Държавна администрация“ прави и оформя планове за действие за изпълнение на предложената в разработката визия.

ОСНОВЕН ЗАКОН, КАСАЕЩ ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
Законът за държавния служител представлява общ закон за държавната служба, който урежда възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод изпълнението на държавната служба. С неговото приемане се даде регламентация на държавната служба, като се очертаха общите правила и принципи и основни положения, въз основа на които се осъществява тя. Към закона беше приет с Постановление на Министерски съвет Единен класификатор на длъжностите в администрацията, регламентиращ наименованията на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове. Заедно с това, беше създаден Института по публична администрация и европейска интеграция към министъра на държавната администрация, чиято основна дейност включва осъществяване на професионалната квалификация и преквалификация на държавните служители от администрацията.
В закона са регламентирани основните положения, въз основа на които следва да се осъществява държавната служба, а именно:

- Дадено е определение на понятието Държавен служител - това е лице, което осъществява функциите на държавата и действа от нейно име, като заема платена и щатна длъжност в администрацията, или въз основа на специален закон се ползва със статута на държавен служител; стелемежът да се формулира определение на това понятие с множество присъщи му елементи го прави наистина тромаво, претоварено, но за сметка на това по пълно и цялостно го изяснява. То може да бъде формулирано така: „Държавния служител е пълнолетен, дееспособен български гражданин, назначен по съответния ред с административен акт, предхождан задължително от конкурс и положил клетва за осъществяване на законосъобразно и правилно по служебно правоотношение като професия и срещу съответно заплащане държавна служба в обществен и личен интерес, като заема щатна длъжност и съответен ранг в администрацията на държавния апарат, предоставяша му съответен на ранга и длъжността служебен статут – права, задължения и отговорности, гарантирани от държавата. Основното му призвание е да подпомага съответния орган на държавна власт, при осъществяване на неговите правомощия, при спазване принципите на държавната служба“ Наименованията на длъжностите и разпределението им по групи и рангове в Единен класификатор на длъжностите в администрацията се определят от министерския съвет, Приравняването на нови длъжности на тези обявени в Единниа класификатор на длъжностите се определя от Министъра на държавната администрация и министърът на финансите. Членовете на политическите кабинети, заместник областните управители и заместник-кметовете на общините, лицата, които изпълняват технически функции в администрацията – НЕ са държавни служители. При изпълнение на службата си държавния служител трябва да се ръководи от закона и законосъобразните актове на органите на държавната власт, спазването и защитата на правата, законните интереси и свободите на гражданите и интересите на държавата. Държавния служител изпълнява определена държавна служба въз основа на това, че е назначен от съответен компетентен орган на държавната власт. Органът по назначаването може да възложи отделни свои правомощия по служебното правоотношение на административния секретар, с изключение на назначаването и прекратяването на правоотношението, както и налагането на дисциплинарни наказания. Има определени условия за назначаване, на които кандидатите за държавни служители трябва да отговарят – да са български граждани, пълнолетни, не са поставени под запрещение;не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода; не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност; отговарят на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност. За държавен служител не може да бъде назначавано лице, което : би се оказало в пряка йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител или изпълнителен член на търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител (прокурист); е народен представител; е съветник в общински или в районен съвет - само за общинската администрация; заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия; работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище.

- Основните принципи, въз основа на които следва да се ръководят държавните служители при изпълнение на държавната служба са законност, лоялност, отговорност, стабилитет, политически неутралитет и йерархична подчиненоста;
- Със Закона за държавния служител служителите на държавата основно се делят на държавни служители и обикновени служители. От своя страна държавните служители могат да бъдат ръководни лица и експерти. Това е най-важното законово деление на държавните служители– ръководните ръководят административно звено и носят отговорност за работата му – към ръководните служители се отнасят например председателите на Държавните агенции, експертите подпомагат осъществяването на функциите на държавната власт, това са лица осигуряващи високопрофесионална оценка и становища по общо национални концепции и проблеми, а също така и по проекти на нормативни актове, експертите анализират и разработват предложения за решение на управленчески проблеми, концепции и проекти, програми, експертите осъществяват и контролни функции. Държавна служба не могат да заемат лица, които изпълняват технически функции в администрацията; Ръководни длъжности могат да заемат само лица с више образование. Дискриминация, привилегии или ограничения, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, убеждения, членуване в политически, синдикални и други обществени организации или движения, лично, обществено и имуществено положение – не се допускат при заемане на държавна служба. За заемане на държавна служба се подава писмено заявление за назначаване, към което се прилагат необходимите документи за заемането на съответната длъжност, определени в наредба на министъра на държавната администрация.
- Основание за изпълнението на държавната служба е акта на назначаване от компетентен орган на държавна власт, съдържанието на който определя - длъжността, за която се провежда конкурс; нормативните и допълнителните изисквания за заемането й; начина за провеждане на конкурса; необходимите документи, мястото и срока на подаването им, който не може да бъде по-кратък от 30 дни от публикуването на обявлението за конкурса; длъжностното лице или комисията, която ще приема документите и ще допуска кандидатите до конкурса.

Формите за възникване на служебното правоотношение са назначаване, конкурс или избор; Определени са основанията за прекратяване на служебното правоотношение и видовете защита при незаконно прекратяване; За да може дадено лице да участва в конкурс за назначаване за държавен служител, ако то не е безработно, не се изисква съгласие на сегашния му работодател, като кандидатът има право на неплатен отпуск за дните на участие в конкурса и до два дни за пътуване.

- Регламентирани са основните служебни права и задължения на държавните служители, които са конкретизирани и в други актове, издадени въз основа на закона - Наредбата за служебното положение на държавните служители и Кодекса за поведение на държавните служители; Статут на държавния служител – този статут обхваща режима за встъпване в длъжност на държавния служител; режима за прекратяване на служебното правоотношение и защита срещу незаконното му прекратяване; отговорнотта на държавния служител; контрол за спазване статута на държавния служител; служебен стаж. Изпълнението на държавната служба се основава на принципите на законност, лоялност, отговорност, стабилитет, политическа неутралност и йерархична подчиненост.
Държавният служител е длъжен:
ü1 да не бави произнасянето си по исканията на гражданите. Той трябва да удовлетворява точно и своевременно тези от тях, които са законосъобразни, и да съдейства за признаването на техните права и законни интереси.
ü2 да не проявява грубост, невъзпитание и уважение, към гражданите.
ü3 да изпълнява задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със законите на страната и устройствения правилник на съответната администрация.
ü4 да спазва установеното му работното време и да го използва за изпълнение на възложените му задължения.
ü5 При встъпването си в длъжност и всяка година до 31 март държавният служител е длъжен да декларира своето имотно състояние пред органа по назначаването.
ü6 Задълженията на държавния служител се определят от неговата длъжностна характеристика – като допълнителни задължения могат да му бъдат възлагани само в предписаните от закона случаи.
ü7 Да изпълнява законосъобвазните актове и заповеди на по – горестоящите органи и държавни служители ( не е длъжен да изпълни неправомерна заповед, изградена по съответния ред, когато тя съдържа очевидно за него нарушение) Тогава, когато възникне този проблем Държавния служител може да поиска писмено потвърждаване на служебния акт, когато в отправената до него устна заповед се съдържа очевидно за него правонарушение.
ü8 Не е длъжен да изпълни нареждане насочено срещу него, съпруга/та му, роднини по права линия, без ограничение посребрена лния до ІV – та степен и по сватовство до ІІ-ра степен включително. В такъв случай, той е длъжен незабавно да уведоми органа от когото е получил нареждането и който от своя страна трябва да възложи изпълнението на друг служител или да го извърши сам.
ü9 Да защитава класифицираната информация представляваща държавна или служебна тайна, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните му задължения.
ü10 Да има поведение , което да не оронва престижа на държавната служба и да съответства на кодекса за поведение на служителите в държавната администрация ( кодекса се приема от МС и се обнародва в държавен вестник)
Органът по назначаването на служителя е длъжен:
ü1 да осигури на държавния служител необходимите условия за изпълнение на държавната служба;
ü2 да не възлага допълнителни задължения на държавния служител извън определените му в длъжностната характеристика;
ü3 да изплаща по установения ред и в срок заплатата на държавния служител;
ü4 да осигури държавния служител по предвидения в закона ред. Изпълнението на тези задължения се контролира от Държавната административна комисия. В случаите на констатирани нарушения Държавната административна комисия задължава съответния орган по назначаването да отстрани в 7-дневен срок допуснатите нарушения.
Държавния служител има право :
ü1 На заплата
ü2 На отпуск
ü3 На почивка
ü4 На професионална квалификация – да бъде изпратен на обучение с обща продължителност повече от един месец в рамките на една календарна година , при което той се задължава да работи за период от 1 до 3 год. В съответната администрация. Условията и конкретния срок се уговарят м/у органа на назначаването и държавния служител. При виновно неизпълнение на задълженията от страна на държавния служител, той възстановява разходите по обучението съответно на неизпълнението.
ü5 Повишение – осъществява се чрез последователно преминаване в по – висок ранг или длъжност (вкл. И предсрочно повишаване в ранг)
ü6 Предсрочно повишаване в ранг
ü7 Социално и здравно осигуряване за сметка на съответния бюджет
ü8 Право на обезщетение
ü9 Представително и униформено облекло
ü10 Свобода на мнението
ü11 Членство в политическа партия
ü12 Сдружаване на държавните служите
ü13 Синдикални организации на държавните служители
ü14 Юридическо лице на синдикалните организации
ü15 Съдействие за осъществяване дейността на синдикалните организации
ü16 На стачка
ü17 на неприкосновеност на личната кореспонденция и съобщения

Работното време на държавния служител е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица, При необходимост държавният служител е длъжен да изпълнява задълженията си и след изтичането на работното време, без да се нарушава междудневната и междуседмичната почивка – за което има право на още 12 дни год. Отпуск.
Работното време на държавния служител се прекъсва с една или няколко почивки, които се уреждат в устройствения правилник на съответната администрация. Почивката за хранене не може да бъде по-малка от 30 минути.
Държавния служител подлежи на дисциплинарна отговорност. Основания за дисциплинарна отговорност са:
·1 неизпълнение на сл. Задължения
·2 забава в изпълнението на служебните задължения
·3 неспазване кръга на служебните правомощия
·4 нарушение на задължения спрямо граждание
·5 неспазване на правилата на кодекса за поведение на служителите в Държавната администрация
Държавния служител носи дисциплинарна отговорност независимо, че деянието му може да е основание за търсене от него и на друг вид отговорност (административна, наказателна, гражданско – правна)
Дисциплинарните наказания са:
§1 забележка
§2 порицание
§3 отлагане на повишението в ранг до 1 година
§4 понижение в по – долен ранг за срок от 6 месеца до 1 година
§5 уволнение

За едно и също административно нарушение може да се наложи само 1 дисциплинарно наказание. Дисциплинарните наказания се налагат най-късно 2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му. Тези срокове не текат, когато държавния служител е в законоустановен отпуск. Във всяка администрация се създава административен съвет, който разглежда дисциплинарните дела. Освен това Държавния служител отговаря за вредите, които е причинил умишлено или при груба небрежност на държавата или на гражданите чрез незаконосъобразни действия или бездействия при или по повод изпълнението на служебните му задължения.

За вреди причинени на гражданите държавата отговаря солидарно с причинилия ги държавен служител. Отговорността на виновните държавни служители спрямо държавата за изплатени обезщетения се осъществява в пълен размер при условията и по реда предвидени в кодекса на труда.
Основание за административната отговорност е извършването на административно – правни нарушения по ЗАНН. За углавна отговорност основанието е извършване на престъпление във връзка с осъществяването на държавната служба. Тези деяния са предвидени в наказателния кодекс.


- Законът определя условията за придобиване на рангове и повишаването в ранг и в длъжност на държавните служители; Рангът е израз на равнището на професионална квалификация на държавния служител. Без съответен ранг не може да се заема длъжност в администрацията. Ранговете се присъждат от органа по назначаването независимо от заеманата длъжност. Ранговете на държавните служители се разделят в две групи: "младши ранг" и "старши ранг". Младшият ранг има пет степени, а старшият ранг - седем степени. При постъпване за първи път на държавна служба се придобива пети младши ранг. В Единния класификатор на длъжностите в администрацията за длъжностите на ръководните служители се определя най-малко трети младши ранг. Повишаването в ранг се извършва периодично на не по-малко от 3 и на не повече от 5 години въз основа на атестация на държавния служител, при която се отчитат професионалната квалификация, прослуженото време като държавен служител, както и другите изисквания, определени в устройствените правилници. Държавните служители могат да бъдат повишавани освен в ранг и във длъжност, когато има съответния ранг и длъжността е свободна.- Цялостният контрол за спазване на статута на държавния служител и за изпълнение на неговите задължения е предоставен на Държавната административна комисия при Министерския съвет, която дава задължителни предписания на органите по назначението за отстранение на нарушенията. Към комисията се води регистър на всички държавни служители. Устройството и дейността на комисията се определят с акт на Министерския съвет. Към Държавната административна комисия се води регистър на държавните служители. Обстоятелствата, които се вписват в регистъра, редът за вписване и ползване на информацията се уреждат с наредба, издадена от министъра на държавната администрация. Държавната административна комисия издава месечен бюлетин, в който се публикуват всички нейни решения, методически указания и информация за провежданите конкурси за държавни служители, както и всякаква друга информация във връзка с контрола за спазване на статута на държавния служител.
За предотвратяване и преустановяване на нарушения, свързани със статута на държавния служител и във връзка с изпълнение на неговите задължения, Държавната административна комисия може да дава задължителни предписания на органите по назначението за отстранение на нарушенията, свързани със статута на държавния служителОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Понятие за държавна служба – относно понятието „държавна служба“ няма янса законова дефиниция. Според Конституционния съд понятието „държавна служба“ се използва в административното право, където се свързва с държавното управление и държавната администрация, т.е. с функциите на изпълнителната власт. Но освен в тесен смисъл като изпълнение на управленски функции в държавните учреждения, то се схваща и по-широко – с него се обхващат и структурите на държавната администрация, чрез която изпълнителната власт осъществява функциите си по отношение на публичната собственост. В същото време за държавна служба се говори със специфично съдържание и в други клонове на правото. Ето защо, изтъква Консктитуционния съд, при липса на еднозначно доктриално или легално определение на държавната служба смисълът и съдържанието на понятието за отделните случаи трябва да се разкриват в съгласие с конкретните цели на разпоредбите и институциите, с които те са свързани.
Понятието „държавна служба“ е много близко до понятието „публична служба“ , разбирана от някои законодатели в европейски държави и правната доктрина като мисия за удовлетворяване и защита на обществения интерес.
Във френската правна доктрина държавната служба се разглежда в органичен и съдържателен смисъл, т.е. субектно и функционално.
Съдържанието на държавната служба при различните държави не е еднакво. Едно е нейното съдържание при тоталитарните държави, а друго – при демократичните.
В Република България държавната служба е демократична по своя дух и съдържание.
Държавната служба е комплексен правен институт. Тя не е единствено правен институт на административното право, както някои смятат. Държавната служба се свързва със съществуването на държава. Каквато е държавата, такава е държавната служба.
Държавната служба осигурява постоянното и непрекъснато функциониране на държавата, на държавния апарат. Чрез нея се реализират държавните функции, задачи и цели. Тя е трудова дейност на определени лица – служители на държавата, които работят в държавния апарат.
Държавната служба се извършва въз основа на правото. Тя е юридически уредена в Конституцията на страната, в Закона за държавния служител и в много други специални закони – Закона за МВР; Закона за отбраната и въоръжените сили, Закона за съдебната власт и др.
Чиновническото право като дял на административното право се занимава с проблематиката на държавната служба, което трябва да се преподава в съответните учебни заведения.

Белези на държавната служба – с оглед на действащото законодателство и правната теория държавната служба се характеризира със следните белези :
Ø дейността по държавното служене се осъществява под формата на длъжност заемана в държавния апарат;
Ø заематана длъжност е щатна, предвидена в държавния щат;
Ø държавната служба се извършва по професия;
Ø държавната служба се заема постоянно;
Ø привличането към държавна служба става по предвидения в законодателството начин – назначаване, избор. Конкурс.
Възоснова на посочените белези на държавната служба може да и се даде обобщено определение – тя е специфична трудова дейност по осъществяване на държавни функции, задачи и цели, свързва се с наличието на държава и държавен апарат и съставлява мисия в защита и удовлетворяване на общественя и личен интерес. Държавната служба се осъществява от персонален състав – служители на държавата с различен правен статут.

Видове държавни служители – по законодателството предшестващо Закона за държавния служител и традиционната административно-правна теория държавните служители се деляха на ръководни лица, функционални дейци, представители на власт и обслужващ персонал.

Административен акт – управленски акт в правна форма и като такъв е обобщен израз на правната форма на държавното управление. Той е юридически акт, пораждащ преди всичко административноправни последици, издава се въз основа и за изпълнение на закона предимно от административните органи и поражда едностранновластнически правните си последици. При липса на доброволно изпълнение може да се реализира принудително, най-често чрез пряка акция на държавната администрация.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СЪЩНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ

Според Конституцията общината е основната единица на местното самоуправление. Тя съществува и се характеризира в две качества:
1. като административно- териториална единица.
2. като основна клетка на самоуправление. Гражданите участват в управлението на общината, както чрез избраните от тях органи на местно самоуправление, така и непосредствено чрез референдуми и общи събрания. Орган на местното самоуправление на общината е общинския съвет. Той се избира от населението на съответната община за срок от 4 години. Общинската администрация осигурява дейността на общинския съвет и оперативно управлява отделните дейности, отрасли и процеси с общинско значение, като тя реализира всички функции на управлението – анализ, планиране, координиране, организиране, контрол. Стратегическата функция на общинския съвет е една от водещите негови функции. Той е органът, който приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината. Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определен в Закона за местните избори.
Дейности на общинския съвет:
1.въпроси свързани с общинското имущество, предприятия и фирми, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация.
2. устройството и развитието на територията на общината и населените места в нея.
3. здравеопазването.
4. образованието.
5. културата.
6. благоустройството и комуналните дейности.
7. социалното подпомагане.
8. опазване на околната среда.
9. опазване и поддържане на културните, историческите и архитектурните паметници с общинско значение.
10. спорта и отдиха, развлеченията и туризма от общинско значение.
Всички тези дейности се осъществяват от общинския съвет, общинските съветници, кметовете и гражданите. Общината е юридическо лице и тя има правна собственост, която използва в интерес на териториалната общност. Общината има самостоятелен бюджет. Орган на изпълнителната власт е кметът. Кметовете се избират за срок от 4 години и то пряко от населението на общината. Кметът е орган с обща компетентност и упражнява правомощията си на територията на общината. Според действащото право кметът функционира в две качества:
1.     орган на местното самоуправление.
2.     административен орган, чийто актове са под контрола на държавната администрация в лицето на областния управител.
   Кметът е ръководния орган в общината и има правомощия като:
1. ръководи цялата дейност в общината.
2.  насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи.
3.  назначава и освобождава началниците и служителите в общинската администрация и налага административни наказания.
4. отговаря за опазването на обществения ред.
5. организира изпълнението на общинския бюджет.
6. организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него.
7. организира изпълнението на задачите, произтичащи от закона и актовете на Президента и на Министерския съвет.
8. възлага някои от своите функции на кметовете на кметствата и районите.
9.  поддържа връзка с политическите партии, обществените организации и движения.
10. организира дейността по опазването на населението от природни бедствия и аварии.
11. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданското състояние.
   Кметът изпълнява функции, възложени му от централните държавни органи. Това са най- общо правомощия по изпълнение на държавната политика. По този начин кметът се явява изпълнителен орган с властнически правомощия, които произтичат от местното самоуправление, но той има и държавни властнически правомощия. В това му качество актовете на кмета подлежат на административен контрол от държавната власт. Тъй като кметът и общинския съвет се избират пряко от населението, те имат един и същ източник на власт. Кметът не е изцяло подчинен на общинския съвет, тъй като не се избра от него. Общинския съвет може да отмени актове на кмета, които са в нарушение на решенията на общинския съвет. Кметът може да оспорва решения на общинския съвет, ако смята, че те са в нарушение със закона и са в противоречие с интересите на общината. Оспорването става писмено в срок от 7 дни. Ако общинския съвет при повторно решение потвърди решението си, кметът е длъжен да го изпълни или ако е в противоречие със закона трябва да сезира съда.
   В дейността си кмета се подпомага от заместник кмет. По предложение на кмета общинския съвет избира с тайно гласуване един или повече заместник кметове. За кмет и заместник кмет могат да се избират лица, които имат най- малко средно образование. По време на мандата си те нямат право да участват в ръководството на партии или фирми. Кметовете на отделните селища в общината изпълняват функции на пълномощници на общината. Те също се избират пряко от населението.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1


СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


КМЕТ НА ОБЩИНА

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕ

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

СТАРШИ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР

СФУК

ЮРИСТКОНСУЛТ

СЕКРЕТАР НА МКБППМН

ДИРЕКЦИЯ ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

1.Директор на дирекция

1.2. Отдел „Финансово-счетоводни дейности”
1.2.1. Началник отдел
1.2.2. Главен счетоводител
1.2.3. Старши счетоводител
1.2.4. Младши счетоводител
1.2.5. Младши счетоводител – касиер


1.3 Отдел „Управление на собствеността”
1.3.1. Началник отдел
1.3.2. Главен специалист – ВВК
1.3.3. Главен специалист – МДТ


1.4 Отдел „Гражданско обслужване”
1.4.1. Началник отдел
1.4.2. Главен специалист – ГРАО
1.4.3. Главни специалисти в кметства


1.5 Отдел „Информационно обслужване и деловодство”
1.5.1. Началник отдел
1.5.2. Главен специалист – „Канцелария на кмета и човешки ресурси”
1.5.3. Главен специалист – „Деловодство на Общински съвет”
1.5.4. Главен специалист – „Деловодство”
1.5.5. Главен специалист – „Деловодство и канцелария”
1.5.6. Технически сътрудник – ОМП

ДИРЕКЦИЯ „СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ”


1.Директор на дирекция

1.2 Отдел „Образование, култура и спорт”
1.2.1. Началник отдел
1.2.2. Главен специалист
1.2.3. Изпълнител


1.3 Отдел „Планиране и интеграция”
1.3.1. Началник отдел
1.3.2. Главен специалист
1.3.3. Еколог


1.4 Отдел „Устройство на територията”
1.4.1. Началник отдел
1.4.2. Главен архитект
1.4.3. Главен специалист
1.4.4. Главен специалист
1.4.5. Главен специалист
ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Д Л Ъ Ж Н О С Т Н А Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

За длъжността: НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И СПОРТ”

Длъжността Началник на Отдел “Образование, култура и спорт” е ръководна длъжност в специализираната администрация.
І. Изисквания за заемане на длъжността
А/ Основни:
1. Обазователни изисквания за длъжността – висше – педагогическо.
2. Квалификационни изисквания за длъжността - бакалавър.
3. Начален ранг за заемане на длъжността -IIIмладши
Б/ Допълнителни:
1. Организаторски способности.
2. Управленчески опит и опит за работа с делегирани бюджети.
3. Комуникативност, работа в екип и самостоятелно.
4. Компютърна грамостност.
5. Владеене на поне един чужд език.
6. Отлично познаване на нормативната уредба, касаеща:
а/ Образованието, културата и спорта;
б/ действащата нормативна уредба по ЗЮЛНЦ;
в/ ЗМСМА, други нормативни актове и решения на Общински съвет – Вълчи дол и други свързани с образователната и културната реформа в Общината.
6. Лични качества: инициативност, творчество, оперативност.
ІІ. Основни функции и отговорности
Ръководи и отговаря за дейността на Отдел “ОКС” и включените в него звена “Образование” и “Култура и спорт” в рамките на компетенциите си.
Координира дейността на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена за организиране на учебно-възпитателния процес.
Осигурява задължителното обучение на учениците до 16-годишна възраст.
Организира финансирането на общинските учебни и детски заведения, и обслужващите звена.
Осигурява условия за здравното обслужване и сигурността в общинските училища и детски заведения.
Осигурява условия за столово хранене, отдих, спортна база и транспорт за учениците и учителите.
Разработва мрежата на общинските училища и детските заведения.
Разработва програма за основните ремонти на сградния фонд на общинските училища, детските заведение и извънучилищни звена.
Разработва и създава условия за прилагане на общински образователни програми и проекти.
Участва в изготвянето на общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, младежта, спорта и социалния туризъм.
Координира дейността на спортните клубове на територията на общината.
Участва в комисии, разглеждащи образователни, здравни, социални, културни, спортни и младежки проблеми.
Участва в общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Организира изпълнението на общинската културна програма и отбелязване на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно-исторически календар.
Координира работата на общинските културни институти и читалища.
16. Разработва, координира и следи за изпълнението на програми по приоритети и направления в т.ч. и финансовото обезпечаване и контрол на изразходваните средства, следи за своевременното снабдяване и обезпечаване с материали, горива, технически и методически средства, за училища, детски градини, читалища и спортни клубове
17. Осигурява периодично обучение на ръководителите на образователни, културни и спортни звена.
18. Контролира изпълнението на решенията от дейностите, както и всички заповеди, предписания и др. на контролни органи и Кмета на Общината.
19. Следи и контролира административната и служебно-професионална дисциплина на служителите

Носи отговорност за:
а/ качествено, срочно и достоверно изпълнение на възложените му задачи;
б/ неизпълнение на задължения, произтичащи от нормативни актове;
в/ неизпълнение на задължението да пази строга секретност по отношение изнасяне на служебна информация и документация.
г/ за правилното съхраняване на текущата и архивирана докумен-тация;
д/ за спазване на трудовата дисциплина на работното място;
е/ за даваните мнения и консултации в областта на търговията и услугите.

ІІІ. Организационни и управленски връзки, взаимоотношения и контакти
1. Йерархически:
а/ Началника на отдел “ОКС” е пряко подчинен на Директора на „Специализирана администрация”;
2. Функционални:
а/ вътрешни:
- организира, контролира, координира и отчита дейността на Отдел “ОКС”;
- съобразно функциите си, съдейства при изпълнението на задълженята и на други ръководители на дирекции и отдели в Общината.
б/ външни:
- подържа връзки и има служебни взаимоотношения с всички специалис-ти и експерти в РИО на МОН - Варна

ІІІ. Други изисквания
А/ Взаимоотношения с гражданите:
1. Държавният служител изпълнява задълженията си без пристрастие или предубеждение, като създава условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и лица и прави всичко възможно, за да бъде обслужването достъпно за всеки;
2. Държавният служител се отнася любезно, възпитано, с уважение и разбиране към гражданите;
3. Държавният служител извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно и точно. Той предоставя на гражданите цялата не-обходима информация с оглед защитата на техните законни права и интереси;
4. Държавният служител информира гражданите относно възможностите за обжалване в случаи на допуснати от администрацията нарушения или отказ за извършване на административни услуги.

Б/ Професионално поведение:
1. В своята служебна дейност държавният служител подпомага честно и обективно органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление при формулиране и провеждане на тяхната политика, при изпълнение на взети решения и при осъществяване на административни услуги;
2. Държавният служител следва поведение, което създава увереност у ор-ганите, чиято дейност подпомага, че могат да му се доверят и да разчитат, че той ще изпълнява задълженията си безпристрастно и компетентно, без съзна-телно да ги заблуждава или подвежда;
3. Държавният служител се ръководи единствено от закона и от общест-вения интерес, когато прави предложения пред органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление, като предоставя цялата информация, отна-сяща се до вземането на конкретно решение;
4. Държавният служител не разгласява факти и сведения, до които е полу-чил достъп при изпълнение на служебните си задължения, когато това би затру-днило или повлияло на политиката, решенията и дейността на изпълнителната власт и на органите на местното самоуправление;
5. Държавният служител не използва служебното си положение или информацията, станала му известна при изпълнение на служебните задължения, в свой или в чужд личен интерес;
6. Държавният служител не може да получава облага от трети лица, която основателно би се възприела като резултат от компромис с неговата честност и справедливост при изпълнение на държавната служба;
7. Държавният служител не допуска да бъде поставен във финансова за-висимост или друга обвързаност с външни лица или организации, която би могла да повлияе при изпълнение на държавната служба;
8. Държавният служител изпълнява ефективно и целесъобразно своите функции с оглед на най-отговорното използване на обществените средства.

В/ Взаимоотношение с колегите:
1. Държавният служител се ръководи от принципите на лоялност, уважение и сътрудничество в отношенията с колегите си. Той не може да уронва престижа и професионалната дейност на колегите си чрез действия или критични публични изказвания;
2. Държавният служител се отнася с колегите си коректно и почтено, уважавайки тяхното мнение и личен живот. Той проявява готовност да окаже помощ и съдействие на своите колеги при изпълнение на служебните им задължения;
3. Държавният служител, особено като заема ръководна длъжност, крябва да дава пример на другите държавни служители със своето лично поведение и чувство за отговорност.

Г/ Лично поведение:
1. Държавният служител придобива и управлява личното и на семейст-вото си имущество по начин, който да не създава съмнение за злоупотреба със служебното му положение;
2. Държавният служител не допуска поведение, което би било несъвместимо с добрите нрави;
3. Държавният служител трябва да се придържа към задължението си да не разгласява факти и сведения, до които е получил достъп при изпълнение на служебните си задължения, и след напускане на държавната служба;
4. След напускане на държавната служба държавният служител не предприема действия, с които по някакъв начин да се възползва неправомерно от предишната си работа.

При осъществяване на действия, несъвместими с поведението по тази длъжностна характеристика държавния служител би следвало да се оттегли от държавна служба!!!

ІV. Права
1. Има право да взема самостоятелни решения при ръководството на дейността на Сектора.
2. Да предлага на Кмета на Общината, самостоятелни решения за подобряване и усъвършенстване на ръководената от него дейност.
3. Да му бъде предоставено работно място в работо помещение, отговарящо на санитерно-хигиенните изисквания, както и канцеларско оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на задълженията.
4. Да изисква информация от други дирекции и отдели, касаещи дейността на Дирекцията, която ръководи.

V. Служебна кариера и професионално развитие
1. Израстване в служебната йерархия, съгласно действащата нормативна уредба /ЗА, ЗДСл и други/.
2. Професионално развитие – допълнително обучение по специалността /следдипломно обучение, докторант и други/, специализации в страната и чужбина, обучение по чужди езици и други подобни.

VІ. Заключителни разпоредби
1. Длъжностната характеристика има постоянен срок на действие.
2. Изменения и допълнения на длъжностната характеристика се правят по реда на утвърждаването й.


Изготвил,
Директор на Дирекция „Специализирана администрация”: .................
/инж. Таньо Петров/


Утвърдил,
СЕКРЕТАР
на Община Стражица: ……..……..
/Светлана Димова/

Връчен ми е екземпляр от длъжностната характеристика.

Дата: …………. Служител:……………………… /…………...………/


ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ:

1. Бяла книга ЗА ПОСТИЖЕНИЯТА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - http://www.eufunds.bg/docs/sadocs.gover ... l%20BG.pdf

2. ЗАКОН за държавния служител

Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.08.1999 г., изм., бр. 1 от 4.01.2000 г., изм. и доп., бр. 25 от 16.03.2001 г., в сила от 1.09.2000 г., бр. 99 от 20.11.2001 г., в сила от 20.11.2001 г., изм., бр. 110 от 21.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 45 от 30.04.2002 г.
кн. 8/99 г., стр. 295; кн. 12/2001 г., стр. 81; кн. 1/2002 г., стр. 156
т. 1 р. 4, № 385
3. http://www.strategma.bg/htmls/bg/projec ... koni_3.htm


ИзображениеИзображение


Върни се в “Икономика”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост