Финанси на фирмата

Реферати, есета, доклади и всякакви документи свързани с икономика, финанси, счетоводство, маркетинг.

Модератор: Модератори

Финанси на фирмата

Мнениеот MalamiR на Пон Апр 04, 2011 17:27

Финанси на фирмата
Икономическа категория процес на разделяне на паричната форма на труд и специфичните финансови отношения които се пораждат по повод формирания бюджет на ф-мата. финансите на ф-мата са част от общото управление на ф-мата което има за цел както технологията за вземане нар-я и използване на капиталите, така и р-ята във връзка с финансовата стабилност на ф-мата и отношенията и със собствениците, има 3 вида р-я: с финансирания, инвестиция, капиталовата структура дивидентна политика.

Финансов мениджмънт е основно звено на мениджмънта, изкуство за управление на богатството на икономичните контрагенти- ликвидни активи, реални активи и човешки капитал, парите са 100%ликвиден актив. Мениджърите с различни подходи използват богатството на хората и го управляват. Един от аспектите на мениджмънта е ефективното управление на капиталите, т. е. с тin капитали тах печалба.

Цел на финан мениджмънта-целта отговаря на трите групи р-я и включва макс печалба от инвестициите.Всеки мениджър се ръководи от концепция за максимум печалба.целта се допълва и от постигането на висок рандеман от използването на капиталите.Главна цел се оказва повишаването на чистата актуална ст-ст на ф-мата.Ако съпоставим това,което фирмата притежава с това което дължи то различията е чистата актуална ст-ст.

Баланс на ф-мата-счетоводният баланс е отит в обобщен вид представя
имущественото и финансовото състояние на фирмата. Той служи както за база и анализ за управлението на финансовата дейност на фирмата.Съгласно МСС и ЗС елементи на баланса са активи, пасиви и собствен капитал. Балансът има три форми:
—разгъната ,съкратена и синтезирана.

Капитал -представлява собствеността в/у активите,обхваща всички ресурси с помощта на които се цели постигане на печалба.В баланса на ф-мата може да се анализират следните аспекти на капитала .-капиталът според изпълняваната функция в стоп дейност,според активното му направление;капиталът според неговия произход, според пасивното му проявление.

Активи-това са ресурси придобити в резултат от минали операции и от които се очаква бъдеща стопанска изгода.
Пасиви-задължения произтичащи от минали операции и от които се очаква намаление на ресурси-носители на бъдеща стопанска изгода.задължението произтича от юридически оформената отговорност от минала операция намаляването на ресурсите е източването на пари или други ценности.

Собствен капитал-превишението на активите над пасивите на ф-мата. колкото ресурсовите носители на бъдеща стопанска изгода са повече от задълженията, толкова по-голяма е финансовата мощ на ф-мата.нулева изискуемост

Резерви-по назначение-субвенции-капиталови трансфери за инвестиране.условна изискуемост


Постоянни капитали- включват собствения капитал, дьлгоср и средноср дългове ДД са на разположение на ф-мата за дълъг период от време и имат висока цена.ДД,СД,КД-реална изискуемост.
Оборотните активи се създават за сметна на краткоср дългове- КД=ОК=ТК=ТП

& ПРИНЦИП ЗА МИНИМАЛНОТО ФИНАНСОВО РАВНОВЕСИЕ-капиталите с които се финансира създаването на даден фирмен актив трябва да бъдат на разположение на ф-мата за срок по-голям или най-малко равен на срока за тяхн използване на активите. Този принцип съдържа в себе си брутната печалба,печалбата преди данъка и след него.

Собствени СПРЯМО заемни капитали-СК: ЗК СК> (Дългоср дългове + средноср + краткоср). СЪОТНОШЕНИЕТО им е финансовата структура и трябва да е в полза на СК,за да може ф-мата да е самостоятелна и да може да формира обемисти оборотни капитали.

ОБОРОТНИТЕ КАПИТАЛИ са задълженията / към
държавата,доставчиците,работниците,трети лица/и се използват за създаване на
ОА.
Необходимо е да се използват допълнителни оборотни капитали- чисти оборотни
капитали, които са вследствие на собствените капитали, дълг и кратк дългове. ЧОК са превишението на чистия актив -те са разликата между оборотния актив и кратк дълг.от превишението на постоянните активи над фиксираните.

ЛИКВИДНОСТ НА АКТИВА - определя се от времето през което отделните му елементи се превръщат в налични пари.
ЛИКВИДНОСТ НА ФИРМАТА—изражение на способността и да посреща краткосрочните си дългове.

КОЕФИЦИЕНТ НА ЛИКВИДНОСТ—отношението на ОА върху КД и показва, че с наличните активи могат да бъдат посрещнати краткосрочните дългове.той представя конкретната ситуация, в която се намира ф-мата към момента на съставяне на баланса.дава представа какво се случва и какво трябва да се направи КОГА ТО КД> ОА КОЛ<1

ПОЛЕ НА СИГУРНОСТ НА ФИРМАТА—-зависи от величината на ЧОК. Добре е да се поддържа коеф на ликвидпост >1.5.Върху ликвидността на ф-мата оказват влияние следните фактори:
—обрьщаемостта на запасите;
--влошена сьбираемост на вземанията;
-авансовите и частични плащания на доставчиците;
—управлението на бързо ликвидните финан активи.
Действия за изследване обрьщаемостта на запасите:-да се установи факт
обръщаемост на запасите;-да се установи какви са запасите-
оптимални,свръхзапаси,минимални;-да се прецени структурата.вида на
портофейла;-средните срокове по които трябва да се правят;-дали могат да се удължат тези срокове.

ВРЪЗКА МЕЖДУ ЛИКВИДНОСТ И ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ-една фирма може да бъде платежоспособна и да не е ликвидна.
Ликвидността е израз на ефективното използване на отделните елементи на ОА и структурирането на ТП. Запасите и ст-стште които подлежат на реализация трябва да се наблюдават постоянно;трябва да се изследват крайните финансови активи и то на най-добрата цена;да се наблюдава величината на ЧОК;да се следи за структурата и падежите по КД, взаимоотношенията с други фирми.
ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА на ф-мата се изразява в това с всички активи да се посрещат дългосрочните пасиви.

ПОСТОЯННИ КАПИТАЛИ - ключов елемент във всяка фирма. Чрез тях се финансира създаването на фиксирания актив и чистия оборотен капитал. Мин размер на ПК осигурява необходимост от ПК и ЧОК . Максималният размер на ПК осигурява необходимост от фиксирани активи и цялата потребност от капитали за създаването па ОА.Не винаги е разумно да се поддържа макс размер на ПК тъй като КД способстват за увеличаване на продуктивността на СК . Недостигът на ПК води до невъзможност за научно-техпол процес, пробив в запасите и иновации в ФА в необх оптимален размер.Най-често от финансова гл. т. е добре да има съчетание между СК и ЗК. Това гарантира покриването на инвестициите за СК. Предполага дългосрочна платежоспособност на ф-мата и при което СК>ЗК

КОЕФ. НА ДЪЛГОСР. И СРЕЛНОСР. ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ - показва каква е структурата на ПК и включените в нея заеми /ДЦ и СД/ Ксдз = ПК /ДД+СД

КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА И ДИВИДЕНТНА ПОЛИТИКА - дивидентите
изразяват процеса на разпределението на печалбите между акционерите. Изплащането на дивиденти може да окажи влияние върху цената на
обикн. Акции. Задържането на печалбата е допълнителен акционерен капитал, с който се финансира растежа. Темпът на растеж силно се влияе от неразпределяемите печалби, които са реинвестирани за да се увеличат бъдещите приходи и дивиденти.
ОБЕКТИВНИ ФАКТОРИ: правни и договорни ограничения-устав на АД; санкция за неоправдано задържане на печалби.
ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ: възможностите за инвестиране на капитала с който
фирмата разполага; влиянието на постоянството на печалбите; достъпът на ф-мата до паричните и финансови пазари.
КОНТРОЛНИ ФАКТОРИ: влияят по 2 начина на дивидентната политика—1-я е плащането на ниски дивиденти като голяма част от печалбите се задържат за финансирането на вътрешните потребности 2-рия е възможността от
предизвикване па враждебно настроение в част от акционерите като се понижи дивидента.
Има и други фактори като: които удовлетворяват акционерите;
информационното съдържание на дивидентите; ефектът на клиентелата.

РАЗНОВИДНОСТИ: най-често мепидж избират типа на дивидентната политика:
—постоянни и нарастващи дивиденти от една акция;
—политика на стабилни дивиденти;
-политика на стабилен коеф на плащане-50% от ст-стта па печалбата се изплаща в дивиденти;
—политика на редовни и извънредни дивиденти-фирми които имат нестабилни
печалби;
—политика на колебаещи се дивиденти и коеф на изплащане-държ ф-ми и тези с над 50% държ участие.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЛАЩАНЕ-САМО ОТ БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ;
—деклариране;
—публикация в регистър;
—изплащане;
—планове за реинвестиране на дивидентите.
ФОРМИРАНЕ НА КАПИТАЛА: това е начин на Финансиране на ф-мата. В ЕТ става на базата на натрупване на спестените части на дохода на ЕТ или неговото семейство. Няма законово изискване. ПРИ кооперациите капитала не е законов а между участниците.КОМАНДИТНИТЕ дружества с участие на акции капитала може да е в по-големи размери. В АНОНИМНИТЕ дружества принципите на формиране на капитала е както при АД.— Отговорността на всички акционери, чиито брой не може да бъде по малък от 7- тя е ограничена до сумата на тяхното участие в капитала; — Разделянето на капитала на акции, които са ценни книжа по принцип / подлежат на продажба /.

ФОРМИРАНЕ НА КАПИТАЛА разчитащо на спестяванията на икон агенти: -изискване на минимален обем на капитала; - съставяне на проектостатус на дружеството; - публикация в офиц бюлетин; - уведомяване на борсата; - минимален поминал на една акция чрез публикацията.

ФОРМИРАНЕ КОЕТО НЕ РАЗЧИТА НА СПЕСТЯВАНИЯТА: - ЧРЕЗ ВНОСКИ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ ИЛИ ОСНОВАТЕЛИТЕ; - изискване за минимален обем на капитала; - съставяне на проектостатус; - записване на статуса на всеки участник; - съставяне на декларация за съгласуваност на интересите.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ФОРМИРАНЕТО НА КАПИТАЛА
То започва с т нар подписка, чрез която се декларира участие в дружеството с капитали. Тя се реализира чрез редактирането на бюлетин.Големите ф-ми обръщайки се към спестителите имат нужда от финансови посредници.При създаването на дадено дружество емисиите на акции под номинала са забранени. Плащане на най-малко 1/4 от величината на всяка акция / номиналa/ Внасяне на част от номиналната ст-ст на акциите в пари.Останалите3/4 акции остават дължими .Акциите за вноска в натура са освободени изцяло.

УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА Ф-МАТА
То е логично следствие от финансова активност Процес на нарастване на собствените фондове на ф-мата- важно условие за рационализиране на техниките за финансиране.Става чрез вноски в налични пари /подобрява се капиталовата структура/;вноски в натура / едновременно се увеличават дълг активи и собствените капитали /;включване на резерви или премии за емисия на печалбите,които още не са получили предназначение;конверсия на дълговете в акции поглъщането на друго дружество или част от него. ДВА СА НАЧИНИТЕ: чрез вноски-увеличава се броя на акциите и чрез включване на резервите и печалбата-увеличава се номинала на акциите.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА НА Ф-МАТА - то е техника, която благоприятства влагането на ресурси в ценни книжа на други ф-ми и институции .Намаление на капитала може да се осъществи: — чрез приспадане на загубите; — чрез изплащане дяловете на акционерите, купуване на ценни книжа на борсата; - чрез разпределение на социални блага в полза на акционерите; — чрез обезсилване па акциите, предвидено в устава.
АМОРТИЗИРАНЕ НА КАПИТАЛА НА Ф-МАТА—това е операция,при която сумата платена на акционерите се удържа от печалбите или наличните резерви, а не от капитала.

МОБИЛИЗИРАНЕ—техника за финансиране на ф-мата за повишаване дълговете по дългоср капитал- чрез дългоср банков кредит.

РЕСТРУКТУРИРАНЕ КАПИТАЛА НА Ф-МАТА -е сбор от различни бизнес комбинации чрез които се цели запазването на ф-мата или утвърждаването им в икон действителност. Това става чрез сливане и разделяне. Фалит и ликвидация на дружествата.

ПРИДОБИВАНЕТО на съвкупност от активи, които имат специфична употреба се нарича сливане и поглъщане.Едно или повече дружества внасят всички свои имущества и активи в едно и също дружество -ново или сьществуващо.Основават се на предварителни изследвания и проучвания от страна на финансистите. РАЗДЕЛЯНЕТО Е елемент чрез който дадено дружество внася всички свои имущества и активи в две или повече нови или съществуващи дружества. БИЗНЕС ФАЛИТЪТ се състои от две части : икономичен и финансов. ИКОНОМИЧЕН е когато разходите надвишават приходите,т е вътрешната възвръщаемост от инвестициите е по -ниска от величината на капиталите като авансирани.
Когато проблемите на ф-мата са финансови имаме несъстоятелност или неликвидност- когато не е в състояние да върне в срок своите задължения и когато счет. Ст-ст на активите реално надхвърля общата сума на изискуемия пасив, т е ф-мата има достатъчно СК,но не разполага с достатъчно ликвидни активи.
ЛИКВИДАЦИЯ -ликвидационната ст-ст па ф-мата е по-голяма от бъдещата ст-ст.
Сигнатура:
Throw me to the wolves and I will return leading the pack!


Изображение
Аватар
MalamiR
Металист
Металист
Репутация: 2461
MalamiR изгражда репутацияMalamiR изгражда репутацияMalamiR изгражда репутацияMalamiR изгражда репутацияMalamiR изгражда репутацияMalamiR изгражда репутацияMalamiR изгражда репутацияMalamiR изгражда репутацияMalamiR изгражда репутацияMalamiR изгражда репутацияMalamiR изгражда репутацияMalamiR изгражда репутацияMalamiR изгражда репутация
 
Мнения: 14244
Регистриран: 15 Мар 2009
Наличност: 36,527.50
Банка: 550,000.00
Местоположение: Велико Търново
Най-високи резултати: 11
Статистика на победите: 0
пол: Мъж

Назад към Икономика

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта