Агресивни прояви при учениците в начална училищна възраст

Реферати, есета, доклади и всякакви документи свързани с психологията.

Модератор: Модератори

Потребителски аватар
Mozo
Skynet Cyber Unit
Skynet Cyber Unit
Мнения: 174470
Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
Местоположение: Somewhere In Time

Агресивни прояви при учениците в начална училищна възраст

Мнениеот Mozo » нед дек 29, 2013 17:05

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ N 5040
Д И П Л О М Н А Р А Б О Т А


на тема:


Агресивни прояви при учениците в начална училищна възраст
Дипломант: ТЕМЕНУЖКА СИМЕОНОВА

Научен ръководител: Доц.д-р ЙОАНА ЯНКУЛОВА


СТАРА ЗАГОРА

2008 г.
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

УВОД с. 3
Първа глава. Проблемът за агресията в психологическата литература с. 5
1. Същност и особености на човешката агресивност с. 5
1. 1. Условия за възникване на агресивните прояви с. 9
1. 2. Агресивността като личностна характеристика. Полова и възрастова специфика с. 12
1. 3. Зараждане на агресивни тенденции в детството и съвременните им измерения с. 18
2. Социализационни процеси и причини, обуславящи агресивните прояви в начална училищна възраст с. 22
2. 1. Семейната и училищната среда като съществени фактори за проява на агресивност с. 24
2. 2. Влияние на медиите върху детското поведение. Насоки за работа с деца с агресивни прояви с.29
Втора глава. Експериментално проучване на агресивните прояви в училищната среда с. 34
1. Теоретична постановка и методологически основания на емпиричното изследване: цели, задачи, хипотези с. 34
2. Методи и организация на изследването с. 35
Трета глава. Анализ на резултатите от изследването на агресивните прояви на учениците с. 39
1. Анализ на резултатите от изследването на агресивността при 8-9 годишни момичета и момчета с. 39
2. Анализ на резултатите от изследването на агресивността при 10-11 годишни момичета и момчета с. 44
3. Сравнителен анализ на резултатите от изследването на агресивността при 8-9 годишни и 10-11 годишни момичета и момчета с. 50
Обобщение, изводи и препоръки за преодоляване на агресията в образователната практика с. 54
Литература с. 3
Приложения с. 3
У В О Д

Живеем в трудно време. Когато човек мисли едва ли не само за физическото си оцеляване, когато болшинството от хората живеят на прага на бедността е много трудно да се спазват завещаните от предишни поколения морални ценности и норми. Нещо повече, в днешно време човечеството като че ли се връща много назад в своята ценностна система.
В началото на еволюцията на човека агресивното поведение изиграло голяма роля за неговото приспособяване. Но когато се огледаме наоколо и видим свят, изпълнен с насилие и конфликти, ненавист и недоверие между хората, безсмислените кръвопролития и тероризъм, с основание започваме да се съмняваме в ролята на агресията за оцеляване.
Наблюдаваме тотален регрес по отношение на човешките взаимоотношения и в личностен и в цялостен социо-културен план. Моделите на поведение все повече се променят в полза на насилието, целите оправдават използваните средства, цената на човешкия живот спада с такава скорост, с каквато се покачва цената на жадуваната цел.
Всички трусове в обществото рефлектират най-болезнено върху децата. Много от тях нямат нужните условия за да изживеят пълноценно своето детство. Загрижени за всичко друго, на родителите им остава все по-малко време да се занимават пълноценно със своите деца, да ги обсипят с нужното внимание и любов. Логично е децата да търсят своето място под слънцето, да искат да се изявяват и утвърждават. А къде са положителните примери, които да следват? Не намирайки опора в нещо положително, социално значимо и цялостно, те се обръщат към неподходящи образци за поведение. Възприемат неподходящи модели за подражание и оттук първите стъпки към отклонение от правилния път на поведение. Стига се до неизбежен сблъсък с обществено приетите норми на поведение. Незачитането на съществуващите морални ценности и норми води до постепенно деградиране на обществото като цяло. А това е трудно сравнимо с нещо друго и е много страшно. Децата, като най-невинните и незащитени същества усещат най-ясно това, което се случва. Негативните примери за следване не водят до нищо добро. Все по-често в информационния поток, с който ни заливат медиите, заема постоянно място една тема, която буди основателна тревога - това е проблемът за насилието, агресията, която се шири около нас и ни изпълва с безпокойство. Масовото излъчване на насилие по телевизията (филми, предавания, реалити шоу), компютърните игри изпълнени с насилие - това са областите, към които се насочват децата. Нарастването на проявите на насилие, в които участват подрастващите, прави този проблем изключително остър и болезнен. Още повече че агресивното поведение е постоянен спътник и на училищния живот. Все по-често ставаме свидетели на жестоки и безпричинни сбивания, водещи до леки и по-тежки повреди, на грубо отношение към преподаватели, родители и други възрастни. Хуманизмът в обществото се проявява само тогава, когато се случи нещо страшно и непоправимо. На фона на непрекъснато нарастваща детска престъпност у нас и намаляването на възрастовата граница на извършителите, става ясно до колко тревожен и значим е разглежданият проблем. Все повече нараства необходимостта от това всички държавни органи и обществени организации да работят заедно, когато се касае за съдбата на децата и за осигуряване най-добрата защита на техните нрави и интереси. Когато говорим за възможности за регулация на агресивното поведение не само в семейството, на улицата, но и в училище, се налага съобразяване с половите и възрастовите особености на подрастващите. Според изследователите това е така, защото ако в първите години на живота при различните деца типа и честотата на агресията съвпадат, то с нарастване на възрастта същата се изменя. Влияние за това оказва и различието в пола. В този смисъл изключително актуален е проблемът за разкриването на причините и психологическите механизми на агресивното поведение на подрастващите.
Основната цел на дипломната работа е проучването на социалните фактори, които влияят за агресията при момичетата и момчетата от начална училищна възраст. От сериозен интерес е и анализирането на същността, генезиса и особеностите на човешката агресивност в теоретичен и емпиричен план. Изключително важно е да се очертаят най-често срещаните агресивни прояви сред учениците в начална училищна възраст и въз основа на това да се работи превантивно за недопускането им или за успешното отстраняване на причините, които ги отключват и поддържат в училищния контекст.
Научноизследователските задачи на настоящото проучване са следните:
 Установяване на причините, пораждащи агресивни прояви;
 Проучване на особеностите в поведението на момчетата и момичетата от начална училищна възраст и анализ на половите различия в агресивните прояви.
За решаване на основните научноизследователски задачи са използвани два научни метода. Единият е въпросникът за изследване на агресивните прояви, създаден от Бъс-Дюрки, а другият е специално създадена за целите на настоящото изследване анкета.Първа глава. Проблемът за агресията в психологическата литература

1. Същност и особености на човешката агресивност

Агресията е основно явление у живота на всяко живо същество. Тя е свързана с инстинкта за самосъхранение и помага на организма да използва заобикалящата среда за задоволяване на жизнените си нужди Агресията и агресивността са от явленията, за които се дискутира по различни поводи и в различен смисъл. Една от причините за неопределените граници на явлението е тази, че в неговия житейски смисъл се влагат множество значения-като се започне от етническата вражда, физическото насилие по време на войни и се стигне до проявите на кариеризъм, обиди, подигравки, детски караници. Агресията произхожда от латинската agressio, което означава нападам, пристъпвам и е един от механизмите на психологическа защита на индивида. Тя е социално обусловено качество на личността и поведението, което се характеризира с използването на сила с цел да се нанесат вреди на хора или повреди на предмети.
В "Речник по психология" (Десев, 1999) пише за агресивността, че означава "нападателност, социално обусловено качество на личността и поведението, което се характеризира с използването на сила с цел да се нанесат повреди на хора или предмети. В тесен смисъл на думата агресивността означава войнствен характер на човека; в по-широк смисъл - динамизмът на човека, който се утвърждава, без да отбягва трудностите, борбата; още по-широко разбрана, агресивността характеризира основна диспозиция, благодарение на която живото същество може да получи удовлетворяване на свои жизнени потребности, най-вече на тези от храна и възпроизводство. Агресивността е социално обусловена и мотивирана, макар понякога недостатъчно разумно контролирана" [4] Агресията е съпътствала постоянно човешката "цивилизация". От историята са известни множество факти на прояви на агресия спрямо невинни хора, агресивни прояви, подбудени от етнически, политически, расови, роднински и религиозни мотиви.
Понятието "агресия" означава множество разнообразни действия, които нарушават физическата или психическата цялост на друг човек, нанасят му вреда, противоречат на интересите му или водят до унищожението му. Тази анти-социалност на явлението позволява да се отнасят към него в такъв широк спектър от прояви. Агресивното действие не е просто реакция на някаква ситуация, а има и конкретен мотивационен аспект, който разкрива подбудите за действията и евентуалните последствия. Всяко агресивно действие цели да причини вреда или болка.
Л. Бърковиц отбелязва,че един от големите проблеми при дефинирането на агресията произтича от използването на термина за обяснение на широк кръг от различни действия: "Когато хората описват някого като агресивен,те биха могли да искат да кажат,че той често се опитва да причини болка на останалите или,че е много настоятелен и се опитва да наложи своя собствен тип на взаимоотношения с останалите или,може би,че напористо и самоуверено отстоява убежденията си или че обикновенно се опитва да разреши изправящите се пред него проблеми по-настоятелно."[13, Попов, 1999)]. Л.Бърковиц посочва и някои характерни личностни свойства на агресивния индивид,а именно,че той унифицира много хора и обекти като функционално еквивалентни и активизира и подържа съответно поведение към тях. Термините "агресивност", "агресивен човек" и други подобни срещаме често по отношение проява на междуличностно равнище, с различно съдържание. Тяхната същност от различни изследователи се разглежда по различен начин. Агресивноста в повечето случай е свързана с конфликт между отделните личности, а не с нарушаване на правни норми. Агресивното поведение може да влияе върху извършването на различни дейности. То по-скоро е индивидуална личностна, поведенческа стратегия за постигане на някаква цел.
Агресията може да бъде разглеждана като проява (напрегнатост, неудовлетвореност), може да бъде свързана с желание за личностно превъзходство (лидерство в групата), да се "излива" от фрустираността на личноста в социалния живот. Тя е заложена биологично в човека, но не всички постъпки и не всички хора са агресивни. "Хората безспорно не са еднакви. Те се отличават един от друг не само по вродените индивидуални особености, отличават се и по своето развитие. Човешкото поведение зависи от много елементи - в какво семейство е пораснал, в какво училище е учил, в какъв обществен кръг се намира. Хората, които са сходни по природа, могат да се различават като личности. Близките житейски обстоятелства често изработват сходни реакции при хора, които иначе са напълно различни. В основата им стои мотивационната дейност, активизацията на волята, качеството на ценностите, силата на чувствата и други "[14, Петров, 1998, с.35-36].

Целият материал:
Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
ИзображениеИзображение


Върни се в “Психология”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост